moral rpt ting1

of 26 /26
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN 1 2005 PENGGAL PERTAMA ( 03.01.05 – 27.05.05 ) MINGGU/ TARIKH BIDANG PEMBELAJARAN/ NILAI KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI 1 03.01.2 005 - 07.01.2 005 BP 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBAGAN DIRI 1.1 Kepercayaan kepada Tuhan Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara. Tuhan pencipta alam Keistimewaan dan keunikan alam ciptaan Tuhan Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan - Anggota yang tersusun rapi dan wajah yang menarik kurniaan Tuhan i. Menrima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan ii. Memelihara keunikan alam semesta ciptaan Tuhan i. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri ii. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang

Upload: muhammad-aqif-aisy

Post on 30-Oct-2014

139 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: moral rpt ting1

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNANPENDIDIKAN MORAL

TINGKATAN 12005

PENGGAL PERTAMA ( 03.01.05 – 27.05.05 )

MINGGU/ TARIKH

BIDANG PEMBELAJARAN/NILAI

KANDUNGAN AKADEMIK HASIL PEMBELAJARAN AKTIVITI

1

03.01.2005-

07.01.2005

BP 1 : NILAI BERKAITAN DENGAN PERKEMBAGAN DIRI

1.1 Kepercayaan kepada Tuhan

Keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan Nya berlandaskan pegangan agama masing-masing selaras dengan prinsip Rukun Negara.

Tuhan pencipta alam

Keistimewaan dan keunikan alam ciptaan Tuhan

Manusia dan alam semesta ialah ciptaan Tuhan- Anggota yang tersusun rapi dan wajah yang menarik kurniaan Tuhan- Keunikan setiap individu walaupun cacat anggota- Keunikan alam semesta (Flora dan fauna, bentuk muka bumi seperti sungai, gunung-ganang dan laut)

i. Menrima hakikat bahawa kekurangan dan kelebihan diri ialah anugerah Tuhan

ii. Memelihara keunikan alam semesta ciptaan Tuhan

i. Perbincangan tentang kelebihan dan kekurangan diri

ii. Mengumpul maklumat tentang pencapaian dan keunikan golongan yang cacat anggota.

iii. Lawatan ke hutan simpan atau hutan rekreasi.

Page 2: moral rpt ting1

1.2 Amanah

Sikap bertanggungjawab yang boleh menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang lain.

Amanah tanggungjawab semua

Amanah dalam setiap urusan

Tugasan dan tanggungjawab yang dilaksanakan di sekolah- Pengurusan wang persatuan atau kelab tanpa penyelewngan- Urusan jual beli barangan

i. Amanah dalam menjalankan tugas di sekolah

ii. Melaksanakan tugas seharian dengan amanah

Perbincangan tentang tugas yang diamanahkan dan cara melaksanakannya dengan sempurna agar menimbulkan kepercayaan dan keyakinan orang laian

2

10.01.2005-

14.01.2005

1.3 Harga Diri

Keupayaan dan keyakinan diri agar mampu memuliakan dan menjaga maruah diri dalam kehidupan

Kesedaran dan penerimaan diri untuk mencapai kesejahteraan hidupKenali diri sendiri

Maruah diri mesti dipelihara

Kekuatan diri di hargai dan kelemahan diri diperbaiki

Hala tuju kehidupan harus ditentukan

i. Sentiasa menjaga maruah diri

ii. Menerima dan menghargai keistimewaan diri

i. Sumbang saran tentang cara memelihara maruah diri

ii. Menghasilkan karangan tentang hala tuju kehidupan

3

17.01.2005-

20.01.2005

1.4 Bertanggungjawab

Kesanggupan diri seseorang untuk memikul dan melaksanakan tugas serta kewajipan dengan sempurna

Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaranKesihatan diri dan persekitaran yang bersih

Pemakanan yang seimbang

Penjagaan tubuh badan

i. Menjaga kesihatan diri

ii. Menjaga persekitaran supaya bersih

i. Pemeriksaan kebersihan tubuh badan

ii. Melukis poster tentang pemakanan

Page 3: moral rpt ting1

Kecergasan fizikal Kebersihan persekitaran

- Rumah- Sekolah - Tempat awam

yang seimbang

iii. Menghasilkan buku skrap tentang penjagaan tubuh badan

iv. Gotong-royong membersihkan kelas dan kawasan sekolah

4

24.01.2005-

28.01.2005

1.5 Hemah Tinggi

Beradab sopan dan berbudi pekerti mulia dalam pergaulan seharian

Berbudi bahasa budaya hidup kita

Amalan bersopan santun dalam kehidupan seharian

Adab peraturan yang sopan- Lembut dalam tutur kata- Bertegur sapa

Tingkah laku yang sopan- Adab di meja makan- Adab menyambut tetamu- Adab menggunakan kemudahan awam

