tatacara pengisian buku log

28
TATACARA PENGISIAN BUKU TATACARA PENGISIAN BUKU LOG KENDERAAN LOG KENDERAAN Oleh: Oleh: MUSTAKIM BIN MD WALI MUSTAKIM BIN MD WALI BAHAGIAN AUDIT DALAM BAHAGIAN AUDIT DALAM KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI BAHAGIAN AUDIT DALAM KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Upload: raf-noodin

Post on 24-Jul-2015

3.080 views

Category:

Documents


40 download

DESCRIPTION

cara-cara mengisi

TRANSCRIPT

Page 1: Tatacara Pengisian Buku Log

TATACARA PENGISIAN TATACARA PENGISIAN BUKU LOG KENDERAANBUKU LOG KENDERAAN

Oleh:Oleh:MUSTAKIM BIN MD WALIMUSTAKIM BIN MD WALI

BAHAGIAN AUDIT DALAMBAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERIKEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Page 2: Tatacara Pengisian Buku Log

KANDUNGAN BUKU LOG

1.1. MUKA DEPAN BUKU LOGMUKA DEPAN BUKU LOG

2.2. ARAHAN HARIAN PEMANDUARAHAN HARIAN PEMANDU

3.3. BUTIR-BUTIR KENDERAANBUTIR-BUTIR KENDERAAN

4.4. JADUAL PENYELENGGARAAN,JADUAL PENYELENGGARAAN,

PEMBAIKAN DAN PENGGANTIANPEMBAIKAN DAN PENGGANTIAN

5.5. REKOD-REKOD TAYARREKOD-REKOD TAYAR

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Page 3: Tatacara Pengisian Buku Log

1.MUKA DEPAN 1.Hendaklah diisi :-1.Hendaklah diisi :- Jabatan (contoh : Bhg. Audit Dalam, KHEDNJabatan (contoh : Bhg. Audit Dalam, KHEDN No.Kenderaan (WKQ 6204)No.Kenderaan (WKQ 6204)

2. Hendaklah disemak No. Siri 2. Hendaklah disemak No. Siri Periksa buku ini*Periksa buku ini*

Sebelum menggunakan buku ini periksalah bilangan Sebelum menggunakan buku ini periksalah bilangan muka yang terkandung di dalamnya. Kesilapan-muka yang terkandung di dalamnya. Kesilapan-kesilapan mungkin berlaku oleh kerana kerja-kerja kesilapan mungkin berlaku oleh kerana kerja-kerja yang dijalankan.Sekiranya didapati sesuatu yang dijalankan.Sekiranya didapati sesuatu kesilapan pulangkanlah buku ini dengan pos kesilapan pulangkanlah buku ini dengan pos berdaftar kepada; Percetakan Nasioanal Malaysia berdaftar kepada; Percetakan Nasioanal Malaysia BerhadBerhad

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Page 4: Tatacara Pengisian Buku Log

1.MUKA DEPAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Page 5: Tatacara Pengisian Buku Log

2. ARAHAN HARIAN PEMANDU

Arahan penting untuk memelihara kenderaan Arahan penting untuk memelihara kenderaan itu dalam keadaan selamat serta dapat itu dalam keadaan selamat serta dapat dipercayai untuk perjalanan satu-satu hari.dipercayai untuk perjalanan satu-satu hari.

Arahan hendaklah dijalankan kepada 2 Arahan hendaklah dijalankan kepada 2 peringkat :-peringkat :-

- - Sebelum berjalan tiap-tiap hari/dalam Sebelum berjalan tiap-tiap hari/dalam masa berhenti sepanjang hari.masa berhenti sepanjang hari.

-- Waktu tamatnya perjalanan akhir untuk Waktu tamatnya perjalanan akhir untuk hari hari ituitu

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Sumber

Page 6: Tatacara Pengisian Buku Log

Samb.

Pemeriksaan sebelum keluar berjalan setiap Pemeriksaan sebelum keluar berjalan setiap hari:hari:

-- Periksa bahanapi, minyak pelicin,air dan Periksa bahanapi, minyak pelicin,air dan airair bateri.bateri.

-- periksa tekanan angin tayarperiksa tekanan angin tayar

-- periksa lampu, alat kesat cermin, periksa lampu, alat kesat cermin, penunjuk penunjuk arah dan honarah dan hon

-- Bersihkan cermin tingkap keretaBersihkan cermin tingkap kereta

-- periksa berekperiksa berek

-- periksa tutup kereta yang kemas dan periksa tutup kereta yang kemas dan muatan muatan yang tidak berlebihan dan yang tidak berlebihan dan membahayakan.membahayakan.

