pembentukan kata kerja

Click here to load reader

Post on 10-Apr-2016

116 views

Category:

Documents

19 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PISMP BAHASA MELAYU SEM 5

TRANSCRIPT

 • Pembentukan Kata Kerja*

 • Kata Kerja TerbitanKata kerja terbitan merupakan kata kerja yang terhasil daripada proses pengimbuhan,iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar dan melahirkan perkataan-perkataan terbitan.Empat jenis imbuhan iaitu :

  *

 • Imbuhan Awalan Kata Kerja*

 • Awalan meN-Membentuk kata kerja aktif, sama ada transitif atau tak transitif.Awalan ini mempunyai empat bentuk varian, bergantung pada huruf pertama kata dasar yang bercantum dengannya, iaitu me-, mem-, men-, dan meng-.

  *

 • Bentuk-bentuk varian ini berlaku seperti yang berikut :meN- menjadi me- apabila bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf-huruf m, n, ny, r, l, w, dan y. contohnya :

  *

  MasakMemasakNantiMenantiNyalaMenyalaRayuMerayuLawanMelawanWangiMewangiYakinmeyakinkan

 • Temasuk dalam jenis ini ialah kata dasar yang bermula dengan huruf p, t, k dan s.

  Dalam hal ini, huruf pertama dalam kata dasar berubah menjadi bentuk sengau yang sama daerah artikulasinya (homorganik) iaitu :*

  PesanMemesanTariMenariKataMengataSinarmenyinar

 • meN- menjadi mem apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dangan huruf b dan perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf f, p, dan v, dan gugus konsonan yang bermula dengan huruf b dan p

  Contoh perkataan pinjaman yang mengekalkan huruf pertamanya, untuk mempertahankan etimologi kata asalnya ialah:

  *

  BeriMemberiBantuMembantuBilasmembilas

  VetoMemvetoFatwaMemfatwakanProsesmemproses

 • Selain ituTerdapat beberapa perkataan yang bermula dengan huruf p yang menerima awalan mem- dan dianggap kekecualian. Contohnya..Pelopor = mempeloporiPelawa = mempelawaPercaya = mempercayai

  (rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga m/s 153)*

 • meN- menjadi men- apabila diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf d, c, j, sy, dan z.Perkataan pinjaman yang bermula dengan huruf t, dan s.Perkataan pinjaman yang mengandungi gugus konsonan yang juga bermula dengan huruf t, dan s

  Perkataan pinjaman yang mengekalkan huruf pertamanya untuk mempertahankan etimologi kata asalnya ialah :

  *

  DeruMenderuSyaratMensyaratkanZalimmenzalimi

  TablighMentablighkanStabil menstabilkan

 • Dua kekecualian pada bentuk kata dasar yang menerima imbuhan awalan meN-.. tanpa berlaku pengguguran.

  Ternak = menternakTertawa = mentertawa *

 • meN- menjadi meng- apabila digabungkan dengan kata dasar yang bermula dengan huruf..g, gh, kh, dan h (bunyi konsonan)a, e, I, o, dan u (bunyi vokal)

  Perkataan pinjaman yang mengekalkan huruf pertamanya untuk mempertahankan etimologi kata asalnya ialah :

  (Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga m/s 154)*

  GaliMenggaliKhayalMengkhayalkanHeretMengheretEjekMengejekOlahmengolah

  KabulMengkabulkanKatalogmengkatalogkan

 • Kekecualian bagi imbuhan awalan meng-Kaji = mengkajiAwalan meng- menjadi menge- apabila diimbuhkanContoh:Cat = mengecatBom = mengebomPos = mengeposRujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga m/s 155/156Kekecualian timbul pada kata pinjaman yang bermula dengan gugus konsonan,iaitu awalan meng- tidak berubah menjadi menge-*

  StorMenstorBrekMembrekKlipmengklip

 • Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan meN-Awalan meN- boleh digabungkan dengan kata daar yang terdiri daripada berbagai-bagai golongan kata, iaitu kata nama, kata adjektif dan kata kerja*

  Kata NamaDayungMendayungLombongmelombong

  Kata AdjektifBesarMembesarTinggimeninggi

  Kata KerjaTransitifTak TransitifBeriMemberiNaikMenaikAmbil MengambilTurunMenurun

 • Jenis kata kerja berawalan meN-*

 • Kata kerja aktif transitif tanpa akhiran

  Terdiri daripada kata kerja yang hanya menerima awalan meN- tanpa apa-apa akhiran, tetapi diikuti langsung oleh objek, contohnya :Aina membaca bukuAzam menendang bolaRainah membeli sayur

  Buku, bola, dan sayur merupakan objek atau penyambut kata kerja .

  Rujuk Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga m/s 157*

 • Kata kerja aktif transitif berakhiran

  Kata kerja berawalan meN- boleh juga hadir dalam ayat aktif transitif dengan akhiran kan dan i.Sebagai contoh :*

  MenjalankanMenjalaniMendekatkanMendekatiMenaikkanMenaiki

 • Kata kerja aktif tak transitif

  Kata kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek.Contohnya, menangis, menurun, menaik, menguning, memutih..Contoh ayatAnak kecil itu menangis.Suhu badannya semakin menaikOmbak memutih di tepi pantai*

 • Aspek makna awalan meN-Dalam kata kerja yang terbentuk daripada awalan meN-..Mendukung maksud melakukan sesuatu, samada kata kerja transitif atau kata kerja tak transitif.Penggunaan imbuhan awalan meN- boleh menerbit dua makna,iaituMelakukan perbuatanMenyatakan perbuatan

  *

 • Bagi makna melakukan perbuatan, perkataan yang tergolong di dalamnya dapat dipacahkan kepada bahagian khusus mengikut maksud tertentu :*

  Contoh perkataanContoh AyatMelakukan sesuatuMengarangPenulis itu telah mengarang sepuluh buah buku.Mengeluarkan suaraMengaumHarimau itu mengaum ketika hendak menerkam mangsanya.Membuang, mencari atau mengumpulkan sesuatu.MerumputPetani itu merumput di ladangnyaMenuju sasaranMendaratHelikopter itu mendarat di padang sekolahBerlaku seperti atau menyerupaiMembukitTimbunan sampah yang tidak dibakar membukit di belakang rumah.

