pembentukan kata

Click here to load reader

Download Pembentukan Kata

Post on 06-May-2017

225 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Pembentukan Kata

 • NAHU MELAYU MUTAKHIRProf. Dr. Asmah Hj. OmarPembentukan kata ialah cara kata-kata itu dibentuk atau diproses yang dilalui oleh sesuatu kata dalam pengwujudannya. Dalam Linguistik, proses ini disebut morfologi

 • TATABAHASA BAHASA MELAYU (PERKATAAN)Siti Hajar Hj. Abdul AzizProses pembentukan kata merujuk bagaimana sesuatu kata itu dibentuk sehingga dapat mewujudkan sesuatu bahasa.

 • PENDAHULUANBahasa Melayu mempunyai beberapa cara membentukperkataannya:a.Bersifat tunggal - rumah, putih, tinggalb. Pengimbuhan- meninggal , meninggalkanc. Pemajmukan- putih melepak , rumah pangsad. Penggandaan- putih-putih , rumah-rumah

 • Bahasa Melayu merupakan salah satu bahasa di dunia yang tergolong ke dalam jenis bahasa aglutinatif atau bahasa yang bersifat derivatif*.

  Bahasa Melayu membentuk kebanyakan perkataannya melalui proses pengimbuhan atau penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan secara rentetan mendatar , iaitu imbuhan digabungkan serentak dengan kata dasar , sama ada imbuhan itu mendahului (awalan), menyisip (sisipan) atau mengikuti (akhiran) kata dasar tersebut.

  Contohnya : Kata dasar sambung - dapat menerima serentak awalan ,sisipan dan akhiran seperti dalam perkataan kesinambungan (ke+s+in+ambung+an). - Bentuk perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan seperti sambung, digolongkan sebagai kata tunggal, - Manakala bentuk yang menerima imbuhan seperti bersambung (ber+sambung), sambungan (sambung+an), kesinambungan (ke+s+in+ambung+an), daan sebagainya, disebut kata terbitan.*Derivatif dapat menerbitkan banyak perkataan melalui percantuman kata dasar dengan berbagai imbuhan

 • Proses Pembentukan Kata Bentuk kata tunggal

  Bentuk kata terbitan

  Bentuk kata majmuk

  Bentuk kata ganda

 • Bentuk Kata TunggalTerbahagi kepada 4 bahagian

  Kata tunggal satu suku kataKata tunggal dua suku kataKata tunggal tiga suku kataKata tunggal empat suku kata atau lebih

 • Kata tunggal satu suku kata

  1. KVyuruya

  2. VKAm

  3. KVKcatwang bahtinlapsenrohjong4. KKVKstordrilgredbrekkrimdraftrakdram

 • 5. KVKKteksbankvoltharpkordsekszinkgolf

  6. KKKVskru

  7.KKKVKskripspringstrawK - konsonanV - vokal* Bentuk ng dalam wang, jong, spring sebenarnya mewakili satu bunyi bahasa yang lambang fonetiknya ialah []

 • Kata tunggal dua suku kata1. V + KVakuudaapaituelaesairiibu

  2. V + VKaibairaurais

  3. V + KVKadikemasubatalasizinorangusangulat

 • 4. VK + KVundiimpiangkaungkaabdiasliuntainti5. VK + KVKambilumpanangkatempatembuniblis6. KV + Kdua doatuasuajuasiariabau7. KV + VKjauhtuahbuahkuilliargiatkuihliat

 • 8. KV + KVjalapasubukugurubetaratalekakita

  9. KV + KVKkapaltelursikathirisparangbakulmulutpasung

  10. KVK + KVbintitunggusuntitinggibangsabangkusendasendi

  11. KVK + KVKbintangtampungbentengbengkokbengkungjemput

 • Kata tunggal tiga suku kata1. KV + V + KVcuacasuaratualasiapa2. KV + V + KVKbiawakpiutangsiasat

