hubungan etnik - integrasi dan hubungan etnik

Download Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

Post on 29-May-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  1/20

  MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.m

  BAB 6

  HUBUNGAN ETNIK KE ARAH

  MASYARAKAT BERINTEGRASI

  CTU553 HUBUNGAN ETNIK

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  2/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  PENGENALAN

  6.1

  KANDUNGAN BAB 6

  6.2

  6.3

  6.4

  Hasil Pembelajaran

  Menganalisis kepentingan

  program perpaduan dan integrasi

  nasional demi kestabilan dan

  kesejahteraan sosiakl di Malaysia

  Mengenalpasti peranan-peranan

  yang dimainkan oleh kerajaanmelalui dasar-dasar ke arah

  integrasi

  Mengenalpasti peranan

  masyarakat dan NGO ke arahintegrasi dan perpaduan di

  Malaysia.

  2

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  3/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  PELAN & STRATEGI INTEGRASI

  Usaha mengukuhkan hubungan etnik secara holitikamat mencabar kerana gagasan yang retorik dan

  simbolik semata-mata hanya menghasilkan impak

  yang kurang berkesan.

  Pelbagai usaha telah diambil untuk mengukuhkanlagi hubungan sosial pelbagai etnik di negara ini

  serta membina masyarakat yang lebih adil dari segi

  struktur sosial dan ekonomi.

  Oleh yang demikian, strategi integrasi perludilaksanakan semua pihak iaitu kerajaan,

  masyarakat dan NGO bersesuaian dengan peranan

  yang diperlukan.

  STRATEGIINTEGRASI

  3

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  4/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  STRATEGI KE ARAH INTEGRASI

  PELAN TINDAKAN DAN

  DASAR KERAJAAN

  RUKUN NEGARA

  WAWASAN 2020

  DASAR EKONOMI BARU

  JABATAN PERPADUAN NEGARA

  DAN INTEGRASI NASIONAL

  DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  PLKN

  GAGASAN 1MALAYSIA

  PERANAN

  KERAJAAN

  4

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  5/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  RUKUN NEGARA

  Dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis GerakanMalaysia (MAGERAN) berdasarkan pindaan Draf RukunNegara yang terbentuk melalui Majlis PerundanganNegara (MPN)

  Rukun Negara sebagai ideologi nasional Malaysiamerupakan panduan untuk merencana program dan

  dasar negara Rukun Negara digunakan sebagai instrumen mengatasi

  garis pemisah antara etnik dalam membentuk danmembimbing masyarakat Malaysia ke arah mewujudkanperpaduan

  Rukun Negara menjadi peraturan dan norma hidupkepada masyarakat di Malaysia dan pematuhankepadanya dapat mewujudkan perpaduan antara etnikdi negara ini.

  PERANAN

  KERAJAAN

  5

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  6/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA

  Dasar Ekonomi Baru

  Bermatlamat mencapai

  perpaduan negaradengan:

  Memperbetulkanketidakseimbangan

  sosioekonomi yangwujud antara kaum

  dan wilayah Mempertingkatkan

  penglibatan kaumbumiputera dalambidang perniagaan

  dan perusahaan

  Dasar Pembangunan

  Negara

  Bermatlamat mencapai

  pembangunanseimbang bagimewujudkan

  masyarakat yangbersatu padu dan adil

  Mewujudkan sebuah

  MasyarakatPerdagangan dan

  PerindustrianBumiputera

  Gagasan DPN

  digerakakkan ataslandasan yang kukuh

  membentuk

  pembangunanseimbang meliputi

  aspek keadilan sosial,

  nilai, etika, dan moralmengikut acuantempatan.

  Dasar Wawasan Negara

  Melalui pengenalan

  Wawasan 2020

  Mewujudkan BangsaMalaysia yang bersatupadu, progresif dan

  makmur

  Meningkatkan daya

  tahan dan daya saingekonomi Malaysia.

  PERANAN

  KERAJAAN

  6

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  7/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN

  Dasar Pendidikan Kebangsaan diperkenalkan melalui Akta Pelajaran 1961 merupakan dasar

  kearah mewujudkan masyarakat yang harmonis.

