khb ting1 ert

of 33 /33
PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERGONG RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 1- 2012 Minggu BIDANG/UNIT PEMBELAJARA N/ TAJUK HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN JANUARI CATATAN (TAKWIM) 1 2 3 4 2 3 / 1 5 / 1 BAB 1: ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN 1.1 Penguru san Organis asi bengkel dan keselam atan 1.1.1 Stru ktur organis asi bengkel (1waktu) 1.1.2 Lang Pelajar dapat menyedia dan mempraktikka n struktur organisasi bengkel Pelajar dapat mengamalkan langkah keselamatan Aras 1 Menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel Mengamalkan langkah keselamatan Aktiviti yang dicadangkan ialah; Menyediakan jadual kerja dan melantik formen dan penolong formen Amalan 4M iaitu : Membersih - Membersih diri dari aspek fizikal dan mental Menyusun atur: - Melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahan Menilai : Menilai diri sendiri dan tempat kerja Mendisiplin : Sentiasa mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugas-tugas lain yang dimaklumkan oleh guru. Murid diingatkan supaya mengamalkan amalan 4M dalam setiap aktiviti. Semasa melakukan kerja pembersihan, penggunaan mesin penyedut hampagas (vacuum cleaner ) dan mesin pemampat udara (compressor / air blower)) adalah digalakkan. CATATAN Rekod kemalangan dan kecederaan Buku rekod kemalangan dan kecederaan mesti disediakan. Penerangan mengenai aspek keselamatan dan penggunaan elektrik perlu diutamakan Segala bahan mudah terbakar dan bahan beracun perlulah disimpan ditempat yang selamat dan diawasi oleh guru semasa Persekolahan Bermula Orientasi Ting.1 dan Ting. 4 Mesyuarat JK Asrama 5.1.2012

Upload: iza-nuja

Post on 30-Jul-2015

121 views

Category:

Documents


12 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Khb Ting1 Ert

PANITIA KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADUSEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN MERGONG

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN TINGKATAN 1- 2012

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN JANUARI CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

23/1–

5/1

BAB 1: ORGANISASI BENGKEL DAN KESELAMATAN

1.1 Pengurusan Organisasi bengkel dan keselamatan

1.1.1 Struktur organisasi bengkel

(1waktu)

1.1.2 Langkah keselamatan (2waktu)

Pelajar dapat menyedia dan mempraktikkan struktur organisasi bengkel

Pelajar dapat mengamalkan langkah keselamatan

Aras 1Menyedia dan mempraktikkanstruktur organisasi bengkel

Mengamalkan langkah keselamatan

Aktiviti yang dicadangkan ialah;Menyediakan jadual kerja dan melantik formen dan penolong formen

Amalan 4M iaitu :Membersih - Membersih diri dari aspek fizikal dan mentalMenyusun atur: - Melaksanakan sistem penyimpanan alatan tangan dan bahanMenilai : Menilai diri sendiri dan tempat kerjaMendisiplin : Sentiasa mempraktikkan peraturan keselamatan dan tugas-tugas lain yang dimaklumkan oleh guru.

Murid diingatkan supaya mengamalkan amalan 4M dalam setiap aktiviti.

Semasa melakukan kerja pembersihan, penggunaan mesin penyedut hampagas (vacuum cleaner ) dan mesin pemampat udara(compressor / air blower)) adalah digalakkan.

CATATANRekod kemalangan dan kecederaanBuku rekod kemalangan dan kecederaan mesti disediakan.

Penerangan mengenai aspek keselamatan dan penggunaan elektrik perlu diutamakanSegala bahan mudah terbakar dan bahan beracun perlulah disimpan ditempat yang selamat dan diawasi oleh guru semasamenggunakannya.

Etika kerja bermaksud disiplin dan sikap terhadap kerja seperti menepati waktu, amanah, bertanggungjawab patuh kepada peraturan dan undang-undang semasa menjalankan kerja.

Budaya kerja bermaksud cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi.

PersekolahanBermula

OrientasiTing.1danTing. 4

MesyuaratJK Asrama5.1.2012

M BIDANG/UNIT HASIL ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN JANUARI CATATAN

Page 2: Khb Ting1 Ert

in gg u

PEMBELAJARAN/TAJUK

PEMBELAJARAN

(TAKWIM)1 2 3 4

3

8/1 –

12/1

BAB 2 : REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK

2.1 Pengenalan rekabentuk dan teknologi

2.2 Faktor reka bentuk (1waktu)

Pelajar dapat enyatakan definisi reka bentuk dan teknologi

Menyatakan faktor utamareka bentuk

Aras 1Menyatakan definisi reka bentuk dan teknologi

Aras 1Menyatakan faktor utamareka bentuk

Reka bentuk didefinisikan sebagai susunanbahan yang dirancang untuk menghasilkansesuatu produk atau impak.

Teknologi ialah pengajian dan pengetahuandalam usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik dan sistem untuk menguruskan kehidupan.

Faktor utama reka bentuk ialah:- komposit seperti MDF ( Medium

Density Fibre ) dan Fungsi- Rupa bentuk- Kesesuaian bahan- Kaedah pembinaan- Ketahanan- Kos- Kemasan- Keselamatan- Nilai komersial

Bahan yang dipelajari ialah kayu, papan lapisdan bahan mounting board.Mengetahui kekuatan dan kelemahan kayu,papan lapis, MDF dan mounting board.

Penggunaan bahan ini sesuai dalampembinaan perabot dan pembinaan am.

Mesyuarat JK HEM10.1.2012

Mesyuarat Kurikulum 1

11.1.2012

Min

ggu BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN/

TAJUK

HASIL PEMBELAJARA

N

ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN JANUARI CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

Page 3: Khb Ting1 Ert

4

15/1 –

19/1 2.3 Jenis bahan dan Pengikat

2.3.1 Bahan (1waktu)

2.3.2 Jenis Pengikat (2waktu)

Pelajar dapat mengenal pasti saiz dan sifat bahan

Pelajar dapat menyenarai kelemahan dan kekuatan bahan

Pelajar mengenal pasti jenis dansaiz pengikat

pelajar mengenal pasti cara penggunaan pengikat

Aras 1Mengenal pasti saiz dan sifat bahan

Menyenarai kelemahan dan kekuatan bahan

Aras 1Mengenal pasti jenis dansaiz pengikat

Mengenal pasti carapenggunaan pengikat

Bahan yang dipelajari ialah kayu, papan lapis, mounting board dan MDF

Mengetahui kekuatan dan kelemahan kayu,papan lapis, MDF dan mounting board.

