hubungan etnik - islam dan hubungan etnik

Download Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

Post on 29-May-2018

234 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  1/29

  MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.m

  BAB 8

  ISLAM &

  HUBUNGAN ETNIK

  CTU553 HUBUNGAN ETNIK

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  2/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  PENGENALAN

  8.1

  KANDUNGAN BAB 8

  8.2

  8.3

  8.4

  8.5

  Hasil Pembelajaran

  Mengenalpasti perspektifIslam tentang hubungan etnik

  Mengaitkan asas-asas danprinsip-prinsip hubunganetnik dari perspektif Islam

  dalam proses perpaduan diMalaysia

  Mengetahui dan mengaplikasinilai-nilai kemanusiaan dalammerapatkan hubungan antarakaum

  2

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  3/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK

  Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun

  sesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman Allah SWT:

  Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme

  masyarakat bersandarkan firman Allah SWT:

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  3

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  4/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK

  Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halanganuntuk manusia berbaik-baik, bekerjasama dan salingmembantu antara satu dengan yang lain.

  Penghormatan kepada penganut agama lain telahditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hayatbaginda dan pendekatan tersebut merupakan ajaran

  penting dalam agama Islam. Islam melihat kepelbagaian etnik dengan pandangan

  yang positifuntuk berkenal-kenalan dan bantu-mabantudalam perkara kebaikan.

  Ini bersandarkan perisitiwa bila Nabi Muhammad SAW

  menegur Abu Zarr yang menggelar Bilal denganmenjelaskan tiada keistimewaan seseorang yang berkulitputih dengan seorang yang berkulit hitam kecualiketakwaannya.

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  4

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  5/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM

  Asas HubunganEtnik

  Berkenal-kenalan

  Faham-memahami

  Bekerjasama

  Persaudaraan

  Berkasihsayang

  Jaminmenjamin

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  5

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  6/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  BERKENAL-KENALAN/ AL-TAARUF

  Al-Taaruf: berkenalansecara mendalam yang

  boleh menimbulkan kasihsayang.

  Manusia dijadikan parasrupa dan warna kulit yangberlainan supaya mereka

  berbaik antara satu denganlain agar mereka dapathidup bersama dalam

  keadaan aman dansejahtera, bukan untuk

  bermusuh-musuhan.

  Bermusuhan antara satu

  dengan lain tidak akanmendatangkan keuntungankepada mana-mana pihak.

  Taarufmerealisasikan

  pengabdian kepada Allahsupaya mengenali

  keturunan masing-masing.

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  6

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  7/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  FAHAM MEMAHAMI/ AL-TAFAHUM

  Al-Tafahum : suatu tindakan hasildaripada sama-sama faham, sama-

  sama beramal iaitu sama-samamenjalankan perintah Allah, tundukkepada kebenaran, muhasabah diri,muhasabah sama-samajamaah dandisusuli dengan nasihat menasihati di

  antara saudara.

  Memahami dan menghormati

  konsep agama masing-masing.

  Masyarakat pelbagai etnikamatperlu mengamalkan asas

  ini supaya tidak wujudprasangka perkauman yang

  boleh membawa kepadaperasaan tidak puas hati dan

  permusuhan.

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  7

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  8/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  SALING BEKERJASAMA/ AL-TAAWUN

  Al-Taawun ertinya ialah tolong-menolong atau saling membantu.

  Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesamaagama tetapi melampau batas sempadan agama

  dalam bentuk sumbangan tenaga, harta dan masa.

  Perkongsian ilmu dan kerjasama dalam penukaransegala bidang ilmu pengetahuan antara manusia

  yang berbeza keturunan dan bangsa dapatmewujudkan kemajuan masyarakat sejagat

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  8

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  9/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  PERSAUDARAAN/ UKHUWAH

  Menurut Kamus Dewan, persaudaraan bermaksud perhubungan seperti bersaudara ataupertalian yang rapat.

