kata kerja

Click here to load reader

Post on 21-Dec-2014

7.531 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Roudhahtul Isa (08D0008), Halifah Husaini (08D0013), Diploma Pendidikan Rendah 2008/2011. TOPIK PEMBENTANGAN: KATA KERJA, Semester 4 (Tahun 2010), Pensyarah/pengendali Kursus: Cikgu Kartika, Nama Kursus: ASAS NAHU BAHASA MELAYU II, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM.

TRANSCRIPT

  • 1. PL 0225: Asas Nahu Bahasa MelayuKata KerjaOleh: Hjh Nur RoudhahtulQiyah Bte Hj Isa(08D0008) Nurul Halifah Bte Husaini (08D0013)

2. Isi kandungan Definisi Mengenal Kata Kerja Pecahan Kata Kerja Tunggal Kata Kerja Terbitan 3. Definisi 4. Kata Kerja Kata yang menggambarkan perbuatanyang kita lakukan. Contohnya, kita boleh: Bermain Tidur Menulis Bermacam-macam lagi 5. Binatang dan pokok pun bolehmembuat bermacam-macam kerja. Contohnya: Kucing boleh melompat. Ikan boleh berenang. Bunga boleh berkembang & lain-lain lagi.Kata Kerja 6. Benda-benda mati juga boleh bekerja. Contoh: Jam boleh berjalan. Kereta boleh meluncur. Awan boleh berarak & sebagainya. Kata Kerja 7. Mengenal KataKerja 8. Mengenal Kata Kerja Bagaimanakah caranya untuk kita mengenalKata Kerja? Salah satu caranya adalah dengan mencubamemberi Kata Bantu pada perkataan itu. Kalau boleh sudah tentu perkataan itu KataKerja. Kata bantu ialah akan, belum, telah, sudah,masih, pernah, dan sedang.Mengenal Kata Kerja 9. Contoh: Makan Sudah makan? (ada makna) Bola Sudah bola? (tiada makna) Mandi Sudah mandi? (ada makna) Pokok Sudah pokok? (tiada makna)Mengenal Kata Kerja 10. Pecahan 11. Kata Kerja Tak TransitifPenggunaan: Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan danperbuatan itu tidak terkena kepada orang lain ataubenda lain.Terbahagi kepada 2 jenis: Kata Kerja TakKata Kerja TakTransitif yang tak Transitif yangberpelengkap berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif 12. Kata Kerja Tak Transitif yang takberpelengkap Ia adalah Kata Kerja yang tidak memerlukanpenyambut atau objek sesudahnya sebagaiperlengkap. Ia juga mempunyai makna yang sempurna. Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkap 13. Contoh: Bangun Jatuh Menangis Contoh ayat: Semua penonton bangun. Durian jatuh. Adik menangis. Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkap 14. Kata Kerja Tak Transitif yangberpelengkapPenggunaan:Kata Kerja yang mesti dijelaskan lebih lanjut. Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap 15. Contoh: Menjadi Berbuat Tinggal Contoh ayat: Bila saya dewasa, saya hendak menjadiDoktor. Saya tinggal di Kampong Mata-Mata. Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap 16. Ayat seperti contoh-contoh itu tadimenunjukkan Kata Kerja yang tidakmempunyai makna yang lengkap. Ianya hendaklah diikuti oleh unsur pelengkap. Unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepadaKata Kerja Tak Transitif ialah: Kata Adjektif sebagai pelengkap Frasa Sendi Nama sebagai pelengkap. Kata nama sebagai pelengkap.Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap 17. Kata Kerja Tak Transitif menggunakanKata Adjektif sebagai pelengkap Contoh: Genting, kukuh, jahat, baik, lemah, adil dan yangselebihnya hadir sesudah Kata Kerja Tak Transitifuntuk melengkapkannya. Contoh ayat:i. Keadaannya semakin genting.ii.Kesihatan ibunya beransur baik.iii.Hari demi hari, badannya menjadi lemah. 