soalan peperiksaan rc f5 spm3 2015

Author: eberun

Post on 06-Jul-2018

222 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  1/41

  BAHAGIAN A

  ( 50 markah)

  Jawab semua soalan

  1.

  Gambar 1

  a) Berdasarkan gambar 1, nyatakan faktor yang mendorong suatu reka ciptaan

  dihasilkan.

   ______________________________________________ 

  [1 markah]

  1  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaapemerik

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  2/41

   ") Jadual 1 menun#ukkan urutan pereka dan reka ciptaan  reka cipta dalam

   perkem"angan "idang komunikasi.

   

  Jadual 1

  )

  $er

  ka

  % &

   ___

   ___

   ___

   ___

   ___

   ___

   _ 

   

  ii)

  'eka

  ciptaan

  B&

   _______

   _______

   _______

   ___ 

  (  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Sistem kod

  illiam *ooke

  +1-)

  Telefon

   ___________ 

  +1/0)

  %

  Wireless

  uglielmo 2arconi+13)

  B

  4 L Baird+13(0)

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  3/41

  [( markah]

   

  (. Baca

   pernyata

  an Teks

  1.

  Teks 1

  Berdasarkan

  teks 1,

  -  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegupeme

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  4/41

  a) 5yatakan Dua pernyataan masalah yang dikenalpasti .

  i. _________________________________ 

  ii. _________________________________ 

  [( markah6

   ") 5yatakan Dua  kaedah penyelesaiannya.

  i. _________________________________ 

  ii. _________________________________ 

  [( markah]

  [( arkah]

   Lihatsebelah

   

  SUL!

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  5/41

  -. Berikan nama "entuk persem"ahan data7maklumat yang di"erikan.

  Bentuk persem"ahan 5ama

  Bilangan kasut

  1

  2

  >2

  a)

  Bilangan

  kasutPeratus

  1 65

  2 15

  >2 20

   ")

  Peratus bilangan kasut

  0

  20

  40

  60

  80

  1 2 >2

  Bilangan

        P     e     r     a      t     u     s

  c)

  [- markah]

   

  8  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  6/41

  4. 9alam kaedah sum"angsaran "agi mendapatkan idea, "e"erapa peraturan "oleh

  dilakukan seperti rajah 2.

  Lengkapkan rajah 2 pada ruang yang "ertanda % dan B.

  Rajah 2

  [ ( markah ]

  0  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

  :'!:%5 !9%: !9%:

  9%L%::%5 %

  SESI

  SUMBANGSARAN

  B 2;5;2B%5 9%52;5

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  7/41

  5.

  Gambar 2 menun#ukkan lukisan rendering  se"uah traktor.

  Lengkapkan pernyataan 1 di "a=ah dengan mengisi di ruang kosong.

  9alam lukisan rendering , ianya menggam"arkan produk yang di"uat

  dengan le"ih terperinci "er"anding dengan lukisan sketsa. :e"iasaannya

  lukisan rendering dilukis dengan ________________________, rupa,

   _________________________ dan __________________________

  se"enar produk.

  ernyataan 1

  [-

  markah]

  /  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

  Gambar 2

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  8/41

  0.

  B>L! $;';5:U<

  $%$

  S;! 'B;! BU5:%<

  ?;;

  Gamba

  !

  4a=a"

  soalan

   "eriku

   "erdas

  rkan

  gam"a

  @

  gam"a

  yang

  terdap

  t pada

  gamb

  r !.

   

   Lihatsebelah

   

  SUL!

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  9/41

  a) am"ar apakah yang dilukiskan dengan kaedah perspektif yang "etul&@

   ________________________ 

   ") Lukisan perspektif "oleh dikelaskan kepada tiga kategori, nyatakan dua 

  daripadanya.

  i). _____________________ 

  ii). _____________________ 

  [- markah]

  /. :er#

  asas

  dala

  m

   pem

  inaa

  mod

  l

   "erf

  ngsi

  atau

   prot

  taip,

  adal

  h

  men

  edia

  3  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunapemer

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  10/41

  an "e"erapa lukisan yang dapat mem"antu menampakkan persepsi a=al idea

   produk.

