pengisian kurikulum

Click here to load reader

Post on 09-Dec-2015

954 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

TRANSCRIPT

 • *PENGISIAN KURIKULUM

 • *PK merangkumi elemen yang menggabungkan perkembangan terkini dalam pendidikan yang meliputi aspek ilmu, nilai, kewarganegaraan, peraturan sosiobudaya, keselamatan jalan raya dan kemahiran bernilai tambah (KBT).

  KBT melibatkan kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi, kajian masa depan, kecerdasan pelbagai ,pembelajaran konstruktivisme, dan kontekstual.

  Semua elemen ini dapat diaplikasikan oleh murid dalam dunia pekerjaan. Di samping itu pendidikan nilai,elemen kewarganegaraan, patriotisme dan keselamatan jalan raya diberi penekanan selaras dengan matlamat negara membangunkan masyarakat madani.PENGISIAN KURIKULUMKONSEP

 • *ELEMEN PENGISIAN KURIKULUM1.ILMU2.NILAI MURNI3. KEWARGA- NEGARAAN4. PERATURAN SOSIOBUDAYA5. KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH6. PENDIDIKANKESELAMATAN JALAN RAYA

  Bahagian Pembangunan KurikulumKEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

  Kreativiti dan InovatifKeusahawananTeknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK)Elemen Merentas Kurikulum sedia ada ditambah dengan memperkenalkan elemen:EMK ini bertujuan untuk memberi lebih fokus bagi pembangunan modal insan yang berfikiran kreatif, kritis dan inovatifmempunyai ciri dan sikap keusahawananserta dapat menguasai kemahiran TMK*

 • *

  Ilmu dan kemahiran Bahasa Melayu diperkembang merentas pelbagai bidang dan disiplin ilmu seperti sains, matematik, sejarah, geografi, kemasyarakatan serta termasuk pengetahuan baru.

  Ilmu dapat digunakan untuk memperkembang ilmu bahasa dan kemahiran bahasa. Pengetahuan juga termasuk perkara semasa yang boleh dipertimbangkan oleh guru dalam pengajaran dan pembelajaran. I.0 ILMU

  PENGISIAN KURIKULUM

 • *Penyerapan nilai murni dalam Pendidikan Bahasa Melayu adalah untuk melahirkan insan yang baik serta memiliki akhlak mulia.Selain itu, amalan nilai murni bertujuan membentuk generasi muda berhemah tinggi dan berperibadi mulia.

  Keperihatinan dan pemahaman bahawa Malaysia ialah negara pelbagai budaya harus dipupuk secara langsung dan tidak langsung. Ini seterusnya dilanjutkan kepada pemahaman di peringkat antarabangsa selaras dengan keperluan globalisasi.2.0 NILAI MURNI

  PENGISIAN KURIKULUM

 • *Nilai-nilai murni yang hendak diterapkan ialah nilai; 2.0 NILAI MURNIBaik HatiHemah TinggiKasih Sayang KesyukuranKerjasamaPatriotrismeRasionalKejujuranBerdikariHormat-menghormati

  Keadilan kebebasanKeberanianKebersihan fizikal dan mentalKerajinanKesederhanaanSemangat Bermasyarakat

  PENGISIAN KURIKULUM

 • * 3.0 PATRIOTISME DAN KEWARNEGARAAN Unsur patriotisme dan kewarganegaraan yang diserapkan dalam pengajaran dan pembelajaran mengutamakan pemupukan semangat cinta dan taat akan tanah air.

  Di samping itu,pemupukan unsur ini bertujuan untuk melahirkan warganegara yang baik dan meningkatkan komitmen individu terhadap bangsadan negara.

  PENGISIAN KURIKULUM

 • *4.0 Peraturan Sosiobudaya

  Peraturan sosiobudaya dalam pendidikan Bahasa Melayu meliputi kesantunan bahasa, laras bahasa , dan peribahasa yang diamalkan dalam masyarakat Malaysia.

  PENGISIAN KURIKULUM

 • *5.0 KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAHKemahiran berfikirkemahiran teknologi maklumat dan komunikasi,kemahiran belajar cara belajar, kajian masa depan, Kecerdasan pelbagai , pembelajaran konstruktivisme, dan kontekstual.Kemahiran bernilai tambah mengutamakan pengalaman di bilik darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta senario dunia yang global.

  Sehubungan dengan itu,kurikulum Bahasa Melayu menyepadukan kemahiran lain agar memenuhi keperluan semasa pengajaran dan pembelajaran.Kemahiran bernilai tambah yang dimaksudkan ialah

  PENGISIAN KURIKULUM

 • * 6.0 PENDIDIKAN KESELAMATAN JALAN RAYA

  Dilaksanakan secara rintis pada tahun 2007

  Pelaksanaan penuh seluruh negara mulai murid Tahun 1 2008

  Pengajaran guru seperti biasa mengajar BM tetapi mengajarkan kemahiran dan kandungan ilmu PKJR dengan cara penyerapan atau menyisip dalam mata pelajaran BM sekurang-kurangnya dalam satu waktu BM seminggu

  Bahan pengajaran terdiri daripada modul guru, buku aktiviti murid, poster dan VCDGuru digalak menamabah bahan yang sesuai bagi tujuan P&P

  PENGISIAN KURIKULUM