sejarah singkat kelahiran nabi muhammad saw

Download Sejarah Singkat Kelahiran Nabi Muhammad SAW

Post on 07-Jul-2018

258 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Sejarah Singkat Kelahiran Nabi Muhammad SAW

  1/15

  Sejarah Singkat Kelahiran Nabi

  Muhammad SAW

  Nabi Muhammad saw dilahirkan di Makkah, kira-kira 200 M dari Masjidil Haram, pada senin menjelang terbitnya fajar 12 Rabi’ul wal tahun !ajah bertepatan dengan 20 pril "#1 M$ %inamakan tahun !ajah karena pada waktu itu bala tentara  brahah dari &aman menyerang 'a’bah dengan maksud akan meruntuhkannya$ Mereka datang dengan mengendarai !ajah$ Namun penyerangan itu gagal t(tal karena llah mengirim burung babil yang menjatuhkan batu-batu dari neraka kepada mereka$ )eperti yg di*eritakan llah swt pada surat l +iil$

  Menurut pendapat yang masyhur, Nabi Muhammad saw lahir "0 hari setelah peristiwa itu, demikian bnu shak$ da pula pendapat yang menyatakan 0 hari, .0 hari dan "" hari$ /anggalnya pun terjadi perbedaan pada ahli sejarah$ da yang mengatakan 2, , , 1,1# dan 1 Rabi’ul wal$ Namun penduduk Makkah sependapat tanggal 12 Rabi’ul wal, karena mereka dahulu kala mengadakan iarah ke tempat itu pada tiap tanggal tersebut$

   dapun saat kelahiran 3eliau itu menurut yang masyhur menjelang terbit fajar, pada waktu saat d(a dimakbulkan llah$ %ilahirkannya Nabi Muhammad saw pada bulan Rabi’ul wal, musimnya bunga berkembang adalah merupakan isyarat bahwa ajaran yang dibawanya akan berkembang di seluruh dunia$

  Mengenai silsilah keturunan Nabi Muhammad saw adalah sebagai berikut 4 Muhammad bin bdullah 5lahir "." M6 bin bdul Muthalib 5.# M6 bin Hasyim 5.7. M6 bin bdul Manaf 5.0 M6 bin 8ushai 5.00 M6 bin 'ilab bin Murrah bin 'a’ab bin 9u’ay bin !halib bin +ihir bin Malik bin Nadhar bin 'inanah bin 'huaimah bin Mudrikah bin lyas bin Mudhar bin Niar bin Ma’ad bin dnan dan seterusnya berselisih pendapat ahli sejarah sampai anak )yits dan dam$

   yah Nabi Muhammad saw, bdullah meninggal dalam perjalanan pulang$ )ehabis berniaga dari )yam lalu ia singgah di Madinah, kemudian jatuh sakit dan tiada lama

  meninggal dunia dan dimakamkan di situ$ :ada saat itu Nabi saw masih di dalamkandungan$

  http://3.bp.blogspot.com/-6jW_I51UTfQ/UP9ki3MY_tI/AAAAAAAAARU/9phM91CW3cE/s1600/ucapan+mawlid.jpg

 • 8/18/2019 Sejarah Singkat Kelahiran Nabi Muhammad SAW

  2/15

  )ejak dalam kandungan telah nampak tanda-tanda kebesaran Nabi Muhammad saw, tatkala Nur Muhammad masuk ke dalam rahim ibundanya, minah$ llah memerintahkan kepada Malaikat membuka pintu surga +irdaus dan memberitahukannyaa kepada semua penghuni langit dan bumi$ /anah-tanah yang

  tadinya kering menjadi subur, p(h(n-p(h(n kayu berdaun rimbun dan berbuah lebat, angin berhembus sep(i-sep(i basa, binatang-binatang di darat dan di laut ramai gembira memperbin*angkannya$