Sentiasa bertutur dan berkelakuan sopan dalam semua situasi

i. Lakonan untuk menunjukkan tingkah laku yang sopan dalam elbagai situasi

ii. Mengumpul gambar tentang tingkah laku yang sopan dan melekatkan dalam buku skrap

5

31.02.2005-

04.02.2005

1.6 Toleransi

Kesanggupan bertolak ansur, sabar dan mengawal diri bagi mengelakkan berlakunya

Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidupToleransi menjamin perpaduan.

Kepentingan amalan toleransi dalam pelbagai

Bertolak ansur terhadap sebarang perbezaan yang wujud dalam masyarakat

Membuat perbandingan dalam pelbagai aspek seperti

Page 4: moral rpt ting1

pertelingkahan dan perselisihan faham demi kesejahteraan hidup.

aspek kerana setiap individu mempunyai persamaan dan perbezaan

- Kebolehan- Pemikiran- Status ekonomi- Agama/

Kepercayaan

kebolehan, pemikiran, status sosio ekonomi dan agama di kalangan murid dan mempamerkan hasil perbandingan tersebut di sudut bacaan.

1.7 Berdikari

Kebolehan dan kesanggupan melakukan sesuatu tanpa bergantung kepada orang lain.

Sikap berdikari menjamin kejayaanAmalan berdikari dalam kehidupan seharian

Kepentingan sikap berdikari untuk kejayaan hidup

- Rumah- Sekolah

Melakukan sesuatu tugas atau kewajipan tanpa bergantung kepada orang lain

Menghasilkan peta minda tentang perlakuan yang menunjukkan sikap berkari di rumah dan sekolah

6 MINGGU UJIAN TOPIKAL APRIL ( 07.02.2005 – 11.02.2005 )

7

14.02.2005-

18.02.2005

1.8 Kerajinan

Usaha yang berteusan penuh dengan semangat ketekunan, kecekalan, kegigihan, dedikasi dan berdaya maju dalam melakukan sesuatu perkara

Amalan kerajinan menjamin kemajuanKerajinan pemangkin untuk mencapai matlamat hidup

Sikap kerajinan dalam melakukan sesuatu perkara

- Cekal- Daya usaha- Dedikasi- Gigih- Tekun

Bersikap rajin untuk mencapai kejayaan dalam hidup

Mengumpul cerita dan keratan akhbar tentang sikap rajin beberapa orang murid sehingga mereka berjaya dan menjadi terkenal serta membincangkan bagaimana mereka memperolehi kejayaan.

1.9 Kasih sayang Kasih sayang asas

Page 5: moral rpt ting1

Kepekaan dan perasaan cinta yang mendalam serta berkekalan yang lahir daripada hati yang ikhlas.

kesejahteraan hidup.Nyawa anugerah Tuhan yang amat berharga

Syang akan nyawa- Diri- Orang lain

Menghargai nyawa dan tidak terlibat dalam kegiatan yang membahayakan

i. Perbincngan tenteng gejala ynag membahayakan diri dan menjejaskan maruah diri

ii. Menghasilkan sajak yang bertemakan sayanskan diri

8

21.02.2005-

25.02.2005

1.10 Keadilan

Tindakan dan keputusan yang saksama serta tidak berat sebelah

Keadilan asas keharmonian keluargaAmalan keadilan dalam institusi kekeluargaan

Amalan keadilan di kalangan anggota keluarga- Pembahagian tugas dan tanggungjawab- Pembahagian barangan- Pendidikan

Berlaku adil dalam setiap tindakan dengan anggota keluarga

Menghasilkan skrip berdasarkan satu situasi tentang amalan keadilan dalam sebuah keluarga.

1.11 Rasional

Boleh berfikir berdasarkan alas an dan bukti yang nyata dan dapat mengambil tindakan berdasarkan pertimbangan yang wajar.

