kajiantindakanpenulisanbmth5 130629024057-phpapp02

Click here to load reader

Post on 24-Jul-2015

113 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

IPG KAMPUS RAJANG BINTANGOR,SARAWAK MOD PENDIDIKAN JARAK JAUHIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Semester 7 Kerja kursus: bmm3082 kajian tindakan 1 bahasa melayu NAMA PELAJAR : LINA @ ADUL AK LALUT NO.KAD PENGENALAN : 680326-13-5135 NOMBOR MATRIK : PPG/1390 Kumpulam : Bahasa Melayu 2 AMBILAN : JUN 2011 PENSYARAH : HAJI ULIN @ OLEN BIN TABOR

Institut Pendidikan GuruKementerian Pelajaran MalaysiaAras1,Enterprise Building 3,Blok 2200,Persiaran Apec, Cyber 3, 63000 Cyberjaya.Tarikh kuat kuasa Jun 2011

Isi kandungan muka suratBiodata dan pengakuan pelajarTajuk Penyelidikan Tindakan 11.0 Pendahuluan1.1 Pengenalan1.2 Refleksi Pengajaran dan pembelajaran1.3 Refleksi Nilai Pendidikan1.4 Refleksi Sorotan Literatur2.0 Fokus Kajian2.1Tinjauan2.1 Analisis Tinjauan Masalah3.0 Objektif Kajian

4.0 Soalan Kajian

5.0 Kumpulan Sasaran

6.0 Tindakan Yang Dicadangkan.6.1 Aktiviti Yang Dicadangkan6.2 Kaedah Mengumpul Data6.3 Penerangan dan cara Menganalisis Data7.0 Perancangan Pelaksanaan Kajian (Jadual Pelaksanaan dan Kos Kajian).

8.0 Penulisan Refleksi8.1 Kebolehan menanalisis pengalaman yang dilalui semasa penulisan proposal (Kajian Tindakan). 8.2 Pengetahuan baharu yang diperoleh melalui Refleksi9.0 Rujukan/Bibliografi 10.0 Lampiran

BIODATA PELAJAR PPGNAMA PELAJAR: LINA @ ADUL AK LALUT

NO.KAD PENGENALAN: 680326-13-5135

NO.MATRIK : PPG/1390: PPG/1390

ALAMAT SEKOLAH

: SK NANGA POI, KANOWIT,SARAWAK

ALAMAT SURAT-MENYURAT

: LOT 667,LRG DAABAI 1, TMN MUHIBBAH INDAH,96700 KANOWIT,SARAWAK.

KELULUSAN IKHTISAS

:DIPLOMA PERGURUAN MALAYSIA -(SIJIL ASAS PERGURUAN)

OFSYEN DI MAKTAB

: PENGAJIAN MELAYU/SEK.RENDAH

KELULUSAN AKADEMIK: SIJIL PERGURUAN MALAYSIA (SPM)

PENDIDIKAN SEKOLAH RENDAH: SRK TEMONG ,SERIAN, SARAWAK

PENDIDIKAN MENENGAH: SMK TEBAKANG,SERIAN,SARAWAK

JAWATAN DI SEKOLAH: GURU PENOLONG KANAN HEM/GURU AKADEMIK

PENGALAMAN MENGAJA: 20 TAHUN

MATAPELAJARAN DIAJAR DI SEKOLAH:BAHASA MELAYU TAHUN 6,PENDIDIKAN VISUAL SENI T 6, DAN BAHASA IBAN TAHUN 5.

Pengakuan Pelajar PPG

Saya mengaku bahawa kerja kursus ini telah dibuat mengikut kehendak soalan tugasan dan arahan soalan. Saya juga mengaku bahawa hasil kerja BMM3113 Kajian Tindakan 1 Bahasa Melayu SEMESTER 7 ini adalah yang tulin.Penyediakan bahan Kerja Kursus ini telah menggunakan kebolehan dan kemahiran saya sendiri tanpa meniru atau menciplak daripada mana-mana pihak yang berkenaan.