  3. V + KV + Vusiaanoaureaidea

  4. KV + KV + Vsemuamuliabenuaperia

  5. KVK + KV + Vtempuamentua

 • 6. KV + KV + KVkeruanseluarseluanghaluan7. KVK + KV + VKmengkuangmendiangberliansengkuang

  8. V + KV + KVutarautama iramaagama 9. V + KV + KVKijazahamanahamaranadikung

  10. VK + KV + KVinderaasramaantaraistana11. KV + KV + KVkelirubudayaterunasutera

 • 12. KVK + KV + KVmenteribenderakembojamisteri13. VK + KV + VKilmiahikhtiar

  14. V + KV + VKakaunelaunidealamaun

  15. KV + KV + KVKbelalangsenapangsenanginkelamin

  16. KVK + KV + KVKtempurungmatlamatcendawansembilan

 • 17. KV + KVK + KVbelanjasetanggikerenggakelambukerandaselambakerangkaterumbu18. KVK + KVK + KVsempurna

  19. KV + KVK + KVKkelongsongbelimbinggelanggangselumbartelanjangkumandanggelombangpelantarbelangkaskelompok

 • Kata tunggal empat suku kata atau lebih 1. KV + KV + VK + KVkeluargabiduandakeluangsa

  2. KV + KVK + KV + KVsederhanakerempagiperistiwasayembara

  3. KVK + KV + KV + KVlaksamanasandiwaraharmonikamandaliku4. KVK + KV + V + KVsentiasa

  5.KV + KV + KV + KVbidadariserigalasamuderadinihari

 • 6. KV + KV + KV + KVKsalasilahmasyarakatperajuritmuzakarah

  7. KVK + KVK + KV + KVKsentimeter

  8. KVK + KVK + KV + KVsinggahsanadispensari9. KV + KV + V + KVKmesyuaratnasional

  10. V + KV + KVK + KV + KVuniversiti

  11. KVK + KV + KV + KVKcenderawasihkosmopolitan12. KV + KV + KV + KV + KV + KVmaharajalela

 • AKRONIMAkronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal suku kata atau gabungan kombinasi huruf awal dan suku kata daripada satu rangkai kata dan ditulis serta dilafazkan sebagai kata yang wajar

 • AKRONIM DITULIS DENGAN 3 CARAAkronim yang terbentuk daripada gabungan beberapa huruf awal rangkai kata yang disingkatkan, keseluruhannya ditulis dengan huruf besar.Contohnya:LUTH - (Lembaga Urusan dan Tabung Haji)ABIM- (Angkatan Belia Islam Malaysia)Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal atau suku kata ditulis huruf kecil keseluruhannya, jika bukan kata nama khas. Contohnya :tabika- (taman bimbingan kanak-kanak)kugiran- ( kumpulan gitar rancak )Akronim yang terbentuk daripada gabungan huruf awal dan/ atau suku kata itu menjadi kata nama khas, kata itu ditulis dengan huruf besar. Contohnya :Intan - (Institut Tadbiran Awam Negara)Petronas - ( Petroleum Nasional)

 • Bentuk Kata Terbitan- 4 jenis

  awalan

  akhiran

  apitan

  sisipan

 • Kata terbitan berawalan- 3awalan kata nama awalan kata kerjaawalan kata adjektifAwalan kata nama

  pe- (pelari, perakus, penyapu)juru-(juruukur, juruwang) pem- ( pembawa, pembuat)maha-(mahasiswa, mahaguru) pen- (pendatang, pendua)tata-(tatabuku, tatabahasa) peng-(penggali, penggubal)pra-(prasejarah, prakata) penge -(pengebom, pengetin) dwi-(dwibahasa, dwifungsi)

 • Awalan kata kerja

  me- (melawan, menyikat)ber-(berjalan, berganti) mem- ( membawa, membuat)be-(beraja, berasa) men- (mendaki, mendakwa)bel-(belajar, belunjur) meng-(menggali, menggubal)di-(diatur, disusun) menge -(mengebom, mengecat) diper-(diperisteri, diperoleh)

