hubungan etnik 2011 - islam & hubungan etnik

Download Hubungan Etnik 2011 - Islam & Hubungan Etnik

Post on 09-Jun-2015

16.522 views

Category:

Education

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. HUBUNGAN ETNIKMahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my

2. PENGENALAN NILAI 8.1 Hasil PembelajaranKEMANUSIAAN Mengenalpasti perspektif ASASIslam tentang hubungan HUB ETNIK 8.2 etnik Mengaitkan asas-asas danAPLIKASI prinsip-prinsip hubungan 8.3 KANDUNGAN BAB 8 SOSIALetnik dari perspektif Islam dalam proses perpaduan MAQASID di MalaysiaSYARIAH8.4 Mengetahui dan mengaplikasi nilai-nilaiTOLERANSIkemanusiaan dalam 8.5 HUB ETNIK merapatkan hubungan antara kaum2 3. ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK Islam menekankan keamanan untuk diri sendiri mahupun NILAI sesama umat Islam. Ini bersandarkan kepada firman AllahKEMANUSIAAN SWT: ASAS HUB ETNIKAPLIKASI SOSIAL MAQASID Islam menerima kepelbagaian bangsa dan pluralismeSYARIAHmasyarakat bersandarkan firman Allah SWT:TOLERANSI HUB ETNIK 3 4. ISLAM DAN KEHARMONIAN HUBUNGAN ETNIK Dalam Islam, soal perbezaan bukan menjadi halangan untuk NILAI manusia berbaik-baik, bekerjasama dan saling membantuKEMANUSIAANantara satu dengan yang lain. ASAS HUB ETNIK Penghormatan kepada penganut agama lain telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa hayatAPLIKASI baginda dan pendekatan tersebut merupakan ajaran SOSIALpenting dalam agama Islam. MAQASID Islam melihat kepelbagaian etnik dengan pandangan yangSYARIAHpositif untuk berkenal-kenalan dan bantu-membantu dalam perkara kebaikan.TOLERANSI HUB ETNIK Ini bersandarkan perisitiwa bila Nabi Muhammad SAW menegur Abu Zarr yang menggelar Bilal dengan menjelaskan tiada keistimewaan seseorang yang berkulit putih dengan seorang yang berkulit hitam kecuali ketakwaannya. 4 5. PRINSIP ISLAM BERKAITAN DENGAN NILAI KEMANUSIAAN NILAI Al-IlmKEMANUSIAAN ASAS Al-Syura HUB ETNIKAPLIKASI Al-Adalah SOSIAL Nilai Kemanusiaan Islam MAQASIDSYARIAHAl-HurriyyahTOLERANSI HUB ETNIK Al-Musawah Al- Masuliyyah5 6. BERILMU / AL-ILM NILAIKEMANUSIAAN ASAS HUB ETNIK Denganadanya ilmuAPLIKASISesungguhnyasesebuah Mencari ilmu SOSIALIslam adalahmasyarakat ituitu adalah Ilmu, dan Al- tegak, dan MAQASID wajib setiapQuran adalahbersatupaduSYARIAHorang Islam. kitab Ilmu. antara ilmuTOLERANSIpengetahuan HUB ETNIK dan keimanan. 6 7. PERMESYUARATAN/ AL-SYURA NILAIKEMANUSIAAN Syura membawamaksud bahawa Musyawarah dapat sesorang itu tidakmembuka segala pintu ASASmenyendirikesulitan dan memberi HUB ETNIKpendapatnya dalamkesempatan untuk persoalan yang melihat penyelesaianAPLIKASI memerlukan pendapat dalam pelbagai sudut. SOSIALorang lain. MAQASIDSYARIAH Kebaikan bermusyawarah adalahIslam mengalakkanTOLERANSI manusia akan aktiviti bermusyawarah HUB ETNIK mendapat lebih ilmudalam kehidupanpengetahuan dari indidividu, bekeluarga pebincangan selain ideadan bernegara. sendiri.7 8. PERMESYUARATAN/ AL-SYURA SYURA DALAM KEHIDUPAN INDIVIDU NILAI Istikharah kepada AllahKEMANUSIAAN Musyawarah dengan orang yang dapat dipercayai pendapatnya, ASASpengalaman, nasihat dan HUB ETNIK keikhlasannyaAPLIKASI SOSIAL MAQASID SYURA DALAM KEHIDUPANSYARIAHSYURA DALAM KEHIDUPAN BERKELUARGA BERMASYARAKAT DAN BERNEGARA Wajib bagi suami isteri untukTOLERANSIsaling memahami dan saling Al Quran dijadikan asasbermusyawarah dalam hal HUB ETNIK sebagai penyelesaian danyang membawa