kata kerja spm

Click here to load reader

Post on 16-Jan-2016

276 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

kata kerja

TRANSCRIPT

KATA KERJA

1. MAKSUD:Semua jenis perbuatan atau aktiviti yang dijalankan.

2. BAGAIMANA MENENTUKAN KATA KERJA:i. tidak berimbuhan: tidur, makan, baca, kiraii. imbuhan meN: menari, mendapat, menggaru, menyapuiii. imbuhan meN..kan: menjalankan, meratakan, menggalakkan,iv. imbuhan meN..i:menjuarai, merasai, menggagahi, menyertaiv. imbuhan memper.kan: mempertahankan, memperjuangkanvi. imbuhan memper..i: mempercayai, memperhayati, memperingativii. imbuhan memper..: memperbesar, mempercantik, memperluasviii. imbuhan di: dibaca, diletak, dimakanix. imbuhan dikan: dijalankan, dibacakan, ditamatkanx. imbuhan diper.kan: diperkhabarkan, dipermainkanxi. imbuhan diperi: dipercayai, diperhayatixii. imbuhan diper: diperbesar, diperluas, diperpanjangxiii. imbuhan ber.kan: bertemankan, berdasarkan, berpandukanxv. imbuhan ber.: berjalan, berkata, bermainixv. imbuhan ter.: terbawa, termakan, terangkat

3. JENIS KATA KERJA:

A.KATA KERJA TRANSITIF (KTT)

a. KTTialah kata kerja yang tidak boleh berdiri sendiri. Kata kerja ini memerlukan objek di hadapannya sebagai pelengkap.Contoh : Ayah saya menjalankan tugas. (tugas ialah pelengkap)

b. Apakah imbuhan kata kerja tak transifit?-perkataan yang berimbuhanmeN.kan: menjalankan, menceritakan-perkataan yang berimbuhanmeN.i: menjalani, mengubati-perkataan yang berimbuhanmemper.kan: memperjuangkan, memperkayakan-perkataan yang berimbuhanmemper.i: memperingati, memperbaiki-perkataan yang berimbuhanber.kan: bertemankan, bersuamikan-imbuhanmeN yang diikuti kata nama: menyanyi lagu, menyapu sampah

c. Kesalahan penggunaan kata kerja transitif.

i. Kata kerja transitif tidak boleh hadir di hujung ayat. (mesti ada objek pelengkap)Salah:-Bapa saya sedangmenjalankan.-Dia tidur denganberbantalkan.Betul:-Bapa saya sedangmenjalankan tugas.-Dia tidur denganberbantalkan lengan.

ii. Selepas kata kerja transitif, jangan letak kata sendi atau kata hubung. (contohnya akan, tentang, mengenai, dengan, di, ke, dan lain-lain)Salah:-Diamenceritakan tentang pengalamannyadi luar negara.-Ibu sedangmerindui akan anaknya.-Diabersuamikan dengan seorangdoktor.Betul:-Diamenceritakan pengalamannyadi luar negara.-Ibu sedangmerindui anaknya.-Diabersuamikan seorangdoktor.

iii. Kata kerja transitif mesti diikuti dengan objek dan bukan perkataan lain.Salah:-Diamenghadapi banyakmasalah.-Kakakmenarik dengankuat tangan adik.-Kamimenendang denganderas bola itu.Betul:-Dia banyakmenghadapi masalah.-Kakakmenarik tanganadik dengan kuat.-Kamimenendang bolaitu dengan deras.(Anda menghadapi masalah kesihatan? Silaklikuntuk panduan)

B. KATA KERJA TAK TRANSITIF. (KKTT)

a. KKTTialah kata kerja yang boleh berdiri tanpa pelengkap. Jika ada perkataan lain di hadapannya, perkataan atau frasa itu dipanggil penerang.

