laporan survey tinjau kabaena

Download Laporan Survey Tinjau Kabaena

Post on 02-Jun-2018

227 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  1/34

  BAHAN GALIAN NIKEL PT SSU

  KECAMATAN KABAENA UTARA

  KABUPATEN BOMBANA

  PROVINSI SULAWESI TENGGARA

  P T M I L L E N I U M M I N I N G A N D R E S O U R C E S

  LAPORAN SURVEY TINJAU LOKASI LAPORAN SURVEY TINJAU LOKASI

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  2/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  KATA PENGANTAR

  Laporan Survey Tn!au Lo"a# N"e$ %aera& %e#a Laro$ano' Ke(a)a*an

  Ka+aena U*ara ' Ka+upa*en Bo)+ana' Provn# Su$a,e# Ten--ara )erupa"an &a#$

  n*erpre*a# a,a$ yan- .$a"u"an .en-an )e$&a* pe*a -eo$o- .an *opo-ra/ #er*a

  )e$a"u"an *n!auan $an-#un- "ea.aan $o"a# . $apan-an' .)u$a .ar *an--a$ 01

  A-u#*u# #a)pa 02 A-u#*u# 3405' Laporan n .+ua* un*u" )en!e$a#"an -a)+aran

  +e#ar "ea.aan #*e .#ana' &au$n- rou*e' #)e$*er .an !e**y p$an6

  Survey *n!au pro#pe"# Kp N"e$ .$a"u"an .en-an )e$&a* #n-"apan Kon.#

  . $apan-an6 Pro#e# .an a"*v*a# -eo$o- +#a )en)+u$"an *er+en*u"nya +a*uan .an

  !e+a"an )nera$6 Yan- .)a"#u. .en-an !e+a"an )nera$ a.a$a& en.apan +a&an7+a&an

  a*au )a*era$ +a" +erupa )nera$ )aupun "u)pu$an )nera$ 8+a*uan9 yan- )e)punya

  ar* e"ono)# 8+er-una .an )en--un*un-"an +a- "epen*n-an u)a* )anu#a96

  Laporan Survey Tn!au n .apa* +er!a$an .en-an +a" a*a# "er!a#a)a .en-an

  p&a" PT6 MILLENIUM MINING AN% RESOURCES .an #e)ua p&a" yan- *er"a*'

  .en-an n "a) u(ap"an *er)a "a#&6

  Ja"ar*a' 0: A-u#*u# 3405

  Tony Ha$)

  Ptensi !a"an Galian Ni#el 3

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  3/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  HALAMAN JU%UL

  KATA PENGANTAR

  %A;TAR ISI

  BAB I PEN%AHULUAN 1

  060 La*ar Be$a"an- 5

  063 Ma"#u. .an Tu!uan )a*era$ or-an# . per)u"aan )ere#ap "e +a,a& per)u"aan

  *ana& #a)pa pa.a ?ona pe$n.&an' .)ana /$u"*ua# ar *ana& +er$an-#un-6 A"+a*

  /$u"*ua# n ar *ana& yan- "aya a"an CO3 a"an "on*a" .en-an ?ona #apro$* yan-

  )a#& )en-an.un- +a*uan a#a$ .an )e$aru*"an )nera$ > )nera$ yan- *.a" #*a+$

  #eper* o$vn @ #erpen*n .an pro"#en6 M-' S .an N a"an $aru* .an *er+a,a #e#ua

  .en-an a$ran ar *ana& .an a"an )e)+er"an )nera$ > )nera$ +aru pa.a pro#e#

  pen-en.apan "e)+a$ 8Ha#anu.n .""' 0396Laporan #urvey *n!au n .$a"u"an

  #e&n--a .apa* )e)+an*u )enen*u"an $o"a# pro#pe" yan- a"an .e"#p$ora# $e+&

  $an!u*6

  Se(ara -eo$o-#' In.one#a )e)punya #u)+er .aya )nera$' *er)a#u" +a&an

  -a$an n.u#*r 8#a$a& #a*unya a.a$a& N"e$9' yan- #an-a* +e#ar6 Pe)+en*u"an

  pe-unun-an' a"*v*a# )a-)a pa.a -unun- 7-unun- ap #er*a pro#e#

  #e.)en*a# yan- *e$a& +er!a$an .a$a) pero.e yan- $a)a #e$a$u .#er*a .en-an pro#e#

  evo$u# -eo$o- yan- )en-a"+a*"an *er!a.nya pro#e# pe)+en*u"an +a&an -a$an6

  Ber+a-a n."a# a.anya pro#e# *er#e+u* +anya" .!u)pa . +er+a-a *e)pa* .

