vcore unimap

of 10 /10
, PaJ d----------------- 2 =7- d a 21 & 22 OGOS 201 5 UNlVERSlTl MALAYSIA PERLIS, PERLIS ANIUW Kluster Jaringan Strateglk dan Tanggunglawab Soslal MASn DAN Persatuan Pegawai Tadbir dan lkhtlsas (POTENSI) UnhtersM Malaysla Perlis (UnlMAP)

Author: azman-hj-ayup

Post on 12-Apr-2017

342 views

Category:

Government & Nonprofit


2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: VCORE UniMAP

, PaJ d----------------- 2 =7- d a

21 & 22 OGOS 201 5 UNlVERSlTl MALAYSIA PERLIS, PERLIS

ANIUW

Kluster Jaringan Strateglk dan Tanggunglawab Soslal MASn

DAN

Persatuan Pegawai Tadbir dan lkhtlsas (POTENSI) UnhtersM Malaysla Perlis (UnlMAP)

Page 2: VCORE UniMAP
Page 3: VCORE UniMAP

n

Mi dari se~unar, sakr program USR pga akan cbadakan selepas senunar mi berlangsung. msnsasarkwkepadamasyarekat~tenyangmemerlukanbgntuandan~onggndalemmenecu sehanan dan rnenqkatkan kuaiib geya kdup yang kondd. lanya bmiujuan untuk melihat w dan mapeleh mampu daantu oleh peaerte dalam usaha menpa semangat CSR bertepaten dengan semgatjka drsambd oleh Malaysia pa& bulan Ogos 2015 mr.

Rogram USR yang Ingin dijayakan mi juga cub mluk menew pmgm brsamamu TV3 j b bersesuatan dengan tema dan a e W

' 2 OBJEKTlF

2.2 Wmga peranan &lam usaha mereallsastkan tanggunglawab d korporat untuk manfaat 2 3 Mewqurh satu jarmgan pmtar antara seMor Itorpow NGO dan agms bark;utm kerajaan 2 4 Membentu rnasyarakat &empal yang memerlukan wkongan k s h i i n secara perubahan fizlkal, 2.5 Mengumpul dana amal unluk pwlubuhan dan badan-badan kebajlkan

Mekslankan Budaya Kesukarelawanan dan Tanggungawab Soslal Unnrerslb

2

Page 4: VCORE UniMAP

4. PENGlSlAN SEMINAR

4.1 Pembentwgan Perlcongsian Projek USR deh setlap UA 4.2 Perkqsian Kerja-Kerja Sukerela dari IndividuiSwasta am 4.3 Pertandingan V i Pendek Plojek USP 4.4 Pameran Gambar Projek USR ;I 1L .-d3 ' Y 'd 5. PENGlSlAN PROJEK USR , ,..

I 5 1 Penyampalan Sumbangan dan rumah ke turnah 5 2 Mernbna I Membadu I Mengetat rumah dad 5 3 Kembara Jdur Genulang 5 4 Sesr Mobvas~ P e k p W a h 5 5 Sesl Pemenksm Kesltratan Percuma 5 6 Pertand~ngan Mewama KreaM bersama KEMAS 5 7 Perlawanan Bolasepak Amal (pllhan MAST1 vs Arbs)

6. PESERTA

6 1 Persatuan Pentadbr 62 SektorKorporet 6 3 Organrsasl Bukan Kerajaan

I 7. PENYAMPAI UCAPTAMA I PANEL UTAMA PERKONGSIAN PINTAR ' "

a Haph Mazln Nordln (Penerlnt Bersamamu TV3) b YB Dab' Imhaam Ibratwm (IM4U)

Edtor h n Utwan M a l p a -e88r B-itulmal pa ls (m) - d m 9:

Page 5: VCORE UniMAP

Kampus Pwh

7.30 peai KelbeanPeser$ 7.45 pa@ SenanvoWrI P- Khas W X a n e k KEMAS 8.15 p q i Taldimet Rogrem US!

Pmgm USR bersama DYTb4 Tuanku Canselor U n i W dan D m TuanlPl Pru Camelor MMAP b e n d

- Pedawnan Amel Bdaeepek Peis&&tan & Bola Jaring bemma ArPs - Pertandingan Mewama Krealif KEMAS - P e n m i a n Sumbqan rumah ke tumah

ernbalWMengecatmDaiftBrpiYI - KmbaraJalur Gemilang - SesiAblivasiSekolah . .

Page 6: VCORE UniMAP

10. DEWGAN KERJASAMA DAN ANJURAN BERSAMA - - JABATAN PERDANA MENlERl

MEDW PRIMA BERHAD

BlRO TATANEGARA JABATAN PERDANA MENTERl

JABATAN KEhdAJUAN MASYARAKAT

UTUSAN MELAYU MAlAYSW BHO.

L E M M G A P E ~ N I W W S T W P E M B l W MALAYSIA

Abm -UI-

Page 7: VCORE UniMAP

ING BEF nacua ragWal Eks Penerbil Bersarnak Pengerusi LKlM 1 A Ed~lor Utusan Mala Pengarah Bim Tata

1 KEMAS l

Page 8: VCORE UniMAP

PENGERUSI BERSAMA ~ P u r n S l l o d h H m m ( 8 e n d s h a r i ~

SEKRITARLAT UTAMA POENSlELLUSn

URUSETIA TEKNMAl, FlZlKAL & PERSWAN TEMPAT ERMdd~W(beeoPOTB(SI )

URUSETIA JAldUAN

JAWATANKUASA PELAKSANA URUSETlACENDERAHATl RLFdlYaalnsw ELMaq@~NarebLbrd(srmKnENsI)

PENGARAH Erl.NaaamAbdlm(mlb RecidenlPOrn) PUBLWKl & PERCnAKAN

TlMBALAN PENGARAH

I

I

Page 9: VCORE UniMAP

WSTTOUCH BOOKS 8 STATIONERY SDN. BHD. RASS [YSM a EVENT SDN. EHD. SOON ELECTRONICS SERVE

T.H. MINERAL WATER INDUSTRIES (M) SDN. BHD ZAMRl TRADlNG 8 SERVlCES

SHAHIDAN KUSYEN SDN. BHD.

DAN

SEMUA PlHAK ATAU INDlVlDU YANG TUAH MENJAYAKAN VCORE SCAR4 LANGSUNG ATAU TIOAK LANGSUNG

Page 10: VCORE UniMAP