a pembentukan kata - focpbs b · pdf filea pembentukan kata pemajmukan rangkai kata...

Click here to load reader

Post on 05-Feb-2018

267 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Bahasa Malaysia Ting. 1 Pembentukan Kata

  A Pembentukan Kata

  Imbuhan Awalan

  Imbuhan Akhiran

  Imbuhan awalan ialah imbuhan yang kedudukannya di awal sesuatu kata dasar.

  Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang kedudukannya di akhir sesuatu kata dasar.

  (a) beR- bekerja, belajar, berdamai, bertarung, dan sebagainya.

  (b) di- dicari, digantung, dirampas, disuruh, dan sebagainya

  (c) ke- ketua, kelima, kekasih, dan sebagainya

  (d) meN- melawat, memasak, mengetuk, mendayung, dan sebagainya

  (e) mempeR- memperdaya, mempercermin, dan sebagainya

  (f) peR- pelajar, pesawah, perburu, pertapa, dan sebagainya

  (g) peN- pemain, penasihat, pengurus, pengecat, dan sebagainya

  (h) se- seibu, semasa, seminggu, selama, sekerja, dan sebagainya

  (i) teR- terkejut, tertiarap, ternampak, tergunting, dan sebagainya

  (a) -an ajaran, buaian, ratapan, tarikan, dan sebagainya

  (b) -i hiasi, gemari, naiki, sanjungi, dan sebagainya

  (c) -kan ambilkan, harapkan, habiskan, sandarkan, dan sebagainya

 • 2 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Bahasa Malaysia Ting. 1 Pembentukan Kata

  A Pembentukan Kata

  Imbuhan Apitan

  Imbuhan apitan bermaksud kata yang diberikan imbuhan awalan dan akhiran.

  (a) beR-...-an berterbangan, berkaitan, berlawanan, berguguran, dan sebagainya

  (b) beR-...-kan berdasarkan, bersandarkan, berpaksikan, dan sebagainya

  (c) di-...-i dibayangi, disakiti, ditemui, dan sebagainya(d) di-...-kan dicampakkan, digantikan, dimatikan, dan

  sebagainya(e) dipeR-...-i diperbaharui, diperingati, diperyakini, dan

  sebagainya(f) dipeR-...-kan diperbuatkan, dipersembahkan, dipertontonkan, dan

  sebagainya(g) meN-...-i mencampuri, mendalami, membanjiri, dan

  sebagainya(h) meN-...-kan mendamaikan, membayangkan, mengemaskan,

  dan sebagainya(i) ke-...-kan keberanian, kehebatan, kesayangan, dan

  sebagainya(j) mempeR-...-i mempelajari, memperbaiki, mempersenjatai, dan

  sebagainya(k) mempeR-...-kan mempergunakan, memperdengarkan,

  memperebutkan, dan sebagainya

  (l) peR-...-an perbatasan, pertunjukan, pertikaman, dan sebagainya

  (m) pe-...-an pelarian, pendakian, pengamanan, dan sebagainya

  (n) teR-...-i terpenuhi dan sebagainya(o) teR-...-kan terbalikkan, terlaksanakan, dan

  sebagainya(p) se-...-nya sebagusnya, seharusnya,

  sekerjanya, dan sebagainya

 • 3 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Bahasa Malaysia Ting. 1 Pembentukan Kata

  A Pembentukan Kata

  Imbuhan Sisipan

  Imbuhan Pinjaman

  -el- tapak telapak, kembung kelembung

  -em- gerlap gemerlap, serbak semerbak

  -er- cucuk cerucuk, sabut serabut

  -in- sambung sinambung

  ImbuhanPinjaman

  ImbuhanSisipan

  Imbuhan pinjaman bahasa Inggeris, Latin, Yunani

  Imbuhan pinjaman bahasa Sanskrit

  antikomunis, automobil, fotokopi, kilogram, miligram, politeknik, telegram, subtopik, kritikal, linguistik, kritis, patriotisme

  maharani, tatacara, prasyarat, prokerajaan, ekabudaya, dwibahasa, pancanegara, jurumasak, supragolongan, swalayan, tatasusila, budiman, karyanita, sukarelawan, olahragawati

 • 4 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Bahasa Malaysia Ting. 1 Pembentukan Kata

  A Pembentukan Kata

  Penggandaan

  Prosesmenggandakanseluruhkatadasarsamaadakatadasaritumengandungi imbuhan atau tidak.