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Sumber Bhg.K

Page 7: Tatacara Pengisian Buku Log

Setelah tamat perjalanan akhir hari Setelah tamat perjalanan akhir hari itu:itu:

-- bersihkan kereta dengan sebaik-baiknya.bersihkan kereta dengan sebaik-baiknya.

-- Laporkan apa-apa kecacatan yang dijumpai Laporkan apa-apa kecacatan yang dijumpai pada pada kereta sepanjang hari itu kepada kereta sepanjang hari itu kepada Pegawai Penjaga Pegawai Penjaga Pengangkutan.Pengangkutan.

-- Dapatkan butiran mengenai perjalanan hari Dapatkan butiran mengenai perjalanan hari esoknya esoknya dan periksa berkenaan jalan-jalan dan periksa berkenaan jalan-jalan yang akan diikuti yang akan diikuti jika belum tentu lagi.jika belum tentu lagi.

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Page 8: Tatacara Pengisian Buku Log

3.3. BUTIR-BUTIR KENDERAANBUTIR-BUTIR KENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Isi semua ruangan yang ada

Page 9: Tatacara Pengisian Buku Log

4.4. JADUAL PENYELENGGARAANJADUAL PENYELENGGARAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Catatkan senarai penyelenggaraan yang telah dibuat diruangan yang berkaitan.

Page 10: Tatacara Pengisian Buku Log

5. REKOD-REKOD TAYAR5. REKOD-REKOD TAYAR

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Rekod tayar hendaklah dicatatkan pembelian tayar diruangan yang berkaitan.

Page 11: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Hendaklah diisi perkara berikut:-Hendaklah diisi perkara berikut:-

- Bulan/tahun- Bulan/tahun

- Jenis kenderaan- Jenis kenderaan

- No.kenderaan- No.kenderaan

Page 12: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-

1.1. TarikhTarikh2.2. MasaMasa3.3. Nama PemanduNama Pemandu4.4. Tujuan dan perjalananTujuan dan perjalanan5.5. Nama dan Tanda tangan pegawai yang Nama dan Tanda tangan pegawai yang

memberi kuasamemberi kuasa6.6. Nama dan tandatangan pegawai yang Nama dan tandatangan pegawai yang

menggunamengguna7.7. Bacaan OdometerBacaan Odometer8.8. Kiraa KM/BatuKiraa KM/Batu9.9. Pembelian Bahanapi/Minyak PelicinPembelian Bahanapi/Minyak Pelicin10.10.Cerakinan penggunaan Bahanapi Bagi BulanCerakinan penggunaan Bahanapi Bagi Bulan

Page 13: Tatacara Pengisian Buku Log

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

1

1Jumlahkan penggunaan Petrol/Disel sebulan

Jumlah Km

120

100

80

10

110

420

50L

50L

50L 150L

Ogos 2007KIA PERGIO WWW 777 261, RELA

1/07/07

31/07/07

Page 14: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-

1.1. TarikhTarikh

Tarikh kenderaan digunakan , Contohnya, 23/04/2007Tarikh kenderaan digunakan , Contohnya, 23/04/2007

2.2. MasaMasa- Dari- Dari - - Masa kenderaan mula digunakanMasa kenderaan mula digunakan- Hingga - - Hingga - Masa kenderaan tamat Masa kenderaan tamat

digunakandigunakan

Page 15: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-

3.3. Nama PemanduNama Pemandu

i. i. Untuk kereta jabatan pemandu hendaklah menulisUntuk kereta jabatan pemandu hendaklah menulis nama mereka di ruangan ini.nama mereka di ruangan ini.

ii. ii. Jika Anggota Pentadbiran Hakim, Pegawai Tinggi Jika Anggota Pentadbiran Hakim, Pegawai Tinggi Kerajaan(JUSA) dan pegawai Badan Berkanun yang Kerajaan(JUSA) dan pegawai Badan Berkanun yang setaraf yang memandu kereta khas mereka sendiri setaraf yang memandu kereta khas mereka sendiri mereka mereka perlu menulis nama mereka diruangan ini.perlu menulis nama mereka diruangan ini.

iii.iii. Sebaliknya jika kereta khas dipandu oleh pemandu Sebaliknya jika kereta khas dipandu oleh pemandu jabatan/persendirian yang dikhaskan kepada jabatan/persendirian yang dikhaskan kepada

mereka, mereka, pemandu berkenaan yang perlu menulis pemandu berkenaan yang perlu menulis nama mereka nama mereka diruangan ini.diruangan ini.

