??unimap dil kfl raf,tts tso 9(n1 :2008 ruj. kami : unimap/pend/108/1ft -1jld2(13) tarikh : 26...

Download ??UNIMAP Dil Kfl RAF,ttS TSO 9(N1 :2008 Ruj. Kami : UNIMAP/PEND/108/1ft -1Jld2(13) Tarikh : 26 Disember 2013 Kepada : Nama-nama yang tersenaraididalam

Post on 05-Mar-2018

253 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • "UNIMAP Dil Kfl RAF,ttS TSO 9(N1 :2008"

  Ruj. Kami : UNIMAP/PEND/108/1ft -1Jld2(13)

  Tarikh : 26 Disember 2013

  Kepada : Nama-nama yang tersenaraididalam JadualWaktuPengawasan Peperiksaan

  Prof./Dr./Prof. Madya/Tuan/Puan,

  PELANTIKAN SEBAGAI KETUA PENGAWAS/ PENGAWAS

  Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

  2. Adalah dimaklumkan bahawa Prof./Dr./Prof. Madya/Iuar/Puan telah dilantik sebagai KetuaPengawaslPengawas yang bertujuan untuk melancarkan lagi perialanan aktiviti peperiksaanSemester Pertama Sidang Akademik 201312014 Program ljazah yang dijadualkan pada30 Disember 2013 sehingga 18 Januari2014.

  3. Sehubungan itu, pihak kami amat mengharapkan kerjasama Prot/Dr./Prof. Madya/Tuar/Puanuntuk mematuhi kehadiran dan masa sepertimana yang dinyatakan di dalam Jadual WaktuPengawasan Peperiksaan Semester Pertama Sidang Akademik 2UA2U4 (Program Uazah)seperti yang dilampirkan.

  4. Untuk makluman Prof./Dr./Prof. Madyafluan/Puan, bermula sesi peperiksaan kali ini,Prof/Dr./Prof. Madya/Tuan/Puan dikehendaki untuk mengambil sendhi kertas soalan peperiksaanserta keperluan pryeriksaan lain di Pusat Kutipan Kertas Soalan Peperiksaan seperti yangditetapkan di dalam Jadual Waktu Pengawasan Pepedksaan Semester Pertama SidangAkademik ?UAZU4 (Program ljazah).

  5. Bersama-sama dengan inijuga dilampirkan Tanggungjawab Ketua Pengawas/Pengawasu ntuk rujukan pihak Prof ./Dr./Prof . Madya/Tuar/Puan.

  6. Keriasama yang diberikan daripada semua pihak yang terlibat amatlah dihargaidan didahuluidengan ucapan terima kasih.

  Sekian terima kasih.

  'BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"'Amalan Bertindak, Hasilan furtmpak'

  a

  (zuBER BrN HAJIMOHAMAD)Pemangku Pendaftar

 • 1

  TANGGUNGJAWAB KETUA PENGAWAS/PENGAWAS (THE DUTY & RESPONSIBILITY OF HEAD INVIGILATORS/INVIGILATORS)

  Bertanggungjawab ke atas keseluruhan pengawasan di tempat peperiksaan yang ditetapkan. To be responsible for the invigilation of the assigned examination hall

  Sebelum Peperiksaan Before Examination

  1. Ketua Pengawas hendaklah berada di Pusat Kutipan Kertas Soalan yang ditetapkan satu

  (1) jam sebelum peperiksaan bermula. Head Invigilators must be present at the designated Question Papers Collection Center one (1) hour

  before the start of the examination

  2. Tindakan yang perlu diambil semasa hadir di pusat kutipan: Actions that need to be taken while at the center:

  a) Mengambil kertas soalan peperiksaan yang berkaitan; Collect the related question papers;

  b) Pastikan sampul surat kertas peperiksaan dalam keadaan baik; Ensure the seal of the envelope is in good condition;

  c) Mengambil Buku skrip jawapan mengikut bilangan calon (Pastikan buku skrip

  mencukupi); Collect the answer booklets and ensure they are sufficient based on number of the

  candidates;

  d) Mengambil keperluan peperiksaan lain jika ada. Cth : Kertas Graf, Steam Table Collect other requirement of the examination (if any) i.e. Graph Sheet, Steam Table, etc;

  e) Mengambil Borang HEA-15a (Slip Kehadiran) jika perlu (sekiranya calon tidak

  menggunakan buku skrip jawapan); Collect HEA-15a Form (Attendance Slip) if candidates do not use answer booklets;

  f) Mengisi Borang HEA-15b (Borang Penerimaan Kertas-Kertas Soalan Peperiksaan) dan

  menyerahkan semula kepada Penolong Pendaftar atau wakil Unit Peperiksaan &

  Pengijazahan; Fill in HEA-15b Form (Receiving Question Papers) completely and return it back to the staff of

  Examination & Graduation Unit;

  g) Mengambil dan menyemak senarai nama calon yang mendaftar kursus dan layak

  menduduki peperiksaan; Collect the list of candidates who are eligible to sit for the examination and verify the names

  accordingly;

  h) Mengambil Borang HEA-15d (Borang Pemberian Kuasa Memungut Skrip-Skrip

  Jawapan). Collect HEA-15d Form (Authorization of Collecting Answer Booklets).

  3. Ketua Pengawas hendaklah berada di dalam dewan/bilik peperiksaan tiga puluh (30) minit

  sebelum peperiksaan bermula. Head Invigilators must be present at examination hall thirty (30) minutes before the start of the

  examination.

  4. Pengawas hendaklah melaporkan diri kepada Ketua Pengawas sekurang-kurangnya tiga

  puluh (30) minit sebelum peperiksaan bermula. Invigilators must report to Head Invigilators at least thirty (30) minutes before the start of the

  examination.