  Contoh: paku-paku comel-comel jentik-jentik makan-makan tiba-tiba satu-satu

  Contoh: ketua-ketua pertubuhan-pertubuhan kehendak-kehendak

  Penggandaanpenuhkata dasar yang tidak

  ada imbuhan

  Penggandaanpenuhkatadasar yang mengandungi

  imbuhan (termasuk imbuhan)

  Prosesmenggandakankatadasarmengikutrentakbunyitertentudalamkatadasartersebut.

  Bolehberlakudihadapanataudibelakangkatadasar.

  Penggandaan berentak pengulangan vokalContoh: kuihkuih-muih gotong gotong-royong ramah ramah-tamahPenggandaan berentak pengulangan konsonanContoh: batubatu-batan huyung huyung-hayang mandi mandi-mandaPenggandaan berentak bebasContoh: anakanak-pinak ulang ulang-alik

  Prosesmenggandakansebahagiandaripadakatadasar.Bolehberlakudihadapanataudibelakangkatadasar.

  Contoh: daun-daun dedaun labah-labah lelabah rambut-rambut rerambut

  Contoh: jalan berjalan-jalan tari menari-nari senyum tersenyum-senyum

  Penggandaanseparakatadasar tunggal

  Penggandaanseparakatadasar berimbuhan (tidak

  termasuk imbuhan)

  Penggandaan Separa

  Penggandaan Seluruh

  Penggandaan Berentak

 • 5 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Bahasa Malaysia Ting. 1 Pembentukan Kata

  A Pembentukan Kata

  Pemajmukan

  Rangkai kata bebas:perdana menteri, daun pintu, alat tulis, kereta api

  Istilah khusus:analisis teks, kanta lekap, besi

  berani, temu duga

  Kiasan/Simpulan bahasa:lepas tangan, tangan besi, panjang tangan, gelap mata

  PemajmukanKata Nama

  Katakerjamajmukialahpenggabungan dua patah kata yang terdiri daripada kelas kata kerja atau daripada kelas-kelas yang lain.

  Pola Contoh

  KK+KNcampur tangan, susun atur, tutup mulut, lepas tangan, gulung tikar

  KK+KA

  membuta tuli, menganggap mudah, mengambil berat, memandang ringan

  KK+KK

  membawa masuk, membaik pulih, menarik balik, makan suap, bergurau senda

  Kataadjektifmajmukialahkata yang terbentuk daripada kelas kata adjektif.

  Pola Contoh

  KA+KN

  kecil hati, ringan mulut, merah jambu, ringan tulang, lemah semangat, gelap mata, gila kuasa, busuk hati, jauh hati

  KA+KA

  putih kuning, lemah lembut, sunyi sepi, tinggi rendah, gagah berani, aman damai

  PemajmukanKata Adjektif

  PemajmukanKata Kerja

 • 6 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Bahasa Malaysia Ting. 1 Perbendaharaan Kata

  B Perbendaharaan Kata

  Kata Hampir Sama Makna

  Kata Banyak Makna

  Himpunanbeberapakatayangmempunyaimaksudyanghampir sama tetapi setiap kata mempunyai maksud tertentu berdasarkan situasi sesuatu ayat.

  akhir kemudian sekalihabis tidak ada yang tinggal lagiselesai sudah siap dikerjakantamat berakhir

  berhamburan keluar bertabur-tabur ke sana ke siniberkeliaran menuju ke serata tempatberserakan tidak tersusun atau tidak kemasbertempiaran berlari ke sana ke mari dengan tidak tentu hala

  Katayangmempunyaimaksudyanglebihdaripadasatu.