  Menurut keterangan minah, ketika kandungannya genap 7 bulan datanglah se(rang tidak dikenal pada suatu malam seraya mengatakan ;Hai minah, sesungguhnya anda mengandung se(rang pemimpin besar, apabila lahir kelak, namakanlah dia dengan Muhammad aktu itu aku sendirian dalam kamar sedangkan bdul Muthalib thawaf keliling 'a’bah$ Menjelang kelahiran Muhammad, kudengar suara gemuruh gegap gempita

  dan bersamaan dengan itu kulihat seek(r burung menyapu-nyapukan sayapnya ke hatiku, maka hilanglah ketakutanku$ ku berpaling, tiba-tiba tampak di hadapanku semangkuk minuman berwarna putih, lantas aku meminumnya$ )erentak dengan itu kulihat *ahaya meman*ar sampai ke lagit, kemudian mun*ul wanita-wanita setinggi p(h(n kurma, se(lah-(lah putri dari bdul Manaf, mereka langsung memegangku$ %alam keadaan gugup dan ter*engang, aku bertanya tentang perihal mereka$ Mereka menjawab bahwa mereka adalah siah istri +ir’aun yang beriman, Maryam anak mran dan bidadari dari surga$

  'emudian beberapa laki-laki tegak berdiri di angkasa memegang beberapa *erek dari perak dan beberapa ek(r burung yang paruhnya dari permata amrud dan sayap-sayapnya dari permata ya’kut memenuhi kamarku$

   llah membukakan pemandanganku, maka kulihat belahan bumi dari timur ke barat,  buah bendera berkibar, 1 di timur, 1 di barat dan 1 lagi dibelakang 'a’bah$ )ejurus kemudian aku pun melahirkan Muhammad dengan dirawat bidan-bidang dari surga tadi$ 'ulihat Muhammad sujud ke lantai lalu mengangkat jari-jari tangannya ke langit$ )esudah itu kudengar suara gaib yang menyatakan, ;3awa dia keliling bumi dari timur ke barat dan masukkan ke dalam laut, supaya semua makhluk mengenalnya$= 'emudian suara gaib itupun hilang$ :ada malam kelahiran Nabi Muhammad saw, meman*arlah sinar dari minah sampai ke negeri )yam 5)yiria6 sebagai isyarat

  pada suatu waktu kelak Nabi Muhammad saw akan berkunjung ke sana$ Menurut se(rang ?lama, Nabi Muhammad saw lahir tidak seperti manusia lainnya yaitu keluar dari kemaluan ibunya, tapi dari dalam perut ibunyakeluar *ahaya yang begitu terang lalu terlihat Nabi saw dalam keadaan bersujud$ Menurut riwayat lain, Nabi Muhammad saw lahir dengan meletakkan dua tangannya di lantai, mengangkatkan kepalanya ke langit sebagai pertanda ketinggian martabatnya dari semua makhluk$ 3eliau lahir dalam keadaan bersih, sudah berkhitan, sudah terp(t(ng tali pusarnya, wangi, ber*elak mata dengan k(drat llah swt$ Menurut sebagian ahli sejarah, 3eliau dikhitan (leh bdul Muthalib sesudah berusia # hari dalam suatu upa*ara jamuan dan sekaligus menamakannya dengan ;Muhammad=$

 • 8/18/2019 Sejarah Singkat Kelahiran Nabi Muhammad SAW

  3/15

  )erentak dengan kelahiran Nabi Muhammad saw, singgasana 'aisar di Madain runtuh, api sembahan (rang Majusi di :ersia yang sejak 1000 tahun menyala, menjadi padam$ Menurut riwayat lainnnya juga, ketika kelahiran Nabi saw, berhala- berhala disekitar 'a’bah jatuh lalu bersujud karena kelahiran Nabi saw

  :ertumbuhan badannya begitu *epat$ ?mur  bulan dapat berdiri, umur " bulan dapat berjalan, umur  bulan telah *ukup kuat dan berbi*ara lan*ar$ 3eberapa hari 3eliau menyusu kepada bunya, kemudian disusukan (leh /suwaibatul-slamiah, budak bu 9ahab yang dimerdekakannya setelah mendengar Nabi Muhammad saw lahir$ /suwaibah selain menyusukan Nabi saw, juga menyusukan anaknya, menyusukan bu )alamah dan sebelum itu menyusukan Hamah, paman Nabi saw$