Seterusnya, saya berharap berharap akan mendapat gred yang baik dalam subjek BMM3113 Kebudayaan Melayu di bawah Pensyarah bimbingan Encik Haji Ulin @ Olen bin Tabor.

Akhirnya, saya ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada pihak IPG ,Kampus Rajang,Sarawak kerana telah menyediakan tempat dan kemudahan untuk saya belajar mendapatkan Ijazah Sarjana Muda. Ucapan berbanyak-banyak yang tidak terhingga ini juga ditujukan khas kepada pensyarah subjek iaitu Encik Haji Ulin @ Olen bin Tabor kerana banyak membantu dalam menyampaikan kuliah dan memberi bimbingan kepada saya.

Sekian, terima kasih.

(LINA @ ADUL AK LALUT) Tarikh:680326-13-5135KUMPULAN: BM2AMBILAN : JUN 2011NO.MATRIK:PPG/1390

Kajian tentang Penulisan Bahagian C Bahasa Melayu Tahun 6SEBUAH KAJIAN TINDAKAN TENTANG MASALAH DALAM BAHASA MELAYU PENULISAN BAHAGIAN C (MEMBUAT ULASAN) YANG SAYA HASILKAN SENDIRI MELALUI PENGAJARAN MAKRO YANG TELAH SAYA JALANKAN.

Tajuk kajian: Teknik Jelmaan dapat meningkat kemahiran mencari dan mendapat nilai-murni daripada petikan untuk menulis Ulasan Bahasa Melayu Penulisan,Bahagian C.Tahun 6 SK Nanga Poi,Kanowit.

Kajian oleh:LINA @ ADUL AK LALUTNO.K.P: 680326-13-5135

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJANG,BINTANGOR,SARAWAK

PENGHARGAAN

Bersukur ke kepada Tuhan berkat izin dan limpah kurni-Nya maka kerja Kursus projek Penyelidikan 1 Bahasa Melayu Pendidikan Sekolah Rendah (BMM3113) telah berjaya saya laksanakan seperti yang telah dirancang dan dapat menghantarnnya pada tarikh yang telah ditetapkan. Dalam usaha menjayakan tugasan ini,banyak dibantu oleh pensyarah pembimbing saya iaitu Tuan Haji Ulin @ Olen bin Tabor yang banyak memberi input dan tunjuk ajar kepada saya.Selain itu, saya banyak membuat rujukan daripada bahan-bahan bacaan internet,buku dan juga daripada jurnal.Ucapan terima kasih yang tidak terhingga juga diucapkan kepada rakan-rakan PPG yang telah menymbangkan idea serta kolaborasi yang diberikan semasa melaksanakan tugasan ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru SK Nanga Poi,Kanowit yang sentiasa memberi pendapat dan berkongsi pengalaman.Tidak lupa juga diucapkan jutaan terima kasih kepada isteri dan anak-anak kerana telah menghadiahkan masa yang amat bernilai dalam menyiapkan tugasan ini. Segala ilmu yang ducurahkan kepada saya amatlah bernilai dan bermakna kepad saya sebagai seorang pendidik.Tiada apa yang mampu saya berikan dan perkatakan lagi,hanya Tuhan sahaja yang akan membalas jasa kalian.

Terima kasih.

LINA @ ADUL AK LALUT Tarikh:SK NANGA POI,KANOWIT,SARAWAK 6 September 20141.0 Pendahuluan

1.1 PengenalanBahasa Malaysia merupakan satu mata pelajaran wajib diajar di semua sekolah rendah termasuk sekolah menengah.Amat penting bagi setiap pelajar menguasai elemen-elemen belajar seperti kemahiran mendengar,bertutur,membaca,danmenulis di peringkat sekolah rendah khasnya ketika mereka berada di tahap satu sebelum mereka memasuki ke tahap dua.Ini membantu memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran oleh guru dan seterusnya pelajar dapat mengikuti pengajaran yang selanjutnya dengan memperolehi pengajaran baharu dan bermakna.

