rpt pend.islam ting1 2016

of 25 /25
7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016 http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 1/25 SMK TMN KERAMAT RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN SATU 2016 MINGGU BIDANG/TAJUK PEMBELAJARAN HASIL PEMBELAJARAN BAND & DESKRIPTOR CADANGAN AKTIVITI P&P KONSEP/ ISTILAH BBM NILAI CADANGAN  I-THINK / VLE FROG PENGGAL SATU 1 4/1/2016  -  8/1/201 6 KEFAHAMAN AL- QURAN: AL-QURAN MENJANA KECEMERLANGAN HIDUP ; SURAH AL- BAQARAH AYAT 1 - 5. Ara 1 Meny!"n #"$%& y! $e'( #enye)%(%*. Ara 2 Meny!"n *%(+n )n,%! y! 1 *+n 5. e("+!n: - "/n$e0 !2 "e0& A))* S.3.T. - '+(+ #%"#+n yn e(!2. - n,(n + /(n e(!2. - +"*)$ &)# #e)"%"n +&! &n #) "e,+"n Ara ! Men*%(+"n "e)e+*n /(n yn e($+4! !2. B 1 Men ye %! 0/ !/ n n y! #en+"%! 'n '/n!/*.  B Me # ' 0 /!/ n n y ! &e n n +#+nn.  B6 Me # ' 0 /!/ n n y ! ! n0 +#+nn  B7 Me # ' 0 /!/ n n y ! &e n n 0e#e(*!+n "*%$%$ "e0& *%"%# n%n $"+n* &n !n2+n &enn e!%).  B5. Me#' 0/!/nn y! &enn e!%)8 e(!,2+& &n )n'(.  B9 Me # ' 0 /!/ n n y ! &e n n e!%)8 e(!,2+&8 )n'( &n 4$+* P"r#$%a%'a%( K/n$e0 !28 '+(+ #%"#+n e(!2 e(&$("n y!8 0e("( *+8 "(+!e(+ 0e),( #%"#+n 'e#e()n8 0en,(n y!. S"%ara$ ")a*( Sen(+ $e#" #) +&! *(+n. Baaa% A+a,( B'n y! &enn 4$+* &n e!%). T2 Pe("( *+ H(+ "*+(! Sen(+ $e#" #) +&! *(+n. P+! ("#n !% CD. Men%n+" n $/)! 0&  2"!%ny. Re&* &n e($y%"%( &+ !$ n+"#! A))* S.3.T. Pe! %+* '+(+-'+(+ #%"#+n e(!"2 < =LE FR>G ADAB DAN AKHLAK ISLAMIAH : ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI DAN PEREMPUAN Ara 1 Menyen(+"n 0e(%!n yn #eny)*+ 4+!(* "e,n!+nn. Mene!*%+ )(nn &n )$n #eny)*+ 4+!(*. Ara 2 . Mene(n"n $e e()"%ny 0e(%!n #eny)*+ 4+!(*. Ara ! Mene(n"n "+! #eny)*+ 4+!(* "e)e)"+n &n "e0e(e#0%nn e(&$("n *&+$ R$%)%))* $..2.. Men'&n"n )n"*-)n"* %n!%" #ene)""n &+(+ &(+0& #e)n( B1. Meny!"n '/n!/*-'/n!/* & &enn e!%)  B. Men,e)$"n '(-'( e(& &enn e!%)  B6. Men,e)$"n "e)e+*n e(& &enn e!%) &n $e$%+.  B7. Men#)"n &-& &enn e!%).  B5. Men#)"n &-& &enn e!%) &n +$!+#*.  B9. Men#)"n &-& &enn e!%) &n +$!+#* $e(! /)e* &+'/n!/*+ S)#a%' ara%( I$% )e)"+ #enye(%0+ 0e(e#0%n &n $e)+"ny. P"r#$%a%'a%( H+"#* #e#!%*+ 4+!(* "e,&+n #n%$+. Ka.$a% K"( Le)"+ #enye(%0+ 0e(e#0%n &n $e)+"ny &(+0& "*( &n #,)*. F+!(* L"n! ?+n L+2! M%$** H/#/$e"$ G#( #en%n,%""n & #en, 4+!(* )e)"+ &n 0e(e#0%n H&+$ R$%)%))* $..2. Men,)n+ "e*+&%0n $e*(+n #en+"%! 4+!(* &n #en,%*+ @+n8 )+2! &n #%$** . Be($y%"%( &n (e&* &enn "e!en!%n A))* S.3.T. Pe! %+* e(n& & $e$# )e)"+ & $e$# Perempuan &  persamaan) < =LE FR>G 0

Upload: azlina-mustaffa

Post on 17-Feb-2018

219 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 1/25

SMK TMN KERAMATRANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN ISLAMTINGKATAN SATU 2016

MINGGU BIDANG/TAJUKPEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN BAND & DESKRIPTOR CADANGANAKTIVITI P&P

KONSEP/ISTILAH

BBM NILAICADANGAN

 I-THINK / VLEFROG

PENGGAL SATU

1

4/1/2016 -

 8/1/2016

KEFAHAMAN AL-QURAN:AL-QURANMENJANAKECEMERLANGANHIDUP ; SURAH AL-BAQARAH AYAT 1 -5.

Ara 1Meny!"n #"$%& y! $e'(#enye)%(%*.

Ara 2Meny!"n *%(+n )n,%! y! 1 *+n5. e("+!n:- "/n$e0 !2 "e0& A))* S.3.T.- '+(+ #%"#+n yn e(!2.- n,(n + /(n e(!2.- +"*)$ &)# #e)"%"n +&! &n

#) "e,+"nAra !

Men*%(+"n "e)e+*n /(n yn

e($+4! !2.

B 1 Menye%! 0/ !/nn y!#en+"%! 'n '/n!/*. B Me#' 0/!/nn y! &enn+#+nn. B6 Me#' 0/!/nn y! !n0+#+nn B7 Me#' 0/!/nn y! &enn0e#e(*!+n "*%$%$ "e0& *%"%# n%n$"+n* &n !n2+n &enn e!%). B5. Me#' 0/!/nn y! &enne!%)8 e(!,2+& &n )n'(. B9 Me#' 0/!/nn y! &enne!%)8 e(!,2+&8 )n'( &n 4$+*

P"r#$%a%'a%(K/n$e0 !28 '+(+#%"#+n e(!2e(&$("n y!80e("( *+8 "(+!e(+0e),( #%"#+n'e#e()n80en,(n y!.

S"%ara$ ")a*(Sen(+ $e#" #)+&! *(+n.

Baaa% A+a,(B'n y! &enn4$+* &n e!%).

T2

Pe("(*+

H(+"*+(!

Sen(+$e#"#)+&!*(+n.

P+!("#n!% CD.

Men%n+"n $/)!0& 2"!%ny.

Re&* &ne($y%"%(&+ !$n+"#!A))*S.3.T.

Pe! %+*'+(+-'+(+#%"#+ne(!"2

<=LE FR>G

ADAB DAN AKHLAKISLAMIAH : ADABMENJAGA FITRAHLELAKI DANPEREMPUAN

Ara 1Menyen(+"n 0e(%!n yn #eny)*+4+!(* "e,n!+nn.Mene!*%+ )(nn &n )$n#eny)*+ 4+!(*.

Ara 2.

Mene(n"n $e e()"%ny0e(%!n #eny)*+ 4+!(*.

Ara !Mene(n"n "+! #eny)*+ 4+!(*"e)e)"+n &n "e0e(e#0%nne(&$("n *&+$ R$%)%))* $..2..Men'&n"n )n"*-)n"* %n!%"#ene)""n &+(+ &(+0& #e)n(

B1. Meny!"n '/n!/*-'/n!/* &&enn e!%) B. Men,e)$"n '(-'( e(&&enn e!%) B6. Men,e)$"n "e)e+*n e(&&enn e!%) &n $e$%+. B7. Men#)"n &-& &enne!%).

 B5. Men#)"n &-& &enne!%) &n +$!+#*. B9. Men#)"n &-& &enne!%) &n +$!+#* $e(! /)e* &+'/n!/*+

S)#a%' ara%(I$% )e)"+ #enye(%0+0e(e#0%n &n$e)+"ny.

P"r#$%a%'a%(H+"#* #e#!%*+4+!(* "e,&+n#n%$+.

Ka.$a% K"(Le)"+ #enye(%0+0e(e#0%n &n$e)+"ny &(+0&"*( &n #,)*.

F+!(*

L"n!

?+n

L+2!

M%$**

H/#/$e"$

G#(#en%n,%""n&

#en,4+!(* )e)"+&n

0e(e#0%n

H&+$R$%)%))*$..2.

Men,)n+"e*+&%0n$e*(+n#en+"%!4+!(* &n#en,%*+@+n8 )+2!&n#%$**.

Be($y%"%(&n (e&*&enn"e!en!%nA))*S.3.T.

Pe! %+*e(n&

&$e$# )e)"+

&$e$#

Perempuan

&

 persamaan)

<=LE FR>G

0

Page 2: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 2/25

4+!(* "e)e)"+n &n "e0e(e#0%nn.

2

11/1/2016

 -

 15./1/2016

AKIDAH : K>NSEPAKIDAH

Ara 1Meny!"n 0ene(!+n "+&*.Mee@"n '+(+-'+(+ "+&* yn e!%)&n "+&* yn $)*.

Ara 2

Men*%(+"n #en0 "+! 0e()%"+&* yn e!%).

Ara !Me#*#+ 0e("+!n n!( "+&* &n$y(+!.Men,e)$"n +#n '(#e#e!%)"n "+&*

B 1. Meny!"n 0ene(!+n "+&*8(%"%n +#n8 (%"%n I$)# &n $%#e( %!#"+&* I$)#+*. B. Meny!"n $0e" "+&* 8 !%,%n#e#0e),(+ +)#% "+&* &n $+4!-$+4! /(ne(+#n.

 B6. Men,e)$"n 0e("(-0e("( yn#e#n!0"n "+&* e(&$("n +)#% yn&+0e),(+. B7. Me)"%"n 0e("(-0e("( yn#e#n!0"n "+&* e(&$("n +)#% yn&+0e),(+ &enne(&. B5. Me)"%"n 0e("(-0e("( yn#e#n!0"n "+&* e(&$("n +)#% yn&+0e),(+ $e'(+$!+#*. B9. Me)"%"n 0e("(-0e("( yn#e#n!0"n "+&* e(&$("n +)#% yn&+0e),(+ $e'( +$!+#* &n /)e*&+'/n!/*+.

S)#a%' Sara%(Pene(!+n "+&*&n 0e("+!n &enn$y*&*.

P"r#$%a%'a%(Pe("( yn#e#+n "+&*8#)n yn#e(/$""n "+&*.

M")#$%a Car,a(N#-n# )+n +"+&*.

A"+&*

I)#%K)#

I)#%

M"(+4!

I)#%T%*+&I)#%U$%)%&&+n

A)#$y*&*

Sy(+!

CDN$y+&"%#0%)nR+*n

C(!

n#-n# )+n+"+&*.

A"+&*ynen(.

Pe! %+*'+(+-'+(+#%"#+ne(!"2

<=LE FR>G

IBADAT :

1 K>NSEPFARDHUAIN DANFARDHUKIFAYAH

KEPENTINGANFARDHU

AIN DANFARDHUKIFAYAH

Ara 1Meny!"n #"$%& 4(&*% +n &n4(&*% "+4y*.Me#e(+ '/n!/* 4(&*% +n &n 4(&*%"+4y*.

Ara 2Men,e)$"n 0e(e@n &+ n!( 4(&*%+n &n 4(&*% "+4y*.Mene(n"n 4e&* 4(&*% +n &n4(&*% "+4y* "e0& &+(+ $en&+(+.

Ara !Me#e(+ '&nn '(-'(#e#0e(!+n"!"n #)n 4(&*% +n&n 4(&*% "+4y*.Me#*#+ "+! #en+"n 4(&*%"+4y*.Meny!"n &)+) #enen+ 4(&*% +n&n 4(&*% "+4y*.

 B1. Menye%! '/n!/* 4(&% +n &n4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e0 4(&% +n &n4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B6. Me)"$n"n #)n e($%'+ &n$/)!. B7. Me)"$n"n #)n e($%'+ &n$/)! &enn e(&. B5. Me)"$n"n #)n e($%'+ &n$/)! &enn e(& &n $e'( e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n #)n e($%'+ &n$/)! &enn e(&8 e(!e(%$n &n /)e*

&+'/n!/*+

P"r#$%a%'a%(M"$%& 4(&*% +n&n 4(&*% "+4y*.

M")#$%a Car,a(Menyen(+"n0e("( 4(&*% +n&n 4(&*% "+4y*.

M"%') K"ra,a%A*#ar a% Ma.aa(Be("+!n &enn

4(&*% +n &n 4(&*%"+4y* &n#en#0)ny &+00n "eny!n.

S"%ara$ S")a*(Pe("( 4(&*% +n&n 4(&*% "+4y*

yn &+)"%"n $e!+0

F(&*%+n

F(&*%"+4y*

C(!4(&*% +n&n4(&*%"+4y*

Ke(!n"*(&n#,)*

Sen(+

$e#"

A#)"n0e("(4(&*%"+4y*&n4(&*% +n.

Peta buih

 brganda

(perbezaan

fardhu ain

dan fardhu

ifa!ah)

<=LE FR>G

1

Page 3: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 3/25

*(+.

"

18/1/2016

 -

22/1/2016

HADIS :PENGENALANASAS TENTANGK>NSEP HADIS.

A($ 1Meny!"n 0ene(!+n *&+$.Mene!*%+ *&+$ $e+ $%#e(*%"%#.Me#e(+ 0e(e@n n!( *&+$ &n A)-Q%(n.