Page 16: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-

44..Nyatakan Tujuan dan Perjalanan Nyatakan Tujuan dan Perjalanan dengan terang dan ringkasdengan terang dan ringkas

i.i. Untuk kegunaan rasmi, Untuk kegunaan rasmi, samada samada kereta jabatan atau kereta jabatan atau kereta khas kereta khas perlu dinyatakan perlu dinyatakan tujuan tujuan menggunakan kereta itu menggunakan kereta itu . . Contohnya, Mesyuarat Contohnya, Mesyuarat Belajawan Belajawan Di JPMDi JPM

Page 17: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-

ii. Bagi kereta khas yang digunakan oleh ii. Bagi kereta khas yang digunakan oleh Aggota pentadbiran, hakim, Pegawai Tinggi Aggota pentadbiran, hakim, Pegawai Tinggi Kerajaan (JUSA) dan pegawai Badan Kerajaan (JUSA) dan pegawai Badan Berkanun yang setaraf, mereka dibenarkan Berkanun yang setaraf, mereka dibenarkan untuk menggunakan kereta itu bagi tujuan untuk menggunakan kereta itu bagi tujuan pensendirian. Dengan itu memadai pensendirian. Dengan itu memadai mencatatkan “Kegunaan Persendirian” bagi mencatatkan “Kegunaan Persendirian” bagi kegunaan tersebut. Butir lanjut perjalanan kegunaan tersebut. Butir lanjut perjalanan persendirian tidak perlu dicatat. Contohnya. persendirian tidak perlu dicatat. Contohnya. Hantar anak kesekolah, pergi ke pasar dan Hantar anak kesekolah, pergi ke pasar dan dsb.dsb.

Page 18: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-

5.5. Nama dan tandatangan pegawai yang memberi Nama dan tandatangan pegawai yang memberi kuasakuasa

i.i. Tanda tangan pegawai yang memberi kuasa untuk Tanda tangan pegawai yang memberi kuasa untuk menggunakan kenderaan menggunakan kenderaan itu.Contohnya, bagi itu.Contohnya, bagi kereta Jabatan Setiausaha Bahagian atau Pegawai kereta Jabatan Setiausaha Bahagian atau Pegawai Tadbir yang berkenaan.Tadbir yang berkenaan.

ii. ii. Bagi Anggota Pentadbiran Hakim,Pegawai Bagi Anggota Pentadbiran Hakim,Pegawai Tinggi Tinggi Kerajaan(JUSA) dan pegawai badan Berkanun yang Kerajaan(JUSA) dan pegawai badan Berkanun yang setaraf, mereka perlu menandatangani sendiri setaraf, mereka perlu menandatangani sendiri ruangan ini bagi kereta yang diperuntukkan dan ruangan ini bagi kereta yang diperuntukkan dan digunakan oleh mereka.digunakan oleh mereka.

Page 19: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan perlu diisi:-Ruangan-ruangan perlu diisi:-6.6. Nama dan tandatangan pegawai yang Nama dan tandatangan pegawai yang

menggunamengguna

i. Pegawai yang menggunakannya perlu i. Pegawai yang menggunakannya perlu mencatat nama mereka dan menandatangani mencatat nama mereka dan menandatangani ruangan ini.ruangan ini.

ii. Bagi Anggota Pentadbiran Hakim,Pegawai ii. Bagi Anggota Pentadbiran Hakim,Pegawai Tinggi Kerajaan(JUSA) dan pegawai Tinggi Kerajaan(JUSA) dan pegawai

badan badan Berkanun yang setaraf, mereka Berkanun yang setaraf, mereka perlu perlu menandatangani sendiri ruangan ini bagi menandatangani sendiri ruangan ini bagi kereta kereta yang diperuntukkan dan digunakan yang diperuntukkan dan digunakan oleh oleh mereka.mereka.