  Berdasarkan pernyataan yang di"eri, tuliskan  jenis lukisan di tempat yang

  disediakan.

  ernyataan Jenis lukisan

  Lukisan ini "erdasarkan prinsip un#uran selari

  !u#uan utama lukisan ini ialah untuk

  menyampaikan maklumat yang tepat melalui

   pandangannya supaya o"#ek dapat dilukisdengan sempurna

   ________________ 

  Struktur pem"inaan lukisan ini penting

  diru#uk kepada satah ufuk yang "ersudut -A

  serta garisan pinggir yang "erterusan pada

  satu titik iaitu pusat. a perlu #uga dikaitkan

  dengan tiga dimensi seperti tinggi, pan#ang

  dan le"ar. _________________  

  2erupakan lukisan yang menun#ukkan susun

  atur komponen luaran dan dalaman sesuatu

   produk a mem"antu memper#elaskan susun

  atur [email protected] serta fungsi. _________________ 

  [- markah]

  . $eris

  ian

  1A  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  11/41

  *%9 telah dimulakan penggunaannya se#ak a=al tahun /[email protected]. Bermula dari

   pengunaan super komputer dan komputer kerangka utama, kini perisian ini "oleh

  digunakan dalam komputer peri"adi. :enalpasti perkakasan komputer dalam

  senarai di "a=ah yang diperlukan untuk melancarkan perisian *%9.

  2onitor S?% *9 $erisian

  *%9

  *akera :eras 2odem

  :ad 'angkaian $apan :ekunci

  4a=apan&

  a)

   ")

  c)

  [ - markah ]

  3. $enggunaan aplikasi *%9 dapat mempercepatkan lagi peker#a professional,seperti arkitek, #urutera dan pereka "entuk menghasilkan lukisan dan gam"aran

  sesuatu reka ciptaan. 5yatakan empat kelebihan menggunakan *%9

   "er"anding dengan kaedah manual.

  a)

   ")

  c)

  d)

  1A.

  !uli

  kan

  "#T

  $% 

  11  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  12/41

  atau S&%&' pada pernyataan di"a=ah yang menerangkan mengenai aplikasi

  *%9.

  ernyataan Ja(apan

  Boleh "erfungsi menggunakan sistem pengoperasian

  2icrosoft indo=s.

  *%9 "oleh diga"ungkan dengan sistem multimedia

   "agi penghasilan program animasi.

  :omputer dengan pemproses 09C( dan '%2

  102B "oleh digunakan untuk aplikasi %uto*%9

  (AAA.

  $emplot7plotter "oleh digunakan untuk mencetak

  lukisan dengan menggunakan *%9

  [ markah]

  1(  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaapemerik

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  13/41

  11. Sifat D sifat "ahan&

  @ Bentuk tetap

  @ :eras

  @ !ahan terhadap tekanan

  @ 2ahal

  @ !idak "oleh terkena air 

  $ilih "ahan yang menepati [email protected] "ahan yang dinyatakan.

  entian kaca "atu, kayu gentian kayu

  4a=apan& _________________________ 

  [1 markah]

  1(. $adankan jenis logam "erikut "erdasarkan pengkelasan di"a=ah dengan menulis %

  atau B di ruang engkelasan.

  % L>%2 E;'US

  B L>%2 BU:%5 E;'US

   

  Jenis %ogam engkelasan

  %luminiam

  !em"aga

  Besi alFani

  !imah

  1-. G

  me

   pe

  me

  +gr

  ya

  ser

  dig

  n d

  da

   "e

  log

  1-  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

  Untukkegupeme

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  14/41

   5amakan "ahagian@"ahagian yang "ertanda )* R , S, dan T.

  Gambar 4

  4a=apan&

  Q

  R

  S

  T

  [ markah]

  1  Lihatsebelah

   

  SUL!

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  15/41

  1. $adankan alatan di "ahagian % dengan kegunaannya di "ahagian B, dengan

  menulis *)*R atau S  di ruang ja(apan..

