bab 8 hubungan etnik islam & hubungan etnik

Download Bab 8 hubungan etnik   islam & hubungan etnik

Post on 01-Jul-2015

9.561 views

Category:

Education

14 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 8ISLAM &HUBUNGAN ETNIKCTU553 HUBUNGAN ETNIKMahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my

2. eMKAyPENGENALAN 2 ISLAM &Hasil Pembelajaran8.1HUBUNGAN ETNIK Mengenalpasti perspektifIslam tentang hubungan etnikASAS HUBUNGAN 8.2 Mengaitkan asas-asas dan ETNIKprinsip-prinsip hubunganetnik dari perspektif Islamdalam proses perpaduan diMAQASID SYARIAH 8.3 KANDUNGAN BAB 8 Malaysia Mengetahui dan mengaplikasinilai-nilai kemanusiaan dalam NILAI8.4 merapatkan hubungan antaraKEMANUSIAANkaumAPLIKASI SOSIAL 8.5eMKAy 3. eMKAy ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK 3 ISLAM & Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupunHUBUNGAN ETNIKsesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman Allah SWT:ASAS HUBUNGAN ETNIKMAQASID SYARIAH Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralisme NILAImasyarakat bersandarkan firman Allah SWT:KEMANUSIAANAPLIKASI SOSIALeMKAy 4. eMKAy ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK 4 ISLAM & Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halanganHUBUNGAN ETNIKuntuk manusia berbaik-baik, bekerjasama dan salingmembantu antara satu dengan yang lain.ASAS HUBUNGAN Penghormatan kepada penganut agama lain telah ETNIKditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hayatbaginda dan pendekatan tersebut merupakan ajaranpenting dalam agama Islam.MAQASID SYARIAH Islam melihat kepelbagaian etnik dengan pandanganyang positif untuk berkenal-kenalan dan bantu-mabantu NILAIdalam perkara kebaikan.KEMANUSIAAN Ini bersandarkan perisitiwa bila Nabi Muhammad SAWmenegur Abu Zarr yang menggelar Bilal denganAPLIKASI SOSIAL menjelaskan tiada keistimewaan seseorang yang berkulitputih dengan seorang yang berkulit hitam kecualiketakwaannya.eMKAy 5. eMKAy ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM 5 ISLAM & Berkenal-HUBUNGAN ETNIKkenalanASAS HUBUNGAN Faham- ETNIK memahamiMAQASID SYARIAH BekerjasamaAsas Hubungan Etnik NILAIPersaudaraanKEMANUSIAANBerkasihAPLIKASI SOSIALsayangJamin menjamineMKAy 6. eMKAy BERKENAL-KENALAN/ AL-TAARUF 6 ISLAM &HUBUNGAN ETNIKManusia dijadikan paras rupa dan warna kulit yangberlainan supaya merekaAl-Taaruf : berkenalanASAS HUBUNGAN berbaik antara satu dengansecara mendalam yang lain agar mereka dapat ETNIK boleh menimbulkan kasihhidup bersama dalamsayang. keadaan aman dan sejahtera, bukan untukbermusuh-musuhan.MAQASID SYARIAH NILAIKEMANUSIAANBermusuhan antara satuTaaruf merealisasikan dengan lain tidak akanpengabdian kepada Allah mendatangkan keuntungansupaya mengenaliAPLIKASI SOSIALkepada mana-mana pihak.keturunan masing-masing.eMKAy 7. eMKAy FAHAM MEMAHAMI/ AL-TAFAHUM 7 ISLAM &HUBUNGAN ETNIKAl-Tafahum : suatu tindakan hasil daripada sama-sama faham, sama- sama beramal iaitu sama-samaASAS HUBUNGANmenjalankan perintah Allah, tunduk kepada kebenaran, muhasabah diri, ETNIKmuhasabah sama-sama jamaah dandisusuli dengan nasihat menasihati di antara saudara.MAQASID SYARIAH NILAI Masyarakat pelbagai etnikKEMANUSIAANamat perlu mengamalkan asas ini supaya tidak wujud Memahami dan menghormati prasangka perkauman yang konsep agama masing-masing.boleh membawa kepadaperasaan tidak puas hati danAPLIKASI SOSIAL permusuhan.eMKAy 8. eMKAy SALING BEKERJASAMA/ AL-TAAWUN 8 ISLAM &HUBUNGAN ETNIK Al-Taawun ertinya ialah tolong-menolong atau saling membantu.ASAS HUBUNGAN ETNIKMAQASID SYARIAH Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesama agama tetapi melampau batas sempadan agamadalam bentuk sumbangan tenaga, harta dan masa. NILAIKEMANUSIAANAPLIKASI SOSIAL Perkongsian ilmu dan kerjasama dalam penukaran segala bidang ilmu pengetahuan antara manusiayang berbeza keturunan dan bangsa dapat mewujudkan kemajuan masyarakat sejagateMKAy 9. eMKAy PERSAUDARAAN/ UKHUWAH 9 ISLAM &HUBUNGAN ETNIKMenurut Kamus Dewan, persaudaraan bermaksud perhubungan seperti bersaudara ataupertalian yang rapat.ASAS HUBUNGAN ETNIKPendekatan Islam menganjurkan persaudaraan atas dasar beriman dan bertaqwa. Ukhuwah(persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat.MAQASID SYARIAHManusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang saling mencaintai dan saling menolong, NILAIsehingga timbulnya kekuatan persaudaraan. Antara mereka saling memperkuat, sehinggabenar-benar terasa bahawa kekuatan saudaranya adalah kekuatan nya dan kelemahanKEMANUSIAAN saudaranya adalah kelemahannya.Harta, kedudukan, nasab atau status sosial atau apa pun tidak boleh dijadikan sebagai satuAPLIKASI SOSIAL kayu ukur sombongnya manusia atas sebahagian yang lain. Ini disebabkan hubunganberasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkankebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan.eMKAy 10. eMKAy BERKASIH SAYANG/ AL-MAHABBAH 10 ISLAM &Berkasih sayang merupakan salah satu sifatHUBUNGAN ETNIKkemanusiaan yang sewajarnya disemai dandipupuk dalam sanubari setiap anggotaASAS HUBUNGANmasyarakat. ETNIKMAQASID SYARIAH Sifat kasih sayang mampu mengikat hubungan kemesraan dikalangan masyarakat pelbagai etnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, hilanglah sifat bermusuhan, benci NILAImembenci dan dengki mendengki antara satu sama lain.KEMANUSIAANAPLIKASI SOSIALTahap mahabbah yang paling rendah adalah bersihnya hatidari perasaan yang negatif seperti perasaan hasad,membenci, dengki, dan apa-apa yang menyebabkanpermusuhan dan pertengkaran.eMKAy 11. eMKAy JAMIN MENJAMIN/ AL-TADHAMUN 11 ISLAM & Al-TadhamunHUBUNGAN ETNIKSaling jamin menjamin sesama Islam dari segi akhlak dan akidah iaitu maruahsesama agama Islam bagi mewujudkan tamadun yang kuat untuk menjadi contoh kepada agama lainASAS HUBUNGAN ETNIKMAQASID SYARIAH Jamin-menjamin melalui 3 peringkat: individu, keluarga dan masyarakat.Masyarakat: Menjaga hubunganIndividu: Menjadi warganegara Keluarga: Menjaga hubungan baik yang baik dengan masyarakat NILAI yang baik dengan ibu, bapa dan keluargapelbagai etnikKEMANUSIAANAPLIKASI SOSIAL Dilaksanakan melalui pemberian nafkah keluarga, zakat, sedekah, wakaf dan kerjasama yang erat dalam mayarakateMKAy 12. eMKAy MAQASID SYARIAH 12 ISLAM & MEMELIHARAHUBUNGAN ETNIK AGAMAASAS HUBUNGAN ETNIK MEMELIHARAAKALMAQASID SYARIAH MAQASID MEMELIHARA SYARIAH NYAWA NILAIKEMANUSIAAN MEMELIHARA HARTAAPLIKASI SOSIAL MEMELIHARA KETURUNANeMKAy 13. eMKAyMAQASID SYARIAH 13 Syariah Islam didatangkan oleh Allah s.w.t. untuk menjamin ISLAM &kebaikan serta menghindarkan kemudharatan kepada semuaHUBUNGAN ETNIKmanusia tanpa mengira etnik.ASAS HUBUNGAN ETNIK Islam datang untuk membebaskan minda manusia daripadabelenggu kemunafikan dan kesyirikan. Islam mengajakMemeliharamanusia beriman kepada Tuhan yang Esa iaitu Allah s.w.t. danperkara-perkara yang berkaitan