amalanterbaikpembudayaanict 130705224122-phpapp02

Click here to load reader

Post on 14-Jun-2015

257 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PANDUAN PELAKSANAAN Smart School Qualification Standards: AMALAN-AMALAN TERBAIK BAGI PEMBUDAYAAN ICT DI SEKOLAH BESTARI

2. KANDUNGAN1.0Pendahuluan32.0Penggunaan ICT43.0Modal Insan84.0Aplikasi185.0Infrastruktur Teknolog i206.0Penutup20Lampiran 2a22Lampiran 2b23Lampiran 2c24Lampiran 2d25Lampiran 2e26Lampiran 2f27Lampiran 2g28Lampiran 2h29Lampiran 3a30Lampiran 3b32Lampiran 3c34Lampiran 3d36Lampiran 3e37 3. Panduan Amalan-Amalan Terbaik Bagi Pembudayaan ICT di Sekolah Bestari 1.0 PENDAHULUAN Penggunaan ICT dalam pengurusan sekolah dan pengajaran dan pembelajaran (P&P) merupakan satu usaha murni Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk membudayakan pengintegrasian dan penggunaan ICT secara optima di kalangan warga sekolah. Usaha ini adalah selaras dengan keperluan tenaga kerja yang berteraskan ICT. Tambahan pula, pembudayaan ICT di kalangan warga sekolah mampu mengeluarkan tenaga kerja yang berfikiran glokal, kritis dan kreatif. Salah satu usaha untuk memastikan pembudayaan pengintegrasian ICT di kalangan warga sekolah terlaksana maka KPM dan Multimedia Development Corporation (MDeC) telah menjalankan program pemantauan secara on site yang mana telah dapat mengumpulkan amalan-amalan terbaik untuk dijadikan panduan pelaksanaan dan pengukuran pencapaian pembudayaan ICT. Objektif am manual ini adalah untuk membimbing dan membantu sekolah dalam: Mengenalpasti strategi-strategi perlaksanaan penggunaan dan pembudayaan ICT yang sesuai dalam P&P dan pengurusan sekolah seperti: Mengintegrasi pelbagai media ICT dalam P&P dan pengurusan sekolah Menambahbaik rancangan pengajaran dengan menggunakan elemen-elemen ICT Memperkasakan kemahiran modal insan sekolah Memastikan keperluaan asas aplikasi dan infrastruktur berkeadaan baik 4. 2.0 PENGGUNAAN ICT Komponen SSQS Penggunaan ICTIndikator Jangkamasa penggunaan bahan kandungan berasaskan ICT dalam PPStrategi PelaksanaanKumpulan SasaranGuru Strategi 1: matapelajaran Guru merancang dan mencatatkan jangkamasa (dalam minit) pengajaran yang menggunakan bahan berasaskan ICT dalam rancangan pengajaran harian (RPH). Pada keseluruhannya, jangkamasa penggunaanbahan berasaskan ICT hendaklah berjumlah 2 waktu seminggu Strategi 2: Penjadualan makmal komputer bagi penggunaan bahan berasaskan ICTTindakan Pengetua, GPK, Ketua Panitia, Ketua BidangJangkamasa PelaksanaanKaedah PenentuanImpakSetiap minggu (dibuat setiap bulan untuk sepanjang tahun)Ketua Panitia dan Ketua Bidang membuat pencerapan berkala, memeriksa buku rekod RPH, semua rekod penggunaan makmal, perisian dan komputer, untuk mengesahkan penggunaan bahan ICT oleh guru dalam PP (Rujuk Lampiran 2a dan 2b)Peningkatan penggunaan bahan berasaskan ICT dalam PPSetiap mingguBuku log dan pencerapanPeningkatan penggunaan bahan berasaskan ICT dalam PPKetua Panitia, Ketua BidangBulanan (dibuat setiap bulan untuk sepanjang tahun)Ketua Panitia dan Ketua Bidang membuat pencerapan mengejut, memeriksa buku rekod pengajaran, semua rekod penggunaan makmal, perisian dan komputer, untuk mengesahkan penggunaan bahan ICT oleh guru dalam PP (Rujuk Lampiran 2c dan 2d)Peningkatan pengintegrasian bahan berasaskan ICT dalam PPSemua guru GPK dan matapelajaran Penyelaras MakmalJangkamasa mengintegrasi