Oleh sebab itu,semua murid sekolah diwajibkan untuk mempelajari mata pelajaran Bahasa Malaysia yang meliputi aspek penguasaan kemahiran bacaan dan memahami teks Seandainya mereka gagal atau lemah untuk menguasai aspek bacaan dan pemahaman,ini akan mendatangkan masalah kepada pelajar itu sendiri untuk menguasai kemahiran yang dalam Bahasa Malaysia. Dalam pengajaran membaca dan menulis,murid dikehendaki menguasai kemahiran memahami teks,maksud perkataan, maksud ayat,rangkai kata,fasa,dan peribahasa yang terdapat dalam petikan.

Pengajaran dan pembelajaran dan pembelajaran yang dijalankan di sekolah-sekolah hanya sehala dan tidak begitu praktikal serta kurang mencapai matlamat yang dikehendaki.Penglibatan aktif samada daripada guru atau murid lebih berkesan dalam menyampaikan sesuatu kemahiran.Murid-murid akan mudah memahami sesuatu kosep baru yang diperkenalkan,apabila mereka melakukannya sendiri.

Apabila disebut tentang pengajaran dan pembelajaran,apa yang terlintas di fikiran kita ialah satu proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah.Proses pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan dan berkesan serta tidak membosankan adalah berpunca daripada kaedah dan cara penyampaian yang digunakan oleh guru-guru.Maka setiap guru perlulah mempunyai suatu kaedah pengajaran yang kreatif agar inya dapat menarik minat murid-murid untuk mengikuti pembelajaran tanpa sebarang teknanan.

Kajian ini bertujuan untuk membantu murid-murid Tahun 6 yang lemah membuat ulasan dalam Bahagian C di mana murid-murid yang terlibat adalah seramai 5 orang.Dalam Bahagian ini,murid-murid dikehendaki membuat ulasan tentang petikan yang diberi tidak melebihi 50 patah perkataan.Markah penuh yang diperuntukkan untuk bahagian ini adalah sebanyak 20 daripada 60 markah keseluruhan Kertas Bahasa Melayu Penulisan (012). Untuk menghasilkan ulasan,murid-murid dikehendaki menentukan nilai yang terdapat dalam setiap pernyataan dan ayat yang diberi terlebih dahulu dan nilai tersebut kemudiannya perlu dihuraikan dengan mengambil contoh berdasarkan pernyataan atau cerita yang terdapat dalam petikan sahaja.Tinjauan awal yang dibuat melalui pengajaran makro yang saya adakan pada 8 Februari 2014 yang lalu, menunjukkan ramai murid masih tidak memperoleh markah penuh dalam Bahagian C.Kajian ini dibuat melalui latihan secara individu walaupun saya telah mengajar murid saya membuat ulasan melalui teknik mudah hasil inovasi saya sendiri yang diberi nama Teknik ASSDA iaitu menggunakan penanda wacara pada setiap lima ayat pada nilai murni yang pertama iaitu huruf A untuk Antaranya,S untuk Selain itu,S, S untuk Seterusnya, dan D untuk Disamping itu, dan A untuk Akhirnya sekali. Saya berasa amat kecewa kerana target saya untuk memastikan semua murid kelas ini mendapat markah penuh -20/20 atau sekurang-kurangnya 15/20 masih belum tercapai walaupun bilangan murid dalam kelas hanya lima orang sahaja yang terdiri daripada murid-murid hanya seorang berpotensi cemerlang,seorang sederhana,dan tiga oramg yang lemah bakal mengharumkan nama sekolah dalam pencapaian UPSR pada 9-11 September 2014 akan datang.Melalui tinjauan dan post mortem yang saya buat pula, saya dapati punca utama murid kehilangan markah adalah kerana mereka tidak dapat menentukan nilai yang tepat berdasarkan pernyataan dan ayat yang diberi.Hal ini membuatkan saya rasa terpanggil untuk berbuat sesuatu bagi mengatasi masalah yang berlaku.Untuk itu, saya telah menghasilkan teknik yang saya beri nama TEKNIK JELMAAN di mana modul ini mula saya jalankan pada 8 Februari 2014. Saya memilih nama ini kerana latihan y