 • Bagi makna menyatakan keadaan, terdapat dua pecahan iaitu Hidup sebagai, contohnya :Membujang = dia berasa lebih senang hidup membujang.Menduda = sejak menduda Encik Ali menumpukan perhatian terhadap kerjayanya.Menjadi, contohnya:Memucat = wajahnya memucat apabila mendengar berita kematian itu.*

 • ii ) awalan beR-Bentuk awalan beR-Golongan kata yang boleh bergabung dengan awalan beR-Jenis kara kerja berawalan beR-Aspek makna awalan beR-*

 • Bentuk awalan beR-

  Awalan beR- juga membentuk kata kerja.Perkataan yang menerima imbuhan awalan ini menjadi kaa kerja yang bersifat tak transitifContoh :

  Apabila beR- bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r, dua r akan mengalami proses peleburan bunyi.*

  AngkatBerangkatAnganBeranganNyanyiBernyanyiFikirBerfikir

  Ber + rasaBerasa Ber + rendamberendam

 • Kekecualian bagi imbuhan beR- *

  KerjaBekerjaAjarBelajarLunjurBelunjur

 • Golongan kata yang boleh bergabung dengan awalan beR-

  Imbuhan awalan beR- boleh digabungkan pada kata dasar yang terdiri daripada keempat-empat golongan kata utama iaitu, kata nama, kata kerja, kata adjektif dan kata tugas.*

  Kata namaBuahBerbuahSekolahBersekolahKata kerjaBuatBerbuatLariBerlariKata adjektifGembiraBergembiraSedihBersedihKata tugasSatubersatu

 • *

 • *

 • beR- yang bergabung dengan kata kerja

  Rujuk Tatabahasa Deewan Edisi Ketiga m/s 165/166*

 • beR- yang digabungkan dengan kata nama*

 • beR- yang digabungkan dengan kata adjektif

  *

 • beR- yang digabungkan dengan kata tugasTD m/s 170*

 • Awalan teR-Bentuk awalan teR-Golongan kata yang bergabung dengan awalan teR-Jenis kata kerja awalan teR-*

 • Bentuk awalan teR-Contoh : ikat = terikatAmbil = terambilJalin = terjalinImbuhan teR- yang bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r juga mengalami proses pengguguran.Contoh , rendam = terendamRancang = terancangAwalan teR- yang bergabung dengan kata yang konsonan awalnya diikuti oleh er tidak akan mengugurkan r dalam awalan teR-ContohSergam = tersergamSerlah = terserlah

  *

 • Golongan kata yang bergabung dengan awalan teR-*

 • Jenis kata kerja berawalan teR-Kata kerja pasif

  Contoh pijak = terpijakambil = terambiltewas = tertewas

  *

  Kata kerja aktifKata kerja transitifKata kerja tak transitifMakan = termakanJatuh = tejatuhAmbil = terambilLantar = terlantarBeli = terbeliSandar = tersandar

 • Awalan di-*

  Bentuk awalan di-Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan di-Jenis kata kerja berawalan di-(kata kerja pasif yang subjek asalnya terdiri daripada orang ketiga)Sepak = disepakKata kerjaKata namaPanjat = dipanjatSembur = disemburTulis = ditulisGulai = digulaiTarik = ditarikBaca = dibacaSuruh = disuruhJerat = dijerat

 • Awalan mempeR-*

  Bentuk awalan mempeR-Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan mempeR-Jenis kata kerja berawalan mempeR-(kata kerja aktif transitif)Memper- + alat memperalatKata namaKata adjektifKata tugasmemperalatMemper- + isterimemperisteriAlat - memperalatLuas - memperluasOleh - memperolehmemperkemasmempeR- + olehmemperolehDaya - memperdayaCepat - mempercepat

 • Awalan dipeR-*

  Bentuk awalan dipeR-Golongan kata yang dapat bergabung dengan awalan dipeR-Jenis kata kerja berawalan dipeR-(kata kerja aktif ayat pasif)dipeR- + alat diperalatKata namaKata adjektifKata tugasAnak saudaranya diperisteri oleh Encik RemeedipeR- + isteridiperisteriDaya diperdayabesar diperbesarOleh - diperolehRuang bilik darjah itu diperbesardipeR- + olehdiperolehKacang diperkacangtinggi dipertinggi

 • AKHIRAN KATA KERJATerdapat hanya dua akhiran kata kerja iaitu :-kan-i*

 • AKHIRAN -kan*

  Bentuk akhiran -kanGolongan kata yang dapat bergabung dengan akhiran -kanJenis kata kerja berakhiran -kan(kata kerja transitif)Akhiran kan mempunyai satu bentuk sahaja iaitu -kanKata namaKata kerja transitifKata kerja taktransitifKata adjektifKata tugasAyat pasif bagi kata ganti nama orang pertama dan orang kedua.Cth : rencana-rencana itu saya bukukan.Memper- + isterimemperisterisekolah-sekolahkanCari-carikan lahir-lahirkanBesar-besarkanDahulu-dahulukan2. Dalam ayat suruhan.Cth : belikan saya sepasang kasutmempeR- + olehmemperolehPasar-pasarkanMasak-masakkanBangun-bangunkanLuas-luaskan

 • Akhiran -i*