laporanliyusnita 090701231528-phpapp02

Download Laporanliyusnita 090701231528-phpapp02

If you can't read please download the document

Post on 21-Dec-2014

8.043 views

Category:

Business

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. LAPORAN LATIHAN INDUSTRIJABATAN KERJA RAYA HULU SELANGOR 44000 HULU SELANGOR, SELANGOR DARUL EHSAN (SESI APRIL 2005 JUN 2005)YUSNITA BINTI RAMLI4 SAWLAPORAN DIKEMUKAKAN KEPADA FAKULTI KEJURUTERAAN AWAMUNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA I

2. Ruj. Tuan :Ruj. Kami : ( ) dlm.JKR.HS.1/1 DEKAN, Tarikh : 11 Jun 2005 Fakulti Kejuruteraan Awam, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 Skudai, Johor.Tuan,PER. : PENGESAHAN MENJALANI LATIHAN INDUSTRI Merujuk perkara di atas, adalah dengan ini telah disahkan bahawa Cik Yusnita Binti Ramli bernombor kad pengenalan 830117-01-5170 telah menamatkan latihan industri di Jabatan Kerja Raya Hulu Selangor, Kuala Kubu Bharu. Butiran Latihan Industri : Tempoh:4 April sehingga 11 Jun 2005 ( 10 minggu ). Bahagian:Bahagian Jalan Bidang Tugas:- Melawat tapak projek pembinaan jejantas Kalumpang- mengawasi kerja-kerja konkrit- mengawasi launching beam- menghadiri taklimat bancian trafik- melawat projek pembaikpulihan jambatan besi- membuat surveying jalan- memplot dan membuat kiraan (membuka sebutharga)- menghadiri taklimat penggunaan Microsoft Project untuk CPM (Critical Path Method) 2. Sepanjang menjalani latihan industri ini, Cik Yusnita Binti Ramli didapati berkebolehan dalam menjalankan bidang tugas yang diberi dan patuh pada setiap arahan yang diberikan tanpa sebarang masalah.Sekian, terima kasih.Disahkan oleh,(ENCIK SUHAINI BIN NORDIN) Jurutera Awam (Jalan) JKR Hulu Selangor, Kuala Kubu Bharu. II 3. PERAKUANLaporan ini adalah hasil usaha saya sendiri kecuali pada bahagian-bahagian yangdilampirkan dari sumber-sumber yang dinyatakan atau fakta-fakta yang berkaitan. ............................................. Tarikh : (YUSNITA BINTI RAMLI) Disahkan oleh, ..................................................Tarikh : (EN. SUHAINI BIN NORDIN) Jurutera Awam (Jalan) JKR Hulu Selangor III 4. PENGHARGAAN Bersyukur saya ke hadrat Ilahi dengan limpah kurnia-Nya saya berjaya menjalani latihan industri di Jabatan Kerja Raya Hulu Selangor (JKR/ HS) selama sepuluh minggu yang bermula daripada 4 April sehingga 12 Jun 2005 seperti yang telah diwajibkan oleh pihak fakulti bagi pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Awam sesi 2004/2005. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh tenaga, tunjuk ajar, dorongan, nasihat dan idea-idea yang telah dicurahkan kepada saya sepanjang saya menjalani latihan industri di jabatan ini. Sesungguhnya segala ilmu yang diberikan kepada saya akan saya pergunakan dengan sebaiknya demi masa depan saya untuk mengharungi alam pekerjaan kelak. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada En. Suhaini bin Nordin selaku Jurutera Awam (Jalan) yang telah menjaga, mendidik dan memberi tunjuk ajar kepada saya sepanjang saya di sini. Tidak lupa juga kepada kakitangan yang lain seperti En. Zainal bin Saman (Pembantu Juruteknik), En. Suhairi bin Ahmad, Pn. Norzieana binti Roslan dan Pn. Rohaizainy binti Zainudin di atas kesudian memberi tunjuk ajar dan bimbingan kepada saya dalam melaksanakan tugas dan membantu saya menyelesaikan segala masalah yang dihadapi sepanjang sesi latihan industri ini. Akhir sekali tidak ketinggalan