5.0 pengisian kurikulum

Upload: nobiah-sahar

Post on 07-Apr-2018

280 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  1/13

  38

  5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  Definisi Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk

  kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan,

  kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan dan kepercayaan untuk membantuperkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani,

  mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang

  diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. Akta Pendidikan 1996

  [Peraturan-peraturan (Kurikulum Kebangsaan) Pendidikan 1997] Kurikulum

  adalah core kepada business pendidikan. Rancangan pendidikan ini bertujuan

  untuk memenuhi keperluan individu dan negara.

  5.1 Kemahiran Bernilai Tambah (KBT)

  Kemahiran Bernilai Tambah adalah satu daripada elemen yang

  diserapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam pengajaran dan

  pembelajaran di sekolah. Berikut merupakan Kemahiran Bernilai Tambah

  yang diserapkan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah,

  antaranya:

  Dahlia Janan, Idris Mohd Radzi, (2006).

  KemahiranKecerdasan

  Pelbagai

  KemahiranTeknologiMaklumat

  DanKomunikasi

  KemahiranBerfikir

  Kajian MasaDepan

  Belajar CaraBelajar

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  2/13

  39

  Tujuan diwujudkan kemahiran-kemahiran ini adalah untuk

  mempersiapkan murid-murid dengan pembangunan persekitaran iaitu

  situasi yang berlaku di dalam negara mahupun di peringkat global.

  Kemahiran bernilai tambah alaf baru mengutamakan pengalaman di bilik

  darjah sesuai dengan situasi kehidupan dunia sebenar murid serta

  senario dunia yang global. Sehubungan itu, kurikulum Bahasa Melayu

  menyepadukan kemahiran bernilai tambah agar memenuhi keperluan

  semasa pengajaran dan pembelajaran.

  5.1.1 Kemahiran Belajar Cara Belajar

  Kemahiran belajar merupakan kemahiran seumur hidup.

  Kemahiran ini perlu dikembangkan kepada semua murid supaya

  mereka peka dengan teknik-teknik pembelajaran yang berkesan.

  Dengan kemahiran ini juga, murid dapat mengenalpasti kekuatan

  dan kelemahan dalam proses belajar mereka dan seterusnya

  mereka boleh mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk

  memperbaiki sesuatu kelemahan. Justeru, pengajaran dan

  pembelajaran dalam bilik darjah perlu mengambil kira kebolehan

  dan minat murid yang pelbagai dan guru harus memberikan

  penekanan pada teknik pengajaran dan pembelajaran yang sesuai

  dengan murid mereka.

  Dahlia Janan, Idris Mohd Radzi, (2006)

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  3/13

  40

  Belajar cara belajar ialah proses untuk memperolehi teknik

  belajar sama ada bersama guru (formal) atau tanpa guru (non-

  formal). Kemahiran belajar perlu dikuasai oleh setiap murid untuk

  menambah ilmu pengetahuan serta meraih kecemerlangan dalam

  peperiksaan dan kehidupan.

  Dahlia Janan, Idris Mohd Radzi, (2006).

  Pengetahuan dan maklumatyang diterima oleh murid didalam kelas terhad

  Proses pengajaran danpembelajaran oleh guru di dalamkelas adalah terhad

  Sika tanggungjawab murid perlu

  ada terhadap pembelajaranmereka

  Murid perlu meningkatkankeupayaan mereka untukmempelajari sesuatu

  Murid perlu belajar untuk

  memperolehi maklumattambahan di luar waktupersekolahan

  Rasional

  Menyediakan murid yangberupaya belajar sendiri tanpaguru

  Membolehkan muridmenggunakan pengetahuansedia ada, rakan dan bahanlain sebagai sumberpembelajaran

  Membolehkan murid membuatrefleksi dan menilai tahappembelajaran sendiri

  Membolehkan muridmengaplikasikan pengetahuandan kemahiran ke situasi lain,sama ada dalam mata

  pelajaran lain dan pergaulan

  Objektif

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  4/13

  41

  Kemahiran belajar melibatkan beberapa kemahiran yang

  perlu dikuasai oleh setiap murid. Kemahiran itu termasuklah:

  1. Kemahiran Mendengar dengan Berkesan.

  Kemahiran mendengar ialah sebahagian daripada proseskomunikasi antara manusia. Mendengar ialah aktiviti aktif dari segi

  mental kerana kemahiran ini melibatkan kefahaman dan

  pemprosesan maklumat yang didengar. Kemahiran mendengar

  melibatkan beberapa proses.