A($ Me#e(+ '/n!/* *&+$ &(+ $e+ Aqwal&n Af’al.Me#e@"n n!( *&+$ n2+8*&+$ %&$+ &n A)-Q%(n.

A($ 6Mene(n"n $y(!-$y(! 0e(2+ *&+$

 B1. Meny!"n 0ene(! +n*&+$8 *&+$ $e+ $%#e( *%"%#&n 0e(e@n )-Q%(n &n *&+$. B. Meny!"n '/n!/* *&+$ ) -2) &n )-4) $e(! $y(! 0e(2+*&+$.

 B6. Men,e)$"n +$ + "n&%nn*&+$ !e(!en!% $e'( (+n"$. B7. Men,e)$"n +$ + "n&%nn*&+$ !e(!en!% $e'( #enye)%(%*. B5. Meny!"n 0en,(n*&+$ !e(!en!% $e'( %#%#. B9. Mene(n"n $e#%) +$ +"n&%nn &n 0en,(n *&+$!e(!en!% $e'( !e(0e(+n'+

Pe(+n'nn D)#K%#0%)n:H&+$ $e+ $%#e(*%"%# $e)e0$ A)-Q%(n8#"$%& Aqwal &n Af’al&n '(

#e#0e(!*n"n *&+$&(+ $e(n0enye)e2enn.Men%#0%) D/:Men%#0%) &/ (+n"$&(+ *&+$.Pe(!n&+nn Men*4@D/:Pe(!n&+nn #en*4@&/ &(+ *&+$.Me#%! N/! D(+Pe#'n D+Pe(0%$!"n:

Me#%! n/! &(+0e#'n &+0e(0%$!"n !en!n A)-Q%(n8 *&+$ %&$+8 *&+$n2+

H&+$

A)-A2)

A)-A4)

H&+$N2+

H&+$Q%&$+

Pe(2+

N/! e&(n

H&+$-H&+$N+

Me#0e(!*n"n *&+$&(+$e(n0enye)e2enn

Peta buih(s!arat

 pera#i

hadis)

<=LE FR>G

SIRAH :MASYARAKATARAB SEBELUMDAN SELEPASKELAHIRANRASULULLAH

S.A.3. S.A.3.

A($ 1Meny!"n 0ene(!+n ,*+)+*.Meny!"n "e&n #$y("! ,*+)+* &(+ $e+ "e0e('yn8 $/$+)80/)+!+" &n e"/n/#+.Mene(n"n "e&n #$y("! A($e)e0$ "e($%)n N+ M%*##&$..2.

A($ Me#+n n!( #$y("! A($ee)%# &n $e)e0$ "e($%)n $e0e(!+"e#nn8 "e&+)n &n 0e#e)n/)/nn yn )e#* &n "%# 2n+!.

A($ 6Menyen(+"n "+! "eennn$e*+n #$y("! A( #ene(+#

B1. Meny!"n (+2y! * +&%0&n 0e(,%nn R$%)%))* SA3$e'( (+n"$. B. Men,e)$"n 0ene( !+n ,*+)+* &n "e&n #$y("! A($e'( (+n"$. B6. Mene(n"n $ !(!e+0e(,%nn R$%)%))* SA3 &+ Me"*

$e(! #eny!"n $+4! 0e(+&+ !/"/*-!/"/* I$)#. B7. Men#+) +"!+( 0e( +$!+2*+,(* R$%)%))* SA3 $e(!$%#nn &n 0en/(nn !/"/*-!/"/* I$)#. B5. Men'/n!/*+ &n #en#+)+"!+( &(+0& $+4! &n #)nR$%)%))* SA3 &n !/"/*-!/"/*

Be('e(+!:Ke*+&%0n #$y("!A( J*+)+*.

S/) J2:C+(+ J*+)+* &n "e$n"e0& #$y("!.

K%+@:M$y("! $ee)%# &n$e)e0$ "e&!nnR$%)%))* $..2..

S%#n S(n:A#)n #$y("! A(J*+)+* yn #eny#+#)n #$ "+n+.

J*+)+*

B&2+

H&*(+

Y*%&+

M,%$+

A#Hn+4

Be(*)

R+

N/! e&(n

G#( /(nA(#en,)n"n0e(n+n

Men*+n&(&+(+ &(+0e(%)ne$.

Sen!+$#e#n!%"2n &n

/(n yn#e#e()%"n0e(!/)/nn.

Peta buih

 berganda

($%ra

hidup

mas!araat

 bad#i dan

hadhari)

<=LE FR>G

2

Page 4: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 4/25

,(n R$%)%))* $..2..Menyen(+"n "e)e+*n #$y("!yn #ene(+# ,(n R$%)%))* $..2.

I$)#. B9. Men'/n!/*+ &n #en#+)+"!+( &(+0& $+4! &n #)nR$%)%))* SA3 &n !/"/*-!/"/* I$)#$e'( +$!+#*

Q+)*

4

25./1/2016

 -

2/1//2016

TILA3AH AL-QURAN:

AYAT HAFA?AN;SURAH AL-BAQARAH AYAT 1 -5.

Men*4@ ")+#* $e(! 0/!/nn

y! yn &+!en!%"n &enn e!%).Men*4@ y! 1 *+n 5. &(+0&$%(* A)-B(*.

 B1. Men*4@ 0/!/nn y!&enn +#+nn. B. Men*4@ 0/!/nn y!

$e'( !e(*en!+-*en!+. B6. Men*4@ 0/!/nn y!&enn e!%). B7. Men*4@ 6 0/!/nn y!&enn e!%) &n e(!,2+&. B5. Men*4@ 7 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+& &n )n'(. B9. Men*4@ $e#% 0/!/nny! &enn e!%)8 e(!,2+&8 )n'(&n 4$+*

Baaa% C3%,3(B'n %(%8 'n

0e),(8 0+! ("#n !%CD

P+!("#n!% CD

R,+n#en*4@A)-Q%(n.

Me#'y! y&+*4@&)# $/)!8&/8 @+"+(&n 2+(+&.

ADAB DANAKHLAK ISLAMIAH

: ADABBERKA3AN

Ara 1Mene(n"n '(-'( e(&&enn ("n.

Menen)0$!+ '+(+-'+(+ "2n yn+".

Ara 2Mene(n"n $e 0e()% e(*!+-*!+#e#+)+* "2n.Mene(n"n "e+"n e()"% ,%,%(&n +"*)$ &)# 0e($*!n.

Ara !Me(%#%$"n '+(+-'+(+ $*! yn

/)e* #e#2 "e $y%( !% "ene(".Me#e(+ %)$n "+! %(%" $)*#e#+)+* "2n &n "e)e+*ne($*! &enn /(n yn +".

 B1. Meny!"n '/n!/*-'/n!/*& &enn e!%) B. Men,e)$"n '(-'(

e(& &enn e!%) B6. Men,e)$"n "e)e+*ne(& &enn e!%) &n $e$%+. B7. Men#)"n &-&&enn e!%). B5. Men#)"n &-&&enn e!%) &n +$!+#*. B9. Men#)"n &-&&enn e!%) &n +$!+#* $e(!/)e* &+'/n!/*+

S$)a$(S+#%)$+ e(!(%4

&enn ("n $e(!#en, &.

B"r"r$,a(K+$*-"+$* S*!$e0e(!+ "+$* A% B"(e($# R$%)%))*$..2. &+ G% T$%(.

S)#a%' Sara%(C( %n!%" #e(0!"n*%%nn $e$#"2n.

T%.* Cara(A& e("2n

A"*)"#*#%&*

M"$+!

M%n"(

Men#)"n &-&

e("2n.

0e! %+*'+(+"2n y

+"

<=LE FR>G

"

Page 5: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 5/25

  5.

1/2/2016

 -5./2/2016

KEFAHAMAN AL-QURAN:MENC>NT>HIKEPATUHANMALAIKAT ;SURAH AL-

BAQARAH AYAT 67- 6

Ara 1Meny!"n *%(+n )n,%! e("+!n&enn:- "e!!n #)+"! "e0& A))*S.3.T.- "e&e(*"n +)+$.

- '+(+-'+(+ #"*)%" yn !! &n&e(*" "e0& A))* S.3.T.- "e0en!+nn !%!

Ara 2Men,e)$"n "e$)*n yn#en&0! "e#0%nn A))* S.3.T.&n $e)+"ny.Men,e)$"n '(-'( e(!%!.

Ara !Men,e)$"n $e &n "+!"e&e(*"n +)+$.

 B1 Menye%! 0/!/nn y!#en+"%! 'n '/n!/*. B Me#' 0/ !/nn y!&enn +#+nn. B6 Me#' 0/!/nn y! !n0+#+nn B7 Me#' 0/ !/nn y!

&enn 0e#e(*!+n "*%$%$ "e0&*%"%# n%n $"+n* &n !n2+n&enn e!%). B5. Me#' 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+& &n )n'(. B9 Me#' 0/ !/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+&8 )n'( &n 4$+*

P"r#$%a%'a%(Ke!!n #)+"!8"e&e(*"n +)+$.

S)#a%' ara%(Ke0e()%n !%!8

0e#*+n !%!8'(-'( e(!%!.

M)+"!

I)+$

Ke!!n

Ke&e(*"n

K*%)&+

T%!N$%*

I$!+*4(

N/!e&(n

C(!!%!

Be(+$!+*4("e0&A))*S.3.T.$e!+0 *(+.

Peta buih

($aras!aitan

mmperda!

aan)

<=LE FR>G

IBADAT :1K>NSEPBERSUCI BERSUCIDARIPADA NAJIS8CARA DANHIKMAHNYA.

Ara 1Me#*#+ en&-en& yn "/!/(.Meny!"n 0ene(!+n n,+$ &n*+n-*+nny ++!%#%"*444*8 #%!2$$+!* &n#%*))@*

Ara 2Men%n,%""n '(-'( #eny%'+"n&+(+8 0"+n &n !e#0!.Me#e@"n ,en+$-,en+$ n,+$ &n'( #eny%'+"nny.

Ara !Me#+n"n #)n /(n yn e($+*&enn /(n yn 0en/!/(.

 B1. Menye%! '/n!/* 4(&% +n &n4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e0 4(&% +n&n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B6. Me)"$n"n #)n e($%'+&n $/)!. B7. Me)"$n"n #)n e($%'+&n $/)! &enn e(&. B5. Me)"$n"n #)n e($%'+&n $/)! &enn e(& &n $e'(e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n #)n e($%'+&n $/)! &enn e(&8 e(!e(%$n

&n /)e* &+'/n!/*+

P"r#$%a%'a% T"%,a%'I-$ S")aa(Kee($+*n !n&$2#8 "ee($+*n ,$#n+8 "ee($+*n(/*n+8 "ee($+*n0"+n.

T%.* Cara(C( #eny%'+ n,+$.

Be($%'+

N,+$

Ben&"/!/(

A+( #%!)"

Ben&"e$!

T2$

G#(en&-en&"/!/( &nn,+$.

Tn*

De% !n*

Ben&"e$!

T2$

Sen!+$#eny%'+"n &+(+80"+n&n !e#0!e(&&)#"e&ne($+* &n$%'+.

Sen!+$#e#"+

0"+nyn e($+*&n *)).

Petapokok

(jenis- jenis

najis)

<=LE FR>G

Ara 1 B1. Meny!"n 0ene(!+n "+&*8(%"%n +#n8 (%"%n I$)# &n $%#e(

A"+&* CD N$y+&"%#0%)n

Men#)"n "+&*

petapokok

4

Page 6: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 6/25

6

8/2/2016 -

12/2/2016

AKIDAH :1 K>NSEP

AKIDAH

2) ASAS

AKIDAHISLAM

Meny!"n 0ene(!+n "+&*.Me#*#+ '+(+-'+(+ "+&* yn e!%)&n "+&* yn $)*.Mene!*%+ !%,%n #e#0e),(+ +)#%"+&*.

Ara 2Men*%(+"n #en0 "+! 0e()%"+&* yn e!%).

Ara !Me#*#+ 0e("+!n n!( "+&*&n $y(+!.Mene!*%+ "+&* I$)#+*#e(n"%#+ 0e("(-0e("( e(+"%!:- U)%*+yy*- R%%+yy*- N%%22*- S#+yy!

%!# "+&* I$)#+*. B. Meny!"n $0e" " +&* 8!%,%n #e#0e),(+ +)#% "+&* &n $+4!-$+4! /(n e(+#n. B6. Men,e)$"n 0e("(-0e("(yn #e#n!0"n "+&* e(&$("n+)#% yn &+0e),(+. B7. Me)"%"n 0e("(-0e("(yn #e#n!0"n "+&* e(&$("n+)#% yn &+0e),(+ &enne(&. B5. Me)"%"n 0e("(-0e("(yn #e#n!0"n "+&* e(&$("n+)#% yn &+0e),(+ $e'(+$!+#*. B9. Me)"%"n 0e("(-0e("(yn #e#n!0"n "+&* e(&$("n+)#% yn &+0e),(+ $e'( +$!+#* &n/)e* &+'/n!/*+.

S)#a%' Sara%(Pene(!+n "+&* &n0e("+!n &enn$y*&*.

P"r#$%a%'a%(Pe("( yn #e#+n"+&*8 #)n yn#e(/$""n "+&*.

M")#$%a Car,a(N#-n# )+n +"+&* $0e" "+&*

M")#$%a P",a M$%a(A$0e"-$0e" "+&*

S"%ara$ S")a*(Pe("(-0e("( yn#en,e,$"n "+&*

I)#% K)#

I)#%M"(+4!

I)#% T%*+&I)#%U$%)%&&+n

A)#$y*&*

Sy(+!

R+*n

C(!n#-n# )+n+"+&*.

yn en(.