  'emudian Nabi sawa disusukan Halimah binti bi @uaib s-)a’diah, di desa 3ani )a’ad$ 3eliau diasuh (leh putrinya yang bernama )yiama$ )etelah 2 tahun menghirup udara desa, 3eliau dikembalikan kepada ibunya, kemudian dibawa ke desa kembali, bergaul dengan penduduk selama " tahun$ )elama menyusukan Nabi

  saw, Halimah mendapat berkah, ternaknya subur berkembang biak, air susunya banyak dan reekinya lapang$

  )ebelum berusia  tahun dadanya dibedah (leh Malaikat Aibril dan ketika berusia 7 tahun, ibunya minah meninggal dunia di bwa’, Madinah ketika beriarah ke makam ayahandanya Nabi saw bersama Nabi saw$ Maka jadilah 3eliau saw yatim piatu, lalu 3eliau saw diasuh (leh kakeknya, setelah kakeknya meninggal 3eliau saw diasuh (leh pamannya, bu /halib$

   llahumma )h(lli Bala )ayyidina Muhammad wa Bala alih )ayyidina Muhammad

 • 8/18/2019 Sejarah Singkat Kelahiran Nabi Muhammad SAW

  4/15

  12 Peristiwa Besar Menjelang Kelahiran Nabi Muhammad

  C)esungguhnya llah dan malaikat-malaikat-Nya bersalawat untuk Nabi$ Hai (rang- (rang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan u*apkanlah salam

  pengh(rmatan kepadanya$C 58)$ al-hab4 "76

  )(bat Nida, tahun 201" ini kita akan menemukan 2D maulid Nabi, yakni tanggal  Aanuari 201" 512 Rabiulawal 1.7 H6 dan 2. %esember 201" 512 Rabiulawal 1.# H6, hal yang sangat jarang terjadi tentunya$

  Namun, )(bat Nida tahukah beberapa peristiwa yang terjadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad )halallaahu alaihi wassalamE 3erikut ini beberapa di antaranya4

  1$ :asukan !ajah dan 3urung babil

   Raja braha merasa kesal karena banyaknya (rang yang berb(nd(ng-b(nd(ng mengunjungi kakbah, sehingga dia membangun gereja yang megah untuk menyaingi kakbah$ Namun geraja tersebut diabaikan, malah ada yang melemparinya dengan k(t(ran manusia$ Raja braha pun merasa marah hingga memutuskan untuk menghan*urkan kakbah$ %alam perjalanan, pasukan gajah Raja braha yang dipimpin (leh :anglima bu Rughal diserang (leh burung-burung ababil yang membawa batu-batu panas dan berpijar$

  2$ pi Majusi :adam

   )ebelum kelahiran Nabi Muhammad saw, masyarakat majusi menyembah api dan menganggap api itu sebagai /uhan$ pi itu tidak pernah padam selama beratus-

  http://annida-online.com/12-peristiwa-besar-menjelang-kelahiran-nabi-muhammad.html

 • 8/18/2019 Sejarah Singkat Kelahiran Nabi Muhammad SAW

  5/15

 • 8/18/2019 Sejarah Singkat Kelahiran Nabi Muhammad SAW

  6/15

  7$ :(h(n 'urma 'ering 'embali 3erbuah

   %alam njil 5kitab su*i Nabi sa a$s$6 digambarkan tentang tanda-tanda kelahiran Nabi Muhammad saw$

  ;3ahwasanya apabila p(h(n kurma kering mengeluarkan daun-daunan, maka itu menandakan keluarnya Rasulullah ke dunia=

  'etika Rasulullah saw lahir, p(h(n kurma yang kering dan layu menjadi segar, berdaun dan berbuah$ Melihat hal itu, (rang-(rang Nasrani itu pun mengetahui bahwa Rasul yang di janjikan llah di dalam kitab njil itu telah lahir ke dunia$ /etapi hal itu mereka rahasiakan, di sebabkan kedengkian mereka juga$

   Hal itu benar terjadi, namun (rang-(rang &ahudi menyembunyikannya karena kedengkian mereka kepada Nabi Muhammad saw$ yang bukan berasal dari 3ani srail$

  #$ Mata ir 'ering Meman*ar 'embali

   %i kitab @abur 5kitab su*i Nabi %aud a$s$6 dikabarkan juga tentang kelahiran Nabi Muhammad saw$ C'etik