Penggunaan bahan ini sesuai dalampembinaan perabot dan pembinaan am.

Contoh saiz bahan di pasaran

Contoh pengikat ialah paku kepala rata, pakupanel, skru kepala benam, skru kepala bulat,glu PVA dan glu sentuh.

Penerangan tentang saiz paku dan skru.Tunjukcara :

- Memaku tegak- Memaku serong- Memasang skru

- Mengglu

Hari keputeraan Sultan Kedah 15.1.2012

Mesyuarat JK Disiplin 17.1.2012

CUTI TAHUN BARU CINA(22.1.2012-26.1.2012)

Cuti Peristiwa 122.1.2012

Tahun Baru Cina 23.1.2012 dan 24.1.2012

Cuti Ganti ( 25.1.2012 dan 26.1.2012)

6

29/1 – 2/2

2.4 Alatan tangan Dan Mesin2.4.1 Alatan tangan (3waktu)

Pelajar dapat mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan

Pelajar dapat menyenggara alatan tangan dengan betul

Aras 1Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan

Alatan tangan yang perlu dipelajari ialah:- Pita pengukur- Pembaris keluli- Sesiku L- Tolok penanda- Tolok serong- Gergaji tangan- Gergaji puting- Gergaji lengkung halus- Tukul kuku kambing- Tukul warrington- Pahat tepi serong- Kikir parut- Gandin kayu

Mesyuarat Panitia 128.1.2012

Mesyuarat PSS 29.1.2012

Mesyuarat JK Bimbingan & Kaunseling 30.1.2012

Page 4: Khb Ting1 Ert

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN FEBRUARI CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

7

5/2– 9/2

2.4.2 Mesin (3waktu)

Pelajar dapat mengenal pasti nama dan jenis-jenis mesin

Pelajar dapat mengenal pasti bahagian utama mesin dan fungsinya

Pelajar mengguna danmenyenggara mesin

Aras 1Mengenal pasti nama danfungsi mesin

Mengenal pasti bahagianutama mesin

Tunjuk cara penggunaan alatan tangan.

Mesin yang perlu dipelajari ialah mesin gerudimudah alih dan mesin gerudi lantai.

Bahagian utama mesin gerudi:- Bindu- Rahang- Suis penghidup

- Motor

Aktiviti yang dicadangkan:- Memilih dan memasang mata gerudi- Latihan menggerudi- Membersih mesin gerudi lantai

Tunjuk cara penyenggaraan mesin yang dipelajari.

Penyenggaraan mesin gerudi mudah alih danmesin gerudi lantai hendaklah dilakukan oleh murid dengan pengawasan guru.

Perhatian:Aspek keselamatan diri, rakan dan mesinperlu diutamakan

Maulidul Rasul 5.2.2012

8

12/2–

16/2

2.5 Proses Reka Bentuk

2.5.1 Lukisan projek (2waktu)

2.5.2 Pembinaan (1waktu)

Pelajar dapat membuat lakaran reka bentuk

Pelajar memilih lakaran yang palingSesuai

Pelajar dapat mengenal pasti proses mengukur , menanda danmemotong

Aras 1Membuat lakaran rekabentuk

Memilih lakaran yang paling sesuai

Mengenal pasti prosesmengukur , menanda dan memotong

Membuat lakaran untuk memperkembangkanidea dalam bentuk dua atau tiga dimensi.

Memilih lakaran yang paling sesuaiberpandukan faktor reka bentuk.

Memberikan ukuran pada reka bentuk yangdipilih.

Tunjuk cara mengukur, menanda, memotongdan membina.

11.2.2012-cuti berganti Pelancaran Tabung Kami Prihatin12.2.2012

M i BIDANG/UNIT HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN FEBRUARI CATATAN

Page 5: Khb Ting1 Ert

n g g

PEMBELAJARAN/TAJUK

(TAKWIM)1 2 3 4

9

19/2 –23/2

2.5.3 Pembinaan (3waktu)

Pelajar menggunakan alatan tangan dengan betul

Pelajar mengukur, memotong, membentuk dan mencantum mengikut lukisan kerja

Pelajar dapat menyatakan kaedah membina dan mencantum bahagian projek

Aras 1Mengenal pasti caramembentuk dan mencantum

Menyatakan kaedahmembina dan mencantum bahagian projek

Proses mencantum merangkumi kerja sepertimembuat tanggam, mengglu, memaku danmemasang skru.

Bahan pemasangan seperti engsel, breket atau penyangkut boleh digunakan.

Mesyuarat Guru 2 20.2.2012

FIRE DRILL 21.2.2012

10

26/2 –1/3

2.5.4 Kemasan (2waktu)

2.6 Reka bentuk projek2.6.1 Pernyataan masalah atau keperluan (1waktu)

Pelajar menggunakan bahan dan alatan kemasan dengan betul

Pelajar menyapu kemasan pada projek

Pelajar dapat mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan

Aras 1 Mengenal pasti alat danbahan kemasan yang sesuai

Membuat kemasan

Mengenal pasti masalahatau keperluan yang hendak diselesaikan

Perkara yang perlu dipelajari ialah :- gred dan cara penggunaan kertas las- tepung penyumbat- aplikasi kemasan

Contoh alat kemasan ialah berus cat, berussyelek dan pengikis.

Contoh bahan kemasan ialah cat licau, catsembur, syelek dan tona kayu ( timber tone ).

Kemasan seperti semburan lekar jernih( clear lacquer spray ) dan pelekat ( sticker)boleh digunakan.

Guru boleh memberi tema sebagai panduanuntuk membantu murid.

