pengenalan pelaksanaan ppgb

Download PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

Post on 06-Jul-2018

224 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  1/24

  1

  PROGRAM PEMBANGUNANGURU BAHARU (PPGB)

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  2/24

  2

  alsafah Pendidikan

  Kebangsaan

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan

  ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan

  insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,

  rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan

  dan kepatuhan kepada Tuhan.

  Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan

  warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab

  dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta

  memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  3/24

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  4/24

  !

  Guru Baharu perlu

  menyesuaikan diri

  dengan budaya,

  persekiaran dan

  k!munii sek!lah

  GURU

  PEN"A#B$R

  MA%&ARA'A"

  $BU BAPA

  MUR$#

  BUDAYA

  SEKOLAH

  PERATUR

  AN

  SEKOLAH

    GURU BAHARU  REA$"$ %EBENAR

  MAHU BEA*AR #AR$PA#A

  GURU AMA,

  #AR$PA#A PEA*AR

  Kurang pengalaman/

  kemahiran dari segi aplikasi

  ilmu/pengetahuan

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  5/24

  "

  PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  6/24

  #

  RA%$ONA PROGRAM

  $alaupun telah terbukti program pembangunan untuk guru baharu

  berjaya meningkatkan kualiti guru dan murid, namun di Malaysia program pembangunan untuk guru baharu yang %ormal dan standard belum

  dijalankan. &edangkan 'egara maju seperti (merika telahpun

  menjalankan program tersebut sejak )" tahun yang lepas.

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  7/24 *

  OB*E'"$+ PROGRAM

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  8/24 )

  APA'AH "UGA% GURU BAHARU

  • memasuki kelas tepat

  pada waktu • menyiapkan buku rekod

  pengajaran • mengurus kelas

  • memastikan kehadiran murid

  • menyimpan data murid • pengurusan %ail sistematik

  • memberi kerjasama

  dengan pentadbir  • prihatin dengan murid • peka terhadap

  persekitaran sekolah

  • meneroka pelbagai pendekatan PdP

  • membina jaringan murid,

  rakan, ibu bapa dan

  komuniti sekolah • sahsiah+perlakuan diri

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  9/24 

  'R$"ER$A GURU BAHARU -mempunyai sandard apabila memasuki

  alam peker-aan-menguasai k!nsep dan kerampilan dalam maa pela-aran pengkhususan.

  -memahami kurikulum dan k!kurikulum

  -melaksanakan PdP-menenukan !b-eki/ PPGB er0apai -me1u-udkan dan mengekalkan suasana ker-a.

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  10/24 1

  EMPA" B$#ANG 'OMPE"EN%$ #AAM

  PEA'%ANAAN PPGB

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  11/24 11

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  12/24 12

  2AR"A A$R PROGRAM

    "$#A' MEN2APA$ "AHAP

  'OMPE"EN%$

    "$#A' MEN2APA$ "AHAP

    'OMPE"EN%$

  PENEMPA"AN

  OR$EN"A%$

  PEMEN"ORAN

  PEN"A'%$RAN

  PEMBANGUNAN

  PRO+E%$ONA$%ME

  BER"ERU%AN

  MEMPAMER'AN

  'OMPE"EN%$

  PENGURU%AN

  PEMBANGUNAN

  MENG$'U"$ CPD &ANG

  #$PERU'AN PERE'A&A%AAN %$'AP

  #$PERA'U'AN"$#A' #$PERA'U'AN

    MEN2APA$ "AHAP 'OMPE"EN%$ "$#A' MEN2APA$ "AHAP 'OMPE"EN%$

  MEN2APA$ "AHAP 'OMPE"EN%$

  A'H$R "AHUN PER"AMA

  "AHUN 'E#UA"AHUN 'E"$GA

  http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/ORIENTASI%20modul%20PPGB%2029%20Jly%2013.doc http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/kandungan%20orientas%20MODUL%20PPGB%2029%20Jly%2013.doc http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/kandungan%20orientas%20MODUL%20PPGB%2029%20Jly%2013.doc http://var/www/apps/conversion/tmp/scratch_6/ORIENTASI%20modul%20PPGB%2029%20Jly%2013.doc

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  13/24

  1

  PELAKSANAAN PPGB

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  14/24

  1!

  PERANAN 3 "ANGGUNG*A4AB 5 BPG

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  15/24

  1"

  PERANAN #AN "ANGGUNG*A4AB 5 *PN

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  16/24

  1#

  PERANAN #AN "ANGGUNG*A4AB 5 PP#

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  17/24

  1*

  PERANAN PEN"A#B$R %E'OAH

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  18/24

  1)

  %AMBUNGAN...

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  19/24

  1

  LATIHAN GB

  BEKALAN

  PENEMPATAN GB

  TAKLIMAT GB

  LAPOR DIRI

  PELAKSANAAN PPGB

  DI SEKOLAH

  PENGURUSAN DATA GB

  HASIL

  PEMANTAUAN

  BPSH, BPI, BPKHAS JPN

  BPSM, BPG/IPG

  BSBPSK, BPTV, BPSUKAN, BSENI & KO SEKOLAH

  BSBPSK, BPTV, BPKHAS, BPSUKAN, BSENI&KO

  JPN

  IPTA, IPG

  TIDAK LAPOR DIRI

  KJ/PENTADBIR, GM, PPD, JPN, BPG

  KJ, GM, GB

  -  MENCAPAI TAHAP KOMPETENSI

  -  TIDAK MENCAPAI TAHAP KOMPETENSI

  -  SEDANG/ TAMAT

  KJ, PPD, JPN, BAHAGIAN-BAHAGIAN

   'ERANG'A 'ON%EP"UA PEA'%ANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN GURU BAHARU (PPGB)

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  20/24

  2

  PEN"A'%$RAN #AN PEN$A$AN

  /  Pentaksiran dibuat berasaskan sekolah oleh semua pihak yang terlibat 0pentadbir+ mentor+ ( pemantauan3 yang

  dilakukan secara berkala

  /  4olio 56 dijadikan sebagai dokumen rujukan oleh pentadbir dalam membuat perakuan cadangan pengesahan dalam

  perkhidmatan

   

  OLIO

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  21/24

  21

  $MPA' PROGRAM

   Membina budaya kerja cemerlang dalam kalangan guru baharu

   5uru 6aharu sentiasa bermotivasi dan mempunyai

   jati diri yang mantap sebagai seorang pendidik 

  Pengajaran dengan lebih berkesan dan pro%esional  5uru yang berkualiti akan menghasilkan pelajar yang

  berkualiti

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  22/24

  22

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  23/24

  2

   (nda telah memilih menjadi guru maka

    janganlah merungut tentang7

    89(&: 0penempatan3   P;'(?(  

  6('55(8(= (?( ('

 • 8/18/2019 PENGENALAN PELAKSANAAN PPGB

  24/24

  2!

  "ER$MA 'A%$H