Sikap rasional dalam membuat pertimbanganKetelitian menilai pelbagai maklumat

Ketelitian menilai dan mengkaji sesuatu idea atau maklumat daripada pelbagai sumber

- internet- Khabar angin

Menilai dengan teliti kesahihan sesuatu maklumat

Mengumpul dan membandingkan maklumat daripada pelbagai sumber sebelum membuat sesuatu pertimbangan

1.12 Kesederhanaan Amalan kesederhanaan

Page 6: moral rpt ting1

9

28-03.2005-

04.03.2005

Bersikap tidak keterlaluan dalam membuat pertimbangan dan tindakan sama ada dalam pemikiran, pertuturan atau perlakuan tanpa mengabaikan kepentingan diri dan orang lain

menjamin kesejahteraan hidupKesederhanaan sebagai amalan hidup

Cara hidup sederhana walaupun berkemampuan

- Perbelanjaan- Pemakanan- Rekreasi

Bersederhana dalam kehidupan seharian

i. Merancang perbelanjaan mingguan

ii. Mengenal pasti seorang rakan yang bersikap sederhana dalam perbelanjaan dan menceritakan perihal sikapnya yang boleh dijadikan teladan.

10 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ( 07.03.2005 – 11.03.2005 )11 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA ( 12.03.2005 – 20.03.2005 )

12

21.03.2005-

25.03.2005

BP 2: NILAI BERKAITAN DENGAN KEKELUARGAAN.

2.1 Kasih Sayang terhadap Keluarga

Perasaan cinta, kasih dan saying yang mendalam dan berkekalan terhadap keluarga

Kasih sayang amalan suci

Kasih sayang memupuk hubungan harmonis dengan anggota keluarga

Kepentingan amalan kasih saying mengikut perspektif pelbagai agama- Islam/ Buddha/ Kristian/ Hindu/ Sikh

Mengamalkan kasih saying terhadap anggota keluarga seperti yang dituntut oleh agama

Mencari maklumat tentang kasih saying mengikut perspektif pelbagai agama

2.2 Hormat dan Taat kepada Hormat-menghormati asas

Page 7: moral rpt ting1

Anggota Kelurga

Memuliakan setiap anggota keluarga dengan berinteraksi dan memberi layanan secara bersopan untuk mewujudkan keluarga yang harmoni.

keluarga harmoni

Hormat-menghormati sesama anggota keluarga

Cara menghormati anggota keluarga

- Layanan- Memberi

perlindungan- Meraikan- Mendoakan

Menghormati setiap anggota keluarga

i. Melakonkan cara menghormati anggoya keluarga

ii. Menghasilkan sajak yang bertemakan ‘Hormat-menghormati anggota keluarga’

13

28.03.2005-

01.04.2005

2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan

Menerima, menghormati dan mengamalkan sesuatu kebiasaan, adat dan kepercayaan yang diwarisi secara turun-temurun dalam keluarga.

Tradisi keluarga perlu dipelihara

Amalan tradisi kekeluargaan menjamin kehidupan berkeluarga

Amalan tradisi kekeluargaan dalam kehidupan seharian- Panggilan berdasarkan ikatan kekeluargaan- Ziarah-menziarahi

Mengenalpasti dan menerima tradisi yang diamalkan dalam keluarga

i. Menyediakan carta salahsila keluarga

ii. Simulasi tentang amalan tradisi kekeluargaan semasa ziarah-menziarahi

2.4 Tanggungjawab terhadap Keluarga

Kewajipan yang harus dilaksanakan oleh setiap individu terhadap keluarga untuk melahirkan keluarga bahagia,

Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera

Kewajipan dalam keluarga tanggungjawab bersama

Peranan setiap anggota

Melaksanakan kewajipan sebagai anggota keluarga i. Main peranan

sebagai anggota keluarga dalam

Page 8: moral rpt ting1

meningkatkan imej dan menjaga maruah keluarga

keluarga- Anak-anak- Ibu bapa- Anggota keluarga

lain

menjaga kebersihan

ii. Menghasilkan esei tentang kewajipan setiap anggota keluarga

14 MINGGU UJIAN TOPIKAN APRIL ( 04.04.2005 – 08.04.2005 )

15

11.04.2005-

15.04.2005

BP 3: NILAI BERKAITAN DENGAN ALAM SEKITAR

3.1 Menyayangi dan Menghargai Alam Sekitar

Kesedaran tentang perlunya memelihara dan memulihara alam sekeliling untuk mengekalkan keseimbangan ekosistem.