Contoh tema : Penyimpanan dan Pengasingan

Mesyuarat Kurikulum 2

Min

ggu

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN/

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN MARCH CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

11

4/3 – 8/3

2.6.2 Perancangan,pembinaan dan pengubahsuaian projek (2waktu)

2.6.3

Pelajar dapat mengumpul maklumat dan data

Pelajar dapat menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaianmasalah dalam bentuk lakaran bebas

Aras 1Mengumpul maklumat dan data

Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas

Guru boleh memberi tema sebagai panduan untuk membantu murid.

Contoh tema : Penyimpanan dan Pengasingan

Cara mengumpulkan maklumat dan dataadalah melalui pemerhatian, lawatan sumbangsaran, pembacaan, melayari internet,penyelidikan dan bimbingan guru.

Guru menggunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi, keselamatan dan

Mesyuarat Panitia 2

Ujian 1

Page 6: Khb Ting1 Ert

Pendokumentasian (1waktu) Pelajar dapat

mengumpul danmerekodkan maklumat projek

Pelajar dapat membuat pengiraan kos pengeluaran

Pelajar membuat persembahanprojek

Aras 2Menyediakan jadual kerja,menyenaraikan bahan dan alatan tangan yang diperlukan

Membuat projekberdasarkan lukisan kerja yang dipilih

Menguji dan menilai projek

Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti

Mengumpul danmerekodkan maklumat projek

Mengira kos pengeluaran

Membuat persembahan projek

kos produk yang sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea.

Murid menyelesaikan masalah menggunakanmpeta minda, sumbangsaran dan perbincangan kumpulan.

Rumusan daripada aktiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran bebas dua atau tiga dimensi.

Murid menyediakan jadual kerja yang lengkapMurid menyenaraikan bahan dan alatan yang paling sesuai untuk pembinaan projek

Murid menguji kefungsian projek dan menilai mengikut aspek rupa bentuk, keselamatan, kos, penggunaan sumber dan nilai komersialnya dengan bimbingan guru.

Mengubahsuai projek untuk menambah nilai(value added) jika perlu.

Segala maklumat projek seperti lakaran hendaklah dikumpul dan direkod serta disimpan dalam fail.

Guru membimbing murid cara menjaga kekemasan dan keselamatan fail.

Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran

( kos pengeluaran = kos bahan + kos upah + kos overhed )

6.3.2012 Hingga 8.3.2012

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1MULAI 9 MAC 2012 SEHINGGA 17 MAC 2012

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN MARCH CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

13

18/3– 22/3

BAB 3: ELEKTRIK

3.1 Sumber dan kegunaan elektrik (1waktu)

3.1.1 Sumber elektrik

3.2.1 Alatan tangan

Pelajar dapat mengenal pasti sumber dan kegunaan elektrik

Pelajar dapat

Aras 1Mengenal pasti sumber elektrik

Mengenal pasti alatan tangan dan fungsinya

Perbincangan mengenai sel yang terdapatdipasaran adalah digalakkan.Contoh :- sel alkali- sel merkuri- sel lithium- sel nikel cadmium

Alatan tangan yang digunakan ialah pena ujian,pemotong sisi, playar muncung tirus, playar gabung dan penjalur wayar.

Page 7: Khb Ting1 Ert

3.2.2 Wayar (1waktu)

3.2.3 Jenis plag (1waktu)

mengenal pasti alatan tangan dan fungsinya

Pelajar dapat mengenal pasti jenis wayar dan kegunaannya

Pelajardapat mengenal pasti jenis plag dan kegunaannya

Membuat pendawaian plag 3 pin 13 A

Mengenal pasti jenis wayar dan kegunaannya

Mengenal pasti jenis plagdan kegunaannya

Membuat pendawaian plag 3 pin 13 A

Maklumat alatan tangan seperti fungsi danpenyenggaraan diberi penekanan semasa kerja amali.

Mengenal jenis wayar seperti wayar kuprum berenamel, wayar lembar tunggal, wayar terastunggal, wayar teras kembar dan wayar 3teras.

Jenis plag yang perlu dipelajari ialah plag 2 pin 2A, plag 3 pin 13A dan plag 3 pin 15A

Aktiviti yang dicadangkan ialah membuatpendawaian pada tamatan plag tiga pin.Tamatan hidup ( L ) wayar perang / merahTamatan neutral ( N ) wayar biru / hitamTamatan bumi ( E ) wayar hijau berjalurKuning

Min

ggu

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN/

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN MARCH CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

Page 8: Khb Ting1 Ert

14

25/3-29/3

3.2.4 Fius

3.2.5 Lampu Pendaflour (1waktu)

Pelajar dapat menyatakan jenis-jenis fius dan fungsinya

Pelajar dapat mengenal pasti bahagian lampu pendarfluori symbol dan fungsinya

Pelajar dapat mengganti tiub dan suis penghidup

Pelajar dapat membaca dan menterjemah litar pendawaian lampu pendarfluor

Pelajar dapat membuat pendawaianlampu pendarfluor

Pelajar dapat menggunakan alatan tangan dengan betul

Aras 2 Menyatakan jenis-jenis fius dan fungsinya

Mengenal pasti bahagian lampu pendarfluor simbol dan fungsinya

Mengganti tiub dan suis penghidup

Aras 2Membaca dan menterjemah litar pendawaian lampu pendarfluor

Membuat pendawaian lampu pendarfluor dengan menggunakan alatan tangan

Fius digunakan untuk melindungi litar dan perkakas elektrik.

Guru menyediakan set lampu pendarfluor danmenerangkan fungsi setiap bahagian

Bahagian utama lampu pendarfluor ialah suispenghidup, cok, tiub pendarfluor, pemegangtiub dan perumah

Nota : Lampu pendafluor arus terus (DC) boleh juga didapati di pasaran

Tunjuk cara mengganti tiub pendarfluor dan suis penghidup

Penerangan mengenai beberapa kerosakanyang biasa berlaku dalam lampu pendaflour.Murid menguji hasil aktiviti kerja pendawaian dengan pengawasan guru

Tunjuk cara pendawaian lampu pendarfluormengikut litarnya.

