kssr2011 110521112300-phpapp02

Click here to load reader

Post on 08-Jul-2015

1.817 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 1

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  TAHUN 2011 KSSR

  1. Tahukah anda apa itu KSSR?

  TRANSFORMASI kurikulum pra sekolah dan sekolah rendah akan diperkenalkan

  dan dilaksanakan secara berperingkat dalam sistem persekolahan di negara ini pada

  tahun hadapan bermula dengan murid tahun satu di semua sekolah rendah.

  Melalui trasformasi kurikulum, Kurikululum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

  diperkukuh serta ditambah baik dan dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah

  Rendah (KSSR).

  KBSR telah disemak semula bagi memastikan murid dibekalkan dengan

  pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa.

  Pengajaran dan pembelajaran (P&P) akan menggunakan modul yang akan

  menggantikan buku teks oleh itu guru-guru telah dan sedang dilatih untuk KSSR.

  Ia diharap dapat meningkatkan penguasaan murid-murid sekolah rendah

  khususnya dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris.

  Pendekatan teknik P&P akan menjadi lebih menarik dan interaktif di mana ia

  melibatkan penggunaan dua bahasa tersebut serta meningkatkan penguasaannya bagi

  guru-guru untuk mengajar dalam subjek Matematik dan Sains sejajar dengan

  matlamat kerajaan.

  2. Mengapa Transformasi?

  Transformasi kurikulum persekolahan merupakan usaha menyusun semula dan

  menambah baik kurikulum sedia ada bagi memastikan murid dibekalkan dengan

  pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan keperluan semasa bagi

  menghadapi cabaran abad ke-21.

  Dalam proses transformasi kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)

  telah membuat penandaarasan dengan kurikulum negara maju bagi memastikan

  kurikulum persekolahan kebangsaan setanding dengan pendidikan global.

 • Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 2

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  TAHUN 2011 KSSR

  3. APA PERBEZAAN KBSR DENGAN KSSR

  KBSR KSSR

  Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga

  bidang:

  Komunikasi

  Manusia dan alam sekeliling

  Perkembangan diri individu

  Reka bentuk kurikulum berasaskan enam

  tunjang:

  Komunikasi

  Kerohanian, sikap dan nilai Kemanusiaan Perkembangan fizikal dan

  estetika

  Sains dan teknologi

  Keterampilan diri

  Bahan kurikulum:

  Sukatan Pelajaran

  Bahan kurikulum:

  Dokumen Standard Kurikulum

  Reka bentuk kurikulum:

  Linear

  Reka bentuk kurikulum:

  Modular

  Organisasi kuriikulum:

  Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)

  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

  Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)

  Mata pelajaran Teras, Wajib dan Tambahan

  Organisasi kurikulum:

  Tahap I (Tahun 1, 2 dan 3)

  Modul Teras Asas, Modul Teras Tema dan Modul Elektif

  Tahap II (Tahun 4, 5 dan 6)

  Mata pelajaran Teras dan Elektif

  Kemahiran Berfikir Secara Kritis dan

  Kreatif

  Elemen Kreativiti dan Inovasi, Keusahawanan

  serta Teknologi Maklumat dan Komunikasi

  (lCT) secara eksplisit

  Fokus:

  3M (Membaca, menulis, mengira)

  Fokus:

  4M (Membaca, menulis, mengira dan

  menaakul)

 • Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 3

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  TAHUN 2011 KSSR

  4. Penambahbaikan Kurikulum Pendidikan Khas

  KURIKULUM Pendidikan Khas yang melibatkan tiga cabang utama iaitu Masalah

  Pembelajaran, Masalah Penglihatan dan Masalah Pendengaran turut digubal ber-

  dasarkan Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR).

  Terdapat pengubahsuaian dan penambahan kepada beberapa mata pelajaran

  bagi menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih teratur dan menepati

  keperluan murid-murid berkeperluan khas ini.

  Bagi Pendidikan Khas Masalah Penglihatan, mata pelajaran yang ditambah

  ialah Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan manakala dua mata pelajaran

  yang diubahsuai adalah Pendidikan Jasmani Suaian dan Dunia Seni Visual

  Suaian.

  Masalah Pendengaran pula dilengkapkan dengan penambahan mata pelajaran

  Bahasa Isyarat Komunikasi selain mata pelajaran Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris

  dan Pendidikan Islam yang diubahsuai.

  Sementara bagi Masalah Pembelajaran, kesemua mata pelajarannya dibuahsuai

  termasuklah:

  Pengurusan Kehidupan (Komponen Pengurusan Diri, Pengurusan Tingkah Laku,

  Kemahiran Manipulatif)

  Asas 3M (Membaca, Menulis, mengira) melibatkan komponen bahasa Malaysia,

  bahasa Inggeris dan matematik

  Pendidikan Seni Kreatif (Komponen Seni Visual, Seni Muzik)

  Pendidikan Islam atau Pendidikan Moral

  Pendidikan Jasmani.

