adab ting1

of 17 /17
 BAB 31: ADAB MENJAGA FITRAH LELAKI DAN PEREMPUAN

Upload: syed-khalid-syed-akhir

Post on 04-Feb-2018

237 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 1/17

BAB 31:

ADAB MENJAGA FITRAH

LELAKI DAN PEREMPUAN

Page 2: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 2/17

KONSEP MENJAGA FITRAH LELAKI DAN

PEREMPUAN

• Manusia makhuk !i"#aan Aah $an% "ain%&aik' S(#ia" manusia )i!i"#akan )(n%an*i#+ahn$a #(+s(n)i+i'

• Fi#+ah &(+maksu) si*a# s(mua,a)i sama a)a*i-ika. m(n#a. &aka#. "(+/a#akan. "(+asaank(a%amaan )an s(&a%ain$a'

• A)a& &(+maksu) #in%kah aku a#au #u#u+ ka#a$an% haus )an &(+s0"an'

• A)a& m(n,a%a *i#+ah (aki )an "(+(m"uan&(+maksu) m(n,a%a #in%kah aku a#au #u#u+ka#a $an% &(+s0"an )an m(n,a%a si*a#s(mua,a)i s(&a%ai s(0+an% (aki a#au"(+(m"uan &(+)asa+kan s$a+ia# Isam'

Page 3: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 3/17

PERBUATAN MENYALAHI

FITRAH

Page 4: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 4/17

HADIS NABI

• Maksu)n$a: Da+i"a)a I&nu A&&as +'a. RasuuahSA m(akna# (aki $an% m(n$(+u"ai "(+(m"uan

)an "(+(m"uan $an% m(n$(+u"ai (aki'• 2Ha)is Ri/a$a# aBukha+i4

Page 5: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 5/17

 Akibat menyalahi fitrah

kelelakian dan keperempuanan

Di )unia

• Makiat berleluaa

dalam mayarakat!

• "iiih #leh

mayarakat!

• Terkena penyakit

yan$ berbahaya!• Berlakunya makiat

luar tabi%ie!

Di akhi+a#

• Nabi tidak

men$aku umatnya!

• "ilaknat #leh Allah

&'T!

"ilaknat #lehRaulullah &A'!

Page 6: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 6/17

 A"AB PER(AULAN

Page 7: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 7/17

Page 8: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 8/17

Page 9: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 9/17

Page 10: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 10/17

Page 11: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 11/17

5ARA BERADAB DENGAN KAAN

1'S(n#iasa m(m&(+i saam )anm(n)0akan k(&aikan k(#ika&(+#(mu )an &(+"isah

6'Hin)a+i "(+&ua#an a#au "(+!aka"an$an% m(n$aki#i ka/an

3'Sain% nasiha# m(nasiha#i un#ukk(&aikan

7'Ju,u+ )an ikhas )aam "(+saha&a#an8'B(+san%ka &aik )(n%an ka/an

Page 12: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 12/17

Page 13: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 13/17

KELEBIHAN BERKAAN DENGAN

ORANG 9ANG BAIK

• Samasama m(n#aa#i "(+in#ahALLAH ST'

• Dih0+ma#i mas$a+aka#'•

M(n)i)ik ,i/a m(n,a)i &aik'• Da"a# m(n!0n#0hi k(&aikan'• Dikasihi )an )i+()hai ALLAH

ST'• Da"a# m(n!(%ah "(+&ua#an

mun%ka+'• M(n)0+0n% m(akukan k(+,a

$an% &(+*a()ah'

Page 14: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 14/17

Page 15: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 15/17

Page 16: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 16/17

Page 17: Adab Ting1

7/21/2019 Adab Ting1

http://slidepdf.com/reader/full/adab-ting1 17/17

VIDEO AKHLAK