(perkarayg bolehmemantapkan

akidah)

<=LE FR>G

5

Page 7: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 7/25

SIRAH :RI3AYATHIDUPRASULULLAHS.A.3. S.A.3

Ara 1Men'e(+!"n "+$* R$%)%))*$..2. $e#$ "e)*+(n8$e#$ e($# +%ny8$e#$ e($# &!%"ny8$e#$ e($# 0$%&(ny &n $e2"!%(e#,.

Ara 2Me#+n"n "e*+&%0n +n&$ee)%# &n $e)e0$ #en,&+($%).

Ara !4Menyen(+"n 0e(e@n $+4!R$%)%))* $..2. &enn#n%$+ +$.

 B1. Meny!"n ( +2y! *+&%0 &n0e(,%nn R$%)%))* SA3 $e'( (+n"$. B. Men,e)$"n 0ene(!+n ,*+)+* &n"e&n #$y("! A( $e'( (+n"$. B6. Mene(n"n $!(!e+ 0e(,%nnR$%)%))* SA3 &+ Me"* $e(! #eny!"n $+4!0e(+&+ !/"/*-!/"/* I$)#. B7. Men#+) +"!+( 0e(+$!+2 *+,(*R$%)%))* SA3 $e(! $%#nn &n0en/(nn !/"/*-!/"/* I$)#. B5. Men'/n!/*+ &n #en#+) +"!+(&(+0& $+4! &n #)n R$%)%))* SA3 &n!/"/*-!/"/* I$)#. B9. Men'/n!/*+ &n #en#+) +"!+(&(+0& $+4! &n #)n R$%)%))* SA3 &n!/"/*-!/"/* I$)# $e'( +$!+#*.

Na+$(Be(n$y+& &n e($e)2!"e0& R$%)%))* $..2..

M")#$%a Car,a(Me#+n '(! $)$+)*"e!%(%nn R$%)%))*$..2..

M"%3%,3% V$"3(Men/n!/n +&e/0e(,%nn %#! I$)#$e0e(!+ Je," R$%)

 

S)$+)*

Q%(+$y

34!

A)-A#+n

CD N$y+&

C(!S)$+)*R$%)%))*$..2.

=CD Je,"R$%)

Men'+n!+R$%)%))*$..2. &ne($e)2!"e !$ny.

P(+*!+n&n $+#0!+!e(*&0n"-n"y!+#

 peta bu'atan

(ri#a!at

hidupasu'u''ah

*+)

<=LE FR>G

,

15./2/2016

 - 1/2//2016

IBADAT:BERSUCI;ISTINJAK DAN

HIKMAHNYA.

Ara 1Me#*#+ 0ene(!+n +$!+n,".Menye%! )!-)! e(+$!+n,".Men%n,%" '( e(+$!+n,"

&enn e!%) &enn#en%n"n n" 0!%n ++!%e(+$!+n," &enn +( &ne(+$!+n," &enn !%.

Ara 2Men,e)$"n !!'( e(+$!+n,"&enn #en%n"n )!-)!+$!+n," $e'( "*%$%$.Men,e)$"n +#0)+"$+ /(nyn !+&" e(+$!+n," &enne!%).

Ara !Men,e)$"n *%"%# e(+$!+n,"e(&$("n &)+) n")+.Mene(n"n "e$n &n *+"#*e(+$!+n,".

 B1. Menye%! '/n!/* 4(&% +n &n 4(&%"+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e0 4(&% +n &n 4(&%"+4y*8 e($%'+ &n $/)!.

 B6. Me)"$n"n #)n e($%'+ &n$/)!. B7. Me)"$n"n #)n e($%'+ &n$/)! &enn e(&. B5. Me)"$n"n #)n e($%'+ &n$/)! &enn e(& &n $e'( e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n #)n e($%'+ &n$/)! &enn e(&8 e(!e(%$n &n /)e*&+'/n!/*+

S)#a%' ara%(K/n$e0 e($%'+.

K$5(

Men"!e/(+"n )!-)!yn /)e* &n !+&" /)e*&+%n"n %n!%" e(+$!+n,"

T%.* Cara(T%n,%" '( +$!+n," $e'("*%$%$ #en%n"n n"0!%n.

P"r#$%a%'a%(Ke0en!+nn #en,"ee($+*n &n "e$+*!n&+(+8 +$%-+$% e("+!n

+$!+n,".

I$!+n," An"0!%n

B!%

A+(

Be(+$!+n,"&enn*n "e$!

Mey"+n+!e(*&0"ee($+*n&+(+ $e!e)*e(+$!+n,"

Sen!+$#e#e)+*("ee($+*n@*+( &n!+n.

 peta

 p%% 

($ara beristina

)

<=LEFR>G

HADIS : AL-QURAN DAN

Ara 1Me#' *&+$ &enn e!%).Meny!"n #"$%& *&+$

B1. Meny!"n 0ene(!+n *&+$8 *&+$$e+ $%#e( *%"%# &n 0e(e@n )-Q%(n&n *&+$.

Baaa% Ha$(Se'( e("%#0%)n.

H&+$

A)-Q%(n

H&+$

N/! e&(n

Be(%$*#e#0e),(+A)-Q%(n

Peta buih(aibat

men%'a 

6

Page 8: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 8/25

HADISPANDUANHIDUPMUKMIN

$e'( "e$e)%(%*n.Meny!"n *%"%##e#0e('y+ &n e(0en"e0& A)-Q%(n &n A)-H&+$.

Ara 2Men,e)$"n 0en,(n *&+$.Meny!"n "+! *+&%0#e#0e($en& &n #en/)",(n A)-Q%(n &n A)-H&+$.

Ara !Meny!"n ($+/n) /(n yne(0en "e0& A)-Q%(n &nS%nn* !+&" $e$! $e)#-)#ny.

 B. Meny!"n '/n!/* *&+$ )-2) &n)-4) $e(! $y(! 0e(2+ *&+$. B6. Men,e)$"n +$+ "n&%nn *&+$!e(!en!% $e'( (+n"$. B7. Men,e)$"n +$+ "n&%nn *&+$!e(!en!% $e'( #enye)%(%*. B5. Meny!"n 0en,(n *&+$ !e(!en!%$e'( %#%#. B9. Mene(n"n $e#%) +$+ "n&%nn&n 0en,(n *&+$ !e(!en!% $e'( !e(0e(+n'+.

P"%"ra%'a% Gr(M"$%& *&+$8 "e)e+*n#en*4@ y! A)-Q%(n&n *&+$ R$%)%))* $..2..

F3r)(‘Al-Quran SebagaiPanduan Hidup’ 

P"r#$%a%'a%(H&+$ Se+ S%#e(H%"%# Se)e0$ A)-Q%(n.

&n H&+$. aarana'-uran

dan

hadis)

<=LEFR>G

,

Page 9: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 9/25

8

8

22/2/2016

- 26/2/2016

KEFAHAMAN

AL-QURAN:BERBUDIDANBERBAKTICARA HIDUPMUKMIN ;SURAH AL-BAQARAHAYAT 6

Ara 1Meny!"n #"$%& y!

$e'( #enye)%(%*.Meny!"n 0e(+n!* A))*S.3.T. e("+!n:- *%%nn +% 0.- "%# "e)%(- ,+(n !e!n- n" y!+#- #en%n+"n $/)!- #ene)%("n @"!Mene!*%+ !n%n,2$e#% 0+*" #en,*%%nn +" $e$##e(e".

Ara 2Menyen(+"n '(e("!+ "e0& +% 08"%# "e(!8 n" y!+#&n /(n #+$"+n.

Ara !Men,e)$"n ($+/n)*%%nn &enn /(n-/(n !e($e%! #e$!+ &+,.Men,e)$"n "en0"e4(&*%n @"! #en+(+n+"e4(&*%n $/)!.

B1 Menye%! 0/!/nny! #en+"%! 'n '/n!/*.B Me#' 0/!/nn

y! &enn +#+nn.B6 Me#' 0/!/nny! !n0 +#+nnB7 Me#' 0/!/nny! &enn 0e#e(*!+n "*%$%$"e0& *%"%# n%n $"+n* &n!n2+n &enn e!%). B 5. Me#' 0/!/nny! &enn e!%)8 e(!,2+& &n)n'(.B9 Me#' 0/!/nny! &enn e!%)8 e(!,2+&8)n'( &n 4$+*

Baaa% A+a,

B'n y! e(&$("n CD&n &++"%!+ &enn 0ene(!+ny!.

P"r#$%a%'a%(C( #e#e)+*( +#n8 '(e("!+ "e0& +% 08 '(e("/#%n+"$+ &enn /(n)+n8 '( e("!+ "e0&#$y("!.

P"%+"$aa% B* S*ra(K$+* $yn n" !e(*&0

+% 08 0(/(#"e#$y("!n8 0en#0+)n&+(+ (e#, I$)#.

T%.* Cara(Be("!+ "e0& +% 08e("/#%n+"$+ &enn %(%&n ("n8 #e)yn+ n" y!+#

K/#%n+"$+

?"!

CD Ay! A)-

Q%(n

C/n!/*B%"% S"(0

Sen!+$ +"*)$

$e#$#en&e(# &n#e#e(+$e$%!% "e0&"2n.

Men,*%%nn +"&enn +%08 "%#"e)%(8 ,+(n8n" y!+#.

Peta buih

($ara berbati

epadaibu bapa)

<=LE FR>G

2/2/2016 -

4/"/2016

UJIAN 1 ( 2/!/2016-11/!/2016

10,/"/2016-

11/"/2016

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 ( 12/!/2016-20/!/2016

Page 10: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 10/25

11

21/"/2016-

25./"/2016

IBADAT:BERSUCI;ISTINJAKDANHIKMAH.

Ara 1Me#*#+ 0ene(!+n +$!+n,".Menye%! )!-)! e(+$!+n,".Men%n,%" '( e(+$!+n," &enne!%) &enn #en%n"n n"0!%n ++!% e(+$!+n," &enn +(&n e(+$!+n," &enn !%.

Ara 2Men,e)$"n !!'( e(+$!+n,"

&enn #en%n"n )!-)!+$!+n," $e'( "*%$%$.Men,e)$"n +#0)+"$+ /(n yn!+&" e(+$!+n," &enn e!%).

Ara !Men,e)$"n *%"%# e(+$!+n,"e(&$("n &)+) n")+.Mene(n"n "e$n &n *+"#*e(+$!+n,".

 B1. Menye%! '/n!/*4(&% +n &n 4(&% "+4y*8e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e04(&% +n &n 4(&% "+4y*8e($%'+ &n $/)!. B 6. Me)"$n"n#)n e($%'+ &n $/)!. B 7. Me)"$n"n#)n e($%'+ &n $/)!

&enn e(&. B 5. Me)"$n"n#)n e($%'+ &n $/)!&enn e(& &n $e'(e(!e(%$n. B 9. Me)"$n"n#)n e($%'+ &n $/)!&enn e(&8 e(!e(%$n&n /)e* &+'/n!/*+

S)#a%' ara%(K/n$e0 e($%'+.

K$5(Men"!e/(+"n )!-)! yn/)e* &n !+&" /)e*&+%n"n %n!%" e(+$!+n,"

T%.* Cara(T%n,%" '( +$!+n," $e'(

"*%$%$ #en%n"n n"0!%n.

P"r#$%a%'a%(Ke0en!+nn #en,"ee($+*n &n "e$+*!n &+(+8+$%-+$% e("+!n +$!+n,".

I$!+n," An"0!%n

B!%

A+(

Be(+$!+n," &enn*n "e$!

Mey"+n+ !e(*&0"ee($+*n &+(+$e!e)* e(+$!+n,"

Sen!+$#e#e)+*("ee($+*n @*+(

&n !+n.

Peta a'ir 

(susunan

ruun #udhu)

<=LE FR>G

AKIDAH:K>NSEPMUKMINDANMUSLIM

Ara 1Me#*#+ 0ene(!+n I$)#8 +#n&n +*$n.Me#e@"n n!( #%"#+n &n#%$)+#.Me#*#+ #"$%& #%"#+n &n#%$)+# &(+ $e+ $y(" &n &(+$e+ 0en%nn +$.

Ara 2Men,e)$"n $+4!-$+4! $e/(n#%$)+# &n #%"#+n.

Ara !

Me#*#+ '+(+-'+(+ +*$n &)#"e*+&%0n.Me#*#+ +#0)+"$+ +*$n &)#"e*+&%0n 0e),(.

B 1. Meny!"n0ene(!+n "+&*8 (%"%n+#n8 (%"%n I$)# &n$%#e( %!# "+&*I$)#+*. B . Meny!"n $0e""+&* 8 !%,%n #e#0e),(++)#% "+&* &n $+4!-$+4!/(n e(+#n. B6. Men,e)$"n0e("(-0e("( yn#e#n!0"n "+&*e(&$("n +)#% yn&+0e),(+.

 B7. Me)"%"n 0e("( -0e("( yn #e#n!0"n"+&* e(&$("n +)#% yn&+0e),(+ &enne(&. B5. Me)"%"n 0e("( -0e("( yn #e#n!0"n"+&* e(&$("n +)#% yn&+0e),(+ $e'(+$!+#*. B9. Me)"%"n 0e("( -0e("( yn #e#n!0"n"+&* e(&$("n +)#% yn&+0e),(+ $e'( +$!+#*&n /)e* &+'/n!/*+.

Na+$(Me#0e(&en("n n$y+&!en!n I$)#8 +#n &n +*$n.

S)#a%' Sara%(R%"%n I$)#8 (%"%n +#n &n+*$n.

Ta+a%'a% V$"3 &M"%') K"ra,a% A*#arBe("+!n &enn e,) $/$+).

M")#a, P",a M$%a(R%"%n I#n &n R%"%n I$)#.

