laporan penyediaan makanan donut kek

Download Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

Post on 06-Jul-2018

238 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  1/33

    PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL DAN

  VOKASIONAL

   JABATAN TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

  AT 07 – PENDIDIKAN EKONOMI RUMAH TANGGA

   (VEF3013)

  PENYEDIAAN MAKANAN

  LAPORAN AMALI 5

   (MAKANAN DESSERT)

  DISEDIAKAN OLEH:

  NAMA NOMATRIK  

  ZAHID BIN UMARGUL D20131064595 NOOR SYAZANI BIN!I AB KADIR D2012105"234 HABIBAH BIN!I MOHD !AHIR D2012105"550 MAZIAH BIN!I DAUD D2012105"21#

  DISEDIAKAN UNTUK:

  $IK NUR SYUHADA BIN!I %ABARUDIN

  TARIKH PENGHANTARAN:

  2# APRIL 2015

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  2/33

    PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  ISI KANDUNGAN

  PERKARA MUKA SURAT

  Penghargaan

  1. Pengenalan 1

  2. Penerangan Menu 2

  3. Resepi Standard 31!

  ". Pe#$ahagian Tugas %Se$elu#&

  se#asa& selepas'

  1112

  (. )*rang Peran+angan Ker,a

  (.1 )*rang A

  (.2 )*rang )

  (.3 )*rang -

  (." )*rang D

  122

  /. Penilaian % 0ele$ihan& 0ele#ahan

  dan +ara #engatasi'

  23!

  . Kesi#pulan 31

    . a#piran 313(

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  3/33

    PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  PENG4ARGAAN

  Alhamdulillah dan syukur ke hadrat Ilahi diatas limpahan kurnia dan barakah dari-Nya

  diatas kesempatan bagi kami dalam mengikuti Kursus Penyediaan Makanan, Kod VEF 3!3 bagi

  meneruskan sesi pembela"aran kami di semester ini# $urut diu%apkan u%apan terima kasih kepada

   pihak Fakulti Vokasional dan $eknikal kerana memberi ruang dan peluang untuk kami

  mengambil kursus ini bagi memenuhi kapasiti kursus yang disediakan#

  $erima kasih "uga diu%apkan kepada pensyarah kami iaitu &ik Nur 'yuhada (inti

  )abarudin kerana memberi ruang dan peluang untuk mengikuti kursus ini# $erima kasih "uga

  diu%apkan kepada En%ik *a+an dan En%ik Fuad membantu kami dalam menyediakan menu

   Dessert  pada sesi amali kali ini di"alankan#

  )uga diu%apkan "utaan terima kasih kepada setiap ahli kumpulan kami kerana bertungkus

  lumus dalam menyiapkan tugasan ini dengan suasana kitchen yang baru dan memenuhi kapasiti

  yang mengambil masa sedikit lama bagi menu kali ini# alaupun ada diantara kami yang

  mempunyai kekangan lain namun kami ber"aya "uga melaksanakan tugasan ini#

  $erima kasih diu%apkan kepada semua yang membantu dalam men"ayakan misi

  mengikuti kursus ini bagi memenuhi ruang dan tanggung"aab yang perlu dilaksanakan oleh

  kami dalam sesi pembela"aran di peringkat i"a+ah ini#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  4/33

    PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  1.! PENGENAAN

     Dessert .Pen%u%i Mulut merupakan hidangan yang dihidangkan atau disediakan selepas

  menikmati hidangan barat.utama# 'esuatu menu yang tidak menghidangkan dessert , dianggap

  kurang lengkap dalam Penyediaan makanan# Dessert  merupakan hidangan pen%u%i mulut yang

  terakhir selepas Appertizer/ Pembuka 'elera, 'up, dan *idangan /tama#

   Desser t dihidangkan selepas makan tengah hari atau makan malam untuk melengkapkan

  atau menyeimbangkan hidangan# Dessert  "uga akan memberi pelbagai arna pada hidangan dan

  menghilangkan rasa muak# Ianya hendaklah seimbang ataupun lengkap dengan hidangan-

  hidangan lain# 'ekiranya hidangan lain sudah berlemak perlu dipertimbangkan hidangan dessert 

  yang kurang berlemak#

    Dessert  dibahagikan kepada tiga 031 "enis iaitu panas, se"uk dan se"uk beku#  Dessert panas

  hendaklah segera dihidangkan sebaik saha"a dessert tersebut disediakan supaya rasa dan rupanya

  tidak ter"e"as# &ontoh dessert  panas yang akan ter"e"as apabila dibiarkan terlalu lama di me"a

  hidagan ialah souffle akan "atuh, pisang goreng akan hilang kerangupannya dan pankeke (creepe)

  akan menyerap sos#

   Dessert  se"uk pula terdiri daripada kastard, "eli, pudding, tat, kek dan mousse#  Dessert  ini

  dihidangkan dalam a%uan ke%il dan dihias dengan buah-buahan, %oklat, keka%ang, krim atau sos#