  Apa yang didengar?

  Mengapa perlu mendengar?

  Siapa yang didengar? Bagaimana mendengar dengan berkesan?

  Bagaimana meningkatkan kemahiran mendengar?

  Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009)

  kemahiran

  mendengardengan

  berkesan

  kemahiranmembaca

  kemahiranmencatat

  nota

  kemahiranmenulis

  kemahiranmengingat

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  5/13

  42

  2. Kemahiran Membaca.

  Kemahiran membaca adalah penting untuk mendapatkan

  maklumat, pengetahuan, dan fakta mengenai sesuatu perkara.

  Membaca ialah proses kompleks yang melibatkan proses

  komunikasi antara pembaca dengan penulis melalui tulisan yang

  dibaca. Biasanya terdapat empat gaya bacaan, iaitu:

  Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009)

  Merupakan kemahiran membaca untukmendapatkan maklumat ringkas dan pantas

  mengenai sesuatu bahan atau maklumat. Mara: membaca tajuk, pendahuluan dan rumusansesuatu bahan atau dokumen, cepat danmemberikan tumpuan sepenuhnya pada bahanyang dibaca.

  Skimming/Luncuran

  Kemahiran membaca untuk mendapatkanmaklumat yang lebih mendalam daripadaskimming.

  Cara: membaca dengan pantas sambilmencatatkan kata kunci dan konsep yang

  dinyatakan.

  Scanning/Imbasan

  Kemahiran membaca untuk mendapatkanmaklumat terperinci.

  Ketekunan dalam pembacaan mesti tinggi danmengambil masa yang lebih panjang untukmendapatkan makna apa yang dibaca.

  BacaanIntensif

  Teknik bacaan yang memerlukan kebolehan

  seseorang membaca dengan laju dan mampumemahami dengan serentak apa yang dibaca. Menumpukan perhatian pada pemikiran atau idea

  utama

  BacaanLaju

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  6/13

  43

  3. Kemahiran Mencatat Nota.

  Mencatat nota ialah aktiviti merekod fakta, maklumat dan isi

  penting daripada bahan yang dibaca, dilihat atau didengar.

  Mencatat nota berlaku dalam semua situasi belajar seperti kuliah,

  ceramah, penerangan, temuduga, membaca buku atau bahan lain.

  Perlunya mencatat nota adalah untuk mendapatkan isi-isi penting

  sebagai bahan rujukan. Daripada isi-isi penting ini dapatlah ia

  dikembangkan kepada fakta asas. Catatan nota yang telah

  dikumpul akan dapat membantu sebagai bahan rujukan tambahan

  pada masa hadapan.

  4. Kemahiran Menulis

  Seseorang yang boleh menulis dengan cepat dapat menulis lebih

  banyak maklumat. Kebolehan menulis cepat juga dapat

  menjimatkan masa. Selain itu, murid juga boleh mengingat kembali

  fakta atau maklumat dengan cepat. Penyediaan alat tulis yang baik

  juga penting dalam penulisan cepat seperti pensel yang tajam atau

  pen yang sempurna

  5. Kemahiran Mengingat

  Kemahiran mengigat ialah proses pembelajaran yang berkaitan

  dengan kefahaman dan penggunaan deria dengar dan deria lihat

  yang baik. Mengingat juga ialah satu kemahiran untuk mengingatkembali dengan menyebut atau menulis fakta dan kejadian yang

  telah berlaku selepas beberapa lama.

  Mohd Nor Izwan Sulaiman (2009)

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  7/13

  44

  TujuanPengajaranBerasaskanKajian Masa

  Depan

  Mendidik pelajar

  supaya bersediamenghadapicabaran dan

  cubaan.