I$)#

I#n

I*$n

M%"#+n

M%$)+#

CD N$y+&

=CD!en!ne,)$/$+)

Ke(!nA"*(

Pe! M+n&R%"%nI$)# &nR%"%n

I#n.

Me#0e(!+n"!"n&+(+ #en,&+ #%$)+#yn #%"#+n.

Mey"+n+ &n#enye&(+ *2A))* S.3.T.#e)+*! 0e(%!n"+!.

Sen!+$ e()%#-)%# #e#%!"e+"n.

Peta a'ir 

($arameningatan

diri

menadimus'im&

mumin)

Page 11: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 11/25

10

Page 12: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 12/25

11

12

28/"/2016-1/4/2016

SIRAH:KEJAYAANRASULULLAHSA3MELETAKKANASAS AKIDAHYANG KUKUH

Ara 1Me#*#+ *20e(,%nn R$%)%))*$..2. &+ Me"* +)*%n!%" #eny#0+"n"+&* yn e!%).Men,e)$"n en!%",(n yn &+$#0+"n/)e* R$%)%))* $..2."e0& %#! I$)#.

 

Ara 2Me#*#+ 4"!/(-4"!/(yn #en&/(/n"e'e")n R$%)%))*$..2..Menen)0$!+ '+(+-'+(+#$y("! J*+)+*yn 2%,%& 0& @#n$e"(n &)#0e(%)n *(+n.

Ara !Men,e)$"n "e'e")nR$%)%))* $..2. &)#0e(,%nn#ene#n"n I$)#.

 B1. Meny!"n (+2y !*+&%0 &n 0e(,%nn R$%)%))*SA3 $e'( (+n"$. B. Men,e)$"n 0ene(! +n ,*+)+* &n "e&n #$y("!A( $e'( (+n"$. B6. Mene(n"n $ !(!e+0e(,%nn R$%)%))* SA3 &+Me"* $e(! #eny!"n $+4!0e(+&+ !/"/*-!/"/* I$)#. B7. Men#+) +"!+(

0e(+$!+2 *+,(* R$%)%))* SA3$e(! $%#nn &n0en/(nn !/"/*-!/"/* I$)#. B5. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4!&n #)n R$%)%))* SA3 &n!/"/*-!/"/* I$)#. B9. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4!&n #)n R$%)%))* SA3 &n!/"/*-!/"/* I$)# $e'(+$!+#*.

P"%+"$aa% B* S*ra(Ke!%(%nn R$%)%))* $..2.8Ke*+&%0n R$%)%))* $..2..

P"r,a%$%'a% M"%'ara%'K$a Raa 4a474(R$%)%))* $..2. Pe#+#0+nU#! I$)# Yn Un%).

D"2*

I$!+#*

B%"% S"(0

N/! e&(n

Men'/n!/*+ $+4!R$%)%))*$..2. yn'e") &n !*#ene""een(n.

 peta buih

(fat%r 

ea!aanasu'u''ah

*+)

<

=LE FR>G

HADIS: ILMUPENGETAHUANASAS KEJAYAAN

Ara 1Me#' *&+$.Meny!"n #"$%&*&+$ $e'(#enye)%(%*.

Ara 2Meny!"n '( %n!%"#en#)"n $(nn*&+$.Meny!"n '+(+-'+(+ +)#%yn en( &n&+)""n /)e* I$)#.

Ara !Men,e)$"n 4e&*-4e&* yn &+0e(/)e*+/)e* "ee#0!-e#0!/)/nn yn !e($e%!&)# *&+$.Men,e)$"n "+!/(n yn !e(#$%"

&)# "%#0%)n "e)+#

B1. Meny!"n 0ene(!+n*&+$8 *&+$ $e+ $%#e(*%"%# &n 0e(e@n )-Q%(n&n *&+$. B. Meny!"n '/n !/**&+$ )-2) &n )-4) $e(!$y(! 0e(2+ *&+$. B 6. Men,e)$"n +$+"n&%nn *&+$ !e(!en!% $e'((+n"$. B 7. Men,e)$"n +$+"n&%nn *&+$ !e(!en!% $e'(#enye)%(%*. B5. Meny!"n0en,(n *&+$ !e(!en!% $e'(%#%#. B9. Mene(n"n $e#% )+$+ "n&%nn &n 0en,(n*&+$ !e(!en!% $e'( !e(0e(+n'+.

Baaa% Ha$(B'n $e'( e("%#0%)n!% +n&++&%

M"%$ S")a P"%'"r,$a%Ha$

P"r#$%a%'a%(G)"n #en%n!%! +)#%8"e!+n+n #(!! /(nyn e(+)#%8 "+!#en+"n +)#%.

S)#a%' Sara%(Ke)e+*n /(n yn#en%n!%! +)#%8 "e)e+*n#en&#0+n+ &n "$+*"e0& %)#8 "+! /(nyn !e(#$%" &)# /)/nn"e)+#.

I)#% H&+$

N/! e&(n

Be(%$*#en,&+ /(nyn e(+)#%8#en%n!%! +)#%&n /(n yn'+n!"n +)#%.

Be(%$*#ene)"&(+0&#en,&+ /(nyn !e(#$%"/)/nn"e)+#.

peta buih(ciri-ciriilmu yangberguna)

<=LE FR>G

Page 13: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 13/25

14

11/4/2016-

15./4/2016

IBADAT: MANDIDANHIKMATNYA.

Ara 1Me#*#+ "/n$e0 #n&+.Meny!"n 0ene(!+n#n&+ &n *+nny.Me)"$n"n #n&+&enn $e#0%(n.Mene(n"n $e#n&+ 2,+.Meny!"n (%"%n #n&+ 2,+.

Ara 2Meny!"n $%n!-$%n!#n&+.Menyen(+"n ,en+$-,en+$#n&+ $%n!.

Ara !Mene(n"n 0e("($%n! "e!+" #n&+.Men,e)$"n *+"#*#n&+.

Menyen(+"n 0e("(yn &+)(n $e#$e(*&$ e$(.

 B1. Menye%! '/n!/* 4(&%+n &n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n$/)!. B . Me#*#+ "/n$e04(&% +n &n 4(&% "+4y*8e($%'+ &n $/)!. B6. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)!. B7. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enne(&. B5. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enne(& &n $e'( e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enne(&8 e(!e(%$n &n /)e*&+'/n!/*+

S)#a%' Sara%(Pen)#n 0e),( e("+!n&enn #)n #n&+ 2,+&n $%n!.

B"r"r$,a(Ten!n 0e()"%n #n&+ 2,+ &enn $e#0%(n.

T%.* Cara(T%n,%" '( #n&+ 2,+ yn$e#0%(n #en%n"nn" 0!%n.

M")#a, Car,a/P",a M$%a(Pe("( yn &+)(n$e#$ e(*&$ e$(.

Mn&+ 2,+

Mn&+ $%n!

Mn&+ *(%$

H+&

N+4$

3+)&*

I$!+*&**

An" P!%n

C(!<Pe!M+n&

N/! e&(n.

Men,"ee($+*n &+(+.

Me)"%"n#n&+ &enn$e#0%(n.

Sen!+$e($ee(#en,"e$%'+n &+(+.

 peta p%% 

(bahagian-

 bahagianmandi)

ADAB DANAKHLAKISLAMIAH: ADABDENGAN IBUBAPA

Ara 1Meny!"n #"$%& &"e0& +% 0.Me#*#+ '(-'(e(& "e0& +% 0.Meny!"n #(!! +%0.Meny!"n *%"%##en*/(#!+ +% 0.

Ara 2Mene(n"n $e-$e 2,+ #en*/(#!++%0.

Ara !Men*%(+"n *+"#*#en*/(#!+ +%0.Men,e)$"n &)+) 2,+

B1. Meny !"n '/n !/*-'/n!/* & &enn e!%) B. Men,e)$"n '(-'(e(& &enn e!%) B6. Men,e)$"n "e)e+*ne(& &enn e!%) &n$e$%+. B 7. Men#)"n &-& &enn e!%).

 B 5. Men#)"n &-& &enn e!%) &n +$!+#*. B 9. Men#)"n &-& &enn e!%) &n +$!+#*$e(! /)e* &+'/n!/*+

P"r#$%a%'a%(C( #ene#+("n *!++% 0.

Maa#a D$r$(Ke+"n &n "e$)*n!e(*&0 +%0.

Ha8a5a% D3a(D/ %n!%" "e$e,*!e(n+%0.

T%.* Cara(Menyyn+ +%08#en/)/n +%0.

M(!! =CD J$+%0

Ke(!n D/

T! $e#%0e(+n!*+%0 yn!+&"e(!en!nn&enn 0e(+n!*A))* S.3.T.

Be("!+ "e0&+%0 &n

/(n yn)e+* !%.

 peta buih

($ara berbati

epada ibu bapa)

<=LE FR>G

12

Page 14: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 14/25

#en*/(#!+ +%0.Mene(n"n +#0)+"$+#en&e(*"+ +%0.

15.18/4/2016-

22/4/2016

KEFAHAMAN AL-QURAN:MAKANAN YANG

HALAL DANYANG HARAMMENURUTISLAM ; SURAHAL-BAQARAHAYAT 19

Ara 1Meny!"n #"$%& y!$e'( #enye)%(%*.Meny!"n 0ene(!+n

#"nn *)) &n *(##en%(%! I$)#.Meny!"n '+(+-'+(+#"nn yn *)) &nyn *(# #en%(%!I$)#.Meny!"n #"$%& !+0%&y $y+!n !e(*&0#n%$+.Mene(n"n '+(+-'+(+ !+0%&y $y+!n !e(*&0#n%$+.

Ara 2Men*%(+"n #"nnyn /)e* #e#+n"e"%!n ,$#n+ &n#en!).Men,e)$"n "e%(%"n/(n yn #"ne()e+*n.

Ara !Men,e)$"n *+"#*#"nn *)) &n#"nn *(# &+ $+$+A))* S.3.T.

 B1 Menye%! 0/!/nny! #en+"%! 'n '/n!/*.B Me#' 0/!/nny! &enn +#+nn.

B6 Me#' 0/!/nny! !n0 +#+nnB7 Me#' 0/!/nny! &enn 0e#e(*!+n "*%$%$"e0& *%"%# n%n $"+n* &n!n2+n &enn e!%). B 5. Me#' 0/!/nny! &enn e!%)8 e(!,2+& &n)n'(.B9 Me#' 0/!/nny! &enn e!%)8 e(!,2+&8)n'( &n 4$+*

S)#a%' Sara%(S%#n $(n #enen+ ,en+$ #"nn yn &+e#(+"e#%&+n &+"+!"n &enn

!,%".

Baaa% A+a,(Be("%#0%)n !% +n&++&%!% #e))%+ CD.

F3r)(‘Amalan Pemakanan YangSeimbang’ 

T'aa% La%.,a%(Pe),( #en'!! ,en+$-,en+$#"nn &n #+n%#n yn

&+#+) $e!+0 *(+ $e(!#eny!"n "e$n !e(*&0&+(+.

H))

H(#

T+0% &y

Sy+!n

CD Ay! A)-Q%(n

Sen!+$#en,#"n8 #+n%#&n

#en#)"n#)n"e$+*!n yn+".

 peta pe'bagai

a'ir 

(sebab dan

aibat umatis'am maan

maananharam)

<=LE FR>G

IBADAT:1TAYAMMUM SAMAK

Ara 1Me#*#+ 0ene(!+n!y##%#.Menen) n/!!y##%# &n )!!y##%#.Menen) )!-)! %n!%"$e(!% &n $#".

 B1. Menye%! '/n!/* 4(&%+n &n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n$/)!. B . Me#*#+ "/n$e04(&% +n &n 4(&% "+4y*8e($%'+ &n $/)!. B6. Me)"$n"n # )n

P"r#$%a%'a%(Ty##%#8 &)+) &n*+"#*ny.

P"%+"$aa% Aa,-Aa, B"r,a+a )))4

T%.* Cara Ta+a)))4

Ty##%# De% !n*

N/! e&(n

E&(n )4@n+!!y##%#

Me#n!%/(n yn %@%(%n!%" e(-!y##%#

Peta a'ir 

($ara-$arata!ammum

dan

sama )

1"

Page 15: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 15/25

Men%n,%" '(-'( $e(!%.

Ara 2Meny!"n '(-'(e(!y##%#.Meny!"n $e-$e&+*(%$"n e(!y##%#.Meny!"n 0e(e@nn!( $e(!% &n $#".

Ara !Mene#%""n *+"#*e(!y##%#

e($%'+ &n $/)!. B7. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enne(&. B5. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enne(& &n $e'( e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enne(&8 e(!e(%$n &n /)e*

&+'/n!/*+

M")#a, N3,a R$%'*a(Be("+!n &enn !,%"0e(+n'nn.

La,$ T#$(Menye%! )4@ n+!!y##%#.

M"%ar$ a% )"%+$)a%"# %,* #"r,a+a)))4

<=LE FR>G

16

25./4/20162/4/2016

TILA3AH AL-QURAN:AYAT HAFA?AN;SURAH AL-BAQARAH AYAT1

Men*4@ ")+#* $e(!0/!/nn y! yn&+!en!%"n &enn e!%).Men*4@ y! 1&(+0& $%(* A)-B(*.

  B 1. Men*4@ 0/!/nn

y! &enn +#+nn. B. Men*4@ 0/!/nny! $e'( !e(*en!+-*en!+. B6. Men*4@ 0/!/nny! &enn e!%). B7. Men*4@ 6 0/ !/nny! &enn e!%) &n e(!,2+&. B5. Men*4@ 7 0/ !/nn

y! &enn e!%)8 e(!,2+& &n)n'(. B9. Men*4@ $e#%0/!/nn y! &enn e!%)8e(! ,2+&8 )n'( &n 4$+*

Baaa% C3%,3(B'n %(%8 'n 0e),(80+! ("#n !% CD

P+! ("#n!% CD

R,+n#en*4@ A)-Q%(n.

