ilmu perkasihan manuskrip melayu

Click here to load reader

Post on 05-Feb-2017

288 views

Category:

Documents

30 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • IlmuperkasihanmanuskripMelayu

  TekssasteratermasukmanuskripMelayumenyimpankhazanahilmutinggi,tetapiratusanmanuskripMelayutermasukdiluarnegara,masihbelumdilakukankajianmendalamsehinggatidakdapatdimanfaatkanmasyarakathariini.IkutipandanganPengerusiJawatankuasaPenasihatManuskripMelayuPerpustakaanNegaraMalaysia(PNM)yangjugapengkajitekssasteraklasikDrHarunMat

  PiahyangditemubualwartawanSastera&Budaya,SitiHalizaYusop.

  HarunMatPiah

  bezadengankajianmanuskripkeranapengkajipeiluberulangalikkeperpustakaansetiaphari.Kebanyakanpenerbitjugatidak

  mempunyaikeghairahanuntukmenerbitkantransliterasimanuskripkeranatidakramaiyangmerabacanyasedangkankandunganilmuyangdibawabegitubesar.Bagaimanapun,berdasarkantransliterasiyangsayalakukanmisalnyaKitabTibPerubatanMelayudanManuskripMSS2515,sayalihatmaklumatyangdidedahkankepadamasyarakatmulamendapatperhatian.MasyarakatjugasebenarnyasedarakannilaiilmudalamnaskhahinitetapidisebabkantidakmemahamituJisanjawilamayangdigunakan,khazanahnyatidakdapatdinikrr(ati.

  Soalan:Soalan:KitakayakhazanahilmurialammanuskripMelayutetapimengapamasihterlalusedikittraiisUterWolehpengtotfisupoyadapatdibaeadandiman&athanmasyarakatJawapan:Kajianmanuskriptradisionalmengambilmasalamadansayasendirimemeiiukansehinggatigabulanuntukmemahamimanuskripsetebal300halaman,tetapiitubelumtermasukmasauntukmengkajimanuskriplainyangmempunyaihubungandengankajianberkenaan.Keijamemahamiteksdanmelakukantransliterasidaripadajawikerumipulahanyabolehdilakukanahlifilologisedangkantidakramaiterdidikdalamdisiplinitu,manakalajumlahpengkajipadamasakinisangatsedikit,iaitusekitar10orangyangmasihaktiSetiaptransliterasimemberica

  barantersendiri.Adaketikanyamanuskripyangdisalinmempunyaitekskonsistendariawalsehinggaakhirhalaman,namunadaterlaludahsyatkeranabukansahajatuiisanpenyalinsendiritidakmemungkmkannyauntukdibaca,bahkanusiamanuskripmencecahratusantahunwalaupunusahamemuliharanyasudahdilakukansamaadaolehperpustakaanataumuziumTransliterasimanuskriplama

  perludilakukandenganpenuhwibawa,disiplindankesabarantinggimalahsayasendiripernahmengambilduahinggatigahariuntukmenentukanhurufyangdiejadenganlam,nga,daldanyayangrupanyamembawamaksudlenggundi,iaitusejenisherbapahitdanbanyakdigunakandalamrawatanperubatan.Masalahtransliterasiadalahapabilakitatidaktahumak11asesuatuperkataandantidakdijumpaidalamkamus,kitaperlumembacakitablainkeranaiatidakbolehdiagakdaripadasegikontekssaja.Malahpengkajitidakbolehme

  lakukansecarabersendiriantetapiperlumembabitkankeijasamadenganpihaklain,termasuk'illustrator'untukmelukisrajahdengantuiisanArabdanangka,pakardalamilmudalamAlQurandanhadiskeranakebanyakanmanuskriptradisionalmcngandungidoadalambahasaArabtetapitidaksemestinyamenggunakanayatAlQuran.Jikakajianbahanlainbolehdilakukandipejabatataudihadapankomputer,iasangatber

  tradisionalinimasihbelumdikajisecarailmiahsepenuhnyatetapimeskipundianggaptabudalammasyarakat,adabanyakbukudipasaranyangmenyentuhaspekitutetapisayadapatitidakmerujukkepadakepadamanuskripawal.TuiisanberkenaanmendakwaiaturutmengandungisunnahRasulullahsedangkanapabiladitelitiadayangtidakmemaparkanmaklumatbetul.Ilmuperkasihanyangterkan