Page 20: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-7.7. Bacaan OdometerBacaan Odometer

-- Bacaan Odometer pada permulaan Bacaan Odometer pada permulaan perjalanan . Contohnya, 5000 kmperjalanan . Contohnya, 5000 km

8.8. Kiraan KM/BatuKiraan KM/Batu

-- Jumlah Km/batu perjalanan untuk Jumlah Km/batu perjalanan untuk satu-satu satu-satu tugas rasmi bagi kereta jabatan tugas rasmi bagi kereta jabatan dan tugas dan tugas rasmi/persendirian bagi kereta rasmi/persendirian bagi kereta khas.Con, 50kmkhas.Con, 50km

Page 21: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-

11.11. JumlahJumlah

a) kiraan Km/Batua) kiraan Km/Batu

b) Jumlah Petrol/Disel yang dibelib) Jumlah Petrol/Disel yang dibeli

c)c) Jumlah Minyak pelicin Jumlah Minyak pelicin

Page 22: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-

11.11. JumlahJumlah

a) kiraan Km/Batua) kiraan Km/Batu

b) Jumlah Petrol/Disel yang dibelib) Jumlah Petrol/Disel yang dibeli

c)c) Jumlah Minyak pelicin Jumlah Minyak pelicin

Page 23: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-Ruangan-ruangan hendaklah diisi:-

12.12. Cerakinan Penggunaan Bahanapi Bag Cerakinan Penggunaan Bahanapi Bag Bulan:-Bulan:-

a) Dari Bulan Lepas (Dalam tangki)a) Dari Bulan Lepas (Dalam tangki)b) Jumlah Dibelib) Jumlah Dibelic)c) Jumlah (a+b): Jumlah (a+b):d) Dalam Tangki:d) Dalam Tangki:e) Jumlah digunakan(c-d):e) Jumlah digunakan(c-d):f) Liter per 100km/B.S.Gf) Liter per 100km/B.S.G

Page 24: Tatacara Pengisian Buku Log

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Formula pengiraan cerakinan penggunaan bahan api Formula pengiraan cerakinan penggunaan bahan api bulananbulanan

Adalah seperti berikut ;-Adalah seperti berikut ;-

1.1. Dari Bulan Lepas = Sama dengan bulan lepasDari Bulan Lepas = Sama dengan bulan lepas(Dalam Tangki)(Dalam Tangki) (d)(d)

(a) (a)

2.2. Jumlah DibeliJumlah Dibeli = Jumlah semua minyak yang dibeli= Jumlah semua minyak yang dibeli (b)(b) bagi bulan tersebut dalam bagi bulan tersebut dalam

jumlah literjumlah liter

3.3. Jumlah (a+b) = Jumlahkan minyak yang diisi dalam Jumlah (a+b) = Jumlahkan minyak yang diisi dalam tangkitangki

dari bulan lepas (a) campur dari bulan lepas (a) campur jumlah minyakjumlah minyak dibeli dalam liter dibeli dalam liter bagi bulan semasabagi bulan semasa

Page 25: Tatacara Pengisian Buku Log

Samb,Samb,

4. Dalam tangki = Minyak penuh (-) Jum. Km 4. Dalam tangki = Minyak penuh (-) Jum. Km selepasselepas

mengikut jenismengikut jenis terakhir isi terakhir isi kenderaan kenderaan minyakminyak (____liter)(____liter) 10 km 10 km

[ 1 liter = 10 km ][ 1 liter = 10 km ]

5.5. (e) = (c) – (d)(e) = (c) – (d)

6.6. Liter per 100 km/B.S.G = (e) x 100 = ------ Liter per 100 km/B.S.G = (e) x 100 = ------ literliter (f)(f) Jumlah km bagiJumlah km bagi

Bulan tersebutBulan tersebut

6.6. BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN BUTIR-BUTIR PENGGUNAAN KENDERAANKENDERAAN

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Page 26: Tatacara Pengisian Buku Log

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Kapasiti Minyak Penuh Per Liter Mengikut Jenis Kapasiti Minyak Penuh Per Liter Mengikut Jenis KenderaanKenderaan

Bil.Bil. JenisJenis LiterLiter1.1. Mit.PajeroMit.Pajero 90902.2. FortunerFortuner 90903.3. Isuzu TrooperIsuzu Trooper 90904.4. Bas HinoBas Hino 2802805.5. Bas MercedesBas Mercedes 2102106.6. Bas NissanBas Nissan 4004007.7. LoriLori 1501508.8. Proton WiraProton Wira 45 459.9. Proton Waja 60Proton Waja 6010.10. MotorsikalMotorsikal 5 511.11. Van TransitVan Transit 90 9012.12. Van MazdaVan Mazda 60 6013.13. Van Kia PregioVan Kia Pregio 90 9014.14. Honda CRVHonda CRV 70 70

Page 27: Tatacara Pengisian Buku Log

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI

Page 28: Tatacara Pengisian Buku Log

BAHAGIAN AUDIT DALAM

KEMENTERIAN HAL EHWAL DALAM NEGERI