  5. Ketua Pengawas dan pengawas-pengawas memberi isyarat kepada pelajar untuk masuk

  ke dalam dewan/bilik peperiksaan sekurang-kurangnya sepuluh (10) minit sebelum

  peperiksaan bermula. Head Invigilators and Invigilators instruct the candidates to enter the examination hall at least ten (10)

  minutes before the start of the examination.

 • 2

  TANGGUNGJAWAB KETUA PENGAWAS/PENGAWAS (THE DUTY & RESPONSIBILITY OF HEAD INVIGILATORS/INVIGILATORS)

  6. Ketua Pengawas dan pengawas-pengawas dikehendaki berada di pintu masuk dewan/bilik

  peperiksaan bagi memastikan pelajar mematuhi etika menduduki peperiksaan seperti

  berikut: Head Invigilators and Invigilators must be standing by the entrance of the examination hall to observe

  the candidates that they abide by all rules and regulations as follow:

  a) Memastikan pelajar menunjukkan slip peperiksaan dan kad matrik sebelum

  memasuki dewan/bilik peperiksaan; Candidates display their examination slips and matrix cards before entering the

  examination hall;

  b) Memastikan pelajar membawa masuk barang-barang yang dibenarkan

  sahaja iaitu kalkulator tanpa sarungnya, alat tulis sahaja tanpa bekas alat tulis; Candidates shall bring in only the permitted equipments which are calculators (without

  casing) and stationeries (without casing/container);

  c) Memastikan pelajar tidak membawa sebarang peralatan elektronik seperti

  personal digital assistance, MP3 Players, iPOD dan kamus elektronik; Candidates are prohibited from bringing in any electronic devices such as PDA, MP3

  Players, iPOD and electronic dictionary;

  d) Memastikan pelajar mematikan telefon bimbit dan diletakkan di atas lantai di

  penjuru kiri meja, Candidates must switch-off their mobile phones, and later place them on the floor at the

  left corner of the desk;

  e) Memastikan pelajar mematuhi etika pakaian yang telah ditetapkan. Candidates must dress appropriately according to the university dress code.

  Semasa Peperiksaan During Examination

  1. Ketua Pengawas hendaklah berada di hadapan Dewan Peperiksaan supaya Pengawas

  yang bertanggungjawab di setiap Dewan/Bilik Peperiksaan tersebut dapat berhubung

  dengan mudah. Head Invigilators must always be at the front of the examination hall to allow both Head Invigilators

  and fellow Invigilators to conveniently communicate.

  2. Ketua Pengawas hendaklah membahagi-bahagikan buku skrip jawapan, kertas soalan

  peperiksaan serta arahan yang berkenaan kepada Pengawas-Pengawas. Head Invigilators divide all answer booklets and question papers among the Invigilators.

  3. Ketua Pengawas mengarahkan pengawas untuk mengedarkan buku skrip jawapan

  mengikut bilangan calon. Head Invigilators instruct Invigilators to distribute answer booklets to all candidates.

  4. Ketua Pengawas dikehendaki membaca arahan peperiksaan kepada calon Sepuluh (10)

  minit sebelum peperiksaan bermula. Head Invigilators are required to read the instructions to the candidates ten (10) minutes before the

  start of the examination.

  5. Ketua Pengawas mengarahkan pengawas untuk memungut ceraian slip kehadiran dan

  seterusnya mengedarkan kertas soalan peperiksaan. Head Invigilators instruct the Invigilators to collect attendance sheets and subsequently hand out the

  question papers to the candidates.

  6. Menerima daripada pengawas-pengawas slip kehadiran calon yang telah lengkap diisi dan

  menyemak senarai calon yang mengambil peperiksaan. Sekiranya dewan/bilik peperiksaan

 • 3

  TANGGUNGJAWAB KETUA PENGAWAS/PENGAWAS (THE DUTY & RESPONSIBILITY OF HEAD INVIGILATORS/INVIGILATORS)

  menempatkan lebih daripada satu kursus, Ketua pengawas boleh mengarahkan ketua

  kursus yang terlibat untuk menyemak bersama slip dan senarai kehadiran calon. Head Invigilators receive the attendance sheets from all Invigilators and verify them with the list of

  candidates who sit for that examination. For the case of sharing of the hall (one hall, multiple courses),

  Head Invigilators may order all course coordinators to collectively do the verifications.

  7. Ketua Pengawas dikehendaki melengkapkan Borang HEA 15e [Borang Laporan Ketua

  Pengawas/Pengawas bertugas] untuk diserahkan kepada Penolong Pendaftar (Unit

  Peperiksaan & Pengijazahan) atau wakilnya selepas peperiksaan tamat. Head Invigilators are required to fill HEA-15e Form (Head Invigilators Report) and submit it to the staff of

  Examination & Graduation Unit upon the end of the examination.

  8. Ketua Pengawas dikehendaki mengadakan rondaan/pemeriksaan ke dewan/bilik

  peperiksaan yang lain di tempat peperiksaan yang sama untuk membantu pengawas-

  pengawas yang telah ditugaskan di bilik-bilik tertentu. Head Invigilators are required to do inspection at other examination halls (one course, multiple halls).

  9. Ketua Pengawas dikehendaki melakukan rondaan/pemeriksaan didalam dewan/bilik

  peperiksaan serta luar kawasan dewan/bilik peperiksaan termasuk tandas. Head Invigilators are also required to do inspection outside the hall including toilets/restrooms.

  10. Ketua Pengawas dan pengawas perlu memastikan hanya seorang (1) pelajar sahaja

  dibena