Murid menguji sendiri hasil aktiviti kerjapendawaian kepada punca bekalan kuasa

24.3.2012- cuti bergantiM

ingg

u

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN/

TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN APRIL CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

BAB 4: KERJA PAIP Guru menyediakan carta atau model system bekalan air di rumah iaitu sistem

Page 9: Khb Ting1 Ert

15

1/4-5/4

4.1 Pengenalan sistem bekalan air di rumah

4.1.1 Sistem bekalan air (1waktu)

4.2 Jenis paip, penyambung paip dan pemasangan paip

4.2.2 Penyambung paip (1waktu)

Pelajar dapat mengenal pasti sistem bekalan air di rumah.

Pelajar dapat mengenal pasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air.

Pelajar dapat mengenal pasti jenis paip

Pelajar dapat mengenal pasti jenis dan fungsi penyambung paip

Aras 1Mengenal pasti sistem bekalan air di rumah.

Mengenal pasti nama dan fungsi paip yang disambungkan ke tangki simpanan air.

Mengenal pasti jenis paip

Mengenal pasti jenis dan fungsi penyambung paip

terus dan sistem tidak terus

Penerangan fungsi paip perhubungan, paipperkhidmatan, paip agihan, paip cuci dan paiplimpah

Guru menerangkan jenis paip yang terdapat dipasaran iaitu paip PVC, paip besi bergalvanidan paip poli.

Contoh saiz paip di pasaran ialah 13mm,20mm dan 25mm.

Contoh penyambung paip besi bergalvani (BG)dan PVC ialah:

- soket sama- soket pengecil- siku 90º sama- siku 90º pengecil- Tee sama- Tee pengecil- puting heksagon- penyuai soket PT- penyuai soket injap- soket penjodoh- palam- nat pengunci

Pelancaran ProgramGaya HidupSihat1.4.2012

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARANARAS

AKTIVITI PEMBELAJARAN APRIL CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

16

8/4-12/4

4.2.3 Bahan pemasangan paip (1waktu)

Pelajar dapat mengenal pasti bahan pemasangan paip

Aras 1Mengenal pasti bahan pemasangan paip

Mengenal pasti dan

Bahan pemasangan paip seperti pita PTFE( Poly Tetra Fluoro Ettelena ) dan glu paip PVC

Tunjuk cara kaedah penyambungan paip PVC,

Page 10: Khb Ting1 Ert

4.3 Jenis dan kelengkapan paip

4.3.1 Alatan tangan (1waktu)

4.3.2 Tangki simbah(1waktu)

Pelajar dapat mengenal pasti nama dan menggunakan alatan tangan

Mengenalpasti jenis, nama bahagian dan fungsi tangki simbah

Pelajar dapat menyatakan operasi tangki simbah dan mengawal aras air dalam tangki simbah

menggunakan alatan tangan

Aras 2Mengenalpasti jenis, nama bahagian dan fungsi tangki simbah

Menyatakan operasi tangkisimbahMengawal aras air dalam tangki simbah

paip besi galvani dan paip poli denganmenggunakan bahan pemasangan.

Alatan tangan yang digunakan ialah :- pita pengukur- gergaji besi- pemotong paip beroda- ragum paip yoke- kikir bulat- kikir rata- pemotong paip PVC- perengkoh paip- sepana boleh laras- playar cengkam seribu

Jenis tangki simbah ialah tangki simbah arastinggi dan tangki simbah aras rendah.

Guru menerangkan bahagian utama dan fungsinya

Guru menerangkan operasi tangki simbah

Mengawal aras air dengan melaraskan skru pelaras

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN APRIL CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

17

15/4-19/4

4.3.3 Pili (2waktu)

4.4 Kerja penyelenggaraan

4.4.1 Perangkap (1waktu)

Pelajar dapat mengenal pasti jenis pili dan bahagian utama pili

Pelajar dapat mengganti sesendal pili

Aras 1Mengenal pasti jenis danbahagian utama pili

Mengganti sesendal pili

Jenis pili yang perlu dipelajari ialah pili berbibir dan pili bertiangTunjuk cara menggantikan sesendal pili

Sesi perbincangan tentang pelbagai bentuk pili yang terdapat di pasaran.

Perangkap yang dipelajari ialah perangkap jenis P,S dan botol.

Aktiviti Jabatan Kemanusiaan Bersama PSS

Page 11: Khb Ting1 Ert

Pelajar dapat mengenal pasti jenis perangkap dan fungsi perangkap

Pelajar dapat menggunakan alatan tangan untuk menyenggara pili dan perangkap

Mengenal pasti jenis dan fungsi perangkap

Memilih dan menggunakanalatan tangan yang sesuaiuntuk kerja penyengg

Perbincangan tentang kedap air

Tunjuk cara membersihkan perangkap

Aktiviti penyelenggaraan boleh dilakukan secara berkumpulan.

18

22/4-26/4

BAB 5 : JAHITAN

5.1 Mesin Jahit 5.1.1 Jenis mesin jahit5.1.2 Bahagian mesin

jahit dan kegunaannya (1waktu)

5.1.3 Memasang benang pada mesin jahit

5.1.4 Cara-cara menggunakan mesin jahit (1waktu)

5.1.5 Menjahit kertas tanpa benang

5.1.6 Menjahit fabrik menggunakan benang(1waktu)

Pelajar dapat mengenal pasti jenis-jenis mesin jahit, bahagian mesin dan fungsinya

Pelajar dapat memasang benang atas dan benang bawah

Pelajar dapat menggunakan mesin jahit

Aras 1 Mengenal pasti jenis-jenis mesin jahit, bahagian mesin dan fungsinya

Memasang benang atas dan benang bawah

Mengenalpasti cara-cara menggunakan mesin jahit

Menjahit kertas tanpa benang

Menjahit fabrik menggunakan benang

Jenis mesin jahit seperti mesin tangan, mesin kaki, mesin elektrik dan mesin elektronik.

Murid menerangkan fungsi bahagian mesin jahit.Bahagian mesin jahit adalah roda imbang, penekan jahitan, tuas angkat, gigi penolak, pemegang jarum, tiang benang, tuas pemegang benang, ceper penegang benang, spring pemegang benang, pelaras mata jahitan, skru pemberhenti dan pemusing gelendung.

Tunjuk cara memasang benang atas dan benang bawah mengikut urutan.

