kata nama dan kata kerja

Click here to load reader

Post on 02-Jun-2015

6.304 views

Category:

Education

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Bahasa Melayu STPM Semester 2

TRANSCRIPT

  • 1. Kata Nama & Kata KerjaNama Ahli Kumpulan:~Hanani Amylia Hanapi~Fadilah Zainal~Intan Nur Ain Hj Ramli~Hematarshini~Nabilah Shaiem

2. KATANAMA 3. Definisi Kata NamaKata nama ialah sejumlah kata yang menjadiunsur inti dalam binaan frasa nama .Kata nama terbahagi kepada kata namakhas, kata nama am dan kata ganti nama . 4. Kata Nama Khas1.Kata Nama Khas ialah kata nama yang mendukungmakna rujukan khusus kepada sesuatu benda atau orang.2.Huruf pertama kata nama ini ditulis dengan huruf besarsama ada di awal ayat atau di tengah ayat.3.Kata nama khas terbahagi kepadai) Kata nama khas hidupii) Kata nama khas tak hidup.4.Kata nama khas hidup terbahagi kepada 2 kumpulan i) Kata nama khas hidup manusia ii) Kata nama khas hidup bukan manusia 5. Pembahagian Kata Nama KhasMa n u s i aHi d u pK A T A N A MA Bu k a nKHASMa n u s i a T a k Hi d u p 6. Contoh Kata Nama Khas(a) Kata nama khas hidup manusia Nik Aziz, AnuwarIbrahim, Najib Razak(a) Kata nama khas hidup bukan manusia SiCapik, Ar-Rahman, Si Jongang(a) Kata nama khas tak hidup HimpunanKebangkitan Rakyat, Bukit Siput, S.M.K. DatoBentara Dalam 7. Kata Nama AmKata nama am ialah kata yang merujukkepada benda, orang atau konsep yangbersifat umum . Pembahagian kata nama amdiperlihatkan oleh rajah berikut : 8. Kata Nama AmHidup Tak Hidup BukanBukanManusiaInstitusiManusiaInstitusi Konkrit AbstrakTak Berbilang Berbilang 9. Contoh Kata Nama AmKata nama am hidup manusia abang, ibu, adik Kata nama am hidup bukan manusiaayam, cicak, kambingKata nama am tak hidup institusidewan, farmasi, klinikKata nama am tak hidup bukan institusi konkrit daerah, gelandang, lembah Kata nama am tak hidup bukan institusi abstrak berbilangamalan, galakan, bilanganKata nama am tak hidup bukan institusi abstrak tak berbilang iklim, keindahan, roh 10. Kata Ganti NamaKata yang menggantikan kata nama am atau katanama khas.Terdiri daripada kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri.Kata ganti nama tunjuk terbahagi kepada duajenis iaitu :K a t a Ga n t i N a m a T u n j u k U m u m (M e n u n j u k K e p a d a p e r k a r a a t a ub e n d a )K a t a Ga n t i N a ma T u n j u k T e mp a t (M e n u n j u k K e p a d a T e m p a t ) 11. Kata ganti nama diri pula terdiri daripadakata ganti nama diri tanya dan kata gantidiri orang.Kata ganti diri tanya digunakan untukmenanyakan benda, perkara atau manusia.Kata ganti nama diri orang digunakan untukmerujuk kepada manusia dan terbahagi kepada:- ~Kata ganti nama diri orang pertama ~Kata ganti nama diri orang kedua ~Kata ganti nama diri orang ketiga 12. Pembahagian Kata GantiNama UmumKata Ganti Nama Tunjuk TempatKATA GANTINAMA TanyaPertamaKata GantiNama Diri OrangKeduaKetiga 13. Berikut ini ialah contoh kata ganti nama.a) Kata ganti nama tunjuk umum ini, itu.b) Kata ganti nama tunjuk tempat sana, sini, situc) Kata ganti nama diri tanya apa (untuk benda atau perkara), siapa (untuk manusia), dan mana(untuk manusia dan benda atau perkara)d) Kata ganti nama diri orang pertama aku, beta, patik, saya, kami, kitae) Kata ganti nama diri orang kedua anda, awak, engkau, kamu, tuanku,kalian.f) Kata ganti nama diri orang ketiga baginda, beliau, dia, ia, mereka, -nya. 14. KATA KERJA 15. KATA KERJA1) Kata kerja ialah sejumlah kata yang menjadi unsur inti dalam binaan binaan frasa kerja.2) Kata kerja terbahagi kepada dua iaitu: a) kata kerja transitif. b) kata kerja tak transitif. 16. KATA KERJA TRANSITIF1) Kata kerja transitif ialah kata kerja yang memerlukan objek yang terdiri daripada frasa nama untuk menyempurnakan maksudnya.2) Kata kerja transitif ini terbahagi kepada : a) kata kerja transitif aktif contoh: Negara itu menghantar bantuan makanan ke Somalia. b) kata kerja transitif pasif misalnya: Bantuan makanan dihantar oleh negara itu ke Somalia. 17. 3) Kata kerja transitif aktif boleh menggugurkanobjeknya seandainya kata kerja tersebut membawamakna adjektif. Contohnya: Tragedi yang menggerunkan kami itu berlaku dengan tiba-tiba. Tragedi yang menggerunkan Itu berlaku dengan tiba-tiba.Penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Somalia menyedihkan kami. Penderitaan yang ditanggung oleh rakyat Somalia menyedihkan. 18. Kata Kerja Tak Transitif1)Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidakmemerlukan objek atau penyambut selepasnya.Oleh itu kata kerja tak transitif tidak dapatdipasifkan.2)Terbahagi kepada dua :a) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap.b) Kata kerja tak transitif berpelengkap. 19. Kata Kerja Tak TransitifTanpa Pelengkap1)Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah katakerja yang boleh berdiri sendiri tanpa diikuti olehpelengkap.Contoh ayat : Kedua-dua orang pemimpin itu berbincang. Para peserta maraton itu baru sahaja tiba.2)Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap boleh ditambah dengan unsur keterangan seperti berikut :Kedua-dua orang pemimpin itu berbincang tentang isu ekonomi.Peserta maraton itu baru sahaja tiba di pintu masuk stadium. 20. Kata Kerja Tak TransitifBerpelengkap1)Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerjayang memerlukan pelengkap untuk menyempurnakanmaksud ayat.2)Unsur yang menjadi pelengkap terdiri daripada kataadjektif, frasa sendi nama dan kata nama. Contoh:a) Pelengkap kata adjektif : Orang tua itu berperangai aneh .b) Pelengkap frasa sendi nama : Dia tidak kenal akan anaknya sendiri.c) Pelengkap kata nama : Dia tidur bertemankan radio. 21. Habis sudah..Terima Kasih Kerana Mendengar :D