b. Contoh :i. Ayah berjalan di tepi pantai. (boleh berhenti selepas berjalan)ii. Adik berlari ke hujung jalan. (boleh berhenti selepas berlari)

c. Apakah imbuhan bagi kata kerja tak transitif?-perkataan yang berimbuhanber..: berjalan, bercerita, bekerja-perkataan yang berimbuhanter.: terangkat, terbawa, tercapai-perkataan yang berimbuhandi: diangkat, ditembak, diambil-perkataan yang berimbuhandi .kan/i: dijalankan, dihadiahi, dihadiahi-perkataan yang berimbuhandiperkan/i: diperdayakan, dipersalahi-imbuhanmeN. yang diikuti tempat: menyanyi di pentas (tempat)

d. Kesalahan penggunaan kata kerja tak transitif. (KKTT)

i. Selepas kata kerja tak transitif, mesti letak kata sendi atau kata hubung jika ayat hendak dipanjangkan. (contohnya akan, tentang, mengenai, dengan, di, ke, oleh dan lain-lain)Salah:-Diabertemu rakannyadi bandar.-Diabercerita pengalamannyadi luar negara.-Perompak ituberlari tepi jalanraya.-Saya tidakterangkat kotakitu.-Buku itudibaca kakaknya.Betul:-Diabertemu dengan rakannyadi bandar.-Diabercerita tentang pengalamannyadi luar negara.-Perompak ituberlari di tepi jalanraya.-Saya tidakterangkat akan kotakitu.-Buku itudibaca oleh kakaknya.

Golongan Kata

A. Kata Nama

1. Kata Nama Am

Contoh: baju,mimpi, idaman,demokrasi, kemerdekaan.

2. Kata Nama Khas

Contoh: Ahmad, Shah Alam, Majlis Perbandaran Kelang.

3. Kata Ganti Nama

Contoh: saudara, tuan, saya, anda, beliau.

B. Kata Kerja

1. Kata Kerja Transitif- kata kerja yang mesti diikuti oleh objek.

Contoh:

membeli ( makanan ) dibeli

menggunakan (tenaga ) digunakan

mendiami ( kawasan) kudiami

mempereratkan (hubungan) dipererat(kata kerja transitif aktif) ( kata kerja pasif)

2. Kata Kerja Tak Transitif- kata kerja yang tidak dikuti oleh objek.

Contoh:

bangunan, datang, tersenyum, membesar, terduduk, berkeliaran( kata kerja tak transitif tak berpelengkap)

tinggal, beransur, berbantalkan( kata kerja tak transitif berpelengkap)

C. Kata Adjekitif

Kata adjektif menerangkan sifat, rupa atau keadaan sesuatu.

Contoh:

berani, pandai, nakal, kuning, lembut, segar, cetek, rindu, tegas

D. Kata Tugas

kata yang terdiri daripada pelbagai jenis sama ada sebagai penghubung, penerang, penguat, pendepan, pembantu, penegas, penafi, pembenar, pemeri ataupun tugas-tugas lain.

Contoh:

a. kata hubung: dan, atau, tetapib. kata seru: wah, amboi, aduhc. kata tanya: bagaimana, siapa, bila, berapad. kata perintah: sila, tolong,harape. kata pangkal ayat: hatta, maka, shahadanf. kata bantu: akan, pernah, sudahg. kata penguat: amat, sangat, sungguhh. kata penegas: juga,lah, tah,puni. kata nafi: tidak, bukanj. kata pemeri: ialah, adalahk. Kata sendi nama: di, dari, dalaml. kata pembenar: ya, benar, betulm. kata bilangan: dua,segala, masing-masingn. kata arah: atas,situ, dalamo. kata pembenda: yang, -nyap. kata penekan: -nyaTATABAHASA : NOTA RINGKAS DAN LATIHAN KENDIRIMORFOLOGI1.KATA GANTI NAMA2.KATA ADJEKTIF DENGAN KATA PENGUAT3.KATA ADJEKTIF TERBITAN4.KATA KERJA TAK TRANSITIF BERAPITAN5.KATA KERJA PASIFSINTAKSIS1.AYAT BERPOLA FN+FN2.AYAT BERPOLA FN+FKa.FN+FKtrb.FN+FKttr3.AYAT BERPOLA FN+FA (PERLUASAN AYAT )4.AYAT SONGSANG5.AYAT PASIF SUSUNAN SONGSANG6.AYAT PERINTAH7.AYAT MAJMUK8.AYAT TUNGGAL

TABAHASA : NOTA RINGKAS DAN LATIHAN KENDIRIANALISIS MORFOLOGI DAN SINTAKSIS1(RUJUKAN UTAMA:1.TATABAHASA DEWAN DAN2.BUKU TEKS BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

A.KATA NAMA1.GOLONGAN KATA NAMAKata nama amKata nama khasKata ganti nama2. PEMBENTUKAN KATA NAMAKata nama tunggalKata nama terbitanKata nama majmukKata nama ganda