   

  Bahagian AJawapa

  n"ahagian "

  $engapit

  $

  2engam"il ukuran

  kecil pada celahan kecil

  %ngkup dalam

  G

  2engukur #arak dandigunakan secara

  meluas dalam ker#a

  kayu

  $ita pengukur 

  2enentukan diameter 

  dalam dan #arak antara

  dua permukaan

  !olok perasa

  S

  2erapatkan "ahagian

  kayu yang "esar dan

   pan#ang selepas disapu perekat

  [ markah]

  18  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  16/41

  18. a) $roses penyam"ungan dua atau le"ih komponen "ahan logam "oleh dilakukan

  dengan pel"agai cara. 5yatakan dua kaedah penyam"ungan yang "oleh

  digunakan.

  i. ___________________________________ 

  ii. ___________________________________ 

  [( markah]

  Gambar +

   ") Gambar + menun#ukkan satu proses penyam"ungan kekal dua "ahan

  logam. 5yatakan dua #enis sam"ungan dalam proses ker#a yang

  ditun#ukkan .

  i. __________________________________________ 

  10  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  17/41

  ii. __________________________________________ 

   

  [ ( markah]

   

  "ahagi

  n "

  ,-.

  markah

   Pilih

  dua

  daripad

  empat

  soalan d

  bahagia

  n ini.

  10.

  Baca dafahamka

  n situasi

  masalahdi "a=ah.

  1/  Lihatsebelah

   

  SUL!

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  18/41

  nda mempunyai ka=asan padang yang sangat luas dan dikelilingi oleh

   po[email protected] yang "esar. Setiap hari, peker#a sekolah anda terpaksa

  menyapu dan mengumpul [email protected] kering yang "erta"uran di

  ka=asan padang terse"ut dengan menggunakan kaedah serta peralatan

   "iasa iaitu menggunakan pencakar dan pungkis rotan.

  2emandangkan ke"anyakan peker#a sekolah anda terdiri daripada

  golongan pertengahan umur, mereka sering mengadu sakit pinggang

  dan lenguh anggota "adan se=aktu memungut dan mengumpul daun@

  daun kering terse"ut.

  2enyedari keadaan ini, se"agai pela#ar kelas reka cipta yang kreatif 

  dan prihatin, anda telah mendapat idea untuk mencipta satu alat "agi

  memungut daun kering yang dapat mengatasi masalah sakit pinggang

  dan lenguh anggota "adan.

  a) Lakarkan reka ciptaan anda "erdasarkan situasi di atas dalam "entuk - 9 pada

  kertas yang disediakan pada muka surat 10.

  + Penekanan lakaran haruslah diberikan pada bahagian yang berfungsi dan

  labelkan bahagian tersebut )

  4a=apan

  10. a)

  1  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  19/41

  [ 0 markah ]

   ") <

  u

  r

  i

  13  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  20/41

  an "agaimana reka ciptaan anda "erfungsi untuk menyelesaikan masalah yang

  dihadapi.

  [ markah ]

  c) 5amakan dua media +alat) yang sesuai dan sering digunakan dalam proses

  melakar idea.

  i) __________________________ 

  ii) __________________________  

  [ ( markah ]

  (A  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunpeme

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  21/41

  d) !erangkan mengapakah aspek pemilihan "ahan untuk reka ciptaan sangat

   penting dalam proses penghasilan lakaran ideaH

   

  [ - markah ]

  (1  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaapemerik

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  22/41

  1/. a) Bahan adalah satu komponen yang perlu dalam proses pem"uatan. Bahan@

   "ahan "oleh terdiri daripada "ahan semula #adi dan "ahan "uatan.

  Senaraikan dua  "ahan semula #adi dan dua "ahan "uatan.

  Bahan semula#adi &

  i) _____________________________  

   ii) _____________________________ 

   Bahan "uatan &

  i) _____________________________  

   ii) _____________________________ 

  [ markah]

   ") Untuk memenuhi kehendak pasaran dan pengguna,

   "ahan "oleh diproses untuk di#adikan pel"agai

   "ahan lain.