Me#' y!y &+*4@&)# $/)!8&/8 @+"+( &n 2+(+&.

ADAB DANAKHLAKISLAMIAH: ADABBERGAULDENGANKELUARGA

Ara 1Men,e)$"n & e(%)&enn "e)%(.Menyen(+"n 0e(e@nyn #eny)*+ &e(%) &enn "e)%(.

Ara 2Menyen(+"n "e+"n

#en, & e(%)&enn "e)%(.

Ara !Mene(n"n "+! !e(*&0&+(+ &n "e)%( $e"+(ny!+&" #en, & !e($e%!.

 B1. Meny !"n '/n !/*-'/n!/* & &enn e!%) B. Men,e)$"n '(-'(e(& &enn e!%) B6. Men,e)$"n "e)e+*ne(& &enn e!%) &n$e$%+. B 7. Men#)"n &-

& &enn e!%). B 5. Men#)"n &-& &enn e!%) &n +$!+#*. B 9. Men#)"n &-& &enn e!%) &n +$!+#*$e(! /)e* &+'/n!/*+

S)#a%' Sara%(De4+n+$+ "e)%(8 &e(%) &enn "e)%(80e(%!n yn #eny)*+& e(%) &enn"e)%(.

T%.* Cara(

Be(%) &enn "e)%(.

M"%') K"ra,a%A*#ar(Be("+!n &enn e(&&n !+&" e(& &enn"e)%(.

Ke)%(

S+)!%((*+#

Ke(!nA"*(

G#(e("+!n.

Me)"%"n& e(%)&enn"e)%(.

 peta pe'bagaia'ir 

(ama'anmen!a'ahi

adab

 bere'uarga)

<=LE FR>G

14

Page 16: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 16/25

15

1,

2/5./2016-6/5./2016

KEFAHAMAN AL-QURAN:KEPENTINGAND>A DALAMHIDUP MUKMIN ;SURAH AL-BAQARAH AYAT1

Ara 1Meny!"n #"$%& y! $e'(#enye)%(%*.Meny!"n !%,%n #n%$+&+$%(%* e(&/.Meny!"n &-& "e!+"e(&/.

Ara 2Men,e)$"n 0e(e@n n!("e+"n &+ &%n+ &n "e+"n &+"*+(!.Men*%(+"n '(-'( %n!%"#en&0! 0e()+n&%nn &(+ 0+ne(".

Ara !Men,e)$"n *+"#* e(&/"e0& A))* S.3.T

B1 Menye%! 0/!/nn y!#en+"%! 'n '/n!/*.B Me#' 0/!/nn y!&enn +#+nn.B6 Me#' 0/!/nn y!!n0 +#+nnB7 Me#' 0/!/nn y!&enn 0e#e(*!+n "*%$%$ "e0&*%"%# n%n $"+n* &n!n2+n &enn e!%). B5. Me#' 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+& &n )n'(.B9 Me#' 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+&8 )n'( &n4$+*

Baaa% A+a,(B'n %(%8'n 0e),(80+! ("#n!% CD

La,$ T#$ Be(&/ $e'(e(#+-(#+.

P"r#$%a%'a%(M"$%&"e+"n &+&%n+ &n"e$e,*!e(n&+ "*+(!84%n$+ &/8&-&e(&/8 *+"#*e(&/8 &/yn &+!e(+#

&n &/ yn&+!/)".

D/ CD Ay! A)-Q%(n

E&(n &/.

K/)e"$+ !e"$&/ #!*%(!

Me#+$"n&+(+ e(&/"e0& A))*S.3.T.

Men,%*"n&+(+ &(+0&0e($n ,e#% e(&/"e0& A))*S.3.T.

Peta buih

(adab-adab

 berd%a)

SIRAH:STRATEGIPERJUANGANRASULULLAH DIMEKAH

Ara 1Meny!"n 0e(+$!+2 0e()n!+"n+n& $e+ R$%).Menye%! $!(!e+ &"2*R$%)%))* ++!% $e'( (*$+ &n$e'( !e(n.

Ara 2Men,e)$"n $!(!e+ &"2*

R$%)%))* &n '( +n&e(&"2*.Ara !

Mene(n"n #$)* yn&+*&0+ /)e* R$%)%))* $e#$e(&"2* $e'( (*$+ &n!e(n.Me(%#%$"n $!(!e+ &"2*yn &+)"%"n /)e* R$%)%))*.Me(%#%$"n *+"#* 0en&e"!n&"2* $e'( (*$+ &n !e(n.

 B1. Meny!"n (+2y! * +&%0&n 0e(,%nn R$%)%))* SA3 $e'((+n"$. B. Men,e)$"n 0ene(! +n ,*+)+* &n "e&n #$y("! A($e'( (+n"$. B6. Mene(n"n $ !(!e+0e(,%nn R$%)%))* SA3 &+ Me"*$e(! #eny!"n $+4! 0e(+&+ !/"/*-

!/"/* I$)#. B7. Men#+) +"!+( 0e( +$!+2*+,(* R$%)%))* SA3 $e(!$%#nn &n 0en/(nn !/"/*-!/"/* I$)#. B5. Men'/n!/*+ &n #en#+)+"!+( &(+0& $+4! &n #)nR$%)%))* SA3 &n !/"/*-!/"/* I$)#. B9. Men'/n!/*+ &n #en#+)+"!+( &(+0& $+4! &n #)nR$%)%))* SA3 &n !/"/*-!/"/* I$)#$e'( +$!+#*.

P"r,a%$%'a%S+araa%(‘PendekatanDakwahRaulullah.a.w.’ 

Ta+a%'a%

VCD(‘!e"ak Raul’ 

Se'((*$+

Se'(!e(%$!e(n

S!(!e+

Te"n+"

=CD Je,"R$%)

N/! e&(n

B+,"$n&)##eny#0+"n &"2*.

Te"%n8 !*&n &e&+"$+&)#&"2*.

Be(+$!+#*&)#&"2*.

 peta buih

(strategida#ah

asu'u''ah*+)

<=LE FR>G

1

< 5.<19-16< 5.<19

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN ( 11/ 94/2016-2:/ 94/2016

1

19< 5.<19-

< 5.<19

20

2"/ 5./2016-2,/ 5./2016

IBADAT:HIKMAHBERSUCIDALAMKEHIDUPAN

INDI=IDU DANMASYARAKAT

Ara 1Mene!*%+ #)n #en,"ee($+*n &)* 2,+ &)#I$)#.Men,e)$"n '(-'("ee($+*n &+(+ $e0e(!+ #n&+8

+$!+n," &n 2%&%".Menyen(+"n 0eny"+!-0eny"+!yn e(0%n' &(+0& #)n#en+"n "ee($+*n &+(+ &n)# $e"+!(.

Ara 2Menyen(+"n '(-'(#e#e)+*( )# $e"+!(.Mene(n"n "+!n n!("ee($+*n &enn 0eny"+! yne(,n"+!.

Ara !Mene(n"n "e0en!+nn#en, ,+2 &(+0& 0eny"+!-0eny"+! (/*n+.Menyen(+"n #)n-#)nyn /)e* #e#+n "e"%!n(/*n+ &n ,$#n+.Me#+n"n n!( 0eny"+!(/*n+ &n ,$#n+.

 

B1. Menye%! '/n!/* 4(&%+n &n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n$/)!. B. Me#*#+ "/n$e04(&% +n &n 4(&% "+4y*8

e($%'+ &n $/)!. B6. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)!. B7. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enne(&. B5. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enne(& &n $e'( e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enne(&8 e(!e(%$n &n /)e*&+'/n!/*+

P"r#$%a%'a%(Men, "ee($+*n &+(+8 ,+28)# $e"+!( &n #$y("!8e,) $/$+) &+ ")nn (e#,*(+ +n+ e(0%n' &(+0&0e(%)n.

S)#a%' Sara%(Jen+$-,en+$ 0eny"+! yne(,n"+! &n '(-'(#ene)""nny.

La7a,a%(L2!n "e J!n A)# Se"+!(.

P"r,a%$%'a% M"%$ Ka,(Be(!e#"n #eberihan.

M")#a, N3,a R$%'*a T"%,a%'K"#"r$a%4

J$#n+

R/*n+

M+n&

A)#Se"+!(

C(!

N/!e&(n

Men,"ee($+*n"e)$ &n$e"/)*.

Be"e(,$

##en,"ee($+*n)#$e"+!(.

 peta buih

(imah bersu$i)

<=LE FR>G

CUTI PERTENGAHAN TAHUN (2;/9/2016-12/6/2016

PENGGAL KEDUA

Page 17: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 17/25

16

21

1"/6/2016-

1,/6/2016

KEFAHAMAN AL-QURAN:ARAK DAN JUDIMEMUSNAHKANKEHIDUPAN ;SURAH AL-BAQARAH AYAT1

Ara 1Meny!"n #"$%& y!$e'( "e$e)%(%*n.Meny!"n 0ene(!+n ("&n ,%&+.Men,e)$"n "e%(%"n#e#+n%# (" &n e(,%&+.Men,e)$"n *%"%#n"e$)*n #+n%# (" &ne(,%&+.

Ara 2

Mene(n"n '(#e#e)n,"n *(! "e ,)n yn &+(e&*+ A))*S.3.T.Men,e)$"n '( #en,%*+#)n #e#+n%# (" &ne(,%&+.

Ara !Meny!"n *+"#* A))*S.3.T. #en*(#"n ("&n ,%&+ "e0& &+(+8"e)%(8 #$y("! &nne(.

B1 Menye%! 0/!/nn y!#en+"%! 'n '/n!/*.B Me#' 0/!/nn y!&enn +#+nn.B6 Me#' 0/!/nn y!!n0 +#+nnB7 Me#' 0/!/nn y!&enn 0e#e(*!+n "*%$%$"e0& *%"%# n%n $"+n* &n!n2+n &enn e!%). B5. Me#' 0/!/nn y!

&enn e!%)8 e(!,2+& &n )n'(.B9 Me#' 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+&8 )n'( &n4$+*

Baaa% A+a,(Pe),( &+0e(&en("n y!'n #e))%+ %(%8 0e),(!% CD.

P"%"ra%'a%(G%(% #ene(n"n0ene(!+n y! 1.

P"r#$%a%'a% K)a%(Ke%(%"n ("8 "e%(%"n ,%&+8 0eny)*%nn &&*8

"e%(%"n #e(/"/"8*%"%#n !e(*&0 "e$)*n#+n%# ("8 e(,%&+ &n0eny)*%nn &&* $e(!'( #en*+n&("n &+(+&(+0& #e)"%"n #)n%(%".

A("

J%&+

7 $e!n

CD B'nA)-Q%(n

N/!e&(n

Be(%$*#en*+n&(+)(nnA))* S.3.T.

Sen!+$#en,"e$+*!n4+@+") &n#en!).

 peta

 pe'bagaia'ir 

(sebab dan

aibatumat is'am

minumara dan

 berudi)

<=LE FR>G

SIRAH: HIJRAHRASULULLAH KEMADINAH

Ara 1Meny!"n 0ene(!+n*+,(*.Men'e(+!"n $ee()"%ny *+,(*.Meny!"n 0e(+$!+2$e#$ &n $e)e0$ *+,(*.Menyen(+"n 0en,(n-0en,(n yn &+0e(/)e*+&(+0& 0e(+$!+2 *+,(*.

Ara 2Men*%(+"n 0ene(!+n*+,(* yn !e($%(! &n!e($+(!.

Ara !Men,e)$"n "e)e+*n *+,(*&)# #e#+n !#&%n &+(+&n n$.

B 1. Meny!"n (+2y !*+&%0 &n 0e(,%nn R$%)%))*SA3 $e'( (+n"$. B. Men,e)$"n 0ene( !+n ,*+)+* &n "e&n #$y("!A( $e'( (+n"$. B6. Mene(n"n $ !(!e+0e(,%nn R$%)%))* SA3 &+Me"* $e(! #eny!"n $+4!0e(+&+ !/"/*-!/"/* I$)#.

 B7 . Men#+) +"!+ (0e(+$!+2 *+,(* R$%)%))* SA3$e(! $%#nn &n 0en/(nn!/"/*-!/"/* I$)#. B5. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4!&n #)n R$%)%))* SA3 &n!/"/*-!/"/* I$)#. B9. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4!&n #)n R$%)%))* SA3 &n!/"/*-!/"/* I$)# $e'(+$!+#*.

S)#a%' Sara%(Pene(!+n *+,(*.

P"r,a%$%'a% B"r"r$,a(Pe(+$!+2 e("+!n *+,(*.

Maa#a D$r$(

M%*$* &+(+ &n#e#%! 0e(,n,+n e(!%)+$0& &+(+ $en&+(+ %n!%"e(*+,(* &(+0& 0e(n+&n !+n"* )"% ne!+4 yn$e&+ & $%0y #en,&+#n%$+ *e!.

H+,(* CD N$y+&‘Hi"rah’ 

N/!e&(n

Mene)&n+0en/(nn&n$e#n! ,+*& "e(nA))* yn&+!%n,%""n/)e*/)/nnM%*,+(+n &n

An$(.

 peta buih

(epentingan

 peristi#airah)

<=LE FR>G

Page 18: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 18/25

22

20/6/2016-24/6/2016

IBADAT: S>LATFARDHU;S>LATFARDHU8 DALIL3AJIB DANHIKMAHNYA.

Ara 1Meny!"n e(!+ $/)! &n *%"%#$/)! 4(&*%.Meny!"n 2"!%-2"!% $/)!4(&*%.Men,e)$"n $y(!-$y(! 2,+ &n$y(!-$y(! $* $/)!.Men,e)$"n (%"%n-(%"%n $/)!.Mene(n"n 0e("(-0e("( yn

#e#!)"n $/)!.Men*4@ 'n &)# $/)!.

