a3 implikasi kepelbagaian sosio budaya

Click here to load reader

Download A3 Implikasi Kepelbagaian Sosio Budaya

Post on 21-Feb-2016

234 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

a3

TRANSCRIPT

Green Grass Template

IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYAMURID

PENGENALANMurid adalah pelanggan bagi setiap guru dalam bilik darjah. Mereka akan bersama setiap kali aktiviti P&P berlangsung dalam bilik darjah.

Terdapat perbezaan antara individu murid dengan kumpulan murid dengan yang lain. Maka guru berperanan penting untuk memahami tingkahlaku dan budaya murid supaya sebarang tindakan dapat dilakukan dengan kaedah yang betul dan tepat.2IMPLIKASI DARI ASPEK MURID3Murid yang terdiri dari pelbagai bangsa yang berlainan- bersosial4Kepercayaan yang diamalkan oleh murid lain tidak harus dipertikaikan sesama mereka5Penggunaan bahasa standard harus diamalkan oleh murid6Murid digalakkan berinteraksi dengan berlainan jantina7Pengurusan hal ehwal murid-Pendekatan penyayang-8Budaya bilik darjah yang dinamis9IMPLIKASI KEPELBAGAIAN SOSIO-BUDAYASEKOLAH

PERINGKAT SEKOLAHSJKCSJKTSMKTSMKASMKHarianSek Model khasSBPSKPeringkatRendahPeringkatMENENGAHSPKSMPK11IMPLIKASI DARI ASPEK SEKOLAHRancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP)Pembinaan sekolah mengambil kira tahap kelas sosial masyarakatPembinaan sekolah aliran agama Ruang pendidik menerapkan kepercayaan dan nilai dalam masyarakatSekolah WawasanSekolah yang interaksi pelbagai jantina12RIMUP13PEMBINAAN SEKOLAH MENGIKUT TAHAP KELAS SOSIO MASYARAKATPenduduk bandar dan luar bandar diberikan peluang sama untuk menerima pendidikan yang setaraf dengannya.

Murid luar bandar juga menerima kemudahan yang dinikmati oleh murid di bandar.

Murid dari kaum berlainan mula menerima budaya dari kaum lain.14PEMBINAAN SEKOLAH ALIRAN AGAMA 15RUANG PENDIDIK- KEPERCAYAAN + NILAI DALAM MASYARAKATMurid diterapkan dengan nilai-nilai yang baik tanpa mengira latar sosio-budaya mereka.

Pihak sekolah perlu menggunakan bahasa rasmi dan bahasa penghantar dalam segala urusan rasmi.

Murid harus mengambil bahagian dalam aktiviti bahasa yang dianjurkan oleh pihak sekolah.

Sekolah perlu memberi sokongan moral kepada pihak yang berkewajipan mengembangkan pengetahuan bahasa kepada murid.

16SEKOLAH WAWASAN17SEKOLAH- PELBAGAI JANTINAMurid lelaki dan perempuan bebas berinteraksi dalam aktiviti pembelajaran.

Pergaulan berlainan akan mewujudkan interaksi yang berkesan dalam membentuk perpaduan dan integrasi masyarakat.

Pihak sekolah bertanggungjawab untuk mengelolakan aktiviti yang memerlukan penglibatan daripada pelbagai jantina.

Nilai dan budaya masyarakat tidak diabaikan.

18KURIKULUM TERSIRATPerancangan bertulis yang sistematik merangkumi objektif, kandungan, strategi penyampaian dan penilaian untuk dilaksanakan dalam satu rangka masa tertentu.

(Saedah Siraj, 2001; Wiles & Bondi, 1998; Pratt; Schubert, 1986)

KONSEP KURIKULUMKONSEP KURIKULUMMajoriti tokoh pendidikan tempatan dan luar negara mengakui bahawa apa yang sebenarnya dipelajari di sekolah dan institusi pendidikan lainnya bukanlah setakat kandungan yang tercatat dalam sukatan pelajaran atau proforma kursus tetapi merangkumikesemuapengalaman pembelajaran yang diperolehi penuntut semasa belajar.Inilah yang dikatakan Kurikulum tersirat.

(Margolis, 2001; Cahfel, 1997; Eisner, 1994)PERINGKAT KURIKULUM IDEA KURIKULUM TERSIRATPada peringkat awal, diperkenalkan oleh Jackson (1968) dalam bukunya Life in Classrooms yang dijadikan fokus kajian oleh Snyder (1973), Apple (1980), Bergenhenegouwen (1987), Portelli (1993) dan lain-lain lagi.Ausbrooks (2000) : is composed of the implicit messages in th schools sosial climate, unwritten yet understood by all. It is the body of knowledge a child absorbs in school simply by being there day after day. This is the curriculum that creates a schools so called learning environment.