   5yatakan satu contoh "ahan lain yang "oleh dihasilkan daripada "ahan@"ahan

   "erikut&

  a. Logam & ________________________ 

   ". :ayu & ________________________ 

  c. !anah & ________________________ 

  [- markah]

  ((  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaapemerik

  $l

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  23/41

  $lat

  Rajah 2

   ") Rajah 2  menun#ukkan contoh rupa "entuk keratan rentas logam yang terdapat

  di pasaran. Lakar dan namakan tiga rupa "entuk keratan rentas logam selain

  daripada "entuk pada ra#ah I.

   

  [

  markah]

  (-  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

  %akaran rupa bentuk keratan

  logam0ama bentuk logam

  +i)

   ___________________ 

   _ 

  +ii)  ___________________.

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  24/41

  Gambar

  d) Gambar  menun#ukkan dua "uah me#a yang diper"uat daripada "ahan yang

   "erlainan.

   5ya

  akan

  kele

  ihan

  men

  guna

  kan

   "aha

  n@

   "aha

  n

  terse

   "ut

  dan

   "eri

  alas

  anda

   

  Bahan

  kayu&i)

   _______

   _______ _______

   _______

   _______

   _______ __ 

  (  Lihatsebelah

   

  SUL!

  2e#a kayu 2e#a plastik 

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  25/41

    ____________________________________________ 

    Bahan plastik& i) ____________________________________________ 

   _____________________________________________ 

  [ markah]

  1.

  (8  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

  Untukkegupeme

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  26/41

  acuan "oleh diu"ah suai.

  entiankaca

  2udah di"entuk "ergantungkepada acuan.

  2emerlu kemahirankhas untuk

  mengendalikannya

  Jadual 2

  Jadual 2 di atas menun#ukkan kele"ihan dan kelemahan "e"erapa sifat "ahan

  yang sesuai untuk mem"ina dan menghasilkan prototaip. Berdasarkan maklumat

  terse"ut anda dikehendaki men#a=a" [email protected] "erikut.

  a) B

  a

  h

  a

  n

   "

  (0  Lihatsebelah

   

  SUL!

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  27/41

  oleh diklasifikasikan kepada tiga sifat utama. 5yatakan tiga sifat "ahan

  terse"ut.

  i) _________________________________________ 

  ii) _________________________________________ 

  iii) _________________________________________ 

  [- markah]

   ") 5amakan "ahan yang sesuai untuk C dan I.

  i) C& ________________________________________ 

   ii) I & ________________________________________  

  [( markah]

  c) Berdasarkan kepada #adual di atas terangkan dengan ringkas maksud

   perkataan "erikut&

  i) :enyal

   ______________________________________________ 

   ______________________________________________ 

  ii) 'apuh

   ______________________________________________ 

   ______________________________________________ 

  iii) $ene"at ha"a

   ______________________________________________ 

   ____ ____

   ____

   ____ ____

   ____

   ____ ____

   ____

   ____

   ____

   __ 

  (/  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunapemer

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  28/41

   2ulur&

   ______________________________________________ 

   ______________________________________________ 

  [ markah]

  +d) %li ditugaskan untuk mereka "entuk satu alat yang "erfungsi untuk mengait dan

  memungut "uah manggis. Bahan yang sesuai digunakan untuk mem"ina "ahagian

   "atang prototaip terse"ut adalah aluminium "erongga.

  Berikan dua alasan mengapa "ahan terse"ut dipilih.

  [(

  markah]

  (  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  29/41

   

  13. Gambar  di "a=ah menun#ukkan mesin gerudi me#a yang terdapat di dalam

   "engkel.

  Ga

  (3  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  30/41

  +a) Senaraikan tiga  fungsi utama mesin gerudi me#a.

  i) _________________________________ 

  ii) _________________________________ 

    iii) _________________________________ 

  [- markah]

  -A  Lihatsebelah

   

  SUL!

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  31/41

  +") *ogankata laJim dan dipia=aikan dalam "engkel, kilang dan tapak

  ker#a ialah K$T&3&4&0 4#S#%&3&T&0. a mengingatkan

  kita supaya menga=al perlakuan "agi mengelakkan kemalangan.

    Senaraikan empat  peraturan keselamatan yang diutamakan ketika

  2enggunakan mesin gerudi me#a semasa [email protected] ker#a di@

    #alankan di dalam "engkel.