Ara 2Men,e)$"n 0e("(-0e("( $%n!&)# $/)!.Men*%(+"n *+"#* $/)!.

Ara !Mene(n"n &)+) 2,+ $/)! ++!%S%(* An-N+$ Ay! 16 &n *&+$.

B 1. Menye%! '/n!/* 4(&% +n&n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e0 4(&%+n &n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n$/)!. B6. Me )"$n"n #)ne($%'+ &n $/)!. B7. Me )"$n"n #)ne($%'+ &n $/)! &enn e(&. B5. Me )"$n"n #)n

e($%'+ &n $/)! &enn e(&&n $e'( e(!e(%$n. B9. Me )"$n"n #)ne($%'+ &n $/)! &enn e(&8e(!e(%$n &n /)e* &+'/n!/*+

S)#a%' Sara%(M"$%& $/)!8 $y(! 2,+&n $y(! $* $e(! &)+).

M"%'.$ Ha8a5a% Baaa%aa) S3a, A%,ara(G%(% &enn 0e),(8 0e),(&enn 0e),(.

D")3%,ra$(Pe),( #en%n,%" '( $/)!4(&*% &)# "%#0%)n &n+n&++&%.

P"r#$%a%'a%(H+"#* $/)!.

M")#a, N3,a B"r*a$,a%S3a, Daa) B"%,* P",aM$%a a% Car,a 

S/)! =CD S/)!F(&*%

B%"%PAFA

N/!e&(n

Sen!+$#e)"%"n$/)! 4(&*%&)# 2"!%ny&enn$e#0%(n.

Men,&+"n

$/)!$e+"e0e()%n*+&%0.

 peta a'ir (ruun-ruun

s%'at)

<

=LE FR>G

ADAB DANAKHLAKISLAMIAH:ADABBERGURU

Ara 1Me#*#+ (+$ 0n&%n &e(%(%.Me#*#+ '( e(& &enn%(%.Me#*#+ !+n"* )"% 0e),( yn!+&" e(& !e(*&0 %(%.

Ara 2Mene(n"n ,$-,$ %(%.Mene(n"n $e-$e 2,+#en*/(#!+ %(%.

Ara !Men*%(+"n *+"#* #en*/(#!+%(%.Men,e)$"n "+! #en&e(*"+ %(%

B 1. Meny!"n '/n!/*-'/n!/*& &enn e!%) B. Men,e)$"n '(-'(e(& &enn e!%) B6. Men,e)$"n "e)e+*ne(& &enn e!%) &n $e$%+. B7. Men#)"n &-&&enn e!%). B5. Men#)"n &-&&enn e!%) &n +$!+#*. B9. Men#)"n &-&&enn e!%) &n +$!+#* $e(!/)e* &+'/n!/*+

B"r"r$,a(Pe),( e('e(+! !en!n %(%yn #e(e" $yn+.

S)#a%' Sara%(J$ &n 0en/(nn %(%8"e0en!+nn %(%.

P"r#$%a%'a%(A& &n '( #en*/(#!+%(%.

M"%$ Sa.a*(Be(!e#"n %(%.

T%.* Cara(Be(& &n #en*/(#!+%(%.

G%(% S,"$uru %h$uru"(yU$#nA2n

Me#!%*+(*n%(%8#e#n!%&n#en*/(#!+ny.

Me#+n!n$+*!%(%.

Men&/"n"e$e,*!e(n %(%.

 peta buih

(himahmengh%rmati

guru)

B1 Menye%! 0/!/nn y!#en+"%! 'n '/n!/*.

 peta p%% (himah

1,

Page 19: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 19/25

2"2,/6/2016-

1/,/2016

KEFAHAMANAL-QURAN:KEAGUNGANDANKEKUASAANALLAH S.3.T.S.3.T. ; SURAHAL-BAQARAHAYAT 55.

Ara 1Meny!"n #"$%& y! $e'("e$e)%(%*n.Mene(n"n !n&-!n& "e%nn&n "e"%$n A))* S.3.T.Meny!"n "e)e+*n #en#)"ny! K%($+ &)# @+"+( *(+n.

Ara 2

Meny!"n "e)e#*n #n%$+ &n"e"%$n A))* S.3.T.Men,e)$"n *2 +$+ "n&%nn)n+! &n %#+ %n!%" "e0en!+nn#n%$+.

Ara !Mene(n"n *+"#* "e,&+n )n+!&n %#+8 $+n &n #)#8 *+&%0&n #!+

B Me#' 0/!/nn y!&enn +#+nn.B6 Me#' 0/!/nn y!!n0 +#+nnB7 Me#' 0/!/nn y!&enn 0e#e(*!+n "*%$%$ "e0&*%"%# n%n $"+n* &n!n2+n &enn e!%). B5. Me#' 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+& &n )n'(.

B9 Me#' 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+&8 )n'( &n4$+*

Baaa% C3%,3(In&++&% !% "%#0%)n

M"%."a*a% "%'"r,$a%a+a,4

M")#"%,a%'*a% r)a%4

M"%+"%ara$*a% ,a%a-,a%a *"*aaa% Aa S4<4T4

T'aa% La%.,a%a%(Pe),( #enye&+"n 4/)+/#enen+ !n&-!n&"e"%$n A))* S.3.T.

Ay! K%($+ CDB'ny! A)-Q%(n

F/)+/

Me#'y! K%($+$e)e0$$/)! &n$ee)%#!+&%(.

Me#'&n#en#)"

n y!K%($+ &)#"e*+&%0n$e*(+n.

$iptaan *''ah+ epada

mah'u!a)

<=LE FR>G

TILA3AH AL-QURAN:AYATHAFA?AN;SURAH AL-BAQARAHAYAT 55.

Men*4@ ")+#* $e(! 0/!/nny! yn &+!en!%"n &enn e!%).Men*4@ y! 5. 5. &(+0& $%(*A)-B(*.

 B1. Men*4@ 0/!/nn y!&enn +#+nn. B. Men*4@ 0/!/nn y!$e'( !e(*en!+-*en!+. B6. Men*4@ 0/!/nn y!&enn e!%). B7. Men*4@ 6 0/!/nn y!&enn e!%) &n e(!,2+&. B5. Men*4@ 7 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+& &n )n'(. B9. Men*4@ $e#%0/!/nn y! &enn e!%)8e(!,2+&8 )n'( &n 4$+*

Baaa% C3%,3(B'n %(%8 'n 0e),(80+! ("#n !% CD

P+!("#n !%CD

R,+n#en*4@A)-Q%(n.

Me#'y! y&+*4@&)# $/)!8&/8 @+"+(&n 2+(+&.

AKIDAH:DALILKE3UJUDAN

Ara 1Me#' &)+) n")+ !en!n "e2%,%&nA))* S.3.T.; S%(* A@-?%#( Ay! 9 .Men,e)$"n #"n "e$e)%(%*n y!

B1 . Meny!"n 0ene(!+n"+&*8 (%"%n +#n8 (%"%n I$)# &n$%#e( %!# "+&* I$)#+*. B. Meny!"n $0e" "+&* 8

S)#a%' Sara%(Pene!*%n 0e),(!en!n $) %$%) "e,&+n#n%$+.

A)#$y*&*

D)+)

T%#%*-!%#%*n

C(!

Be($y%"%(!$ n+"#!A))* S.3.T.!e(%!#ny

 peta p%% 

(buti

e#uudan*''ah +)

18

Ara 1 B1 Meny!"n ( +2y! *+&%0 Ka.$a% P"r,a*aa%( A$ S+&&+ B%"% S"(0 Mene )&n + peta bu'atan

Page 20: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 20/25

24

7<<19-<<19

ALLAH S.3.T. 98 $%(* A@-?%#(.Mene#%""n %"!+ "e2%,%&n A))*S.3.T. &n "e"%$n A))* S.3.T.#e))%+ )# $y*&*.

Ara 2Mene#%""n %"!+ "e2%,%&n A))*S.3.T. $e'( )/+" #n!+" &n"e,&+n )#.Me#*#+ *2 A))* S.3.T. yn

#en,&+"n )# &n #enen!%"n0e(!%(n !% $y(+!.

Ara !4Menyen(+ &n #en*%(+"n"e,&+n-"e,&+n &+ )# +n+ yn &+)%( "e##0%n #n%$+.

!%,%n #e#0e),(+ +)#% "+&* &n$+4!-$+4! /(n e(+#n. B6. Men,e )$"n 0e("( -0e("( yn #e#n!0"n "+&*e(&$("n +)#% yn &+0e),(+. B7. Me)"%"n 0e("(-0e("(yn #e#n!0"n "+&*e(&$("n +)#% yn &+0e),(+&enne(&. B5. Me)"%"n 0e("(-0e("(

yn #e#n!0"n "+&*e(&$("n +)#% yn &+0e),(+$e'(+$!+#*. B9. Me)"%"n 0e("(-0e("(yn #e#n!0"n "+&*e(&$("n +)#% yn &+0e),(+$e'( +$!+#* &n /)e* &+'/n!/*+.

M")#a, K"$)a%(Me#%! "e$+#0%)n&(+0& 0e(+n'nn&enn #en%#0%"n"e0& y! A)-Q%(n &n*&+$..

P")"ra,$a%(

T%#%*-!%#%*n8*+2n8 $%#e( )# &n#en+!"nny &enn"e"%$n A))* S.3.T.

Ta+a%'a% VCD(P(/$e$ "e,&+n #n%$+

N")+

A")+

"e,&+n$+n &n#)#

=CDP(/$e$Ke,&+nMn%$+.

!en!n"e,&+n&+(+.

<=LE FR>G

KEFAHAMANAL-QURAN:BERPEGANGTEGUHDENGANAGAMA ALLAHS.3.T. ;SURAH AL-BAQARAHAYAT 5.9

Ara 1Meny!"n #"$%& y! $e'(#enye)%(%*.Meny!"n "/n$e0 !*%!.

Ara 2Men,e)$"n "een(n I$)# &n"e%(%"n 0+) !+&" #en+"%!,(n I$)# yn $een(.Mene(n"n $+4!-$+4! A))* yn!e("n&%n &+ &)# y! !e($e%!.

Ara !Menn)+$+$ #)n-#)n yn#eny#+ $+4!-$+4! !*%! yne(!en!nn &enn I$)#.Menen)0$!+ #)n /(n e(+#n&enn /(n yn !+&" e(+#n.

B1 Menye%! 0/!/nn y!#en+"%! 'n '/n!/*.B Me#' 0/!/nn y!&enn +#+nn.B6 Me#' 0/!/nn y!!n0 +#+nnB7 Me#' 0/!/nn y!&enn 0e#e(*!+n "*%$%$ "e0&*%"%# n%n $"+n* &n!n2+n &enn e!%). B5. Me#' 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+& &n )n'(.B9 Me#' 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+&8 )n'( &n4$+*

Baaa% C3%,3(Men&en( 'n S%(*A)-B(* Ay! 5.9#e))%+ CD

P"%"ra%'a%(Pene(!+n y! &n!*%!.

P"r#$%a%'a%(C( e(&"2* "e0&/(n I$)# &n /(n%"n I$)#8 '+(+-'+(+/(n e(+#n &n '+(+-'+(+/(n "4+(8 0e(nn+n$!+!%$+ &"2* I$)#+*&+ M)y$+.

T*%!

Be(*)

CDB'ny! A)-Q%(n

N/!e&(n

Men#*"n #)n"e,+"n

 peta p%% (eberesanan

da#ah)

<=LE FR>G

1

25.11/,/2016-

15/,/2016

SIRAH:KEUNGGULANPERJUANGANT>K>H-T>K>H ISLAM;ABU BAKARAS-SIDDIQ

Ara 1Meny!"n (+2y!*+&%0 &n 0e(+&+ A%B"( A$-S+&&+.Meny!"n 0e(nnA% B"( $e+$*! "(+ R$%)%))*$..2. e(e)( A$-S+&&+Mene(n"n$%#nn A% B"(A$-S+&&+ &n

0en/(nn &+ &)##ene""n &"2*I$)#+* e($#R$%)%))* $..2. $..2.;*(!8 !en &n ,+2(.

Ara 2Men'e(+!"n0e()n!+"n A% B"(A$-S+&&+ #en,&+"*)+4*Men,e)$"n ,$-,$A% B"( A$-S+&&+

Ara !Men*%(+"n "e$n"e0+#0+nn A% B"(A$-S+&&+ "e0&0e("e#nn I$)#&(+ $e+ 0/)+!+" &n#.

 B1. Meny!"n ( +2y! *+&%0&n 0e(,%nn R$%)%))* SA3$e'( (+n"$. B. Men,e)$"n 0ene(! +n ,*+)+* &n "e&n #$y("!A( $e'( (+n"$. B6. Mene(n"n $ !(!e+0e(,%nn R$%)%))* SA3 &+Me"* $e(! #eny!"n $+4!0e(+&+ !/"/*-!/"/* I$)#. B7. Men#+) +"!+(0e(+$!+2 *+,(* R$%)%))* SA3

$e(! $%#nn &n 0en/(nn!/"/*-!/"/* I$)#. B5. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4! &n#)n R$%)%))* SA3 &n !/"/*-!/"/* I$)#. B9. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4! &n#)n R$%)%))* SA3 &n !/"/*-!/"/* I$)# $e'( +$!+#*.

Ka.$a% P"r,a*aa%(Menen+ A% B"( A$-S+&&+

M")#a, B* S*ra(Menen+ A% B"( A$-S+&&+

S+araa%S%#nn &n 0en/(nn A%B"( A$-S+&&+

A$-S+&&+ B%"% S"(0 Mene )&n +$+4!8#)n80e#+"+(nA% B"(A$-S+&&+.

 peta bu'atan(ri#a!at

hidup *bu

aar *s-siddi)

<=LE FR>G

TILA3AH AL-QURAN:AYATHAFA?AN;SURAH AL-BAQARAHAYAT 59

Men*4@ ")+#*$e(! 0/!/nn y!yn &+!en!%"n &enne!%).Men*4@ y! 55&(+0& $%(* A)-B(*.