serta menjauhi anasir-anasirMAQASID SYARIAHAgamasyirik dengan menjelaskan pelbagai panduan untukmelaksanakan ketaatan kepada Allah s.w.t. NILAIKEMANUSIAAN Syariah Islam juga datang untuk menjamin keselamatan nyawa Menjamin dan anggota tubuh badan manusia. Dalam konteks hubunganetnik, Islam mewajibkan individu menjaga keselamatan diriAPLIKASI SOSIAL Keselamatan dan pada masa yang sama melarang keras perbuatan yang Nyawaboleh mengancam keselamatan nyawa diri sendiri atau oranglaineMKAy 14. eMKAy MAQASID SYARIAH 14 ISLAM & Keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah s.w.t. kepadaHUBUNGAN ETNIKMemeliharamanusia ialah akal. Melalui keistimewaan inilah manusiadiberikan status sebagai khalifah untuk memakmurkan bumi.Kemurnian Bersesuaian dengan tujuan ini, syariah Islam telah menegaskanASAS HUBUNGAN Fikiran mengenai kepentingan untuk menuntut dan menguasai ilmupengetahuan. ETNIKMAQASID SYARIAH Menjamin Kemuliaan dan keperibadian seseorang amat penting dalamKehormatankehidupan setiap individu. la berkait rapat dengan kehormatandan maruah diri. Malah Islam sendiri dibina di atas akhlak yangDan Maruahmulia. NILAIDiriKEMANUSIAANMenjaminAPLIKASI SOSIAL Syariah Islam telah menggariskan peraturan, hukum dan undang-Pemilikan Dan undangnya yang tersendiri dalam soal kehartaan. Syariah Islammenegaskan mengenai kepentingan untuk mencari kekayaan Penguasaan daripada nikmat dan anugerah Allah s.w.t.HartaeMKAy 15. eMKAyPRINSIP ISLAM BERKAITAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN 15 ISLAM &Al-IlmHUBUNGAN ETNIKASAS HUBUNGAN Al-Syura ETNIK Al-AdalahMAQASID SYARIAHNilai KemanusiaanIslam NILAIAl-HurriyyahKEMANUSIAANAl-MusawahAPLIKASI SOSIAL Al-MasuliyyaheMKAy 16. eMKAy BERILMU / AL-ILM 16 ISLAM &HUBUNGAN ETNIKASAS HUBUNGAN ETNIKDengan adanyailmu sesebuah SesungguhnyaMencari ilmumasyarakat ituMAQASID SYARIAH Islam adalah itu adalahtegak, danIlmu, dan Al-wajib setiapbersatupadu NILAI Quran adalahorang Islam. antara ilmuKEMANUSIAAN kitab Ilmu. pengetahuandan keimanan.APLIKASI SOSIALeMKAy 17. eMKAy PERMESYUARATAN/ AL-SYURA 17 ISLAM &HUBUNGAN ETNIKSyura membawamaksud bahawa Musyawarah dapat sesorang itu tidakASAS HUBUNGANmembuka segala pintumenyendiri ETNIK kesulitan dan memberipendapatnya dalam kesempatan untuk persoalan ataumelihat penyelesaianpermasalahan yang dalam pelbagai sudut. memerlukan pendapatMAQASID SYARIAHorang lain. NILAI KebaikanKEMANUSIAANbermusyawarah adalahIslam mengalakkan aktiviti bermusyawarah manusia akan mendapat dalam kehidupan lebih ilmu pengetahuanindidividu, bekeluarga dari pebincangan selainAPLIKASI SOSIALidea sendiri. dan bernegara.eMKAy 18. eMKAy PERMESYUARATAN/ AL-SYURA 18SYURA DALAM KEHIDUPAN ISLAM &INDIVIDUHUBUNGAN ETNIK Istikharah kepada Allah Musyawarah dengan orang yangdapat dipercayai pendapatnya,pengalaman, nasihat danASAS HUBUNGAN keikhlasannya. ETNIKMAQASID SYARIAH NILAIKEMANUSIAAN SYURA DALAM KEHIDUPAN SYURA DALAM KEHIDUPANBERKELUARGABERMASYARAKAT DAN Wajib bagi suami isteri untuk salingBERNEGARA memahami dan salingAPLIKASI SOSIAL Al Quran dijadikan asas sebagaibermusyawarah dalam hal yangpenyelesaian dan musyawarah.membawa kepentingan bersama Saling meredhai.eMKAy 19. eMKAyKEADILAN/ AL-ADALAH19 ISLAM &HUBUNGAN ETNIK SOSIAL1. Semua etnik bebas ASAS HUBUNGAN untuk menganutAl-Adalah bermaksud agamadan kepercayaanETNIK masing-masingkeadilan2. Bebas untuk melakukankegiatan ekonomiMAQASID SYARIAHNILAIPEMERINTAHANNILA