Alam sekitar warisan kita

Keseimbangan alam sekitar menjamin kesejahteraan semua hidupan

Kepentingan keseimbangan alam sekitar kepada semua hidupan

- Manusia- Haiwan- Tumbuhan

Menjaga alam sekitar dengan bertanggungjawab

i. Melukis poster/ mencipta cogan kata tentang keseimbangan alam sekitar

ii. Sumbang saran tentang kepentingan keseimbangan alam sekitar

3.2 Keharmonian antara Manusia dengan Alam Sekitar

Keadaan saling memerlukan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekeliling supaya kualiti kehidupan manusia dan alam sekeliling

Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonisPenjagaan persekitaran tanggungjawab bersama

Penjagaan persekitaran untuk keselesaan hidup

Menjaga persekitaran supaya bersih untuk menjamin hidup yang selesa

i. Sumbang saran tentang kepentingan penjagaan persekitaran

Page 9: moral rpt ting1

terpelihara. - Rumah- Sekolah- Tempat awam

16

18.04.2005-

22.04.2005

3.3 Kemapanan Alam Sekitar

Pengekalan keseimbangan alam sekeliling sebagai tanggungjawab bersama untuk kesejahteraan hidup

Hutan sebagai khazanah kehidupan

Sumbangan hutan kepada hidupan dan tanggungjawab manusia mengekalkan

Perlindungan terhadap hidupan liar

Pemeliharaan hutan sebagai sumber ekonomi

Menyokong pelbagai usaha melindungi khazanah hutan daripada kemusnahan

i. Sumbang saran tentang isu-isu alam sekitar

ii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan

17

25.04.2005-

29.04.2005

3.4 Peka terhadap isu-isu Alam Sekitar

Prihatin terhadap persoalan yang berkaitan dengan alam sekeliling dan berusaha menyelesaikannya

Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitarPrihatin terhadap masalah berkaitan dengan alam sekitar

Pencemaran alam- Udara- Air- Darat

Prihatin terhadap kesan pencemaran alam sekitar

i. Menghasilkan buku skrap tentang jenis sebab dan akibat pencemaran alam

ii. Menyenaraikan cara mengekalkan hutan

BP 4: NILAI BERKAITAN

Page 10: moral rpt ting1

18

02.05.2005-

06.05.2005

DENGAN PATRIOTISME

4.1 Cinta akan Negara

Perasaan saying dan bangga kepada negara serta meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri

Kenali negara, cintai negara

Keindahan alam semulajadi kebanggaan kita

Perasaan menghargai dan menyayangi keindahan alam semulajadi

- Sungai dan pantai- Gunung-ganang

Berbangga dan menyayangi keindahan alam di negara sendiri

i. Membuat kolaj/ model tentang keindahan alam semulajadi

ii. Mencipta/ mendeklamasikan puisi yang menggambarkan keindahan alam semulajadi.

4.2 Taat Setia kepada Raja dan Negara

Kepatuhan dan kesetiaan yang berkekalan kepada Raja dan Negara

Identiti negara lambang kedaulatan negara

Lambang dan lagu identiti negara tanda kesetiaan kepada raja dan negara

Kepentingan menghormati dan menghayati identiti negeri dan negara

- Bendera- Jata- Lagu Kebangsaan

dan negeri

i. Mengenali lambang-lambang kebesaran negara

ii. Menghormati lambang dan identiti negara

Menghasilkan buku skrap tentang gambar-gambar lambang kebesaran negara

4.3 Sanggup Berkorban untuk Sanggup berkorban demi

Page 11: moral rpt ting1

19

09.05.2005-

13.05.2005

Negara

Kerealaan melakukan atau menyerahkan sesuatu termasuk nyawa sebagai tanda kebaktian untuk negara

mempertahankan ibu pertiwi

Rakyat berkorban nyawa demi negara

Tanggungjawab dan peranan pasukan keselamatan

- Tentera- Polis- Bomba

Perjuangan tokoh yang mempertahankan negara

- Lt. Adnan Saidi- Datuk Bahaman- Tok Janggut

Sanggup berkorban jiwa dan raga untuk negara

i. Menemuramah seorang anggota keselamatan tentang tanggungjawab dan peranannya

ii. Memilih seorang tokoh dan menulis tentang biodata dan perjuangannya

20 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( 16.05.2005 – 27.05.2005 )21 PERBINCANGAN SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

22 & 23 CUTI PERTENGAHAN TAHUN ( 28.05.2005 – 12.06.2005 )

PENGGAL KEDUA ( 13.06.2005 – 11.11.2005 )

Page 12: moral rpt ting1

24

13.06.2005-

17.06.2005

BP 5: NILAI BERKAITAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA

5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak

Membela, memberi naungan dan memelihara hak kanak-kanak bagi menjamin kehidupan mereka yang sempurna