Murid memasang benang atas dan benang bawah mengikut urutan pada mesin jahit.

Tunjuk cara menggunakan mesin jahit.

Murid berlatih menggunakan mesin jahit.

Murid menjahit kertas pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

Murid menjahit fabrik pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

Murid menjahit fabrik pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

Aktiviti Jabatan Matematik & Sains bersama PSS

19

29/4-3/5

5.1.7 Membaikikesilapan mesin Pelajar dapat membaiki

kesilapan memesin dan menyenggara mesin jahit

Aras 1Membaiki kesilapan memesin

Membaiki kesilapan memesin seperti mata jahitan mesin longgar

Kerja penyenggaraan seperti mengganti jarum mesin, menukar tali dan meminyak mesin.

Cuti Hari Pekerja 1/5/2012

Page 12: Khb Ting1 Ert

5.1.8 Menyenggara mesin jahit

(1waktu)

5.2 Penghasilan Artikel (2waktu)

5.2.1 Menjahit artikel mudah menggunakan mesin jahit

Pelajar dapat menjahit artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit

Menyenggara mesin jahit

Menjahit artikel mudah dengan menggunakan mesin jahit

Guru menyediakan pola mengikut artikel yang dipilih.

Tunjuk cara menjahit artikel yang dipilih.

Mempamerkan contoh artikel seperti alas pinggan dan alas dulang.

Murid menjahit artikel mudah

Cuti Hari Wesak 5.5.2012

20

6/5-10/5

5.2.2 Menghias artikel dengan insang pari, silang pangkah, suji bilang, renda, dan kun (2waktu)

5.2.3 Mereka bentuk artikel mudah menggunakan mesin jahit

5.2.4 Menilai hasil kerja(1waktu)

Pelajar dapat menggunakan dan menyenggara mesin jahit

pelajar dapat menghias artikel dengan jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah dan renda

Aras 1Menghias artikel dengan jahitan insang pari, suji bilang, silang pangkah dan renda

Menetapkan bahan hiasan pada artikel dengan menggunakan mesin jahit.

Mereka bentuk dan menghasilkan artikel dengan menggunakan mesin jahit

Menghias artikel dengan kun.

Aras 2Menilai hasil kerja

Menetapkan bahan hiasan pada artikel

Tunjuk cara menghias artikel

Memperagakan bahan hiasan seperti renda, lapik, kun dan jahitan sulaman.

Tunjuk cara menghias artikel

Murid menghias artikel mengikut kreativiti.

Murid mereka bentuk artikel mengikut kreativiti, menyediakan pola dan menjahit artikel denganmesin jahit.

Mempamerkan contoh artikel sarung tangan ketuhar dan tuala gantung.Murid menjahit kun pada artikel sebagai hiasan dan kemasan.Hasil kerja dipamer dan dinilai.

Mesyuarat Kejohanan Balapan dan Padang

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN MEI CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

21

13/5 –17/5

BAB 6 : TANAMAN HIASAN

6.1 Pembiakan secarakeratan batang

Pelajar dapat mengetahui maksud pembiakan keratan batang

Pelajar dapat menyediakan medium semaian

Pelajar dapat menyediakan keratan batang, menyemai keratan dalam medium semaian

Aras 1Menyediakan medium semaian

Menerangkan jenis keratan batang

Menyediakan keratan batang

Aras 2Menyemai keratan dalam medium semaian

Menjaga keratan batang di tapak semaian

Tunjuk cara penyediaan medium semaian

Perbincangan dalam kumpulan mengenai jenis keratan batang seperti keratan kayu lembut, keratan kayu sederhana dan keratan kayu keras.

Tunjuk cara menyediakan tiga jenis keratan batang dan menyemai keratan dalam alur-alur atau lubang kecil yang telah disediakan di atas medium semaian.

Murid membuat keratan secara individu

Guru menyediakan jadual penjagaan.

Murid melakukan kerja penjagaan di tapak semaian secara berkumpulan mengikut jadual penjagaan

Mesyuarat Kejohanan Balapan dan Padang

Page 13: Khb Ting1 Ert

6.2 Penanaman anak pokok

6.3 Penjagaan anak pokok

Menjaga keratan batang di tapak semaian

Pelajar dapat memahami maksud dan perbezaan medium semaian dan medium penanaman

Pelajar dapat menyediakan medium penanaman

Mengubah keratan berakar ke beg politena.

Pelajar dapat menjaga anak pokok

Aras 1Menyediakan medium penanaman

Mengubah keratan berakar ke beg politena.

Aras 2Menjaga anak pokok

Keratan kayu lembut – Alternanthera ellliptica

Keratan kayu sederhana – Hibiscus rosa sinensis

Keratan kayu keras – Pterocarpus indikus

Tunjuk cara menyediakan medium penanaman seperti J.I.P (John Innes Potting Compost )7:3:2

Murid menyediakan campuran medium pemasuan J.I.P

Tunjuk cara mengubah keratan berakar ke dalam beg politena.

Murid menyediakan medium penanaman dan mengubah keratan berakar ke dalam beg politena

Guru menerangkan kaedah penjagaan anak pokok di tapak semaian seperti menyiram, membaja,menggembur tanah dan merumput.

Murid membuat kerja-kerja penjagaan anakpokok di tapak semaian.