 B1. Men*4@ 0/!/nn y!&enn +#+nn. B. Men*4@ 0/!/nn y!$e'( !e(*en!+-*en!+. B6. Men*4@ 0/!/nn y!&enn e!%). B7. Men* 4@ 6 0/ !/nny! &enn e!%) &n e(!,2+&. B5. Men* 4@ 7 0/ !/nny! &enn e!%)8 e(!,2+& &n)n'(. B9. Men*4@ $e#%0/!/nn y! &enn e!%)8e(!,2+&8 )n'( &n 4$+*

Baaa% C3%,3(B'n %(%8 'n 0e),(8 0+!("#n !% CD

P+!("#n!% CD

R,+n#en*4@A)-Q%(n.

Me#'y! y&+*4@&)#$/)!8 &/8@+"+( &n 2+(+&.

26

18/,/201 5-

22/,/201 5

IBADAT:S>LATFARDHU;CARA-CARAKHUSYUKDALAMS>LAT

Ara 1Meny!"n 0ene(!+n"*%$y%" &)# $/)!.Meny!"n *2"*%$y%" &)# $/)!&)* 0e(+n!* A))*.Meny!"n 0e("(-0e("( yn #e#2"e0& "*%$y%" &)#$/)! ++!% 0en%'0n80en)+!n n/! &n0en)+!n *!+.Mene(n"n 0e("(-0e("( yn /)e*#en*)n"n "*%$y%"&)# $/)!.

Ara 2Mene(n"n "e0en!+nn"*%$y%" &)# $/)!.

Ara !Men*%(+"n &)+) 2,+"*%$y%" &)# $/)!. I+!%S%(* A)-M%"#+n%n y! 1&n .

 B1. Menye%! '/n!/* 4(&% +n &n4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e0 4(&% +n &n4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B6. Me)"$n"n #)n e($%'+&n $/)!. B7. Me)"$n"n #)n e($%'+&n $/)! &enn e(&. B5. Me)"$n"n #)n e($%'+&n $/)! &enn e(& &n $e'(e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n #)n e($%'+&n $/)! &enn e(&8 e(!e(%$n &n/)e* &+'/n!/*+

P"r#$%a%'a%(C(-'( "*%$y%" &)#$/)!.

B"r"r$,a(K+$* $*! yn"*%$y%" "e!+" $/)!$e0e(!+ S+&+n A)+ &nS+&+n U#(.

M")#a, N3,a R$%'*a(Ke$n "e0& /(n yn"*%$y%" "e!+" $/)!..

K*%$y%" N/!R+n"$

N/!e&(n

Me)!+* &+(+%n!%" "*%$y%"&)# $/)!.

Men&+$+0)+n"n &+(+$e#$ e(&&+ !e#0! $/)!

Peta buih(himah s%'at

se$ara beremaah)

<=LE FR>G

Page 21: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 21/25

28

1/8/2016-5./8/2016

KEFAHAMAN AL-QURAN:SIFAT-SIFATALLAH S.3.T. ;SURAH AL-BAQARAH AYAT7

Ara 1Meny!"n #"$%& y! $e'(#enye)%(%*.Meny!"n "/n$e0 *+$8 #*4+(* &n@ yn !e(&0! &)# y!.Meny!"n 0e(e@n &+ n!( #)n@*+( &n #)n !+n.

Ara 2Mene(n"n #"$%& y! e($$"n'+(+-'+(+ &+ !$.Me#+n"n &+ n!( "e"%$n A))*&n "e"%$n yn &+#+)+"+ /)e*#"*)%"-#"*)%" )+n $e0e(!+ #n%$+.

Ara !Men*%(+"n *+"#* &+&"n *+$!e(*&0 $e) !+n&"-!n&%" #n%$+@*+( &n !+n.Men*%(+"n 0en,(n &(+0& y!.

 B1 Menye%! 0/!/nn y !#en+"%! 'n '/n!/*.B Me#' 0/!/nn y!&enn +#+nn.B6 Me#' 0/!/nn y!!n0 +#+nnB7 Me#' 0/!/nn y!&enn 0e#e(*!+n "*%$%$ "e0&*%"%# n%n $"+n* &n!n2+n &enn e!%). B5. Me#' 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+& &n )n'(.B9 Me#' 0/!/nn y!&enn e!%)8 e(!,2+&8 )n'( &n

4$+*

Baaa% A+a,(Se'( e(#+-(#+.

P"%"ra%'a%Pene(!+n &n #"$%&y!.

S)#a%' ara%(S+4!-$+4! A))* &)# y!7 *+n 98#en*%(+"n %"!+ $e!+0$+4! A))* yn !e($e%!&)# y! ++!% M*Ky8 M* Pen#0%n8

M* Be("%$ &n M*Mene!*%+.

T'aa% La%.,a%(Men'!! 0en,(ny!.

?*+(

B!+n

Pn'+n&e(

CD B'ny! A)-Q%(n

N/!e&(n

Sen!+$#en+n!+A))*&enne($+4! ,%,%( &n#n*.

Sen!+$0!%*"e0&0e(+n!*A))*&enn

#en#)"n %'0n Ataghfirull ah

 peta p%% 

(ama'an

zahir danama'an

 batin)

<

=LE FR>G

IBADAT: S>LATSUNAT RA3ATIBDAN TAHYATUL

MASJID

Ara 1Me#*#+ 0ene(!+n $/)! $%n! (2!+&n $/)! $%n! !*y!%) #$,+&.Meny!"n *+n $/)! $%n! (2!+)+* &n &+*.

Ara 2Menyen(+"n $/)! $%n! (2!+)+* &n &+*.Meny!"n )4@ n+! $/)! $%n! (2!+&n $/)! $%n! !*y!%) #$,+&.

Ara !Mene(n"n *+"#* $/)! $%n!

 B1. Menye%! '/n!/* 4(&% +n&n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e0 4(&%+n &n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n$/)!.

 B6. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)!. B7. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&. B5. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&&n $e'( e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&8

S)#a%' Sara%(Pen)#n 0e),(&)# #ene(,"n $/)!$%n!.

P"%"ra%'a%(S/)! $%n! (2!+)+* &n &+*8 $/)!$%n! !*y!%) #$,+&.

P"r#$%a%'a%(H+"#* $/)! $%n!(2!+ &n $/)! $%n!!*y!%) #$,+&.

S/)! $%n!(2!+

S/)! $%n!!*y!%)

#$,+&.

S/)! $%n!(2!+)+* &n&+*.

N/!e&(n

Me)"%"n$/)! $%n!(2!+ &n$/)! $%n!!*y!%)

#$,+&.

R,+n &n+"*)$#e)"%"n+&!$%n!$e'(e(+$!+#

Peta buih(perara

mengha'ang us!u 

s%'at)

20

ADAB DANAKHLAKISLAMIAH:ADABMENUNTUT

ILMU

Ara 1Mene!*%+ "/n$e0 #en%n!%!+)#%.Meny!"n +)#% yn#e(%0"n 4(&*% +n &n 4(&*%"+4y*.Me#*#+ !+n"* )"% 0e),(

yn !+&" #e#en%*+ & &)##en%n!%! +)#%.

Ara 2Menyen(+"n &-&#en%n!%! +)#%.Men,e)$"n "e0en!+nn &&)# #en%n!%! +)#%.

Ara !Me#e@"n +)#%-+)#% yne(4e&* &n !+&" e(4e&*.Me(%#%$"n "e$n &(+0&

!+&" e(& &)# #en%n!%!+)#%.

B 1. Meny !"n '/n !/*-'/n!/* & &enn e!%) B. Men,e)$"n '(-'(e(& &enn e!%) B6. Men,e)$"n "e)e+*ne(& &enn e!%) &n $e$%+. B7. Men#)"n &-&

&enn e!%). B5. Men#)"n &-&&enn e!%) &n +$!+#*. B9. Men#)"n &-&&enn e!%) &n +$!+#* $e(!/)e* &+'/n!/*+

M")$%'#"5a(Pe),( yn e(& &n$e)+"ny.

T%.* Cara(A& #en%n!%! +)#%

Men%n!%!+)#%

C(!Pe(+nn

N/!e&(n

Be(%$*#en#*+)#%

Me#0e),(+0e)+

+&n +)#%

 peta pe'bagaia'ir 

(tingah 'autida beradab

dan esan

 buru tida beradab

semasamenuntut

i'mu)

<

=LE FR>G2,

2 5./,/2016-

2/,/2016

SIRAH:KEUNGGULANPERJUANGANT>K>H-T>K>HISLAM; SAIDATINAKHADIJAH BTKHU3AILID

Ara 1Me#*#+ (+2y! *+&%0 &n 0e(+&+S+&!+n K*&+,*.Mene(n"n $%#nn e)+%!e(*&0 0e("e#nn I$)# &n$e+ +$!e(+ yn $/)e** &n&e(#2n.

Ara 2Men'e(+!"n 0e(nn S+&!+nK*&+,* &)# #ene""n I$)#e($#-$# R$%)%))* $..2..Men,e)$"n "e+$!+#e2n K*&+,*&)# #ene""n I$)#.

Ara !Men*%(+"n '+(+-'+(+ "e+$!+#e2n

S+&!+n K*&+,*.

B 1. Meny!"n ( +2y! * +&%0&n 0e(,%nn R$%)%))* SA3$e'( (+n"$. B. Men,e)$"n 0ene(! +n ,*+)+* &n "e&n #$y("!A( $e'( (+n"$. B6. Mene(n"n $ !(!e+0e(,%nn R$%)%))* SA3 &+Me"* $e(! #eny!"n $+4!0e(+&+ !/"/*-!/"/* I$)#. B7. Men#+) +"!+(0e(+$!+2 *+,(* R$%)%))* SA3$e(! $%#nn &n 0en/(nn!/"/*-!/"/* I$)#. B5. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4! &n#)n R$%)%))* SA3 &n !/"/*-

!/"/* I$)#. B9. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4! &n#)n R$%)%))* SA3 &n !/"/*-!/"/* I$)# $e'( +$!+#*.

B"r"r$,a(S%#nnS+&!+nK*&+,*!e(*&0I$)#.

K$5(Menen+S+&!+nK*&+,*.

S/)e** N/!e&(n

CD N$y+&L% Siti#hadi"ah

Mene)&n+ $+4!&e(#2nS+&!+nK*&+,*.

Me#0e(!+n"!"n "e++*ne),( &ne(%$*#en,&+ 0e),(yn 'e#e()n.

 peta bu'atan(ri#a!at hidup

saidatina3hadiah)

<=LE FR>G

IBADAT: S>LATFARDHU; S>LATJEMAAH DANKEPENTINGANNYA

Ara 1Me#*#+ 0ene(!+n $/)! ,e#*.Meny!"n 0ene(!+n #$%" &n#%4+".Menyen(+"n $y(!-$y(! #en,&++## &n #"#%#.Meny!"n "e&%&%"n +## &n#"#%#.

Ara 2Mene(n"n "e0en!+nn &n 4&+)!$/)! ,e#*.

Ara !Menen)0$!+ $e/(n yn )y"#en,&+ +##.Mene(n"n "+! #en+"n $/)! ,e#*.

 B1. Menye%! '/n!/* 4(&% +n&n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e0 4(&%+n &n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n$/)!. B6. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)!. B7. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&. B5. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&&n $e'( e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&8e(!e(%$n &n /)e* &+'/n!/*+

P"%"ra%'a%(Ten!n $/)! ,e#*.

T%.* Cara(S/)! ,e#*#"#%##$%" &n#%4+".

Ta+a%'a%VCD(S/)! Je#*

S+araa%(‘S&lat'er"emaah(eraPembinaan)mat*emerlang’ 

S/)!Je#*

M$%"

M%4+"

I##

M"#%#

=CD S/)!Be(,e#*

G#(Ke&%&%"n+## &n#"#%#.

N/!e&(n

Men#)"n $/)!e(,e#*e($#("n &+$e"/)*.

Sen!+$0!%*"e0&"e!%"e'%)+&)#0e("(yn&+)(n/)e*$y(".

 peta buih

(himahmenunaian s%'at

sunat)

<=LE FR>G

Page 22: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 22/25

e(!e(%$n &n /)e* &+'/n!/*+Ha8a5a% La8a5 N$a,(N+! $/)! $%n! (2!+&n $/)! $%n! !*y!%)#$,+&.

*

S%"#e)"%"n"e(,-"e(,"e,+"n.

<=LE FR>G

SIRAH:SUMAIYYAH R.A.

Ara 1Meny!"n (+2y! *+&%0 &n0e(+&+ S%#+yy*.Menye%! $%#nn &n0en/(nnny.Meny!"n en!%" "e$(n"e)%( Y$+( &n $eS%#+yy* &+,#+n $y%( /)e*R$%)%))* e(&$("n *&+$.

Ara 2

Menyen(+"n 0en/(nnS%#+yy* $e*+n &+,#+n#$%" $y%( /)e* R$%)%))*.

Ara !Me(%#%$"n 0en,(n yn/)e* &+"+!"n &(+0& 0e(+$!+2S%#+yy*.

