peranan hse committee

Click here to load reader

Post on 14-Nov-2014

3.243 views

Category:

Career

8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Seminar Keselamatan & Kesihatan Di IKS 17/11/2011

TRANSCRIPT

  • 1. AHMAD FAUZI BIN AWANG TIMBALAN PENGARAH (OPERASI) JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 17 thFLOOR, Menara Perkeso, 281, Jalan Ampang 50534 Kuala Lumpur] November 18, 2011

2. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN November 18, 2011 3.

  • AKKP terdiri daripada;
    • 7 Peraturan
      • Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pernyataan dasar Am Keselamatan dan Kesihatan Majikan) (Pengecualian) 1995
        • Seksyen 16 AKKP dikecualikan kepada pengusahaan yang mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang
      • Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Kawalan Terhadap Bahaya Kemalangan Besar Dalam Perindustrian) 1996
        • Makluman suatu aktiviti industri
        • Demonstrasi Operasi Selamat Bagi Pepasangan Bahaya Bukan Besar
        • Laporan Mengenai Aktiviti Industri dan penyediaan Pelan Kecemasan bagi Pepasangan Bahaya Besar
        • Pemberitahuan Kemalangan Besar
        • Penalti

November 18, 2011 4.

    • Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan) 1996
        • Komposisi Jawatankuasa
        • Fungsi Jawatankuasa
        • Mesyuarat Jawatankuasa
        • Peruntukan Latihan dan Maklumat
        • Penalti
    • Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pembungkusan dan Pelabelan Bahan Kimia Berbahaya) 1997
        • Kewajipan Pembekal untuk mengelaskan & menyediakan Risalan Data Keselamatan Kimia
        • Kehendak Pembungkusan
        • Pelabelan & Ukuran label
        • Maklumat Sulit bahan kimia

November 18, 2011 5.

      • Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ( Pegawai Keselamatan dan Kesihatan) 1997
        • Pendaftaran SHO
        • Pemberitahuan SHO
        • Kewajipan SHO
      • Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ( Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000
        • Mengenalpasti Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan
        • Had Pendedahan
        • Penaksiran Risiko kepada Kesihatan
        • Tindakan Pengawalan Pendedahan
        • Pelabelan dan Pelabelan Semula
        • Maklumat, Arahan dan Latihan
        • Pengawasan Pendedahan di Tempat Kerja
        • Pengawasan Kesihatan
        • Tanda Amaran
        • Penyimpanan Rekod

November 18, 2011 6.

      • Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004
        • Pemberitahuan & pelaporan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan
        • Tempat Kemalangan tidak boleh diganggu
        • Penyenggaraan Rekod

November 18, 2011 7. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

  • TIAP TIAP MAJIKAN DI KEHENDAKI MENUBUHKAN JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA :
      • MEMPUNYAI PEKERJA 40 ORANG ATAU LEBIH
      • ARAHAN KETUA PENGARAH JKKP MALAYSIA

November 18, 2011 AKTA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1994 (SEKSYEN 30) 8. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

  • 1 JANUARI 1997

November 18, 2011 PERATURAN - PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN ) 1996 9. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

  • Untuk menggalakkan perundingan dan kerjasama diantara pihak pengurusan dan pekerja untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja .
  • Untuk menyediakan komunikasi 2 hala dalam pengembangan dan penyebaran maklumat yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan.
  • Untuk menggalakkan minat dan kesedaran semua kumpulan pengurusan dan pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan

November 18, 2011 OBJEKTIF ; 10. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

  • PATUH KEPADA UNDANG -UNDANG.
  • MAJIKAN DAN PEKERJA DAPAT BEKERJASAMA UNTUK MENINGKATKAN TAHAP KESELAMATAN DAN KESIHATAN DI TEMPAT KERJA.
  • PENGURUSAN KENDIRI.

November 18, 2011 KENAPA IA PERLU DITUBUHKAN ? 11. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

  • PENGERUSI
      • Majikan / pengurus yang diberi kuasa
  • SETIAUSAHA
      • Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan
  • WAKIL MAJIKAN
        • 2Wakil - Jika Pekerja Kurang Dari 100 orang
        • 4Wakil - Jika Pekerja Lebih Dari 100 orang
      • Pengurus Bahagian/Penyelia Bahagian

November 18, 2011 KOMPOSISI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN 12. JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

  • WAKIL PEKERJA
        • 2wakil Jika pekerja kurang dari 100 orang
        • 4wakil Jika pekerja lebih dari 100 orang
      • Perlantikan dibuat oleh :
        • dipilih oleh pekerja-pekerja
        • dipilih oleh majikan
      • Mewakili perbagai bahagian tempat kerja

November 18, 2011 KOMPOSISI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN 13. FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN

  • 1. Membantu dalam menyediakan sistem / prosedur kerja selamat
    • SOP setiap proses/aktiviti
    • Pemilihan PPE
    • Permit kerja untuk sub kontraktor

November 18, 2011 JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 14. FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN

  • 2. Menjalankan kajian tentang trendkemalangan, kemalangan nyaris, kejadian merbahaya dan keracunan / penyakit pekerjaan
    • Masa kemalangan
    • Punca / sebab kemalangan
    • Jumlah kemalangan

November 18, 2011 JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 15. FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN

  • 3. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan
    • Kursus induksi
    • Kempen keselamatan
    • Program pendedahan bunyi bising
  • Kesan dari segi:
    • Kadar kemalangan
    • Kesedaran/sikap pekerja
    • Pemahaman tentang aspek keselamatan & kesihatan

November 18, 2011 JABATAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 16. FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN

  • 4. Mengkaji semula dasar/polisikeselamatan dan kesihatan
    • Terdapat kelemahan
      • Berlaku kemalangan
      • Berlaku penyakit perusahaan
      • Banyak aduan