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN MEI/ JUN CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

2220/5-24/5

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUNMULAI 20 MEI HINGGA 24 MEI 2012

23 DAN 2425/5-9/6

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

MULAI 25 MEI 2012 HINGGA 9 JUN 2012

25

10/6-14/6

PILIHAN 2EKONOMI RUMAHTANGGA

2.1 Pemakanan dan pengurusan sajian

2.1.1 Diet seimbang

Pelajar dapat menghuraikan maksud diet seimbang

Pelajar dapat menyatakan makanan yang mempunyai diet seimbang

Aras 1Menerangkan pengertian diet seimbang

Menyatakan contoh makanan yang mempunyai diet seimbang

Aras 2

Diet seimbang ialah sajian makanan yang mengandungi semua jenis nutrien yang diperlukan oleh tubuh dengan kadar yang betul

Sumbangsaran faktor utama dalam merancang diet seimbang

Guru menerangkan prinsip asas diet seimbang berdasarkan carta piramid makanan

Gerak kerja kumpulan:

Mesyuarat Guru 3 11.6.2012

Page 14: Khb Ting1 Ert

Pelajar dapat menerangkan factor utama diet seimbang

Menerangkan factor utama diet seimbang

Mengenal pasti tabiat makananyang sihat

Murid memilih kad / gambar bahan makanan dan dilekatkan pada carta piramid makanan

Guru menyediakan lembaran kerja tentang menu hidangan utama yang biasa dimakan dalam sajian harian untuk diri oleh seorang murid

26

17/6-21/6

2.1.2 Perancangan menu Pelajar dapat mengenalpasti pengertian merancang menu

Pelajar dapat mempelajari tujuan merancang menu dan faktor yang mempengaruhi perancangan menu

Aras 1Mengenalpasti pengertian merancang menu

Menerangkan tujuan merancang menu

Menerangkan faktor yang mempengaruhi perancangan menu

Menu ialah senarai hidangan yang lengkap

Murid membuat peta minda berkenaan tujuan merancang menu

Faktor yang mempengaruhi perancangan menu :- Jenis hidangan- Kegemaran- Perbelanjaan- Sumber makanan semasa- Kemudahan fizikal- Ssumber tenaga dan masa- Kepentingan (jenis makanan, warna, saiz, rasa, tekstur dan

kaedah memasak)- Keperluan ( umur, aktiviti dan jenis pekerjaan)

Israk Mikraj17.6.2012

Minggu Bahasa18.6.2012hingga 21.6.2012

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN JUN/JULAI CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

27

24/6 -

28/6

2.1.3 Prinsip memasak Pelajar dapat mengenalpasti maksud prinsip memasak dan tujuan memasak makanan

Menerangkan kaedah memasak makanan

Aras 1Mengenalpasti maksud prinsip memasak dan tujuan memasak makanan

Menerangkan kaedah memasak makanan

Prinsip memasak ialah mengenakan haba pada makanan menggunakan haba kering atau haba lembap

Sumbangsaran memasak dengan haba kering

Guru mempamerkan beberapa contoh kuih- muih dengan berbgai kaedah memasak

Mesyuarat Kurikulum 3 24.6.2012

Kejohanan Balapan dan Padang 27.6.2012

Cuti Peristiwa 2 28.6.2012

28

1/7-

5/7

2.1.4 Kaedah memasak Pelajar dapat memahami maksud kaedah memasak dengan menggunakan haba kering dan haba lembab

Aras 1Menerangkan kaedah memasak dengan haba kering

Menerangkan kaedah memasak dengan haba lembab

Murid menamakan kaedah kuih-muih tersebut dan menyatakan kaedah memasaknya

Guru menerangkan kaedah memasak menggunakan haba kering atau haba lembab

Mesyuarat Panitia 3 1.7.22012 Hingga 2.7.2012

Page 15: Khb Ting1 Ert

29

8/7-

12/7

2.1.5 Penyediaan dan penyajian makanan

Pelajar dapat menyataakan maksud sarapan, miunuman pagi dan minuman petang

Aras 1Mengenal pasti faktor penting dalam merancang menu untuk sarapan

Menyediakan rancangan kerja untuk sarapan, minum pagi dan minum petang

Menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos sarapan

Faktor penting merancang menu untuk sarapan ialah seimbnag, mudah dan cepat disediakan

Pengiraan kos dalam penyediaan sarapan perlu diberi penekanan

Guru membimbing pelajar menyediakan rancangan kerja dalam penyegiaan sarapan, minum pagi dan minum petang

Pelajar memilih menu dan menyediakan rancangan kerja sendiri

Tunjukcara penyediaan sarapan

Murid menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos untuk sarapan, minum pagi dan minum petaang

Pelbagai kaedah memasak diaplikasikan dalam penyediaan hidangan

Pelajar menilai hasil masakan sesama sendiri dengan bimbingan guru

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN JULAI CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

30

15/7- 19/7

2.1.6 Reka cipta resepi Pelajar dapat merekacipta

resepi sepinggan lengkap dari hasil beras

Pelajar menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos sarapan

Aras 1Merekacipta resipi hidangan sepinggan lengkap untuk sarapan hasil beras

Menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos sarapan

Aras 2Mereka cipta hidangan minum petang hasil dari beras pulut

Menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos sarapan

Murid mereka cipta resepi dari hasil beras seperti bihun, laksa dll

Murid menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos sarapan berpandukan resepi ciptaannya

Pelajar menilai hasil masakan sesama sendiri dengan bimbingan guru

Murid mereka cipta resepi dari hasil beras pulut

Murid menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos sarapan berpandukan resepi ciptaannya

Pelajar menilai hasil masakan sesama sendiri dengan bimbingan guru

Sanitasi sebelum, semasa dan selepas meyedia dan memasak perlu diberi perhatian

Ujian 218.7.2012Hingga19.7.2012

31 Pelajar dapat memahami Aras 1 Bater ialah adunan campuran tepung dan cecair seperti air, susu dan santan

Page 16: Khb Ting1 Ert

22/7-26/7

2.2 Bater2.2.1 Jenis Bater

2.2.1 Penyediaan bater

pengertian bater dan jenis-jenis bater

Pelajar dapat mengenalpasti langkah-langkah membuat bater

Pelajar menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos bater cair dan bater pekat

Menerangkan pengertian bater

Mengenal pasti jenis bater

Menyenaraikaan makanan daripada bater cair dan bater pekat

Aras 2Menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos bater

Terdapat 2 jenis bater iaitu :- Bater cair – kuih ketayap, kuihn cara dan kuih lapis- Bater pekat – skon titis dan kuih rengas