  (lungdalamKitabTibiniturutmerujukduakitabterdahulu,iaituBustanalSalatinolehSheikhNuruddinalRaniridanalTibbalNabawiyy(IbnualQayyim)yangmencatatkanamalanyangmenjadisunnahRasulullahmembabitkanhalitu.Disebabkanmanfaatilmuyang

  wujudratusantahunduludalamtradisiilmuwarisanMelayu,sayakinidalamusahamengumpuldanmentransliterasiilmuperkasihanyangterdapatdalampelbagaisumbertermasukKitabTib,TajulMulukdanMujarabat.Usahainisudahbermulasejakawaltahuninidandijangkaselesaipada2018danditerbitkanolehPNM.Naskhahiniapabiladiterbitkannantibukansahajamemaparkanhukumsunat,harus,makruhdanharamyangdibenarkanIslamberkaitanaspekwati,bahkanmenggabungkankhazanahilmumasyarakatMelayuyangbegituberharga.

  S:KitabTibbukansahqjamengenaiilmuperubatanmalahmeliputiilmuramalanmengenaiastrologidanastronomi.Namimmengapaantaracabangilmuperubatan,iaituseksologlatauilmuperkasihantidakdiketengahkan?I:PersoalanmengenaibabuljimakataukitapanggililmuperkasihaninimemangterdapatdalamKitabTibtetapitidakterkumpuldalamsatumanuskripsebaliknyabercampuraduk.Berbandingtanggapanramai,il

  muperkasihansebenarnyatidakhanyamengandungibabberkaitanwatiataujimaksepertiperlakuandanposisitetapilebihmenyeluruhmencakupipetuadanpantanglarangpemakanan,awetmuda,penyaMtsakittuansertapuan,caramenggodasuamidanisteri,ubat,rawatan,riadahsertabacaandoa.Ilmuperkasihanyangjugakha

  zanahilmudalamnaskhahMelayu

  dahtidakbegitubanyaksejak10tahunkebelakanganini.Iniberbezaketikasayamengajarsebeluminiyan^sayasendirimembawapelajarmenelitimanuskriplamasehinggalahiabolehditransliterasikerumi.Usahainisebenarnyatidakbolehdikeijakanpengkajisecarabersendiriansebaiknyaperludidukungolehsemuapihak.Bagaimanapun,sayamelihat

  perkembanganpositifmisalnyamelaluikeijasamasayadanrakan,DrAbdulGhaniHussaindenganInstitutPenyelidikanPerhutananMalaysia(FRIM)bagimengenaipastitumbuhanyangdigunakanuntukperubatandiSemenanjungMalaysiasepertidirujukmanuskripdaripadaMuziumTerengganu.Inikaedahyangsangatbaikdalammemeliharapenemuandaripadakhazanahilmuyangterdapatdalamtekstradisional,apatahlagjiakajianseriusmengenaikitabperubatanberbandingkajianawalsebeluminiyanghanyamembabitkankajiansosiologi.IadinilaisecarasaintifikdansayasendirimelihatbagaimanakagumnyasaintisdenganpenemuanilmuperubatanmasyarakattradisionalMelayu400tahunlalu.Selainitu,kamiJu^akinime

  rencanakanpenubuhanPersatuanFilologiMalaysiahasildaripadaresolusiSeminarAntarabangsaManuskripMelayu2014Persatuaniniakanmengumpulkansaijanabidangfilologidanpengkajimanuskripbagimembolehkanlebihbanyakkajianmengenaimanuskriplamainidilakukan.Iadiharapdapatmemperbanyakkanpengkajiandanpenelitianmanuskripsertaditerbitkanuntukdisebarkankepadamasyarakat

  S:ApakahsarananDrbagimemastlkangagasanIlmudalammamialnHptrmMnlnnaltntHdakberkubur?I:Jumlahpengkajidalambidangfilologimasihsangatsedikitmalahinstitusiyangmengadakankursusberkaitaiipembacaantekssasteratradisionaldanklasiksu

  Headline Ilmu perkasihan manuskrip MelayuMediaTitle Berita HarianDate 03 Oct 2016 Color Full ColorSection Nasional Circulation 125,514Page No 30 Readership 947,000Language Malay ArticleSize 778 cmJournalist N/A AdValue RM 26,818Frequency Daily PR Value RM 80,455

  anneeHighlight

  anneeHighlight

View more