  Melatih pelajardengan disiplin

  ilmu yangberkaitan

  dengan cara-cara menangani

  perubahan.

  Menambahkeupayaan

  murid dalammenghadapi

  pelbagaicabaran hidupdan membuat

  keputusan.

  5.1.2 Kemahiran Kajian Masa Depan

  Bell (1996) iaitu seorang tokoh terkenal Kajian Masa Depan telah

  mendefinsikan kajian masa depan sebagai penentuan luaran yang

  berwawasan dan penyelidikan yang sistematik mengenai masadepan alternatif yang perlu diteruskan untuk membantu manusia

  dalam memilih dan membentuk masa depan yang paling diingini

  dengan menggunakan kombinasi pengetahuan yang terdahulu,

  pengetahuan terkini, imaginasi, keinginan-keinginan dan keperluan.

  Antara rasional atau prinsip pengajaran berasaskan Kajian Masa

  Depan adalah:

  Prinsip perubahan

  Prinsip Pandangan Jauh

  Prinsip Perancangan Strategik

  Prinsip Pengupayaan

  Dahlia Janan, Idris Mohd Radzi, (2006)

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  8/13

  45

  OBJEKTIF PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

  Dahlia Janan, Idris Mohd Radzi, (2006).

  Kajian masa depan perlu dan didedahkan kepada murid-

  murid supaya mereka dapat membuat ramalan, menjangka akibat,

  serta mengendalikan perubahan dan agar mereka dapat manfaat

  yang maksimum.

  Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah, Tahun 1

  Berkomunikasi denganberkesan

  tentang hal-hal masa

  depan

  Membinasikap dan

  nilai tentangmasa depan

  Mempunyaipengetahuan

  dankefahaman

  tentangkajian masa

  depan

  Membuatkajian danmengurusmaklumattentang

  masa depan

  Berfikirsecara kritisdan kreatif

  sertamembuatkeputusan

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  9/13

  46

  PenyusunanGrafik

  PenggunaanSoalan

  Peta Minda

  5.1.3 Kemahiran Berfikir

  Kemahiran berfikir diajarkan kepada murid melalui soalan dan

  aktiviti yang memerlukan pemikiran kritis dan kreatif dalam aktiviti

  mendengar, bertutur, membaca, dan menulis. Antara kepentingan

  kemahiran berfikir dalam kehidupan harian dan kerjaya murid pada

  masa depan ialah:

  Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Tahun 3

  5.1.3.1 Pendekatan yang Sukar

  Pendekatan ini bertujuan untuk membolehkan

  kemahiran berfikir tersebut dikuasai murid.

  Penggunaan alat berfikir diperlukan dalam proses

  pengajaran dan pembelajaran.

  Dahlia Janan, Idris Mohd Radzi, (2006)

  MengkonsepsikanIdea

  MembuatKeputusan

  MeyelesaikanMasalah

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  10/13

  47

  berfikir secarapositif

  berfikir secaraanalitis

  berfikir secarakreatif

  bersikir secaranegatif

  berfikir secaralogikal

  berfikir secarakonstruktur

  berfikir secaraobjektif

  berfikir secaraemosional

  berfikir secarasistematik

  Berfikir SecaraReaktif

  MemperbaikiIdea Lama

  MencariKelemahan,

  Kecacatan danKesalahan

  MencariKeganjilan,

  Pertentangandan Perbezaan

  5.1.3.2 Pendekatan Menggunakan Cara Berfikir

  Gaya-gaya berfikir:

  Memprovokasi minda bagi menerbitkan sesuatu yang

  baru.

  Menghasilkan persepsi, konsep dan idea yang baru.

  Menghasilkan beberapa penyelesaian kepada

  masalah yang sama.

  5.1.3.3 Berfikir secara Kritis

  Dahlia Janan, Idris Mohd Radzi, (2006).

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  11/13

  48

  BelajarDariK

  omputer

  ~Semua topik ataupermasalahanyangberkaitan dengan

  mata pelajarantelah disimpan didalam komputer

  secara kekalmahupun melaluimedium cakera.