musyawarah. kepentingan bersama Saling meredhai8 9. KEADILAN/ AL-ADALAH NILAIKEMANUSIAANSOSIAL1. Semua etnik bebas menganut ASASagama dan HUB ETNIK Al-Adalahkepercayaan bermaksud: keadilanmasing-masing2. Bebas untukAPLIKASImelakukan kegiatan SOSIAL ekonomi MAQASID PEMERINTAHANSYARIAH1. Orang bukan Islam yang bermastautin di UNDANG-UNDANGNegara Islam wajibdipelihara darah Membela nasibTOLERANSIsemua lapisan dan hartanya HUB ETNIK2. Harta kekayaanmasyarakat dalamnegaraNegara juga wajib dibahagikan kepada semua rakyat 9 10. KEBEBASAN/ AL-HURRIYYAH Kebebasan secara amnya menekankan kebolehan NILAI seseorang individu untuk bertindak mengikutKEMANUSIAAN kehendaknya sendiri. ASAS HUB ETNIK Kebebasan adalah nilai kemanusiaan yang diberi perhatian dalam Islam.APLIKASI SOSIAL MAQASID Ia merangkumi kebebasan beragama, kebebasanSYARIAHberfikir, kebebasan politik, kebebasan sivil dan semua kebebasan hakiki.TOLERANSI HUB ETNIK Kebebasan beragama bermaksud kebebasan beriktikad dan kebebasan melakukan ibadat. Islam tidak menerima tindakan memaksa seseorang menganut agama tanpa kerelean individu tersebut. 10 11. KESAMARATAAN/ AL-MUSAWAH NILAIKEMANUSIAAN ASAS HUB ETNIK Islam mengajar semua manusiaAPLIKASI Kepelbagaianadalah sama dan Kesamarataanbangsa, bahasa SOSIALmanusia adalahsetaraf dari sudutdan warna kulitpandangan Allahberlandaskantidak menjejaskan dan faktor yang MAQASID konsep kesejagatantaraf kemanusiaanmembezakanSYARIAH Islam.seseorang dari mereka adalahperspektif Islamketakwaan di sisiAllahTOLERANSI HUB ETNIK 11 12. BERTANGGUNGJAWAB/ AL-MASULIYYAH NILAI Allah s.w.t. menganugerahkanKEMANUSIAANkepada manusia dengan akal dan ilmu yang membolehkanmereka melaksanakan tugas ASAS dan tanggungjawab HUB ETNIKpengimarahan bumi.APLIKASI SOSIAL MAQASIDSYARIAHTOLERANSI Rasulullah s.a.w. menjelaskan HUB ETNIKkepada kita di dalamTanggung jawab itu akanhadisnya unsur-unsur penting dipersoalkan di hadapan Allah bagi tanggung jawab manusias.w.t. pada hari kiamat kelak. di dunia, iaitu: Masa, kerja,harta dan ilmu. 12 13. ASAS-ASAS HUBUNGAN ETNIK DALAM ISLAM Berkenal- NILAI kenalanKEMANUSIAAN ASASFaham- HUB ETNIKmemahamiAPLIKASI Bekerjasama SOSIAL Asas Hubungan Etnik MAQASIDSYARIAHPersaudaraanTOLERANSI Berkasih HUB ETNIK sayang Jaminmenjamin 13 14. BERKENAL-KENALAN/ AL-TAARUFManusia dijadikan paras rupa NILAI dan yang berlainan supayaKEMANUSIAANMaksud: mereka berbaik antara satuBerkenalan secara mendalam dengan lain agar mereka dapat ASASyang boleh menimbulkan kasihhidup bersama dalam keadaan HUB ETNIKsayang.aman dan sejahtera, bukanuntuk bermusuh-musuhan.APLIKASI SOSIALAl-Taaruf MAQASIDSYARIAHTOLERANSI HUB ETNIK Bermusuhan antara satu dengan Taaruf merealisasikanlain tidak akan mendatangkan pengabdian kepada Allahkeuntungan kepada mana- supaya mengenali keturunanmana pihak. masing-masing.14 15. FAHAM MEMAHAMI/ AL-TAFAHUM NILAIKEMANUSIAANTindakan hasil daripadasama-sama faham dan ASASberamal iaitu sama-sama HUB ETNIK Al-Tafahum : Faham danmenjalankan perintah Allah, saling memahamitunduk kepada kebenaran,muhasabah diri, dan disusuliAPLIKASIdengan nasihat menasihati. SOSIAL MAQASIDSYARIAHMasyarakat pelbagai etnik salingperlu memahami supaya tidak Memahami dan menghormati wujud prasangka perkaumanTOLERANSIkonsep agama masing-masing. yang boleh membawa kepada HUB ETNIKperasaan tidak puas hati danpermusuhan.15 16. SALING BEKERJASAMA/ AL-TAAWUN NILAIAl-Taawun ertinya