  Bekas

  pernahmenjadi kesanatautanda tempat

  menyimpan sesuatu

  Dalam

  keadaan tidakcetek tempoh luas

  pengetahuan

  Lanjut

  tua panjang lebihmendalam

 • 7 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Bahasa Malaysia Ting. 1 Frasa

  C Frasa

  Frasa Nama

  Frasa Adjektif

  Berfungsisebagaisubjek atau objek dalam ayat.Contoh:Gadis itu jurujual.

  Berfungsisebagaipredikat dalam ayat.Contoh:Orang itu kerani.

  Susunankatayangbolehterdiridaripadasatukataataubeberapa kata yang mengandungi kata nama sebagai inti.

  Sekumpulankatayangmempunyaikataadjektifsebagaikata utamanya.

  Berfungsisebagaipredikatayat. Bolehdisertaikatapenguatsepertiamat, nian, paling,

  sangat, sekali, sungguh, dan lain-lain. Bolehdisertaikatabantuyangdiletakkandihadapannya,

  contohnya sudah terlalu lambat. Contoh:Begyangdisandangnyaituamat berat.

 • 8 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Bahasa Malaysia Ting. 1 Frasa

  C Frasa

  Frasa Kerja

  Frasa Kerja Transitif Frasa Kerja Tak Transitif

  Mestimengandungifrasanama sebagai objek.

  Berfungsisebagaipredikat.

  Contoh: PuanKhalidahmencuci baju di bilik air.

  Tidakmengandungifrasa nama sebagai objek.

  Berfungsisebagaipredikat.

  Contoh:Mereka berjalan di tepi pantai.

 • 9 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Bahasa Malaysia Ting. 1 Karangan

  DKepentingan Sungai

  kepada Manusia

  Sebagai sumber bekalan air manusia menggunakan air untuk pelbagai tujuan minuman kegunaan domestik pakaian mengairi tanaman

  Sebagai sumber makanan sungai merupakan habitat haiwan akuatik seperti ikan, udang, dan ketam yang membekalkan sumber protein yang mencukupi untuk manusia membolehkan tumbesaran badan kita berkembang dengan seimbang terdapat pelbagai jenis hidupan ketam, udang, ikan menjadi sumber pencarian para nelayan

  Sebagai medium pengangkutan dan perhubungan sungai telah menjadi jalan perhubungan utama untuk menghubungkan kawasan bandar dengan kawasan luar bandar memajukan sistem pengangkutan negara

  Sebagai sumber rezeki mewujudkan peluang pekerjaan dan menambahkan pendapatan memberi rezeki kepada mereka yang menetap berhampiran dengan sungai dapat melakukan aktiviti menangkap hasil sungai seperti ikan dan udang.

  Sebagai medium pengangkutan dan perhubungan sungai telah menjadi jalan perhubungan utama untuk menghubungkan kawasan bandar dengan kawasan luar bandar memajukan sistem pengangkutan negara

 • 10 Penerbitan Pelangi Sdn. Bhd.

  Bahasa Malaysia Ting. 1 Karangan

  DKeruntuhan Akhlak dalam

  Kalangan Remaja

  Punca-punca

  Langkah-langkah

  Sikap ibu bapa yang kurangmenumpukan perhatian kepada anak-anak terlalu mengejar duniawi menganggap wang adalah segala-galanya

  Pengaruhrakansebayamudahterikutolehperbuatanrakanmahuditerimadalam kelompok rakan yang berpengaruh

  Perananmediamassamemaparkanunsur-unsurnegatifsukardibendung gemar mencuba sesuatu yang baharu

  Pengabaianmasyarakatanggapmasalahbiasakurangmengambilberat tidak mahu menjaga tepi kain orang

  Kurangnyadidikanagama

  Didikanawaldaripadaibubapacarayangterbaikuntukmembentuksahsiahanak

  Gurumenggunakan kemahiran dan kreativitimereka untukmenarikminatmurid mempelbagaikan pendekatan pembelajaran agar murid

View more