  "epu$auan In.one#a' #a$a& #a*unya . Lo"a# N"e$ %aera& %e#a Laro$ano'

  Ke(a)a*an Ka+aena U*ara ' Ka+upa*en Bo)+ana' Provn# Su$a,e# Ten--ara6

  Ptensi !a"an Galian Ni#el 5

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  5/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  1.2 Maksud dan Tujuan

  Survey Tn!au Lo"a# yan- .$a"u"an . ,$aya& IUP E"#p$ora# PT6 M$$enu)

  Mnn- An. Re#our(e#' +er)a"#u. un*u" )en(ar .a*a $apan-an -una )e$en-"ap

  "e+u*u&an n/or)a# )en-ena "ea.aan )or/o$o- .an *opo-ra/' "e+era.aan #n-"apan

  +a*uan #e(ara u)u)6 Se$uru& .a*a yan- .pero$e& )erupa"an +a&an "a!an a*au eva$ua#

  *e"n# un*u" )enen*u"an .aera& *er#e+u* e"ono)# apa *.a"6

  1. Met!de Penel"t"an# Alat dan Ta$a%an Eks%l!ras" Det"l

  Pene$*an yan- .$a"u"an .a$a) e"#p$ora# .e*$ n +erupa pen-u)pu$an .a*a

  $apan-an' pen-a)a*an n/ra#*ru"*ur !a$an un*u" )enu!u $o"a#' *ran#por*a# .an

  pen-a)+$an #a)pe$ *ana& un*u" ana$## ")a6 Pera$a*an $apan-an yan- .-una"an

  a.a$a& "o)pa# -eo$o-' pa$u -eo$o-' GPS' loupe' "o)para*or' scraberpen'

  magneticpen' "an*on- #a)pe$ +a*uan' "a)era' "o)pu*er .an $annya6

  Ta&apan E"#p$ora# )e$pu*

  a6 S*u. .a*a #e"un.er .aera& *e$*an' +erupa .en*/"a# .an nven*ar#a# po*en#

  #u)+er.aya )nera$ #er*a .aya .u"un- $n-"un-annya6

  +6 Pen-a)a*an "on.# +u.aya' #o#a$ .an $n-"un-an )a#yara"a*6

  (6 Pen-a)a*an -eo)or/o$o- .an *opo-ra/ .an /o*o +en*an- a$a)6

  .6 Pe)+ua*an pe*a .an penyu#unan $aporan6 Pe)+ua*an pe*a +erupa .-*a# pe*a

  )en--una"ansoftwareAutoCad Land Desktop34046

  Ta&ap pen-o$a&an pa.a *a&ap n pen-e$o$aan .a*a $apan-an .$a"u"an .en-an

  *a&apan ana$#a .a*a $apan-an .an *a&apan pe)+ua*an $aporan #urvey *n!au6

  Ptensi !a"an Galian Ni#el

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  6/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  1.& L!kas" dan Pen'a%a"an Daera$ Penel"t"an

  Se(ara a.)n#*ra*/' $o"a# pene$*an Lo"a# N"e$ %aera& %e#a Laro$ano'

  Ke(a)a*an Ka+aena U*ara ' Ka+upa*en Bo)+ana' Provn# Su$a,e# Ten--ara

  8Ga()ar 1.196 %en-an +a*a#7+a*a# "oor.na* #e+a-a +er"u*

  Koor.na* KP

  0 S< 4= 4:6: E030

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  7/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  Pe*a Lo"a# area +$o" po*en# N"e$ PT6SSU pa.a #"a$a 0

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  8/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  Pe*a Lo"a# area +$o" po*en# +au"#* PT6SSU pa.a #"a$a 06< K)6

  Lo"a# Ter$e*a" . .aera&' Ka+upa*en Bo)+ana' Provn# Su$a,e# Ten--ara6

  Pen(apaan .aera& *e$*an .apa* .*e)pu& )e)a"a "en.araan ro.a e)pa* .ar

  "o*a Ken.ar ' $a$u )enye+ran- . pe$a+u&an Ken.ar #e"*ar 3 7 5 !a)' La$u *+a .

  pe$a+u&an Ka#pu*e . Bo)+ana6 %ar +o)+ana )e)a"an ,a"*u #e"*ar 0 !a) .en-an

  "en.araan ro.a 5 )enu!u $o"a# IUP PT SSU6

  Ptensi !a"an Galian Ni#el :

  Lo"a# PT SSU

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  9/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  Pe*a 0606 Pe*a Ga)+aran Pen(apaan $o"a# .an !ara"

  ;o*o 0636 Ja$an Bo)+ana yan- #u.a& +era#pa$ +a" .an )u$u#

  Ptensi !a"an Galian Ni#el

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  10/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  ;o*o 0616 Ja$an )enu!u Lo"a# Kp IUP .ar Bo)+ana

  BAB II

  K*NDI+I GE*GRA,I+ DAN +*+IAL MA+-ARAKAT

  2.1 K!nd"s" Ge!gra"s

  Ptensi !a"an Galian Ni#el 04

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  11/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  L!kas" Pen"njauan d" Ke'a(atan Ka)aena Utara # Ka)u%aten B!()ana#