Tunjukcara penyediaan bater cair dan bater pekat

Menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos bater

Tunjukcara pembungkusan yang sesuai dan menarik untuk makanan yang dimasak

Bater juga boleh dijadikan kuih tempatan

Pelajar menilai hasil masakan sesama sendiri dengan bimbingan guru

Cuti Awal Ramadhan21.7.2012

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN JULAI/ OGOS

CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

32

29/7-2/8

2.3 Kuih Tempatan

2.3.1 Sumber kuih Tempatan

2.3.2 Penyediaan makanan

Pelajar dapat menyatakan pengertian kuih tempatan dan sumbernya

Pelajar menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos kuih tempatan

Aras 1Menerangkan pengertian kuih tempatan

Menerangkan sumber kuih tempatan

Memilih kuih tempatan dan sumber

Pelajar menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos kuih tempatan

Kuih tempatan ialah kuih yang dihasilkan dengan menggunakan bahan tempatan

Mempamerkan beberapa contoh bahan tempatan sebenar untuk kuih tempatan seperti :

- ubi kayu – bingka ubi kayu- sagu – abuk-abuk sagu- keledek – kuih badak, kuih keria- beras pulut – lompang. Kuih lapis- beras pulut dan tepung pulut – pulut inti

Aktiviti murid:- Perbincangan dalam kumpulan menyenaraikan bahan

tempatan selain daripada yang dipamerkan oleh guru

Pelajar menyedia, memasak, menghias dan membuat pengiraan kos kuih tempatan

Tunjukcara pembungkusan yang sesuai dan menarik untuk makanan yang dimasak

Pelajar menilai hasil masakan sesama sendiri dengan bimbingan guru

Kuih tempatan juga boleh dibuat daripada beter

Sanitasi sebelum, semasa dan selepas meyedia dan memasak

Page 17: Khb Ting1 Ert

perlu diberi perhatian

33

5/8-9/8

2.4 Pakaian

2.4.1 Fabrik

2.4.2 Pemilihan Pakaian

2.4.3 Penjagaan Pakaian

Pelajar dapat mengenalpasti jenis-jenis fabrik asli dan fabrik buatan

Pelajar dapat mengenalpasti ciri-ciri fabrik kapas dan fabrik buatan

Pelajar dapat mrenyatakan prinsip dan faktor pemilihan pakaian

Pelajar dapat memahami maksud Label Jagaan Tekstil Antarabangsa

Pelajar dapat mengenalpasti simbol dan fungsinya

Pelajar dapat mengenalpasti alatan dan ejen mendobi, serta menjaga dan mencuci pakaian

Aras 1Menerangkan fabrik asli iaitu kapas, linen, benang sayat dan benang sutera

Menerangkan jenis fabrik buatan manusia iaitu polyester dan nilon

Menyatakan ciri-ciri fabric

Aras 2Menyatakan prinsip pemilihan pakaian

Mengenalpasti faktor pemilhan pakaian

Memilih stail dan corak pakaian yang sesuai dengan benyuk badan

Aras 3Menerangkan pengertian Label Jagaan Tekstil Antarabangsa

Menerangkan symbol Label Jagaan Tekstil Antarabangsa

Mengenal pasti alatan mendobi dan agen pencuci

Mendobi pakaian

Guru menyediakan sampel fabrik

Selain daripada polyester dan nailon terdapat fabrik lain sebagai fabrik buatan

Menguji fabrik asli dan fabrik buatan dengan kaedah membakar untuk mengenal pasti rupa, api, bau dan hasil pembakaran

Membanding beza di antara fabrik asli dan fabrik buatan

Prinsip pemilihan pakaian ialah corak, warna dan tekstur

Faktor pemilihan pakaian ialah untuk perlindungan, identiti, budaya, masa, tujuan memakai dan stail

Membuat buku skrap mengikut prinsip dan faktor pemilihan pakaian

Label Jagaan Tekstil Antarabangsa ialah simbol asas mengenai sistem jagaan pakaian dan artikel yang dipersetujui oleh kebanyakkan Negara Mengumpul contoh label pakaian dan menterjemah maksud dan funsgsinya

Guru menerangkan alatan mendobi dan agen pencuci yang sesuai untuk fabric kapas, benang sayat dan ssutera Murid mendobi pakaian mengikutt langkah mendobi yang betul

Tunjukcara menseterika pakaian

Langkah menseterika pakaian ialah melembabkan pakaian, menseterika dan mengangin pakaian

Pelancaran Bulan Kemerdekaan5.8.2012

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUKHASIL

PEMBELAJARANARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN OGOS CATATAN

(TAKWIM)1 2 3 4

34

12/8-

2.5 Jahitan

2.5.1 Proses Jahitan

Aras 1Menerangkan pengertian kelim, penghilangan

Guru menunjukkan contoh kelim, penghilangan gelembung dan penyudah tepi

Murid membuat buku skrap mengenaikelim, penghilangan gelembung dan penyudah tepi

Peperiksaan Percubaan PMR

Page 18: Khb Ting1 Ert

16/8 - Kelim- Penghilangan

gelembung- Penyudah tepi

gelembung dan penyudah tepi

Menyenaraikan jenis-jenis kelim, penghilangan gelembung dan penyudah tepi

Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjhit kelim belah kangkong dan kelim betawi

Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjhait lapik dan kelepet

Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjhait kedut lepas dan lisu pemadan

Guru menerangkan ciri dan proses menjahit kelim belah kangkong dan kelim betawi

Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjhait lapik dan kelepet

Menerangkan ciri, kegunaan dan proses menjhait kedut lepas dan lisu pemadan

Murid menjahit kelim, penghilangan gelembung dan penyudah tepi

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2MULAI 17.8.2012 HINGGA 25.8. 2012

Min

ggu BIDANG/

UNITPEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN SEPTEMBER

CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

36

26/8-

30/8

2.5.2 Penghasilan projek Pelajar dapat membuat dan menjahit proses jahitan pada skirt berkasing

Pelajar dapat menggunakan alatan jahitan dengan betul

Pelajar dapat menggunakan mesin jahit

Aras 1Mengenalpasti tanda pola

Memanjang atau memendekkan pola skirt berkasing

Menyedia dan membentang fabrik

Menyusun atur pola dan menggunting fabrik

Guru m enerangkan tanda pola seeperti ira lurus, tanda lipatan dan garisan pemadan