Cahfel (1997) : Terdapat 2 bentuk kurikulum yang dilaksanakan di sekolah.Overt (terbuka) yang memberi fokus kepada kursuspengajianyangeksplisit.Covert (tersirat) yang memberi fokus kepada pembelajaran yang tacit (diaplikasikan tetapi tidak didokumentasikan dan tidak tercatat). KURIKULUM TERSIRATDefinisi Kurikulum Tersirat : Norma-norma, nilai dan kepercayaan yang tidak dinyatakandalamkurikulum tetapi diajar secara tidak langsung didalam kelas dan didapati bahawa kurikulum tersirat tidak dinyatakan dalam kurikulum rasmi sahaja. Diperingkat pengajian tinggi, kurikulum tersirat lebih memberi penekanan kepada persekitaran yang wujud dalam kalangan warga kampus.Adams(2002) mengenalpasti budaya akademik sebagai kurikulum tersirat.Margolis (2001) memperolehi dapatan yang hampirsamamengenai kurikulum tersirat tacit learning, unitended and intended consequences of schooling, political sosialization, role development, mentoring and intentional practices.Margolis merumuskan bahawa, terdapat perbezaan aplikasi kurikulum tersirat di peringkat sekolah dengan di peringkat institusi pengajian tinggi.KURIKULUM TERSIRATKementerian berusaha membentuk bangsa yang bersatu dan saling menerima perbezaan budaya antara kaum, antara usaha yang dilakukan adalah melalui peranan kurikulum tersirat ini :-Kurikulum tersirat boleh dilaksanakan melalui aktiviti ko-kurikulum seperti aktiviti berpersatuan, kegiatan panitia dan aktiviti unit kokurikulum.Gurudigalakanmenyelit nilai Falsafah Pendidikan Kebangsaan, harus menyelitkan dan mengalakkan interaksi dalam kelas sosial.CIRI-CIRI KURIKULUM TERSIRATKURIKULUM TERSIRAT

Bagi institusi pengajian tinggi keguruan, pengkategorian kurikulum tersirat oleh Berghenhenegouwen (1987) boleh dijadikan asas dengan beberapa pengubahsuaian.

Dalam peringkat pengajian di pendidikan tinggi keguruan, tiga kategoridiperkenalkan sepertiberikut :-

Budaya belajar untuk belajar (memanfaatkan waktu belajar,disiplin dalam belajar, kegigihan dalam belajar dan konsisten dalam menerapkan cara belajar yang efektif.)Budaya belajar untuk pengajar.Belajar untuk pembudayaan / pembinaan tingkah laku terpuji.

KURIKULUM TERSIRATMurid diandaikan mempunyai kebiasaan belajar masing-masing dan adalah berbeza diantara murid diperingkat rendah dan tinggi.Murid seharusnya menguasai kemahiran belajar melalui proses pembudayaan pembelajaran sendiri yang dipanggil kurikulum tersirat dan initermasuklah :-

a)a) Mempelajari, memahami dan mengadaptasikan cara menulis esei, kajian, tesis/disertasi, kertas projek, kertas kerja dan jurnal/buku dengan sebaiknya mengikut standard yang telah ditetapkan oleh institusi pengajian tinggi yang berkaitan mahupun mengikut standard antarabangsa dengan meurujuk antaranya APA style (bidang pendidikan, Sains , Sastera, Sains Kemanusiaan, Agama), the Chicago Manual of Style (aliran Sastera, Sains Kemanusiaan, Agama).

b) Mempelajari, memahami dan mengadapatasikan pengunaan jaringan maya atau internet itu sendiri dan juga cara menulis kajian, tesis/disertasi, kertas projek, kertas kerja dan jurnal/buku mengikut kaedah Mobile Learning/pembelajaran mobile dengan sebaiknya.

KAJIAN CARPENTER (1985)Hasil kajian Carpenter (1985) mendapati bahawa kumpulan guru pelatih yang tidak diajar dengan kemahiran belajar didapati tidak mempunyai keyakinan untuk mengajar kemahiran belajar di sekolah.

Bagi pelatih yang dilatih untuk menjadi pakar dalam sebarang profesion, murid harus membudayakan diri mereka dengan pembelajaran kendiri yang menekankan proses pembelajaran tanpa diarah, dipaksa atau disuruh.Ini adalah bersamaan dengan budaya belajar sepanjang hayat.

Apayang pelajar alami, lihat dan dengar semasa di di dewan bersama pensyarah itulah yang menjadi kurikulum yang lebih berkesan daripada apa yang bersifat teoristik dikertas-kertas yang mereka catat.

Nilai,norma, peraturan, daya intelek dan apa juga yang dibawa oleh pensyarah sewaktu mengajar akan memberi kesan secara tidak langsung tetapi amat bermakna terhadap amalan hidup murid semasa mereka bekerja nanti.

KESIMPULANMemberi peluang kepada kita untuk mempelajari kepelbagaian budaya.

Guru telah disaran bagaimana untuk membentuk interaksi sosial yang baik dalam kalangan murid.

Menghuraikan bagaimana peranan guru boleh memperkembangkan bakat murid tanpa bersikap prejudis terhadap mana-mana kaum.

Guru juga diingatkan kepada hasilan pembelajaran. Kejayaan bukan dilihat kepada pencapaian akademik semata-mata, sebaliknya guru harus mengambilkira aspek kurikulum yang tersirat.

Nilai-nilai murni harus diterapkan kepada murid supaya mereka dapat berkembang secara seimbang dari segi intelek dan rohani.

SEKIAN & TERIMA KASIH31