juga saya ingin mengucapkan terima kasih buat ayah dan ibu serta pelajar-pelajar Politeknik yang juga membuat latihan praktikal di jabatan yang sama kerana sering menyuntik semangat dan memberikan cadangan yang bernas kepada saya. Sekian, terima kasih. IV 5. ISI KANDUNGANBIL. PERKARAMUKA SURAT 1. JUDUL I 2. PENGESAHANII 3. PERAKUANIII 4. PENGHARGAAN IV 4. ISI KANDUNGAN V - VIII 5. SENARAI LAMPIRAN DAN FOTO IX X 6. BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRI 11.2 TUJUAN LATIHAN INDUSTRI 11.3 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI 127. BAB 2 LATAR BELAKANG JABATAN 2.1 PENUBUHAN JABATAN KERJA RAYA32.2 STRUKTUR ORGANISASI 3 128. BAB 3 PERATURAN KONTRAK DI JKR 3.1 KONTRAK 133.2 TENDER13 153.3 BAYARAN PENDAHULUAN 15 163.4 KECUKUPAN DOKUMEN KONTRAK 17 183.5 BAYARAN KEMAJUAN18 193.6 PERUBAHAN HARGA UNTUK KONTRAK 203.7 POTONGAN203.8 KERJA KERJA PAKAR 20 213.9 MESYUARAT TAPAK BINA213.10 KONTRAK YANG TIDAK SIAP213.11 TUNTUTAN KONTRAK KIRA-KIRA AKHIR 223.12 ARAHAN KEPADA PENTENDER22 243.13 SYARAT-SYARAT SEBUTHARGA UNTUK KERJA 24 293.14 PROSEDUR PEROLEHAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN 29 349. BAB 4 ACUAN KONKRIT 4.1 FUNGSI-FUNGSI BAHAGIAN ACUAN35 364.2 JANGKA MASA PENANGGALAN ACUAN 364.3 LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DALAMPEMBINAAN ACUAN 37V 6. 10. BAB 5 ASAS DAN CERUCUK5.1 PENGENALAN38 5.2 FUNGSI-FUNGSI ASAS39 5.3 KATEGORI ASAS 39 5.4 JENIS-JENIS ASAS39 5.5 PEMILIHAN JENIS ASAS BANGUNAN 39 5.6 PEMILIHAN ASAS40 41 5.7 ASAS CERUCUK42 5.8 PEKERJAAN CERUCUK PACAK 42 45 5.9 CARA MENGAMBIL SET45 5.10 KERJA CERUCUK DI TAPAK BINA45 47 5.11 MUTU CERUCUK 47 48 5.12 KAWALAN PENANAMAN CERUCUK48 50 5.13 UJIAN CERUCUK50 55 5.15 KERJA PENGGALIAN LUBANG55 5.16 KERJA PEMOTONGAN CERUCUK 56 58 5.17 KERJA PEMBINAAN TETOPI CERUCUK 58 11. BAB 6 KONKRIT6.1 PENGENALAN59 6.2 BAHAN-BAHAN KONKRIT 59 62 6.3 MEMBANCUH KONKRIT 62 6.4 JENIS-JENIS GRED KONKRIT63 6.5 UJIAN KE ATAS BANCUHAN KONKRIT64 6.6 UJIAN KIUB64 68 6.7 UJIAN RUNTUH68 69 6.8 MENGANGKUT DAN MENUANG KONKRIT69 7012. BAB 7 KERJA-KERJA BAR DAN TETULANG7.1 PENGENALAN71 7.2 JENIS BAR DAN TETULANG71 7.3 PENYIMPANAN BESI DAN TETULANG 71 72 7.4 PEMBENGKOKKAN BESI DAN TETULANG 72 73 7.5 PEMASANGAN TETULANG KELULI73 74 7.6 SEMAKAN BESI TETULANG 7413. BAB 8 PEMBINAAN INFRASTRUKTUR8.1 PENDAHULUAN 75 8.2 KERJA TANAH 75 8.3 PEMBERSIHAN TAPAK 76 77VI 7. 8.4 SISTEM PERPARITAN 77 78 8.5 KERJA PENGGALIAN 78 79 8.6 PEMASANGAN LONGKANG KONKRIT79 8.6 TAKUNGAN 79 8.7 KERJA MENANAM RUMPUT DAN PADANG80 8.8 KERJA SALIRAN KEKOTORAN81 83 8.9 PENYIASATAN TAPAK83 85 8.10 SILING85 86 8.11 BUMBUNG 86 88 8.12 BAHAN-BAHAN PENEBAT 88 8.13 KERJA PEMASANGAN GENTING KONKRIT SALINGMENGIRAT88 90 8.14 TINGKAP 90 8.15 PINTU 91 8.16 KERJA PEMASANGAN RANGKA TINGKAP DAN PINTU 91 8.17 KERJA BATA91 9414. BAB 9 JAMBATAN9.1 PENGENALAN 95 9.2 KOMPONEN JAMBATAN95 96 9.3 SETTING OUT96 98 9.4 KERJA KERJA TANAH98 100 9.5 KERJA - KERJA PENCERUCUKAN 100 - 106 9.6 ABUTMENT DAN PIER106 108 9.7 PENYELIAAN KERJA KONKRIT 108 110 9.8 PEMBINAAN INFRASTRUKTUR110 117 9.9 EXPANSION JOINT118 119 9.10 PERALATAN JAMBATAN119 120 9.11 PENGENDALIAN KEMUDAHAN-KEMUDAHAN AWAM 120 12415. BAB 10 CERUN 10.1 PENGENALAN 12510.2 PENGARUH GEOLOGI TERHADAP KESTABILAN CERUN125 12610.3 GAMBARAN TENTANG MASALAH KESTABILAN CERUN127 12810.4 PERLINDUNGAN / KESTABILAN CERUN128 13810.5 LONGKANG CERUN 13816. BAB 11 JALANRAYA 11.1 PENGENALAN 13911.2 PENYEDIAAN SUB-GRED13911.3 BAHAN PENUTUP139VII 8. 