kata kerja

of 37 /37
Kata Kerja Oleh: Hjh Nur RoudhahtulQiyah Bte Hj Isa (08D0008) Nurul Halifah Bte Husaini (08D0013) PL 0225: Asas Nahu Bahasa Melayu

Upload: roudhahtul-isa

Post on 21-Dec-2014

7.550 views

Category:

Education


10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Roudhahtul Isa (08D0008), Halifah Husaini (08D0013), Diploma Pendidikan Rendah 2008/2011. TOPIK PEMBENTANGAN: KATA KERJA, Semester 4 (Tahun 2010), Pensyarah/pengendali Kursus: Cikgu Kartika, Nama Kursus: ASAS NAHU BAHASA MELAYU II, UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM.

TRANSCRIPT

Page 1: Kata Kerja

Kata Kerja

Oleh:Hjh Nur RoudhahtulQiyah Bte Hj Isa

(08D0008)Nurul Halifah Bte Husaini (08D0013)

PL 0225: Asas Nahu Bahasa Melayu

Page 2: Kata Kerja

Isi kandungan• Definisi• Mengenal Kata Kerja• Pecahan

• Kata Kerja Tunggal• Kata Kerja Terbitan

Page 3: Kata Kerja

Definisi

Page 4: Kata Kerja

Kata Kerja• Kata yang menggambarkan perbuatan

yang kita lakukan.

• Contohnya, kita boleh:– Bermain– Tidur– Menulis– Bermacam-macam lagi

Page 5: Kata Kerja

• Binatang dan pokok pun boleh membuat bermacam-macam kerja.

• Contohnya: – Kucing boleh melompat.– Ikan boleh berenang.– Bunga boleh berkembang & lain-lain lagi.

Kata Kerja

Page 6: Kata Kerja

• Benda-benda mati juga boleh bekerja.

• Contoh:– Jam boleh berjalan.–Kereta boleh meluncur.–Awan boleh berarak & sebagainya.

Kata Kerja

Page 7: Kata Kerja

Mengenal Kata Kerja

Page 8: Kata Kerja

Mengenal Kata Kerja• Bagaimanakah caranya untuk kita mengenal

Kata Kerja?• Salah satu caranya adalah dengan mencuba

memberi Kata Bantu pada perkataan itu. • Kalau boleh sudah tentu perkataan itu Kata

Kerja.• Kata bantu ialah akan, belum, telah, sudah,

masih, pernah, dan sedang.Mengenal Kata Kerja

Page 9: Kata Kerja

• Contoh:–Makan• Sudah makan? (ada makna)

–Bola• Sudah bola? (tiada makna)

–Mandi• Sudah mandi? (ada makna)

–Pokok• Sudah pokok? (tiada makna)

Mengenal Kata Kerja

Page 10: Kata Kerja

Pecahan

Page 11: Kata Kerja
Page 12: Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif

Penggunaan:• Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan dan

perbuatan itu tidak terkena kepada orang lain atau benda lain.

Terbahagi kepada 2 jenis:

Kata Kerja Tak Transitif yang tak

berpelengkap

Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap

Kata Kerja Tak Transitif

Page 13: Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkap

• Ia adalah Kata Kerja yang tidak memerlukan penyambut atau objek sesudahnya sebagai perlengkap.

• Ia juga mempunyai makna yang sempurna.

Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkap

Page 14: Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif yang tak berpelengkap

• Contoh:– Bangun– Jatuh– Menangis

• Contoh ayat:– Semua penonton bangun.– Durian jatuh.– Adik menangis.

Page 15: Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap

Penggunaan:Kata Kerja yang mesti dijelaskan lebih

lanjut.

Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap

Page 16: Kata Kerja

• Contoh:–Menjadi–Berbuat– Tinggal

• Contoh ayat:–Bila saya dewasa, saya hendak menjadi

Doktor.– Saya tinggal di Kampong Mata-Mata.

Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap

Page 17: Kata Kerja

• Ayat seperti contoh-contoh itu tadi menunjukkan Kata Kerja yang tidak mempunyai makna yang lengkap.

• Ianya hendaklah diikuti oleh unsur pelengkap.

• Unsur-unsur yang menjadi pelengkap kepada Kata Kerja Tak Transitif ialah:– Kata Adjektif sebagai pelengkap– Frasa Sendi Nama sebagai pelengkap.– Kata nama sebagai pelengkap.

Kata Kerja Tak Transitif yang berpelengkap

Page 18: Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Adjektif sebagai pelengkap

• Contoh:– Genting, kukuh, jahat, baik, lemah, adil dan yang

selebihnya hadir sesudah Kata Kerja Tak Transitif untuk melengkapkannya.

–Contoh ayat:i. Keadaannya semakin genting.ii.Kesihatan ibunya beransur baik.iii.Hari demi hari, badannya menjadi lemah.

Page 19: Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Frasa Sendi nama sebagai pelengkap

• Penggunaannya:Yang hadir selepas Kata Kerja Tak Transitif bagi

mendukung makna ‘tempat’.