Melindungi hak kanak-kanak terjaga, generasi akan datang sejahteraHak asasi kanak-kanak tanggungjawab bersama

Tanggungjawab golongan dewasa memastikan setiap kanak-kanak berhak mendapat dan menikmati keperluan hidup

- Makanan- Pakaian

Menerima hakikat bahawa setiap kanak-kanak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yang sempurna

Mengumpul dan melaporkan maklumat tentang pencabulan hak sasi kanak-kanak di seluruh dunia

5.2 Menghormati Hak Wanita

Melindungi dan mengiktiraf wanita sebagai individu yang boleh memberi sumbangan dalam pembangunan keluarga, masyarakat dan negara.

Wanita berhak mendapat layanan yang baik

Layanan yang baik merupakan keistimewaan untuk wanita

Sifat kelembutan wanira bukan penghalang daripada mendapat keistimewaan

- Pengagihan tugas- Penjagaan maruah

diri (tiada gangguan seksual)

Memberi layanan yang baik terhadap wanita

Mengadakan perbahasan ringkas bertajuk ‘Wanita berhak mendapat layanan yang baik’

5.3 Melindungi Hak Pekerja Hak asasi pekerja dipelihara,

Page 13: moral rpt ting1

25

20.06.2005-

24.06.2005

Menghormati, menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan, jasa dan sumbangan golongan pekerja dalam pembangunan negara

kebajikan mereka terbela

Kebajikan pekerja tanggungjawab bersama

Setiap pekerja berhak mendapat pelbagai kemudahan

- Gaji- Cuti- Keselamatan

Menerima hakikat bahawa semua pekerja mempunyai hak yang perlu dihormati

Menyenaraikan dan membincangkan kemudahan yang diperlukan di tempat kerja

5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya

Memberi layanan yang bersopan kepada golongan kurang berupaya supaya tidak berasa tersisih dan mengiktiraf mereka sebagai insane ciptaan Tuhan

Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta

Hargai golongan kurang berupaya dengan memahami mereka

Kemampuan memahami punca kecacatan seseorang akan menginsafkan diri

- Kelahiran- Keturunan- Kemalangan- Penyakit

Menerima hakikat dan menginsafkan diri bahawa tiada seorang insan pun dilahirkan dengan penuh kesempurnaan

Menulis esei bertajuk menghormati hak golongan kurang berupaya

26

27.06.2005-

5.5 Melindungi Hak Pengguna

Membela dan memelihara hak individu untuk menjadi pengguna yang berilmu, mendapat perkhidmatan serta barangan

Konsep pengguna asas kesedaran semuaHormati hak pengguna untuk mendapatkan keperluan asas

hak pengguna untuk mendapatkan barangan

Menerima hakikat bahawa diri sendiri adalah pengguna yang mepunyai hak dan tanggungjawab

Menulis surat kepada pihak berkenaan membuat aduan tentang perkhidmatan

Page 14: moral rpt ting1

01.07.2005 yang berkualiti dan tidak mudah dieksploitasi.

dan keperluan asas untuk kehidupan

- Makanan- Pakaian- Tempat tinggal- Kesihatan- Pendidikan- Sanitasi

kesihatan/ sanitasi yang kurang memuaskan

27 MINGGU UJIAN TOPIKAL JULAI ( 04.07.2005 – 08.07.2005 )

28

11.07.2005-

15.07.2005

BP 6 : NILAI BERKAITAN DENGAN DEMOKRASI

6.1 Mematuhi Peraturan dan Undang-undang

Menerima dan mematuhi peraturan dan undang-undang yang telah ditentukan tanpa mengira sesiapa dan di mana seseorang itu berada

Disiplin diri asas pembentukan sahsia mulia

Pembentukan disiplin bermula di rumah dan sekolah

Tanggungjawab mematuhi setiap peraturan

- Di rumah- Di sekolah

Mematuhi segala peraturan di rumah dan di sekolah

Membincangkan program yang boleh dijalankan oleh pihak sekolah untuk mengelakkan murid-murid terlibat dalam kegiatan salah laku

29

18.07.2005-

22.07.2005

6.2 Kebebasan Bersuara

Kebebasan berucap dan mengeluarkan fikiran dengan batasan tertentu bagi menjaga keselamatan dan ketenteraman

Kebebasan bersuara asas masyarakat demokrasiKeperluan kebebasan bersuara memupuk kesejahteraan hidup bermasyarakat