11.4 SUB TAPAK14011.5 LAPISAN SALUT 140 14111.6 TAMBAKAN JALAN PADA TANAH LEMBUT141 14211.7 TAMBAKAN JALAN PADA TANAH BERBUKIT YANG SEMULAJADI142 14311.8 KAEDAH PENYIASATAN TAPAK14317. BAB 12 TEKNOLOGI BARU 12.1 PENGENALAN14412.2 KENAPA POWERMESH144 14512.3 KELEMAHAN SISTEM SEMASA 146 14712.4 KONSEP148 15012.5 IMPLIKASI SISTEM SEMASA 150 15018. KESIMPULAN15719. CADANGAN15820. RUJUKAN 15921. LAMPIRAN160 VIII 9. SENARAI LAMPIRANBIL PERKARALAMPIRAN 1.STRUKTUR ORGANISASI (PENTADBIRAN)1.02.STRUKTUR ORGANISASI (BANGUNAN) 2.03.STRUKTUR ORGANISASI (JALAN)3.0 (a) & (b)4.BORANG TENDER4.0 (a) & (b)5.CONTOH SURAT SETUJU TERIMA TENDER5.0 (a),(b),(c) & (d)6.PERJANJIAN KONTRAK 6.07.- LAPORAN RINGKAS KONTRAK KERJA7.0 (a) - CATATAN MESYUARAT TAPAK7.0 (b) - CONTOH RINGKASAN LAORAN KERJA7.0 (c)8.BORANG SEBUTHARGA8.09.BUTIR-BUTIR SPESIFIKASI9.010. CARTA : - PROSEDUR PEROLEHAN DAN BEKALAN 10.0 (a) - PEROLEHAN KONTRAK PUSAT10.0(b) - PEROLEHAN PEMBELIAN TERUS10.0(c) - PEROLEHAN SEBUTHARGA 10.0(d) - PEROLEHAN TENDER 10.0(e) - PENERIMAAN BARANGAN DAN PERKHIDMATAN 10.0(f) - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING PENYIASATAN TANAH10.0(g) - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING 10.0(h)11. - REKOD PENANAMAN CERUCUK11.0(a) - KIRAAN 11.0(b) - LAYOUT CERUCUK 11.0(c)12. CONTOH LAPORAN UJIAN KIUB12.0 (a), (b) & (c)13. CONTOH LAPORAN UJIAN BAR TETULANG13.014. JENIS GELINCIRAN DALAM CERUN BAKI14.0IX 10. 15. GAMBARAJAH KESTABILAN CERUN15.0 & 16.016. PELAN KAEDAH GABION, HYDROSEEDING, 17.0 RUBBLE PITCHING17. PELAN KAEDAH GABION18.018. GAMBARAJAH KAEDAH GABION 19.019. - GAMBARAJAH KAEDAH SOIL NAILS & LONGKANG 20.0(a) & (b) - GAMBARAJAH SOIL NAILS HEAD 20.0(c)20. PELAN SOIL NAILS HEAD21.021. GAMBARAJAH SISTEM LONGKANG 22.0 (a) & (b)22. PELAN JALANRAYA23.023. JADUAL KRITERIA REKABENTUK JALAN 24.024. PAPAN TANDA KERJA-KERJA PEMBINAAN25.025. BARRIER JALAN26.026. SURAT TAKLIMAT BANCIAN 27.0 SENARAI FOTOBIL. PERKARA LAMPIRAN 1. KONKRIT BEAM28.02.UJIAN BEARING PAD29.03.TURAPAN JALAN30.0 X 11. BAB 1 :PENDAHULUAN 1.1 PENGENALAN LATIHAN INDUSTRILatihan industri ini diwajibkan kepada setiap pelajar Sarjana Muda Kejuruteraan Awam sebagai syarat penganugerahan ijazah. Latihan ini juga bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar tentang keadaan sebenar dalam bidang kerjuruteraan awam dan sebagai persediaan awal bagi pelajar sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Bagi sesi 2004/2005, latihan ini berjalan selama 10 minggu iaiatu bermula pada 4 April sehingga 12 Jun 2005.Saya telah memohon dan mendapat tempat untuk menjalani latihan industri di Jabatan Kerja Raya Hulu Selangor. Di dalam jabatan ini, saya telah ditempatkan di bahagian Jalan. Sepanjang latihan ini saya diberi peluang untuk mengikuti juruteknik-juruteknik yang terlibat ke tapak-tapak projek yang berkaitan. Perisian yang saya perolehi adalah ianya dapat membantu saya memahami keperluan kerja dan meningkatkan pemahaman akademik yang lebih jelas serta meluas dalam selok-belok bidang kejuruteraan awam. 1.2 TUJUAN LATIHAN INDUSTRILatihan industri ini bertujuan untuk memberi pendedahan dan pengenalan kepada pelajar tentang berbagai-bagai aspek amalan dalam Kerjuruteraan Awam dan peranannya dalam masyarakat. 1.3 OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRIDi antara objektif latihan industri ini diadakan adalah untuk :a) Mendedahkan pelajar