   Dessert   se"uk beku sangat popular dan disukai ramai#  Dessert   ini menambah 2ariasi kepada

  hidangan dan sangat sesuai dihidang pada %ua%a panas terutamanya selepas makan tengah hari#

  Aiskrim 'undae adalah %ontoh dessert  se"uk beku#

  Menu amali kami pada kali ini ialah  Dessert.  Dessert nya adalah dessert se"uk iaitu Carrot Cake

  dan onnut#

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  5/33

    PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  !0 PENERANGAN MENU

  Pada minggu ini kami menyediakan menu makanan dessert atau pen%u%i mulut# Antara

  menu makanan dessert ini ialah %arrot %ake dan "uga donut#Menu pada kali ini menggunakan

   banyak kaedah untuk menghasilkannya#

  (ahan utama bagi membuat %arrot %ake adalah telur, tepun,gula perang,minyak 

   "agung,serbuk penaik,serbuk soda,garam,serbuk %innamon,lobak dan "uga alnut# &ara

   penyediaannya adalah dengan menga%au telur dan gula perang dengan sekali# $u"uannya untuk 

  sebatikan telur dan "uga gula perang#kemudian masukkan tepung yang telah digaulkan sekali

  dengan lobak yang telah dipotong# kemudian bakar didalam ketuhar dengan suhu yang yang

  ditetapkan iaitu !4 dar"ah %el%ius dengan masa selama 5 minit#/ntuk membuat %heese %ream

   pula ia perlu memasukkan butter dan %ream %heese kedalam mi6er dan tambahkan sedikit gula

  i%ing dan putar sehingga men"adi %ream#

  Menu bagi donut pula adalah hamper sama dengan %arrot %ake tadi iaitu menggunakan

  tepung sebagai bahan utamanya# 'elain itu,ia "uga memerlukan bahan sampingan yang lain

  seperti telur,gula,garam,butter dan "uga yis segera#&ara penyediaan untuk donut ini ialah

  memerlukan proses menguli tepung dan "uga membuat bentuk donut#'elain itu proses

  menggoreng "uga diperlukan dalam penyediaan resepi donut ini

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  6/33

    PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  30 RESEPI STANDARD

    NAMA RESEPI :

    DONU!

  KUANTITI BAHAN"BAHAN ALATAN DIGUNAKAN

  250 &' !*+,-& './ Strainer   /+ G, Wok   /+ G' Wooden spoon

  25 &' !*,' Tongs 30 &' Butter Bowl 5 &' Y *&*' Double boiler 

  B#$#% $'#%:

    White chocolate

    Chocolate

    Butterscotch

    Cheddar cheese/mozzarella cheese

     Almond fakes

    Icing sugar 

    anilla essence

  ARA PENYEDIAAN:

  1) !-& *, ',- *-&- /*+/ M,77- 8- 7*'-& 7*,

  &' - ,//*' 7*  -&7,7 ,-- A,-:7, 8-&&

  */ 2) M,77- /*,' - ' *;,7 *7/ * *7/ - , ,--

  8-&& *-; .8 *,/

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  7/33

    PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  3) K*,- ,77- *-/*& - &' U *8-&& *-/*& */,<

  */, */ *-&- ,-- /, *8-&& */7 4) B,/7- .8 - ,77- .8 7*  -&7,7 ,-/,7 +'.*

  +*-+- B'7- .8 *-&*-& , 7 &- =->5) A+ .8 ,8 *-&*-&? /*7- .8 *-&- *-,,7

  K*,- /*'77- .8  / *; >-& /,' *-&- *7/

  /*+,-& 6) L*+*'7- .8 *-&- *-&&,-7- /.'7 *' '/ - &,-7-

  /*'+ ,-/,7 **-/,7 .-,/ #) R*8/7- .8 8-&& *-; 7*-& ") P-7- ->7 ,-/,7 *-&&.'*-& .-,/ D.-,/ &.'*-& *8-&&

  7*+*'-&

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek

  8/33

    PENYEDIAAN MAKANAN (VEF3013)

  1 /+ B7-& +.*'  /+ S/ 1 /+ $--.- +.*' 340 & $''./ (C-* ;,*--*) 110 & -,/ ('.,&8> 8.++*)

  S8/ /.&*/8*' .,'? 7-& .? 7-& +.*'? /? --.- +.*'

  (*',7 7,/ 7>, -)

  M,*$-.:

   1) P,7, /*,' - &, +*'-& ;,&

  2) !8 ->7? /8 /*+,-& 7*, .7 *'8

  3) .7 M (*-&&,-7- *-,7 7>,) - *-8 -,/

  4) B7' + ,8, 1"0  $? 40

 • 8/17/2019 Laporan Penyediaan Makanan Donut Kek