  Pr!/"ns" +ula0es" Tenggara

  Pu$au Ka+aena !u-a *er)a#u" ,$aya& Moronene' #e+a+ pen.u.u" a#$ pu$au

  pen-&a#$ -u$a )era& *u a.a$a& #u"u Moronene6 Me#" .e)"an' pe)ern*a&an

  Mo"o$e . Ka+aena +er#/a* o*ono)' *.a" a.a &u+un-an #*ru"*ura$ )aupun &u+un-an

  a/$a*/ .en-an "e"ua#aan Mo"o$e . .ara*an +e#ar' a"an *e*ap &u+un-an "e"era+a*an

  . an*ara )o"o$e .an ra"ya* #an-a* era* *eru*a)a +a&a#a .an +u.aya yan- "&a#6

  Ke"ua#aan )o"o$e . Ka+aena +era.a . +a,a& "on*ro$ Ke#u$*anan Bu*on' #eper*

  &a$nya )o"o$e $annya . .ara*an +e#ar !a?ra& Su$a,e# Ten--ara6 Su$*an Bu*on

  )ene)pa*"an pe*u-a# "era*on . Ka+aena yan- +er-e$ar La"na Ko+aena6 Karena *u

  #e(ara #*ru"*ura$ Ka+aena $e+& .e"a* .en-an Bu*on' ,a$aupun +e-*u #e(ara "u$*ura$

  $e+& .e"a* .en-an Bo)+ana' *er"a* +u.aya .an +a&a#a' #er*a ra#6

  W$aya& Ka+upa*en Bo)+ana +er+a*a#an .en-an

  U*ara Ka+upa*en Ko$a"a .an Ka+upa*en Kona,e Se$a*an

  Se$a*an Lau* ;$ore#

  Bara* Te$u" Bone

  T)ur Ka+upa*en Muna .an Ka+upa*en Bu*on

  Lua# W$aya&

  Ka+upa*en Bo)+ana )e)punya ,$aya& .ara*an #e$ua# 36:5 =D3

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  12/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  Ga)+ar 3606 Ba*a# ,$aya& Provn# Ka$)an*an Ten-a&

  2.2 K!nd"s" +!s"al Masarakat

  36360 Per#e+aran Pen.u.u"

  Pa.a *a&un 344< *er$&a* +a&,a 33'

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  13/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  ;o*o 3636 ;o*o "ena)pa"an pen--unaan $a&an

  Ptensi !a"an Galian Ni#el 01

  Lo"a# KP PT SSU

  Ja$an +e"a# $e-a$ $o--n-

  Po&on Kare*

  Po&on Aren

  Hu*an .o)nan "are*

  an Po&on Aren

  Ja$an +e"a# $e-a$ $o--n-

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  14/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  ;o*o 3656 Pe*a Ta*a Guna La&an %an Mnera$ % Ka+aena

  BAB III

  GE*L*GI UMUM DAERAH

  Ber.a#ar"an -eo$o- re-ona$ Ko$a"a .an Ka+aena 8P1G

  Ban.un-'T6O6S)an.!u*a" .""'019' .aera& pene$*an +era.a pa.a /or)a# )a*ano

  8K)9 .an Ko)p$e"# Po)pan-eo6;or)a# Ma*ano 8K)9 Ter.r .ar #a*uan +a*uan

  +a*u-a)pn- *er&a+$ur uan- .an *er.aur"an'r!an- ra.o$ara .an +a*u#a+a"6;or)a#

  Ptensi !a"an Galian Ni#el 05

 • 8/10/2019 Laporan Survey Tinjau Kabaena

  15/34

  PT. SSU, Kabaena Utara, Sulawesi Tenggara

  +a*uan n +eru)ur Kapur A"&r7Pa$eo#en A,a$6Ko)p$e"# Po)pan-eo 8PTp)9*er.r

  .ar #a*uan +a*uan #e"# )"a'#e"# -$o"o/an'#e"# a)/+o$*'#e"# "$or*'r!an-

  +er$a6p#'#e"# -ene#aan'pua$an .an +a*u-a)pn- )e*a6;or)a# n +eru)ur Pa$eo#en

  .1 Ge!l!g" Reg"!nal

  .1.1 ,"s"!gra".

  Ber.a#ar"an Pe*a -eo$o- $e)+ar Ko$a"a'se(ara )or/o$o- .aera& n .apa* .+e.a"an

  )en!a. e)pa* #a*uan ya*u pe-unun-an' per+u"*an' .aera& "ar# .an .a*aran ren.a&6

  %aera& pe-unun-an *er#e+ar .+a-an +ara* 8pe-6An-o,a$a9 .an +a-an *