Kebebasan memberi pendapat atau pandangan

Kebebasan menyatakan

Memberi pendapat dan meluahkan perasaan mengikut batasan

Simulasi tentang ‘P arlimen Mini’

Page 15: moral rpt ting1

perasaan

30

25.07.2005-

29.07.2005

6.3 Kebebasan Beragama

Kebebasan setiap individu untuk menganuti dan mengamalkan agamanya seperti yang diperuntukkan dalam Perlembagaan Malaysia

Rakyat Malaysia menganuti pelbagai agamaAmalan keagamaan membentuk peribadi

Amalan keagamaan dalam kehidupan harian mengikut setiap agama

- Cara beribadat- Perihal makanan

Menghormati amalan pelbagai agama

Mengumpul maklumat dan membincangkan tentang amalan pelbagai agama

31 PEPERIKSAAN PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ( 01.08.2005 – 05.08.2005 )

32

08.08.2005-

12.08.2005

6.4 Penglibatan Diri dalam Pembangunan Negara

Kebebasan untuk melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti pembangunan negara dengan mematuhi peraturan, undang-undang dan Perlembagaan Malaysia.

Murid berjaya sekoalh cemerlang

Warga sekolah yang giat cergas menjamin kejayaan sesebuah sekolah

Pengagihan tugas bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah

- Hari Guru- Hari Sukan- Minggu

Kokurikulum- Hari Anugerah

Bertanggungjawab menjalankan tugas yang diberi bagi menjayakan aktiviti anjuran sekolah

i. Membina carta aliran pelan tindakan bagi menunjukkan cara melaksanakan tugas yang diberi

ii. Membuat laporan kumpulan tentang tugas yang dijalankan semasa menjayakan aktiviti sekolah

33

15.08.2005

6.5 Sikap Keterbukaan

Bersedia memberi dan menerima

Sikap terbuka membina keyakinan diri

Sikap terbuka dalam tindakan Bersikap terbuka dan mampu Menghasilkan dialog

Page 16: moral rpt ting1

-

19.08.2005

pandangan, pembaharuan dan kritikan selaras dengan kebenaran fakta dan norma masyarakat Malaysia.

Setiap pandangan dan keputusan diterima dan dihormati

- Mengawal emosi

mengawal perasaan tentang sikap keterbukaan dan melakonkan dialog tersebut

34 CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA ( 20.08.2005 – 28.08.2005 )

35

29.08.2005-

02.09.2005

BP 7: NILAI BERKAITAN DENGAN KEAMANAN DAN KEHARMONIAN

7.1 Hidup Bersama Secara Aman

Hidup berbaik-baik antara satu sama lain dengan mengutamakan kedamaian dan keharmonian hidup tanpa mengira agama, bangsa dan budaya.

Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan

Hubungan yang harmonis memupuk kemesraan

Hubungan yang baik dalam semua peringkat

- Sekolah- Masyarakat

Menunjukkan sikap yang mesra demi keharmonian

Mengadakan kempen untuk mewujudkan hubungan mesra du kalangan warga sekolah dan masyarakatContoh: Kempen Masyarakat Penyayang peringkat sekolah

7.2 Saling Membantu dan Bekerjasama

Usaha yang baik dan membina

Semangat kekitaan mewujudkan suasana aman

Saling membantu untuk Menunjukkan sikap suka Menyediakan satu

Page 17: moral rpt ting1

yang dilakukan bersama pada peringkat individu, komuniti atau negara untuk mencapai sesuatu matlamat

kesejahteraan bersama Hidup bermasyarakat

- Jiran tetangga- Berpersatuan

membantu untuk kebaikan bersama

pelan tindakan bagi mengadakan projek kemasyarakatan

36

05.09.2005-

09.09.2005

7.3 Saling Menghormati antara Negara

Menghargai dan memuliakan hubungan antara negara untuk menjamin kesejahteraan sejagat.

Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan hubunganSaling menghormati kedaulatan sesebuah negara

Hormati sistem pemerintahan, ideologi dan kedaulatan ndang-undang negara lain

(Eksekutif, legislatif dan kehakiman)

Menghormati kedaulatan negara sendiri dan negara lain demi mengekalkan keaman sejagat

Mengumpulkan maklumat tentang pelbagai ideologi negara di dunia dan membncangkannya.

37 & 38 MINGGU ULANGKAJI MENJELANG PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN39 & 40 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN ( 26.09.2005 – 07.10.2005 )41 & 42 PERBINCANGAN SOALAN-S0ALAN PEPERIKSAAN DAN PENAMBAHBAIKAN