  BelajarMengenaioKomputer

  ~Menggunakankomputer untukmelaksanakansesuatu yang

  berguna, bermaknadan berintelektual

  yang sesuaidengan pendidikan

  dan kehidupan.

  (Jonassen; 1996)BelajardenganKomputer

  ~Pelajarmenggunakankomputer untukbelajar secara

  bersama.

  ~Komputer sebagai

  alat produktiviti dankognitif iaitukomputer sebagaialat kognitif untuk

  pembelajaran.

  5.1.4 Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi

  Kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi perlu diajarkan

  kepada murid supaya mereka boleh menggunakan komputer untuk

  tujuan komunikasi seperti menghantar dan menerima melelektronik, menggunakan aplikasi perisian dalam menyempurnakan

  tugasan harian, dan mengakses maklumat yang terdapat dalam

  Internet.

  Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Tahun 3

  Prinsip Asas Pembelajaran Berasaskan Komputer:

  Dahlia Janan, Idris Mohd Radzi, (2006)

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  12/13

  49

  ~ Kebolehan untuk

  menyediakan hasil yangefektif atau menawarkanperkhidmatan yang

  bernilai berdasarkanbudaya.

  ~ Satu set kemahiranyang membolehkan

  seseorang dapatmenyelesaikan masalah

  dalam kehidupannya.

  ~ Potensi untuk mencari

  atau menyediakan carauntuk menyelesaikanmasalah yang

  melibatkan pengetahuanyang baru.

  5.1.5 Kemahiran Kecerdasan Pelbagai

  Menurut Suparno (2004), melalui penggunaan kecerdasan pelbagai

  dalam pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat dipertingkatkan

  lagi keupayaan bahasanya berdasarkan 9 jenis kecerdasan iaitulinguistik, matematik-logik, ruang-visual, kinestetik-badan, muzik,

  interpersonal, intrapersonal, lingkungan dan eksistensial.

  Kecerdasan menurut Gardner ialah:

  Daripada segi kurikulum, kecerdasan pelbagai diajarkan

  berdasarkan antara disiplin dan bidang pengajian. Melalui

  pembelajaran menggunakan kecerdasan pelbagai terutamanya

  secara bertema, akan memudahkan lagi penguasaan pelajar

  (Suparno, 2004). Pelajar tidak berasa bosan dengan kepelbagaian

  pengajaran berasaskan bahan yang sesuai. Berdasarkan

  Campbell, et al. (1996), beberapa asas utama yang perlu

  termasuklah persepsi pelajar yang perlu diubah, guru memerlukan

  sokongan dan masa untuk menambah kecekapan mengajar,menguruskan kurikulum berkaitan Kecerdasan pelbagai dengan

  lebih baik, pendekatan baru dalam prosedur penilaian dan amalan

  profesional untuk mengubah pengembangan.

  Jabatan Ilmu Pendidikan MPSS. (2006)

 • 8/4/2019 5.0 PENGISIAN KURIKULUM

  13/13

  50

  Setiap individumempunyai

  kesemua sembilankecerdasan tetapi

  pada tahapperkembangan yang

  berlainan.

  Kebanyakan individudapat

  mengembangkansetiap kecerdasanke satu tahap yang

  cekap jika diberigalakan, pengayaan

  dan pengajaranyang sesuai.

  Kecerdasan jarangberoperasi secara

  tersendiri. Beberapakecerdasan akan

  bertindak serentakdalam menghasilkan

  sesuatu kerja.

  Prinsip-prinsip model Kecerdasan Pelbagai:

  Penggunaan Kecerdasan Pelbagai dalam pengajaran BM

  dianggap penting bagi membantu meningkatkan lagi keupayaan

  kognitif pelajar. Kebiasaannya pengertian kecerdasan menjurus

  kepada keupayaan mental seperti pencapaian akademik, status

  dalam hierarki pekerjaan, berjaya dalam bidang yang diceburi dan

  kecerdasan minda melakukan proses kognitif (Sohaimi Abdul Aziz,

  1998).

  Jabatan Ilmu Pendidikan MPSS. (2006)