Guru menyediakan pola skirt berkasing

Tunjukcara memanjang atau memendekkan pola skirt berkasing

Guru menerangkan perkara yang perlu diambil kira semasa menyedia dan membentang fabrik iaitu kecacatan fabrik, menekan fabrik, sebelah luar (SL), sebe lah dalam (SD), ira fabrik dan corak fabrik

Tunjukcara meenyusun atur pola atas fabrik dan menggunting fabrik dengan cara yang betul

Mesyuarat Hari Anugerah Bintang 27.8.2012

Mesyuarat Guru 4

27.8.2012

Page 19: Khb Ting1 Ert

Aras 2Menjahit skirt berkasing

Aras 3Menjahit hiasan pada skirt berkasing

Tunjukcara meenjahit skirt berkasing

Tunjukcara menjahit hiasan yang sesuai pada skirt berkasing

Jenis hiasan seperti renda, kun dan jahitan sulaman

Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru

37

2/9-6/9

BAB 1: PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN

1.1. Konsep dan kepentingan perniagaan (2waktu)

1.1.1 Konsep Perniagaan

1.2 Perkembangan perniagaan dan masa depannya

1.2.1 Perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang (1waktu)

Pelajar dapat menerangkan konsep perniagaan

Pelajar dapaat membezakan maksud keperluan dan kehendak

Pelajar dapat membezakan peniaga dan perniagaan

Mengenal pasti kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan Negara

Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang

Aras 1Menerangkan konsep perniagaan Menerangkan maksud keperluan dan kehendak Menerangkan maksud peniaga dan perniagaan

Mengenal pasti kepentinganperniagaan kepada individu,masyarakat dan Negara

Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang

Penerangan konsep perniagaan dari segikeperluan dan kehendak, peniaga danperniagaan

Menyenaraikan contoh keperluan dankehendak

Mengumpul maklumat kepentingan perniagaandari aspek:- memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara- memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat- menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat- mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan

Sumbangsaran tentang perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang

38

9/9-

14/9

1.2.2 Perbandingan perniagaan masa dahulu dengan sekarang (1waktu)

1.2.3 Meramalkan perubahan ciri perniagaan pada masa akan dating (2waktu)

Pelajar dapat membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang

Pelajar dapat meramalkan perubahan cirri perniagaan pada masa akan datang

Aras 1Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang

Meramalkan perubahan cirri perniagaan pada masa akan datang

Perbincangan mengenai perkembangan yang berlaku dalam perniagaan dari masa dahulu hingga sekarang

Bahan rujukan seperti akhbar, buletinperniagaan dan internet

Mencari maklumat perniagaan melalui internet (e-dagang), akhbar dan majalah

Merujuk laman web berkenaan menggunakan teknik garisan masa (salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian Masa Depan) untuk mendapatkan senario perubahan perniagaan akibat e-dagang

NOTA:Sistem perniagaan dahulu dan sekarang :sistem barter dan system wang

Alat pembayaran perniagaan masa kini : wang tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad pintar, dan pembayaran

Page 20: Khb Ting1 Ert

elektronik (epay)

Cara perniagaan masa kini:Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa-beli, prabayar, pesanan mel, mesin runcitan dan beli melalui internet

Ciri perniagaan masa akan datang diMalaysia:Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah dan tumpuan kepada perniagaan berorientasikan elektronik.

Min

ggu BIDANG/UNIT

PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN

ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN OKTOBER CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

39

16/9-20/9

1.3 Bentuk dan jenis Perniagaan

1.3.1 Bentuk Perniagaan (1waktu

1.3.2 Jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa (1waktu)

Pelajar dapat mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa

Pelajar dapat mengenal pasti ciri-ciri jenis milikan perniagaan

Aras 1Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsa

Sumbangsaran bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

NOTA:Contoh bentuk perniagaan barang:pakaian, kenderaan dan makananContoh bentuk perniagaan perkhidmatan:pengangkutan, perlindungan dan khidmat nasihatKaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi.Contohnya murid menyenaraikan bentukperniagaan yang mereka boleh ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projekhasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu

Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan runcit dan borong

Perniagaan antarabangsa meliputi eksport, import dan entreport yang melibatkan barang, perkhidmatan dan teknologi.

.

HARI MALAYSIA16.9.2012

Page 21: Khb Ting1 Ert

40

23/9-

27/9

1.4 Milikan perniagaan1.4.1 Jenis milik perniagaan

Pelajar dapat mengenal pastijenis milikan – milikan tunggal, perkongsian dan koperasi

Pelajar dapat mengenalpasti ciri-ciri jenis milikan perniagaan

Aras 2Mengenal pasti jenis milikan perniagaan -Milikan tunggal -Perkongsian -Koperasi

Mengenalpasti ciri milikan perniagaan berdasarkan pemilik, liabiliti dan modal

Menerangkan kelebihan dan kekurangan jenis milikan perniagaan

Membezakan jenis milikan perniagaan berasaskan bilangan pemilik, liabiliti dan modal

Perbincangan mengenai jenis, ciri dan perbezaan milikan perniagaan

Buku skrap jenis milikan perniagaan

NOTA:Jenis milikan perniagaan seperti:

- Milikan Tunggal- Perkongsian- Koperasi- Syarikat Sedirian Berhad- Syarikat Awam Berhad

Hari AnugerahBintang (26.9.2012)

Cuti Peristiwa 3 ( 27.9.2012

4130/9 -4/10

ULANGKAJI

Min

ggu

BIDANG/UNIT PEMBELAJARAN/TAJUK

HASIL PEMBELAJARAN ARAS AKTIVITI PEMBELAJARAN OKTOBER CATATAN(TAKWIM)

1 2 3 4

42

7/10-11/10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNPENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)

43

14/10-18/10

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUNPENILAIAN MENENGAH RENDAH (PMR)

44

21/10-25/10

Mesyuarat Kurikilum kali ke 4 23.10.2012

Page 22: Khb Ting1 Ert

45

28/10-2/11

HARI RAYAHAJI

26.10.2012 DAN 27.10.21012

MESYUARAT PANITIA 4 28 – 29 .10

46

4/11-8/11

BUDAYA TUTUP SEKOLAH

47 CUTI AKHIR TAHUN BERMULA PADA 9 NOVEMBER SEHINGGA 1 JANUARI 2013