  Pengubahsuaian dan penamhhan ini dilakukan bagi meningkatkan lagi kualiti

  pengajaran dan pembelajaran muril-murid kurang upaya supaya mereka tidak

  ketinggalan dalam arus perubahan perdidikan dan transformasi yang dilakukan oleh

  kerajaan.

  Penambahan mata pelajaran baru diwujudkan bertujuan untuk memberi pendedahan

  awal mengenai kemahiran asas yang amat diperlukan oleh murid-murid berkeperluan

  khas ini.

  Pengubahsuaiannya pula dilihat mampu memberi skop baru kepada mereka

  seterusnya dapat meningkatkan kapayaan serta pemahaman dalam proses

  pembelajaran.

 • Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 4

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  TAHUN 2011 KSSR

  5. Kurikulum terbaik sekolah rendah.

  Kurikulum standard Sekolah Rendah(KSSR) menyepadukan beberapa disiplin

  ilmu untuk menjadikan pengajaran dan pembelajaran (P&P) lebih menarik,

  menyeronokkan dan bermakna.

  KSSR digubal dalam bentuk pernyataan standard kandungan dan

  standard pembelajaran yang perlu dicapai oleh murid dalam satu tempoh

  persekolahan yang ditetapkan.

  Standard kandungan merupakan pernyataan lebih terperinci

  mengenai perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam satu tempoh

  persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

  Manakala standard pembelajaran pula ialah satu penetapan kriteria atau

  indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard

  kandungan.

  KSSR diorganisasikan dalam bentuk modular di mana kandungan

  pembelajaran disediakan dalam bentuk unit kendiri-lengkap (self-contained)

  yang dinamakan sebagai modul.

  Setiap unit adalah tersendiri dan mengandungi pengetahuan, kemahiran dan

  nilai yang telah dikenal pasti untuk dikuasai murid.

  Bagi tahap satu, kandung kurikulum diorganisasikan dal modul teras asas,

  modul teras to dan modul elektif.

  Jadual 1: Organisasi KSSR Tahap 1

  Modul Teras Asas

  Bahasa Malaysia

  Bahasa Inggeris

  Bahasa Gina

  Bahasa Tamil

  Matematik

  Pendidikan Jasmani

  Pendidikan Kesihatan

  Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

 • Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 5

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  TAHUN 2011 KSSR

  Modul. Teras Tema

  Dunia Kesenian (Dunia Seni Visual, Dunia Muzik) Dunia Sains dan

  Teknologi

  Modul Elektif

  Bahasa Arab

  Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK)

  Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan (BTSK)

  Bahasa Iban

  Bahasa Kadazandusun

  Manakala bagi tahap dua, kurikulum diorganisasikan dalam bentuk mata

  pelajaran teras dan mata pelajaran elektif.

  Mata pelajaran ini dilaksanakan secara modular bermula pada 2014 untuk murid-

  murid tahun empat.

  Jadual 2: Organisasi KSSR Tahap 2

  Mata Pelajaran Teras Modul Komunikasi

  Bahasa Malaysia

  Bahasa Inggeris

  Bahasa Cina

  Bahasa Tamil

  Modul Sains dan Teknologi

  Matematik

  Sains

  Reka Bentuk dan Teknologi / ICT

  Modul Fizikal dan Estetika - Pendidikan Jasmani

  Pendidikan Kesihatan

  Pendidikan Muzik - Pendidikan Seni Visual

  Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai

  Pendidikan Islam / Pendidikan Moral

 • Bahan Edaran Pengurusan Akademik PPD Hulu Selangor Muka Surat 6

  KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH

  TAHUN 2011 KSSR

  Modul Kemanusiaan

  Sejarah

  Mata Pelajaran Elektif

  Modul Komunikasi Elektif

  Bahasa Arab

  Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan

  Bahasa Tamil Sekolah Kebangsaan Bahasa Iban Bahasa Semai

  Bahasa Kadazandusun

  6. Pentaksiran

  KSSR memberi penegasan kepada perlaksanaan kaedah pentaksiran berasaskan

  sekolah bagi menjadikan P&P lebih menyeronokkan dan tidak terlalu berorientasikan

  kepada peperiksaan.

  Pelbagai kaedah pentaksiran digunakan untuk membolehkan penilaian yang

  lebih autentik dan holistik. Pentaksiran berasaskan sekolah bersifat formatif dan

  dijalankan secara berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian murid

  dalam pembelajaran.

  Akt iv i t i pemulihan, pengukuhan dan pe nggayaan d i laksanakan

  mengikut keper luan murid bagi memast ikan murid mencapaisan dard

  yang d i te tapkan.

  7. Tiga Kemahiran baru merentas subjek.

  Bertepatan dengan dasa kedua Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) iaitu

  membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta

  penghayatan nilai murni, kurikulum kebangsaan telah dikaji semula bagi

  memast