ialahKEMANUSIAANtolong-menolong atau saling ASAS membantu. HUB ETNIKAPLIKASI SOSIAL Bekerjasama bukan hanya di kalangan sesamaagama tetapi melampau batas sempadan agama dalam bentuk sumbangan tenaga, harta MAQASIDdan masa.SYARIAHTOLERANSI HUB ETNIK Perkongsian ilmu dan kerjasama dalampenukaran segala bidang ilmu pengetahuanantara manusia yang berbeza keturunan dan bangsa dapat mewujudkan kemajuanmasyarakat sejagat16 17. PERSAUDARAAN/ UKHUWAH Menurut Kamus Dewan, persaudaraan bermaksud perhubungan seperti NILAI bersaudara atau pertalian yang rapat.KEMANUSIAAN ASASPendekatan Islam menganjurkan persaudaraan atas dasar beriman dan HUB ETNIK bertaqwa. Ukhuwah (persaudaraan) dalam Islam meliputi seluruh golongan masyarakat.APLIKASI SOSIALManusia seharusnya hidup dalam masyarakat yang saling mencaintai dan saling menolong, sehingga timbulnya kekuatan persaudaraan. MAQASID Antara mereka saling memperkuat, sehingga benar-benar terasaSYARIAHbahawa kekuatan saudaranya adalah kekuatan nya dan kelemahan saudaranya adalah kelemahannya.TOLERANSI HUB ETNIK Harta, kedudukan, nasab atau status sosial atau apa pun tidak boleh dijadikan sebagai satu kayu ukur sombongnya manusia atas sebahagian yang lain. Ini disebabkan hubungan berasaskan unsur-unsur tersebut lebih bernilai daripada hubungan yang berdasarkan kebendaan, pertalian darah, kesukuan atau yang lebih bersifat keduniaan. 17 18. BERKASIH SAYANG/ AL-MAHABBAH Berkasih sayang merupakan salah satu NILAIKEMANUSIAANsifat kemanusiaan yang sewajarnyadisemai dan dipupuk dalam sanubari ASAS setiap anggota masyarakat. HUB ETNIKAPLIKASISifat kasih sayang mampu mengikat hubungan SOSIAL kemesraan di kalangan masyarakat pelbagaietnik. Apabila hati dengan hati bertaut erat, MAQASID hilanglah sifat bermusuhan, benci membenci danSYARIAH dengki mendengki antara satu sama lain.TOLERANSI HUB ETNIKTahap mahabbah yang paling rendah adalah bersihnya hati dari perasaan yang negatif sepertiperasaan hasad, membenci, dengki, dan apa-apa yang menyebabkan permusuhan danpertengkaran.18 19. JAMIN MENJAMIN/ AL-TADHAMUNAl-Tadhamun NILAI Saling jamin menjamin sesama Islam dari segi akhlak dan akidah iaituKEMANUSIAAN maruah sesama agama Islam bagi mewujudkan tamadun yang kuat untuk menjadi contoh kepada agama lain ASAS HUB ETNIKAPLIKASI SOSIALJamin-menjamin melalui 3 peringkat MAQASIDMasyarakat: Menjaga Keluarga: MenjagaIndividu: Menjadi hubungan yang baikSYARIAHhubungan baik dengan warganegara yang baikdengan masyarakat ibu, bapa dan keluarga pelbagai etnikTOLERANSI HUB ETNIKDilaksanakan melalui pemberian nafkah keluarga, zakat, sedekah,wakaf dan kerjasama yang erat dalam mayarakat 19 20. APLIKASI HUBUNGAN ETNIK DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT MALAYSIA NILAI Kemesraan KomunikasiKEMANUSIAAN Penggunaan bahasa yang baik dan bersopan santun menjadi asas dalam menghasilkan komunikasi yang baik dan berkesan serta mengelakkan sikap sombong ASAS dan memandang rendah HUB ETNIKAPLIKASI SOSIALBudaya Ziarah Menziarah Amalan ziarah-menziarahi memberi banyak kebaikan terutamanya dalam MAQASID menghubungkan dan merapatkan hubungan silaturrahim sesama mereka.Islam sangatSYARIAHmenggalakkan umatnya untuk memperbaiki hubungan silaturrahim dan persaudaraan.TOLERANSI HUB ETNIKMengambil beratBersifat prihatin dan mengambil berat terhadap keadaan yang berlaku di sekelilinghidup kita. Setiap etnik yang bersikap mengambil b