  B1. Meny!"n (+2y!*+&%0 &n 0e(,%nn R$%)%))*SA3 $e'( (+n"$. B. Men,e)$"n 0ene(! +n ,*+)+* &n "e&n #$y("!A( $e'( (+n"$. B6. Mene(n"n $ !(!e+0e(,%nn R$%)%))* SA3 &+Me"* $e(! #eny!"n $+4!0e(+&+ !/"/*-!/"/* I$)#. B7. Men#+) +"!+ (0e(+$!+2 *+,(* R$%)%))* SA3$e(! $%#nn &n 0en/(nn

!/"/*-!/"/* I$)#. B5. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4!&n #)n R$%)%))* SA3 &n!/"/*-!/"/* I$)#. B9. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4!&n #)n R$%)%))* SA3 &n!/"/*-!/"/* I$)# $e'(+$!+#*.

M")#a, P",aM$%a R+2y! *+&%0 &n$%#nnS%#+yy*.

S)#a%' Sara%(C(n-'(nyn &+*&0+ /)e*S%#+yy*

CD L%Sumai++ah/)e*K%#0%)nH+,,@

Pe! M+n&R+2y! H+&%0S%#+yy*&nS%#nnny

Be(n+#e#0e(!*n"n"+&*.

T*#en*&0+'(n *+&%0&n %,+n A))*.

 peta bu'atan

(ri#a!at

hidupumai!!ah)

Ara 1  B1. Meny!"n '/n!/*- G3,3%'-R3+3%' H(! P/$!e( Sen!+$  peta pe'bagai a'ir 

21

Page 23: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 23/25

2

8/8/2016-12/8/2016

ADAB DANAKHLAKISLAMIAH:ADABMENJAGAHARTASEK>LAH

Me#*#+ & !e(*&0*(! $e"/)*.Mene!*%+ "+! !+&"#en, *(! $e"/)*.Me)"$n"n &#en, *(! $e"/)*.

Ara 2Menyen(+"n $e-$e e()"%ny

"e#%$n*n *(! $e"/)*.

Ara !Men'&n"n '(#en, *(! $e"/)*.Mene(n"n '(#en, *(! $e"/)*.

'/n!/* & &enn e!%) B. Men,e)$"n '(-'(e(& &enn e!%) B6. Men,e)$"n "e)e+*ne(& &enn e!%) &n $e$%+. B7. Men#)"n &-&&enn e!%). B5. Men#)"n &-&&enn e!%) &n +$!+#*. B9. Men#)"n &-&

&enn e!%) &n +$!+#* $e(!/)e* &+'/n!/*+

Me#e($+*"n &n#en'n!+""n "2$n$e"/)*.

S)#a%' Sara%(C( %n!%" #en*(+ *(!$e"/)*8 '( #e2%,%&"nSek&lahku S+urgaku.

La7a,a%(

Ke $e"/)*-$e"/)* !e(0+)+*&(+ $e+ "ee($+*n &n&+$+0)+n.

P"r,a%$%'a% M"*$P3,"r(Be("+!n "e'e(+n $e"/)*.

$e"/)* Be(!e#"n"e'e(+n$e"/)*.

#en2)*(!$e"/)*&(+0&&+(/$""n.

(sebab dan aibattida menaga harta

se%'ah)

<=LE FR>G

SIRAH:KEUNGGULAN

PERJUANGANT>K>H-T>K>H; BILALBIN RABAHR.A.

Ara 1Me#*#+ (+2y! *+&%0&n 0e(+&+ B+)) +nR*.Mene(n"n $%#nn

&n 0en/(nn B+)) +nR* &)##e#0e(!*n"n +#n &n"een(n.

Ara 2Men'e(+!"n "+$*"e!e%*n +#n B+)) +nR*.

Ara !Meny!"n 0en,(nyn /)e* &+'/n!/*+&(+0& "+$* B+)).Me(%#%$"n $%#nnB+)) &)# 0e("e#nnI$)#.

 B1. Meny!"n (+2y! *+&%0&n 0e(,%nn R$%)%))* SA3$e'( (+n"$. B. Men,e)$"n 0ene( !+n ,*+)+* &n "e&n #$y("!

A( $e'( (+n"$. B6. Mene(n"n $ !(!e+0e(,%nn R$%)%))* SA3 &+Me"* $e(! #eny!"n $+4!0e(+&+ !/"/*-!/"/* I$)#. B7. Men#+) +"! +(0e(+$!+2 *+,(* R$%)%))* SA3$e(! $%#nn &n 0en/(nn!/"/*-!/"/* I$)#. B5. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4! &n#)n R$%)%))* SA3 &n !/"/*-!/"/* I$)#. B9. Men'/n!/*+ &n#en#+) +"!+( &(+0& $+4! &n#)n R$%)%))* SA3 &n !/"/*-!/"/* I$)# $e'( +$!+#*.

S)#a%' ara%Pen&e(+!n B+)) +n R*.

B"r"r$,aK+$* B+)) +n R*.

M")#a, N3,a(Pen/(nn B+)) yn*(%$ &+'/n!/*+.

H#

B+))

M%@@+n

N/! e&(n Men*/(#!+ $e$#+n$n !n0#e#n&n&(,!

Mene)&n+"e"en!)n+#n B+))+n R*.

 peta bu'atan

(ri#a!at hidup i'a'

 bin abah)

<=LE FR>G

22

61 5.<<19-1<<19 UJIAN KE 2 TINGKATAN SATU = DUA DAN EMPAT ( 1 94/;/2016-2>/;/2016

PEPERIKSAAN PERCUBAAN PT! / SPM ( 1 94/;/2016-!0/;/201661<<19-9<<19

Page 24: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 24/25

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KE2 10/?/2016-1;/?/2016

"4

1//2016-2"//2016

ULANGKAJI / VLE FROG

" 5.

26//2016-"0//2016

ULANGKAJI/ VLE FROG

"6

"/10/2016-,/10/2016

ULANGKAJI/ VLE FROG

",10/10/2016-

14/10/2016

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

TINGKATAN 1,2 DAN 4 : 12/10/2016-27/10/2016"8

1,/10/2016-21/10/2016

"

2 5./10/201628/10/2016

40"1/10/2016-

4/11/2016

BACAAN DALA SOLAT/ VLE FROG

41

,/11/2016-11/11/2016

PAFA/ VLE FROG

42

14/11/2016

18/11/2016

PAFA/ VLE FROG

4"

21/11/2016-PAFA/ VLE FROG

2"

"2

<<19-<<19

IBADAT:S>LATJUMAAT;K>NSEPS>LATJUMAAT

Ara 1Me#*#+ "/n$e0 $/)! 4(&*%J%#!.Menyen(+"n "e)e+*n-"e)e+*n *(+ J%#!.Meny!"n *%"%# $/)! J%#!&n *%"%# /(n yn#en+n)"n $/)!.Men,e)$"n $y(! 2,+ &n$y(! $* $/)! J%#!.

Ara 2Mene(n"n &)+) 2,+ $/)!J%#! ++!% y! S%(* A)-J%#%*.Me#e@"n n!( $/)! 4(&*%J%#! &enn $/)! 4(&*%?%*%(.

Ara !Men,e)$"n 0e("(-0e("(yn $%n! &+)"%"n 0& *(+

J%#!.Me#e@"n n!( /)/nn#$!%!+n8 e(#%"+# &n #%$4+(&)# $/)! J%#!.Men,e)$"n *+"#* $/)!J%#!.

B1. Menye%! '/n!/* 4(&% +n&n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e0 4(&%+n &n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n$/)!. B6. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)!. B7. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&. B5. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&&n $e'( e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&8e(!e(%$n &n /)e* &+'/n!/*+

P"r#$%a%'a%(K/n$e0 &n 0ene(!+n $/)!J%#!8 &)+) 2,+ $/)!J%#!8 $y(! 2,+8 $y(!$* &n '(-'( #ene(,"n$/)! J%#!.

S)#a%' Sara%(Pe(e@n n!( $/)! J%#!&n $/)! 4(&*% ?%*%(.

La,$ T#$(Menye%! )4@ n+! $/)!J%#!.

S/)!J%#!

M$!%!+n

Be(#%"+#

M%$4+(

N/!e&(n

C(!Pe(+nn

S)+n#e#0e(+n!+ !en!n"e2,+0n$/)!J%#!.

Mene(,"n $/)!J%#!0& $e!+0*(+ J%#!+ 0e),()e)"+.

 peta buih(eistime#aan

hari umaat)

<=LE FR>G

IBADAT:S>LATJUMAAT;KHUTBAHJUMAAT

Ara 1Me#*#+ 0ene(!+n "*%!*J%#!.Meny!"n "*%!* +!% &)*$y(! $* $/)! J%#!.Me#*#+ $y(! $* "*%!*J%#!.

Ara 2Menyen(+"n (%"%n8 $y(! &n$%n! "e&%-&% "*%!*.

Ara !Men*%(+"n (%"%n8 $y(! &n$%n! "e&%-&% "*%!*.

 B1. Menye%! '/n!/* 4(&% +n&n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e0 4(&%+n &n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n$/)!. B6. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)!.

 B7. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&. B5. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&&n $e'( e(!e(%$n. B9. Me)"$n"n # )ne($%'+ &n $/)! &enn e(&8e(!e(%$n &n /)e* &+'/n!/*+

P"r#$%a%'a%(R%"%n &n $y(! $* "*%!*.

T%.* Cara(C( #e#' "*%!*&enn $e#0%(n.

Ta+a%'a% V$"3(=CD e("+!n "*%!* J%#!.

K*%!* =CDe("+!nK*%!*J%#!.

N/!e&(n

Men#+)0en,(n&(+"*%!*yn&+&en(.

Be(&$/0n"e!+""*!+#e#'"*%!*J%#!.

 peta a'ir 

(ruun-ruunhutbah)

<=LE FR>G

""

5//2016-//2016

IBADAT:S>LATJUMAAT;ADAB

MAKMUMS>LATJUMAAT

Ara 1Meny!"n *(+ J%#! &)*0en*%)% $e) *(+.Me#*#+ &-& $e#$e(& &+ #$,+&.

Ara 2Men,e)$"n &-&#"#%# $ee)%#8 $e#$ &n$e)e0$ $/)! J%#!.

Ara !Men*%(+"n "e)e+*n &#"#%# $ee)%#8 $e#$ &n$e)e0$ $/)! J%#!.

 B1. Menye%! '/n!/* 4(&% +n&n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n $/)!. B. Me#*#+ "/n$e0 4(&%+n &n 4(&% "+4y*8 e($%'+ &n$/)!.

 B6. Me )"$n"n #)ne($%'+ &n $/)!.B 7. Me )"$n"n #)ne($%'+ &n $/)! &enn e(&. B5. Me )"$n"n #)ne($%'+ &n $/)! &enn e(&&n $e'( e(!e(%$n. B9. Me )"$n"n #)ne($%'+ &n $/)! &enn e(&8e(!e(%$n &n /)e* &+'/n!/*+

S)#a%' Sara%(A& #"#%# $ee)%# $/)!J%#!8 & $e#$ $/)!J%#!8 & $e)e0$ $/)!J%#!.

M")#a, Car,a(A& $ee)%# $/)! J%#!8 A&$e#$ $/)! J%#! &n A&$e)e0$ $/)! J%#!.

Ha8a5a% @$*$r(?+"+( $e#$ +"!+"4 &)# #$,+&.

Pen*%)%$e) *(+

I"!+"4

C(! A&$ee)%#$/)!J%#!8A&

$e#$$/)!J%#! &nA&$e)e0$$/)!J%#!.

E&(n@+"+($e#$+"!+"4&)#

#$,+&.

Men,&-&$e#$#e#$%"+&n e(&

&)##$,+&.

Men&+$+0)+n"n &+(+$e#$e(& &+#$,+&.

Me#0e(!+n"!"n+&!$%n!.

 peta p%% 

(adabmamum)

<=LE FR>G

ADABDANAKHLAKISLAMIAH: ADABMEMBACA AL-QURAN

Ara 1Me#*#+ &-& !e(*&0A)-Q%(n ++!% $ee)%##e#' A)-Q%(n8 $e#$#e#' A)-Q%(n &n $e)e0$#e#' A)-Q%(n.

Ara 2Men,e)$"n *+"#* #e#'A)-Q%(n &enn e(&.Men,e)$"n +#0)+"$+#en+"n & #e#'

A)-Q%(n.

Ara !Me#e@"n & #e#'A)-Q%(n &enn #e#'%"%-%"% yn )+n.Men,e)$"n *+"#* e(&"e!+" #e#' A)-Q%(n.

 B1 . Meny !"n '/n!/*-'/n!/* & &enn e!%) B. Men,e)$"n '(-'(e(& &enn e!%) B6. Men,e)$"n "e)e+*ne(& &enn e!%) &n $e$%+. B7. Men#)"n &-&&enn e!%). B5. Men#)"n &-&&enn e!%) &n +$!+#*. B9. Men#)"n &-&&enn e!%) &n +$!+#* $e(!

/)e* &+'/n!/*+

S)#a%' Sara%(A& #e#' A)-Q%(n

M")#a, S"%ara$ S")a*(M$ &n ,%#)* y! yn &+'&)# $e#+n%.

P"r#$%a%'a%(

Ke)e+*n #e#' A)-Q%(n$e'( e(&8 $)*)"%#$y("! !e(*&0 A)-Q%(n &n'( #en!$+ny.

T%.* Cara(Be(& &enn A)-Q%(n.

N/!e&(n

Sen(+$e#"

Me#'A)-Q%(n$e"%(n-"%(nny$e*(+ $!%y! $e)+n'n &+&)#$e#*yn.

Men,

&$e#$#e#'A)-Q%(n.

 peta p%% 

(adab sebe'umsemasa

dan se'epasmemba$a a'-

uran)

<=LE FR>G

Page 25: Rpt Pend.islam Ting1 2016

7/23/2019 Rpt Pend.islam Ting1 2016

http://slidepdf.com/reader/full/rpt-pendislam-ting1-2016 25/25

2 5./11/2016

CUTI AKHIR TAHUN : 26/11/2016-2/1/2017

24