 • Awalan kata adjektif

  ter - ( terbesar , terputih , terjernih )te - ( teruncing , terendah , teringin )se - ( secantik , secerah , setebal )

 • Kata terbitan berakhiran- 2akhiran kata nama akhiran kata kerjaAkhiran kata nama

  -an -( pakaian , jahitan )-isme -(nasionalisme)-wan -(sasterawan, usahawan) -in -(hadirin , muslimin)-man -(budiman, seniman)-at -(hadirat , muslimat)-wati -(seniwati) -ah -(ustazah, sultanah)

 • Akhiran kata kerja

  -kan ( buatkan, gunakan, besarkan)-i (turuti, duduki, berkati, dekati)

 • Kata terbitan berapitan- 3apitan kata nama apitan kata kerjaapitan kata adjektifApitan kata nama

  pe--an(pelaksanaan, perasaan) pen--an(pentakrifan, pendapatan) pem--an(pembuatan, pembinaan )peng--an(penggunaan, pengguguran) penge--an(pengehadan, pengesahan) pe--an (pesisiran, peperangan)

 • Apitan kata kerjaApitan kata adjektifke--an(keinggerisan, kearaban, kecinaan)

  me--kan(memainkan, melukakan) meng--kan(menggunakan, menggandakan)men--kan(mendermakan, mentakrifkan) menge--kan(mengepinkan, mengecamkan)mem--kan(membaharukan, membaikkan) ber--kan(beralaskan, berlaukkan)

 • Kata terbitan bersisipan- 2sisipan kata nama sisipan kata adjektifsisipan kata nama

  --el--(kelengkeng, telunjuk , kelabut ) --er--( keruping, seruling , serabut )

 • Sisipan kata adjektif

  --el--( kelebak , selerak, gelembung )--er--( serabut , gerigi )--em--( gemilang, semerbak, gemerlap )--in--( sinambung )

 • 4.2.3 BENTUK KATA MAJMUK

 • PENGENALANProses pemajmukan ialah proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit, iaitu bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain.

 • KATA MAJMUK YANG TERDIRI DARIPADA RANGKAIAN KATA BEBASgambar rajah

  biru laut

  air hujan

  jalan raya

  nasi minyak

  terima kasih

  luar biasa

  merah muda

  alat tulis

  bandar raya

  tengah hari

  jam tangan

  meja tulis

  bom tangan

  kapal terbang

  kuning langsat

 • BENTUK KATA YANG DIGUNAKAN SEBAGAI GELARANPerdana Menteri

  Duta BesarRaja Muda

  Setiausaha Politik

  Penolong Pendaftar

  Ketua Menteri

  Naib Canselor

  Profesor Madya

  Timbalan Ketua Pustakawan

  Ketua Setiausaha Negara

 • KATA MAJMUK YANG BERBENTUK ISTILAH KHUSUS model linear

  garis pusat

  telefon dail terus

  lesung sendi

  kanta tangan

  segi tiga

  cari gali

  reka bentuk

  lut sinar

  hak milik

  mata pelajaran

  pita suara

  darah panas

  kertas kerja

  batu kapur

  atur cara

  kemas kini

  urus setia

 • KATA MAJMUK YANG MENDUKUNG MAKSUD KIASANkaki ayambuah hati

  duit kopi

  makan anginpilih kasih

  anak emas

  bulan madu

  manis mulut

  tumbuk rusuk

  berat tangan

 • BENTUK YANG TELAH MANTAPTerdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh, walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. Perkataan yang demikian tetap dieja sebagai satu perkataan.

  AntarabangsaBeritahuBumiputeraJawatankuasaKakitanganKerjasamaOlahragamatahariSetiausahaSukarelaSuruhanjayaTandatanganTanggungjawabWarganegarapesuruhjaya