implikasi-kepelbagaian-sosio-budaya (guru-murid_

Upload: aidil-rahimi

Post on 09-Apr-2018

262 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  1/17

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  2/17

  Kepelbagaian sosio-budaya di Malaysia

  turut memberi kesan kepada sistempendidikan.

  Ini memberikan cabaran kepada guru

  dalam usaha untuk memberikan

  pendidikan yang seimbang kepadamurid tanpa mengira latar belakang

  dan kaum.

  Selain itu, implikasi ini turut memberikesan kepada murid, sekolah malah

  kepada kurikulum.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  3/17

  IMPLIKASI

  KEPELBAGAIANSOSIO-BUDAYA

  (MURID)

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  4/17

  Murid ialah pelanggan bagi guru dalam

  bilik darjah dan sentiasa bersamasemasa aktiviti P&P dijalankan.

  Perbezaan antara murid memerlukan

  guru menggunakan kemahiran secaraoptimum dalam bilik darjah.

  Menjadi tugas guru dalam memahami

  tingkah laku dan budaya murid supayasebarang tindakan boleh dilakukan

  mengikut kaedah yang betul dan tepat.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  5/17

  Menyenaraikan maklumat yang murid

  perlu ketahui tentang peraturan yangwajib mereka patuhi sepanjang masa

  P&P boleh menjadi panduan dalammenguruskan tingkah laku murid.

  Murid yang terdiri daripada pelbagai

  bangsa perlu bersosial dalam kelompok

  mereka terutamanya dalam melakukanaktiviti pembelajaran.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  6/17

  Murid perlu bersosial tidak kira kelasatasan sesama mereka mahupun

  dengan kelas bawahan. Sikap prejudis terhadap bangsa lain

  perlu di elakkan supaya segala aktivitiyang dirancang dapat berjalan

  dengan lancar. Aktiviti yang dijalankan mestilah

  berupaya menyemai semangat salingmempercayai ke dalam jiwa murid.

  Proses sosialisasi anara kaum tanpamengira anutan agama hendaklahdikembangkan supaya prosespembentukan kendiri murid dapat

  dilaksanakan.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  7/17

  Penggunaan bahasa standard harus

  diamalkan oleh setiap murid,

  penggunaan dialek mengikut kaumperlulah dielakkan.

  Murid perlu selalu diingatkan supaya

  menggunakan bahasa yang betul.

  Perbendaharaan kata yang tepat

  membantu murid mencapai

  kematangan sosial yang sepatutnya.

  Aktiviti ke arah peningkatan bahasaperlu disertai murid supaya tahappenguasaan bahasa murid sentiasa

  bertambah.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  8/17

  Murid juga digalakkan untuk berinteraksi

  dengan mereka yang berlainan jantina,namun mereka perlu diberi kesedaran

  batasan perhubungan dalam interaksi

  yang berlainan jantina.

  Aktiviti interaksi antara berlainan jantina

  ini perlulah sesuai mengikut tugasan

  yang diberikan.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  9/17

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  10/17

  Pendekatan penyayang guru dalam bilik

  darjah dapat menjinakkan murid,bercakap dengan bahasa yang betul

  dan sopan, menegur kesilapan orang

  lain dengan cara yang berhemah.

  Ini secara tidak langsung akan

  mempercepatkan proses kecintaan dan

  kesetiaan murid terhadap gurunya.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  11/17

  Komunikasi berkesan boleh dijelmakan

  melalui pertuturan, penggunaan bahasabadan, penulisan dan penggunaan alat

  tertentu.

  Guru yang menggunakan kemahiranberkomunikasi yang berkesan akan

  mewujudkan suasana pembelajaran

  yang dinamik.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  12/17

  Motivasi perlulah diberikan kepada

  murid secara berhemah dan berhikmah,dengan ini segala nilai-nilai yang ingindiserapkan kepada murid dapatdilakukan dengan cepat dan mudah.

  Guru perlulah mudah menghadiahkansenyuman dan ganjaran sekiranya muriddapat melakukan sesuatu yang terbaik,

  dengan cara ini murid akan merasa dirimereka dihargai dan akan sentiasamelakukan yang terbaik.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  13/17

  Murid mudah terpengaruh dengan

  tindakan guru yang menunjukkanteladan sebagai seorang yang

  professional

  Sebagai seorang guru perlu bijak

  mewujudkan suasana bilik darjah yang

  dinamis ini kerana lumrah murid untuk

  menjalanu aktiviti P&P dalam suasanayang ceria dan gembira.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  14/17

  Guru perlulah cekap dalam

  menghasilkan sebuah bilik darjah yangdapat ditransformasikan sebagai sebuah

  rumah yang menepati slogan rumahku,

  syurgaku. Murid pasti akn lebih seronok

  belajar dalam suasana yang kondusif.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  15/17

  Guru mestilah mengenalpasti murid

  yang menimbulkan masalah bagimengelakkan murid lain menjadi pak

  turut kepada murid berkenaan.

  Guru mestilah sentiasa mempamerkan

  pengiktirafan terhadap murid tersebut

  semasa aktiviti P&P dijalankan.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  16/17

  Ketegasan terhadap disiplin murid ketika

  pembelajaran perlu dilakukan dengancara dan pendekatan yang betul yang

  menampakkan bahawa ketegasantersebut bukan dengan niat mendera

  tetapi lebih kepada pengajaran.

 • 8/7/2019 Implikasi-Kepelbagaian-Sosio-budaya (GURU-MURID_

  17/17

  Murid harus diterapkan supaya

  membiasakan diri berada di dalam kelastepat pada waktunya.

  Guru juga dicadangkan supaya

  menggunakan pendekatan yang

  menarik seperti aktiviti P&P dimulakan

  dengan set induksi yang menarik, ini

  bertujuan bagi menarik minat muriduntuk mengetahui isi pelajaran yang

  selanjutnya.