18. Kata Kerja Tak Transitif menggunakanFrasa Sendi nama sebagai pelengkap Penggunaannya:Yang hadir selepas Kata Kerja Tak Transitif bagimendukung makna tempat. Contoh: Berada Tinggal Menetap MembelokKata Kerja Tak Transitif menggunakan Frasa Sendi nama sebagai pelengkap 19. Contoh ayat:i. Mereka berada di KL.ii. Saya tinggal di Kampong Sengkarai.iii. Keretanya membelok ke kiri. Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Frasa Sendi nama sebagai pelengkap 20. Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Nama sebagai pelengkap Penggunaannya Mesti diikuti oleh pelengkap kata nama. Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Nama sebagai 21. Yang berimbuhan (ber-kan) Contoh ayat: Dia berbantalkan lengan. Pengemis itu berselimutkan kotak.Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Nama sebagai pelengkap 22. Yang diikuti dengan perkataan menjadi dan ada Contoh ayat: Dia menjadi guru. Orang itu ada harta. Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Nama sebagai pelengkap 23. Kata Kerja Transitif Kata kerja yang menerima penyambutsesudahnya, iaitu objek. Menjawab pertanyaan apa?,mempunyai pelaku dan penyambut. Terbahagi kepada 2 jenis: Ayat AktifAyat PasifKata Kerja Transitif 24. Kata Kerja Transitif (Ayat Aktif) Kata Kerja yang menerima awalan meN-dengan/ tanpa akhiran kan/ -i. Contoh: Membeli Menaiki Memasukkan MakanKata Kerja Transitif 25. Contoh ayat:i. Ali membeli buku. (Ayat Aktif) Ali Pelaku (Penyambut) membeli apa? = Bukuii. Esha suka menaiki basikal.Esha Pelaku(Penyambut) Menaiki apa? = Basikal Kata Kerja Transitif 26. Kata kerja Transitif (Ayat Pasif) Kata Kerja hasil daripada proses transformasiatau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif. Ayat yang mengandungi kata oleh, diimbuhan awalan ter.. Contoh: Dibeli Dinaiki Dimasukkan Kumakan Kata Kerja Transitif 27. Contoh ayat:- Buku dibeli oleh Ali. (Ayat Pasif)Apa yang dibeli oleh Ali? = BukuBuku itu dibeli oleh? = Ali- Basikal telah dinaiki oleh Esha. (Ayat Pasif)Apa yang dinaiki oleh Esha? = BasikalBasikal itu dinaiki oleh? = EshaKata Kerja Transitif 28. Kata Kerja Tunggal 29. Kata Kerja Tunggal Perkataan yang boleh berdiri dengansendirinya tanpa menggunakan imbuhan. Kerana, perkataan itu sudah jelas danmempunyai makna yang sempurna. Contohnya: Balik Mara Terbang 30. Contoh ayat: Murid-murid itu balik ke rumah. Kumpulan askar itu pun mara. Burung helang terbang di angkasa. 31. Kata Kerja Terbitan 32. Kata Terbitan Hampir semua perkataan bolehmenerima imbuhan untuk menjadi KataTerbitan. Perkataan-perkataan yang mempunyaiimbuhan dipanggil Kata Terbitan. 33. Contoh kata akar yang menjadi kata dasar:Kata dasar yangKata Terbitanberbentuk Kata Akar PakaiPakaianAngkat Berangkat Oleh Peroleh DapatPendapatan Henti berhentiTuaketua 34. Kata Kerja Terbitan Jadi, mana-mana Kata Kerja yang mempunyaiimbuhan dipanggil Kata Kerja Terbitan. Contohnya:Kata Kerja ImbuhanKata Kerja TerbitanMakanMe-MemakanMain Ber- Bermain Baca Di-dibaca 35. Rujukan 36. Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (1994). TatabahasaDinamika Berdasarkan Tatabahasa Dewan. UtusanPublication & Distributors Sdn. Bhd: Kuala Lumpur. Nik Safiah Karim, farid M. Onn, Hashim Haji Musa, AbdulHamid Mahmood. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga.Dewan Bahasa Dan Pustaka: Kuala Lumpur.