pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan · pdf filepenggunaan bahasa melayu serta...

Click here to load reader

Post on 04-Feb-2018

314 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  kurikulum standard sekolah menengah

  Pendidikan Jasmani danPendidikan Kesihatan

  Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

  Tingkatan 1

 • KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

  Pendidikan Jasmani danPendidikan KesihatanDokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

  Tingkatan 1Terbitan Terhad

  Bahagian Pembangunan KurikulumKementerian Pendidikan Malaysia

  November 2015

 • Terbitan 2015

  Kementerian Pendidikan Malaysia

  Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa juga

  bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat kebenaran

  bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks

  Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.

  ISBN: 978-967-420-136-4

 • KANDUNGAN

  Rukun Negara ................................................................................................................ .......................................... v

  Falsafah Pendidikan Kebangsaan ............................................................................................ ................................ vi

  Kata Pengantar ........................................................................................................................................................ vii

  Pendahuluan Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ................................................................................ 1

  Matlamat Umum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan ........................................................................... 2

  Objektif Umum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan .............................................................................. 2

  Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Rendah ...................................................................... ................................ 4

  Kemahiran Abad Ke-21 ............................................................................................................................................ 5

  Kemahiran Berfikir Aras Tinggi .............................................................................................. ................................... 6

  Elemen Merentas Kurikulum ................................................................................................... ................................. 7

  Pendidikan JasmaniPengenalan Pendidikan Jasmani .................................................................................................... ............. 13

  Matlamat Pendidikan Jasmani ................................................................................................. ..................... 14

  Objektif Pendidikan Jasmani ................................................................................................. ........................ 14

  Fokus Pendidikan Jasmani ....................................................................................................... .................... 15

  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Jasmani ....................................................................... 15

  Pentaksiran Pendidikan Jasmani............................................................................................... .................... 18

  Organisasi Kandungan Pendidikan Jasmani................................................................................................. 22

  Bidang Kemahiran : Gimnastik Asas ............................................................................................................ 27

  Bidang kemahiran : Pergerakan Berirama .................................................................................................... 33

 • KANDUNGAN

  Bidang Kemahiran : Kategori Serangan; Bola Sepak ................................................................................... 39

  Bidang Kemahiran : Kategori Serangan; Bola Jaring ............................................................................ ....... 45

  Bidang Kemahiran : Kategori Jaring; Bola Tampar ...................................................................................... 53

  Bidang Kemahiran : Kategori Jaring; Badminton .......................................................................................... 61

  Bidang Kemahiran : Olahraga Asas ................................................................................................ ............. 69

  Bidang Kemahiran : Rekreasi dan Kesenggangan ............................................................................... ........ 77

  Bidang Kemahiran : Komponen Kecergasan Berasaskan Kesihatan ........................................................... 83

  Glosari ............................................................................................................................. .............................. 93

  Pendidikan KesihatanPengenalan Pendidikan Kesihatan ............................................................................................................... 99

  Matlamat Pendidikan Kesihatan ............................................................................................... .................... 99

  Objektif Pendidikan Kesihatan ...................................................................................................................... 99

  Fokus Pendidikan Kesihatan .................................................................................................. ...................... 100

  Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Kesihatan..................................................................... 100

  Pentaksiran Pendidikan Kesihatan................................................................................................................ 102

  Organisasi Kandungan Pendidikan Kesihatan ................................................................................... .......... 104

  Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial (PEERS) .............................................................................. 109

  Pemakanan ................................................................................................................... ................................ 121

  Pertolongan Cemas .................................................................................................................... .................. 125

  Panel Penggubal Pendidikan Jasmani ..................................................................................................................... 129

  Panel Penggubal Pendidikan Kesihatan................................................................................................................... 131

 • v

  RUKUN NEGARABAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:

  Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;Memelihara satu cara hidup demokratik;

  Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negaraakan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi

  kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains

  dan teknologi moden;

  MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usahakami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

  KEPERCAYAAN KEPADA TUHANKESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA

  KELUHURAN PERLEMBAGAANKEDAULATAN UNDANG-UNDANGKESOPANAN DAN KESUSILAAN

 • vi

  FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih

  memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari

  segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan

  kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk

  melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

  berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

  sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

  masyarakat dan negara

  Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)

 • vii

  KATA PENGANTAR

  Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang

  dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan

  menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)

  yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM digubal bagi

  memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan

  Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar

  kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah

  setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum berasaskan

  standard yang menjadi amalan antarabangsa telah dijelmakan

  dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen Standard

  Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua mata pelajaran

  yang mengandungi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran

  dan Standard Pentaksiran.

  Usaha memasukkan Standard Pentaksiran di dalam dokumen

  kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum

  Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan

  Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara berterusan

  untuk mengenalpasti tahap penguasaannya dalam sesuatu mata

  pelajaran, serta membolehkan guru membuat tindakan susulan

  bagi mempertingkatkan pencapaian murid.

  DSKP yang dihasilkan j

View more