perisian kursus (TLM) dalam PPKekerapan membangunkan bahan PP berbentuk multimediaStrategi 1: Guru membangun4 bahan PP berbentuk multimedia setiap bulanGuru Ketua matapelajaran Panitia, Ketua BidangBulanan (dibuat setiap bulan untuk sepanjang tahun)Ketua Bidang dan Ketua Panitia Peningkatan melihat bahan yang dibina pembangunan bahan berasaskan Bahan yg dibina dimasukkan ICT dalam PP dalam share folder panitia dalam komputerStrategi 2: Pertandingan antara Panitia untuk membina bahan PP berasaskan ICT (Powerpoint/ Flash/Authorware). Diadakan untuk menambah bahan PP berbentuk multimedia untuk PanitiaGuru Ketua matapelajaran Panitia Mata Pelajaran, JKBestariSemasa MingguICT atau Bulan ICTBahan yg dibina dimasukkan dalam share folder panitia dalam komputerMeningkatkan motivasi guru untuk membangun bahan PP berbentuk multimedia, dalam suasana berpasukanStrategi 3: Kekerapan guru membangunkan bahan PP berbentuk multimedia mesti ditetapkan dalam rancangan tahunan guruGuru Strategi 1: matapelajaran Guru merancang dan mencatat jangkamasa (min) pengajaran yang mengintegrasikan bahan berasaskan ICT dalam RPH. Pada keseluruhannya, jangkamasa pengintegrasian bahan berasaskan ICT hendaklah berjumlah 2 waktu semingguSemua guruAwal tahunPengetua/Guru Besar/PKmenyemak rancangan tahunan guru setiap hujung bulan (Rujuk Lampiran 2e)Pembudayaan pembangunan bahan multimedia guru meningkatPengetua/ Guru Besar/ PK 5. 2.0 PENGGUNAAN ICT (sambungan) Komponen SSQS Penggunaan ICTIndikatorStrategi PelaksanaanKumpulan SasaranTindakanJangkamasa PelaksanaanKaedah PenentuanImpakJangkamasa penggunaan Sistem Pengurusan Pembelajaran (Guru)Strategi 1: Penggunaan LCMS direkodkan dalam RPHSemua guruGPBSatu mingguBorang Penggunaan Perisian Kursus disediakan (Rujuk Lampiran 2f)Akan meningkatkan kemahiran guru menggunakan sistem pembelajaran dalam talian (on-line)Kekerapan penggunaan bahan TV Pendidikan dalam PPStrategi 1: GM membuka bilik TV Pendidikan pada waktu sekolah terutama pada waktu rehat dan waktu petang Buku log penggunaan TV pendidikan disediakan oleh GM. GM pantau penggunaan setiap minggu [Contoh Program TV Pendidikan (samada live atau dirakam) seperti yang terdapat di saluran Discovery Channel, Animal Planet, National Geography]MuridGMSetiap hariBorang penggunaan TV Pendidikan (Rujuk Lampiran 2g)Akan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid dalam semua subjekStrategi 2: Guru tonton rakaman program TV Pendidikan di bilik tayang untuk persediaan mengajar. Guru gunakan bahan TV pendidikan4 kali sebulan dalam PP. Guru catat rekod penggunaan dalam buku log. Guru catat dalam RPH. Pengetua semak buku persediaan mengajar, bahan rakaman CD dan pita videoGuruGM, PengetuaSetiap mingguBorang penggunaan TV Pendidikan (Rujuk Lampiran 2g)Akan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan murid dalam subjek Sains, Matematik dan Bahasa InggerisStrategi 1: Murid mencari maklumat dan menyiapkan tugasan berasaskan bahan ICT yang disediakan dalam Pusat AksesMuridPihak pengurusan sekolahSetiap mingguRekod penggunaan bilik dan peralatan ITMurid mahir menggunakan ICTStrategi 2: Guru memberi tugasan yang memerlukan murid menggunakan ICT sekurang-kurang 8 tugasan sebulanMuridJangkamasa penggunaan ICT di kalangan muridPeralatan ICT dapat dioptimumkan penggunaannya GuruSetiap bulanRekod penggunaan CDperisian dan komputer oleh muridMeningkatkan jangkamasa penggunaan ICT oleh murid 6. 