• Contoh:• Berada• Tinggal• Menetap• Membelok

Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Frasa Sendi nama sebagai pelengkap

Page 20: Kata Kerja

• Contoh ayat:

i. Mereka berada di KL.ii. Saya tinggal di Kampong Sengkarai.iii. Keretanya membelok ke kiri.

Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Frasa Sendi nama sebagai pelengkap

Page 21: Kata Kerja

Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Nama sebagai pelengkap

• Penggunaannya– Mesti diikuti oleh pelengkap kata nama.

Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Nama sebagai pelengkap

Page 22: Kata Kerja

Yang berimbuhan (ber-…kan)

• Contoh ayat:–Dia berbantalkan lengan.–Pengemis itu berselimutkan kotak.

Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Nama sebagai pelengkap

Page 23: Kata Kerja

Yang diikuti dengan perkataan “menjadi” dan “ada”

• Contoh ayat:–Dia menjadi guru.–Orang itu ada harta.

Kata Kerja Tak Transitif menggunakan Kata Nama sebagai pelengkap

Page 24: Kata Kerja

Kata Kerja Transitif• Kata kerja yang menerima penyambut

sesudahnya, iaitu objek.• Menjawab pertanyaan ‘apa?’,

mempunyai ‘pelaku’ dan ‘penyambut’.• Terbahagi kepada 2 jenis:

Ayat Aktif

Kata Kerja Transitif

Ayat Pasif

Page 25: Kata Kerja

• Kata Kerja yang menerima awalan meN- dengan/ tanpa akhiran –kan/ -i.

• Contoh:–Membeli–Menaiki–Memasukkan–Makan

Kata Kerja Transitif (Ayat Aktif)

Kata Kerja Transitif

Page 26: Kata Kerja

• Contoh ayat:

i. Ali membeli buku. (Ayat Aktif) Ali – Pelaku (Penyambut) – membeli apa? = Buku

ii. Esha suka menaiki basikal. Esha – Pelaku (Penyambut) – Menaiki apa? = Basikal

Kata Kerja Transitif

Page 27: Kata Kerja

Kata kerja Transitif (Ayat Pasif)

• Kata Kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menjadi ayat pasif.

• Ayat yang mengandungi kata ‘oleh’, ‘di’ imbuhan awalan ‘ter….’.

• Contoh:– Dibeli– Dinaiki– Dimasukkan– Kumakan

Kata Kerja Transitif

Page 28: Kata Kerja

• Contoh ayat:

- Buku dibeli oleh Ali. (Ayat Pasif)Apa yang dibeli oleh Ali? = BukuBuku itu dibeli oleh? = Ali

- Basikal telah dinaiki oleh Esha. (Ayat Pasif) Apa yang dinaiki oleh Esha? = BasikalBasikal itu dinaiki oleh? = Esha

Kata Kerja Transitif

Page 29: Kata Kerja

Kata Kerja Tunggal

Page 30: Kata Kerja

Kata Kerja Tunggal

• Perkataan yang boleh berdiri dengan sendirinya tanpa menggunakan imbuhan.

• Kerana, perkataan itu sudah jelas dan mempunyai makna yang sempurna.

• Contohnya:– Balik– Mara– Terbang

Page 31: Kata Kerja

• Contoh ayat:

–Murid-murid itu balik ke rumah.–Kumpulan askar itu pun mara.–Burung helang terbang di angkasa.

Page 32: Kata Kerja

Kata Kerja Terbitan

Page 33: Kata Kerja

Kata Terbitan• Hampir semua perkataan boleh

menerima imbuhan untuk menjadi Kata Terbitan.

• Perkataan-perkataan yang mempunyai imbuhan dipanggil Kata Terbitan.

Page 34: Kata Kerja

• Contoh kata akar yang menjadi kata dasar:

Kata dasar yang berbentuk Kata Akar

Kata Terbitan

Pakai Pakaian

Angkat Berangkat

Oleh Peroleh

Dapat Pendapatan

Henti berhenti

Tua ketua

Page 35: Kata Kerja

Kata Kerja Terbitan• Jadi, mana-mana Kata Kerja yang

mempunyai imbuhan dipanggil Kata Kerja Terbitan.

• Contohnya:Kata Kerja Imbuhan Kata Kerja Terbitan

Makan Me- Memakan

Main Ber- Bermain

Baca Di- dibaca

Page 36: Kata Kerja

Rujukan

Page 37: Kata Kerja

• Abdullah Hassan & Ainon Mohd. (1994). Tatabahasa Dinamika Berdasarkan Tatabahasa Dewan. Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd: Kuala Lumpur.

• Nik Safiah Karim, farid M. Onn, Hashim Haji Musa, Abdul Hamid Mahmood. (2008). Tatabahasa Dewan Edisi Ketiga. Dewan Bahasa Dan Pustaka: Kuala Lumpur.