Golongan kata nama1. Kata nama am merujuk padaa.Benda: contoh- buku, orang, sekolah, pokok. bumib.Perkara: contoh cuaca, angin, udara, sedutanc.Konsep: contoh-perpindahan, pembinaan, perbuatan,keadilan,kedamaian2. Kata nama khas ialah khusus pada sesuatu nama, contohorangpangkathaiwanbendaperbadananundang-undangbangsa,bahasaHuruf pertama setiap kata ditulis dengan huruf besarContoh: Puteri Cendera KesumaPusat dalam Komuniti3. Kata nama khas terbahagi kepada dua;Kata nama khas hidup (manusia dan bukan manusia)Kata nama khas tak hidup4. kata ganti namaKata ganti nama tunjuk-pengganti kata nama-menunjukkan benda atau perkara yang dirujuk-dua kata ganti nama tunjuk(inidanitu)Kata ganti nama diriKata ganti nama diri tanya-apamerujuk benda atau perkara-siapamerujuk orang-manamerujuk benda atau orangKata ganti nama diri orang-Kata ganti nama diri orang pertama :saya, aku, beta, hamba, patik, kami, kitaKata ganti nama diri orang kedua:anda, engkau, awak, kamuKata ganti nama diri orang ketiga:ia, dia, mereka, nya, baginda, beliau, merekaLatihan 1:Berdasarkan cerpen Memori Seorang Tua (Antologi Harga Remaja ); kenal pastisekurang-kurangnya lima belasi. kata nama amii. kata nama ganti namadaniii. enamkata nama khasPembentukan kata namaA.KATA NAMA TUNGGAL:satu morfem bebaskata inti bagi Frasa NamaContoh: buku, kereta, wang,perempuanSatu lagi bentuk kata dalam kategori kata nama tunggal ialah kata akronim***KATA AKRONIM ialahCantuman bahagian-bahagian tertentu daripada serangkaian perkataan.Cantuman boleh terdiri daripadaHuruf-huruf daripada rangkaian kataSuku-suku kata daripada rangkaian kataBahagian-bahagian daripada perkataanAda 4 jenis KATA AKRONIM1.Cantuman huruf awal perkataan-perkataanContoh: ABIM- ANGKATAN BELIA ISLAM MALAYSIAUSIM-UNIVERSITI SAINS ISLAM MALAYSIAUNITAR- UNIVERSITI TUN ABDUL RAZAK( cantuman huruf awal mesti membentuk sebutan baru tetapi masih mendukung makna yang sama )2.Cantuman huruf dan suku kata perkataan sesedap sebutanContoh: Perhilitan PerlindunganHidupanLiar danTamanNegaraMAWAR -MajlisWanitaJohor3. Cantuman suku kata awal perkataanContoh: tadika tamandidikankanak-kanakcerpen ceritapendekkomsas komponensastera4.Cantuman bahagian awal perkataan pertama dengan bahagian lain dalam perkataan yang mengikuti.Contoh: jentolak jenteratolakjalurah-jalanlurahpurata-pukulrataB. KATA NAMA TERBITANTerhasil melalui proses pengimbuhan pada kata dasar4 jenis imbuhan yang boleh digabungkan dengan kata dasar bagi mmenghasil kata nama terbitanImbuhan awalanImbuhan akhiranImbuhan apitanImbuhan sisipan5 jenis katayang menerima imbuhan untuk membentuk KATA NAMA TERBITANKata akarKata tunggalKata terbitanKata majmukRangkaian kataKata akarTawa- tertawa( awalanter-... )Mudi kemudi (awalanke-... )Kata tunggalhancur- kehancuran ( apitanke-.... -an)bina- pembinaan(apitanpem-...-an)renung renungan(akhiran...-an)ceramah- penceramah (awalanpen-...)kembung keembung( sisipan ....- em.-... )Kata terbitanBerangkat -keberangkatan( apitanke-....-an)Berkesan-keberkesananSinambung kesinambunganKata majmukIbu bapa keibubapaan( apitanke-....-an)Kenal pasti pengenalpastian (apitanpe-...-an)Rangkaian kataTidak adil- ketidakadilan( apitanke-...-an)Tidak sempurna ketidaksempurnaan(apitanke-....-an)Melalui proses pengimbuhankata nama terbitanboleh terhasil daripadaKata kerja:bina pembinaanjalan- perjalananKata adjekti