   

  i) _________________________________________________ 

   _________________________________________________

  ii) _________________________________________________ 

   _________________________________________________

  iii) _________________________________________________ 

   _________________________________________________

  iF) _________________________________________________ 

   

   _________________________________________________

  [ markah]

  -1  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  32/41

    c) uru anda mem"eri satu tugasan untuk mem"ina se"uah peti surat. >leh itu

  anda perlu mem"uat perancangan pro#ek untuk mem"inanya dan mengam"il kira

  [email protected] "ahan, peralatan, masa, kaedah ker#a dan kos.

   

  i) Senaraikan empat  peralatan yang akan digunakan.

  a) _____________________________________ 

   ") _____________________________________ 

  c) _____________________________________ 

  d) _____________________________________ 

   [ markah]

  ii) !erangkan empat langkah ker#a yang digunakan untuk mem"uat

   peti surat terse"ut.

    Langkah 1 ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    Langkah ( ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    Langkah - ________________________________________ 

    ________________________________________ 

    Langkah ________________________________________ 

    ________________________________________ 

   

  [

  markah

   

  -(  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  33/41

  "&'&G5&0 6

  72. markah8

   Pi;ih satu daripada dua soalan dalam bahagian ini

  (A. Jadual -  adalah merupakan satu dapatan pengumpulan data7maklumat terhadap

  suatu permasalahan yang telah dikenalpasti daripada (8 responden.

  3&S&%&

  '

  4D&'

  3enyap

  u9

  3engai

  s9

  3enguti

  p9

  Lenguhtangan

  i) ii) 3 -0

  Sakit

   "elakang 0 ( iii) -( 11

  2asa yanglama

  - iF) 8 (A 1/ 0

  4umlah (1 ( F) (- -/ 3

  Jadual -

  a) Berdasarkan kepada Jadual - diatas, lengkapkan #adual dengan menulis #a=apan di

  ruang yang disediakan.

   

  i) __________________________________ 

  ii)

   __________

   ____ ____

   ____

   ____ ____

   ____

  iii)

   __________

   ____ ____

   ____ ____

   ____ ____

  iF) __________

   ____

   ____ ____

   ____

   ____ ____

  F)

   __________ ____

   ____

   ____ ____

   ____

   ____

  --  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  34/41

   

   ") !er#emahkan data7maklumat di atas dalam "entuk carta .

  4a=

   pan ")

  -  Lihatsebelah

   

  SUL!

  Untukkegunaanpemeriksa

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  35/41

  [8 markah]

  c)

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  36/41

  [8 markah]

  d8 'umuskan data7maklumat di atas "erdasarkan Jadual -:

  [8 markah]

  -0  Lihatsebelah

   

  SUL!

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  37/41

  (1.

  Gambar ;

  Gambar ; di atas menun#ukan satu proses perkem"angan idea dari segi rupa

   "entuk, ke"erkesanan serta keperluan sum"er "ahannya.

  a) i)5yatakan dua  kaedah yang "oleh diguna untuk

  men#anakan idea.

  a) ______________________ 

   ") ______________________ 

  [( markah]

  [ Lihat sebela!LI"

  Untukkegunaanpemeriksa

  -/

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  38/41

  ii.

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  39/41

   ") 4ana cerek di"a=ah kepada idea yang le"ih menarik dari

  segi rupa"entuk dan kefungsiannya.

  +*erek ;lektrik)

  + JANAAN 1)

  +'upa"entuk)

  +:efungsian)

  [1A markah]

  [ Lihat sebela!LI"

   JANAAN 2

  Untukkegunaanpemeriksa

  -3

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  40/41

  c) !erangkan kekuatan pada  JANAAN 1 dan JANAAN 2 

  yang telah anda #ana di (1 ").

   JANAAN 1& _____________________________________________ 

   _____________________________________________ 

   _____________________________________________ 

   JANAAN 2&

   _____________________________________________ 

   _____________________________________________ 

   _____________________________________________ 

  S

 • 8/17/2019 Soalan Peperiksaan Rc f5 Spm3 2015

  41/41