2.0 PENGGUNAAN ICT (sambungan) Komponen SSQSIndikatorStrategi PelaksanaanKumpulan SasaranTindakanJangkamasa PelaksanaanKaedah PenentuanImpak Memotivasikan murid menggunakan ICT dan memberi peluang kepada murid untuk mengasah kemahiran ICT masing-masingMurid Strategi 3: Muridmembuat persembahan/ pembentangan tugasan menggunakan ICT dalam kelasPenggunaan ICTGuruSetiap bulanBuku rekod pengajaran RPH dan maklumbalas daripada muridMuridGuruSekali setahun semasa Bulan ICTSistem WSMS, buku Peningkatan rekod pengajaran RPH, penggunaan ICT di maklumbalas daripada murid kalangan muridStrategi 4: Sekolah menganjurkan pertandingan menyediakan folio/poster/brosur menggunakan ICT dalam Bulan ICTSemua murid GPB dan GM Setiap bulan Strategi 5: Muridguna bahan ICT di Pusat Akses Kendiri (PAK). Buku log disediakan oleh GM. GM pantau dan semak buku log penggunaan PAKBuku log penggunaan murid disediakanPeningkatan penggunaan bahan berasaskan ICT dalam PPBilangan tugasan dibuat murid menggunakan Sistem Pengurusan PembelajaranMurid Strategi 1: Guru memberi tugasanmenggunakan LCMS dan lain-lain bahan di Internet2 kali semingguGuruSetiap mingguBorang bilangan tugasan dibuat murid di sediakan (Rujuk Lampiran 2h)Meningkatkan pengetahuan murid selain bahan atau kerja rumah yang biasa diberi oleh guruBilangan tajuk dilengkapkan murid mengikut Modul Pembelajaran KendiriMurid Strategi 1: Guru beri 2 tajuk modul pembelajaran kendiri dalam seminggu. Murid lengkapkan modulGuruSetiap mingguBorang Modul Pembelajaran Kendiri disediakan (Rujuk Lampiran 2f)Meningkatkan pengetahuan murid menggunakan pendekatan belajar sendiriKekerapan mengemaskini data dalam WSMS/SSMS/ AlternatifStrategi 1: Guru guna Sistem Pengurusan Pembelajaran untuk mengemaskini data murid sebulan sekaliGPB, Pengetua/ Guru BesarSetiap bulanGPB, Pengetua/Guru Besar menyemak log penggunaan Sistem Pengurusan PembelajaranMembantu pihak sekolah mengurus data guru dan murid dengan cepat dan efisienGPB, Pengetua/ Guru Besarmengikut keperluan (harian/ mingguan/ bulanan/ tahunan)GPB, Pengetua/Guru Besar menyemak log penggunaan Sistem Pengurusan SekolahMembantu pihak sekolah mengurus data guru dan murid dengan cepat dan efisienSemua guruGuru Strategi 2: Guru mengemaskini data bagi modulmodul PP dan pengurusan sekolah 7. 3.0 MODAL INSAN Komponen SSQS Modal InsanIndikatorStrategi PelaksanaanKumpulan SasaranTindakanJangkamasa PelaksanaanKaedah PenentuanImpakPengetua/GBSekurangkurangnya 2 kursus setahunPemantauan oleh BTPNmelalui laporan khusus, laporan pemerhatian, e-pemantauan, temubual dan mesyuaratGPBbulananPemantauan oleh Pengetua/ Peningkatan GB atau GPK melalui kemahiran ICT GPB laporan khusus, laporan pemerhatian, e-pemantauan, temubual dan mesyuaratStrategi 3: Memfailkan bahan kursus ICT yang dihadiri untuk rujukan peribadi dan pihak pengurusan sekolah Kemahiran ICT JuruteknikGPB Strategi 1: Menghadiri kursus: pentadbiran sistem rangkaian penyelenggaraan perkakasan dan perisian pembinaan laman web (interaktifportal) applikasi sistem (cth:WSMS, LCMS, Think.com, dll) aplikasi perisian (cth: emel, MSOffice, HotPotatoes, dll) GPB Strategi 2: Berkongsi idea dan kemahiran dengan GPB lain melalui GPB Yahoo-Group atau Persatuan GPBKemahiran ICT Guru Penyelaras Bestari (GPB)GPBSetiap kali selepas berkursusPenyemakan fail oleh Pengetua/GB atau GPKjuruteknik Stra