pengisian kurikulum

of 11 /11
1 PENGISIAN KURIKULUM

Upload: bavani-sagathevan

Post on 09-Dec-2015

1.111 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

TRANSCRIPT

Page 1: PENGISIAN KURIKULUM

1

PENGISIAN KURIKULUM

Page 2: PENGISIAN KURIKULUM

2

PK merangkumi elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, keselamatan jalan raya dan kemahiran bernilai tambah (KBT).

KBT melibatkan kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai ,pembelajaran konstruktivisme, dan kontekstual.

Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu pendidikan nilai,elemen kewarganegaraan, patriotisme dan keselamatan jalan raya diberi penekanan selaras dengan matlamat negara membangunkan masyarakat madani.

PENGISIAN KURIKULUM

KONSEP

Page 3: PENGISIAN KURIKULUM

3

ELEMEN PENGISIAN KURIKULUM

1.ILMU

2.NILAI MURNI

3. KEWARGA- NEGARAAN

4. PERATURAN SOSIOBUDAYA 5. KEMAHIRAN

BERNILAI TAMBAH

6. PENDIDIKANKESELAMATAN JALAN RAYA

Page 4: PENGISIAN KURIKULUM

Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Kreativiti dan InovatifKeusahawananTeknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)

Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:

EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatifmempunyai ciri dan sikap keusahawananserta dapat menguasai kemahiran TMK

4

Page 5: PENGISIAN KURIKULUM

5

• Ilmu dan kemahiran Bahasa Melayu diperkembang merentas pelbagai bidang dan disiplin ilmu seperti sains, matematik, sejarah, geografi, kemasyarakatan serta termasuk pengetahuan baru.

• Ilmu dapat digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Pengetahuan juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran.

PENGISIAN KURIKULUM

I.0 ILMU

Page 6: PENGISIAN KURIKULUM

6

• Penyerapan nilai murni dalam Pendidikan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia.Selain itu, amalan nilai murni bertujuan membentuk generasi muda berhemah tinggi dan berperibadi mulia.

• Keperihatinan dan pemahaman bahawa Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk secara langsung dan tidak langsung. Ini seterusnya dilanjutkan kepada pemahaman di peringkat antarabangsa selaras dengan keperluan globalisasi.

PENGISIAN KURIKULUM

2.0 NILAI MURNI

Page 7: PENGISIAN KURIKULUM

7

• Nilai-nilai murni yang hendak diterapkan ialah nilai;

PENGISIAN KURIKULUM

2.0 NILAI MURNI

Baik Hati

Hemah Tinggi

Kasih Sayang

Kesyukuran

Kerjasama

Patriotrisme

Rasional

Kejujuran

Berdikari

Hormat-menghormati

Keadilan kebebasan

Keberanian

Kebersihan fizikal dan mental

Kerajinan

Kesederhanaan

Semangat Bermasyarakat

Page 8: PENGISIAN KURIKULUM

8

3.0 PATRIOTISME DAN KEWARNEGARAAN

• Unsur patriotisme dan kewarganegaraan yang diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air.

• Di samping itu,pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsadan negara.

PENGISIAN KURIKULUM

Page 9: PENGISIAN KURIKULUM

9

4.0 Peraturan Sosiobudaya

• Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa , dan peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia.

PENGISIAN KURIKULUM

Page 10: PENGISIAN KURIKULUM

10

5.0 KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH

PENGISIAN KURIKULUM

Kemahiran berfikirkemahiran teknologi maklumat dan komunikasi,kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, Kecerdasan pelbagai , pembelajaran konstruktivisme, dan kontekstual.

Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global.

Sehubungan dengan itu,kurikulum Bahasa Melayu menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi keperluan semasa pengajaran dan pembelajaran.Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah

Page 11: PENGISIAN KURIKULUM

11

6.0 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

Dilaksanakan secara rintis pada tahun 2007

Pelaksanaan penuh seluruh negara mulai murid Tahun 1 2008

Pengajaran guru seperti biasa mengajar BM tetapi mengajarkan kemahiran dan kandungan ilmu PKJR dengan cara penyerapan atau menyisip dalam mata pelajaran BM sekurang-kurangnya dalam satu waktu BM seminggu

Bahan pengajaran terdiri daripada modul guru, buku aktiviti murid, poster dan VCD

Guru digalak menamabah bahan yang sesuai bagi tujuan P&P

PENGISIAN KURIKULUM