  Pendekatan Islam menganjurkan persaudaraan atas dasar beriman dan bertaqwa. Ukhuwah

  (persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat.

  Manusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang saling mencaintai dan saling menolong,sehingga timbulnya kekuatan persaudaraan. Antara mereka saling memperkuat, sehinggabenar-benar terasa bahawa kekuatan saudaranya adalah kekuatan nya dan kelemahansaudaranya adalah kelemahannya.

  Harta, kedudukan, nasab atau status sosial atau apa pun tidak boleh dijadikan sebagai satukayu ukur sombongnya manusia atas sebahagian yang lain. Ini disebabkan hubunganberasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkankebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan.

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  9

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  10/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  BERKASIH SAYANG/ AL-MAHABBAH

  Berkasih sayang merupakan salah satu sifatkemanusiaan yang sewajarnya disemai dan

  dipupuk dalam sanubari setiap anggotamasyarakat.

  Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan kemesraan dikalangan masyarakat pelbagai etnik. Apabila hati dengan

  hati bertaut erat, hilanglah sifat bermusuhan, bencimembenci dan dengki mendengki antara satu sama lain.

  Tahap mahabbah yang paling rendah adalah bersihnya hatidari perasaan yang negatif seperti perasaan hasad,

  membenci, dengki, dan apa-apa yang menyebabkanpermusuhan dan pertengkaran.

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  10

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  11/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  JAMIN MENJAMIN/ AL-TADHAMUN

  Dilaksanakan melalui pemberian nafkah keluarga, zakat, sedekah, wakaf dankerjasama yang erat dalam mayarakat

  Jamin-menjamin melalui 3 peringkat: individu, keluarga dan masyarakat.

  Individu: Menjadi warganegarayang baik

  Keluarga: Menjaga hubungan baikdengan ibu, bapa dan keluarga

  Masyarakat: Menjaga hubunganyang baik dengan masyarakat

  pelbagai etnik

  Al-Tadhamun

  Saling jamin menjamin sesama Islam dari segi akhlak dan akidah iaitu maruahsesama agama Islam bagi mewujudkan tamadun yang kuat untuk menjadi contoh

  kepada agama lainASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  11

  e

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  12/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  MAQASID SYARIAH

  MAQASIDSYARIAH

  MEMELIHARAAGAMA

  MEMELIHARAAKAL

  MEMELIHARANYAWA

  MEMELIHARA

  HARTA

  MEMELIHARAKETURUNAN

  AQASID SYARIAH

  12

  e

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  13/29

  eMKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEMANUSIAAN

  APLIKASI SOSIAL

  MAQASID SYARIAH

  Syariah Islam didatangkan oleh Allah s.w.t. untuk menjamin

  kebaikan serta menghindarkan kemudharatan kepada semuamanusia tanpa mengira etnik.

  Islam datang untuk membebaskan minda manusia daripadabelenggu kemunafikan dan kesyirikan. Islam mengajakmanusia beriman kepada Tuhan yang Esa iaitu Allah s.w.t. dan

  perkara-perkara yang berkaitan serta menjauhi anasir-anasirsyirik dengan menjelaskan pelbagai panduan untukmelaksanakan ketaatan kepada Allah s.w.t.

  Memelihara

  Agama

  Syariah Islam juga datang untuk menjamin keselamatan nyawa

  dan anggota tubuh badan manusia. Dalam konteks hubunganetnik, Islam mewajibkan individu menjaga keselamatan diridan pada masa yang sama melarang keras perbuatan yangboleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau oranglain

  MenjaminKeselamatan

  Nyawa

  AQASID SYARIAH

  13

  e

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Islam dan Hubungan Etnik

  14/29

  MKAy

  eMKAy

  ISLAM &UBUNGAN ETNIK

  ASAS HUBUNGAN

  ETNIK

  AQASID SYARIAH

  NILAI

  KEM