  Antara program utama yang dilaksana melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan:

  Sekolah Wawasan

  Bertujuan menyediakan satu ruang sosial bagi pelajar dari pelbagai kumpulan etnik

  berinteraksi seterusnya menjalin hubungan yang harmonis

  RIMUP

  Kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam semua program pelajar dan guru bagimeningkatkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar

  Matapelajaran Elektif Tamil dan Mandarin

  Penawaran matapelajaran Tamil dan Mandari di sekolah aliran kebangsaan sebagai

  bahasa kedua sebagai pemangkin proses interaksi dan integrasi antara kaum

  Pelan Pembangunan Pendidikan

  Pelan yang betujuan mewujudkan masyarakat yang saksama melalui peningkatan taraf

  hidup serta mengurangkan jurang sosio ekonomi antara etnik dan kawasan.

  Program Bantuan Pelajar

  Program-program lain seperti Rancangan Makanan Tambahan, Program Susu Sekolah,

  Skim Baucar Tuisyen dan Skim Pinjaman Buku Teks

  PERANAN

  KERAJAAN

  7

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  8/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  WAWASAN 2020

  Diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 28 Februari 1991

  Menegaskan bahawa matlamat pembangunan negara ialah

  Menjadikan Malaysia sebuah negara industri

  Pembentukan negara Malaysia yang maju menjelang 2020

  Wawasan 2020 bertujuan:

  Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilaiagama

  Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansur

  Mewujudkan masyrakat yang mempunyai daya perubahan tinggi dan

  memandang jauh kedepan

  Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi

  Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi

  Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang boleh

  bersaing, dinamik, giat dan berdaya tahan

  PERANAN

  KERAJAAN

  8

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  9/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI

  NASIONAL

  Bermula dengan penubuhan MAGERAN, Jabatan

  Perpaduan Negara ditubuhkan bagi menangani isu-isuberhubung pembinaan semula perpaduan masyarakat diMalaysia yang rapuh ekoran peristiwa 13 Mei 1969

  Penubuhan JPNIN bermatlamat memupuk kesefahamandan semangat muhibbah melalui jaringan dan interaksi

  sosial ke arah pembentukan bangsa Malaysia yangbersatu padu dan beridentiti nasional

  Sehingga kini, pelbagai strategi dirangka bagi memupukperpaduan dan mempertingkatkan perpaduan danintegrasi nasional. Antaranya melalui Pelan TindakanPerpaduan dan Integrasi Nasional 2006-2010.

  Antara program utama JPNIN ialah Rukun Tetangga,Skim Ronda Sukarela, Tabika Perpaduan, Kelab RukunNegara dan Sekretariat Rukun Negara.

  PERANAN

  KERAJAAN

  9

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  10/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  PLKN

  PLK

  N PLKN bertujuan bagipembinaan sahsiah diri

  bermatlamatkan

  membina dan

  mengukuhkan semangat

  patriotisme dikalangan

  generasi muda,

  menyatukan golongan

  muda dari pelbagai kaumdan menyediakan mereka

  bagi menghadapi cabarandari dalam dan luar

  negara

  Program kurus latihan yang muladilaksanakan sejak 2004

  Setiap tahun 18% daripada remaja

  berumur 18 tahun pada tahun

  latihan dipilih untuk menyertai

  PLKN.

  Objektif PLKN:

  Menanam semangat patriotisme dan

  cintakan negara

  Mempertingkat perpaduan kaum danintegrasi nasional

  Membentuk perwatakn positif melaluinilai-nilai murni

  Menanam semangat kesukarelaan

  PERANAN

  KERAJAAN

  10

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  11/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  Gagasan 1Malaysia

  1Malays

  ia Diperkenalkanpada 2009dengan slogan

  Satu Malaysia,

  Rakyat

  Didahulukan,Pencapaian

  Diutamakan

  Merupakan pendekatan baharu bagi

  menempa sebuah zaman baharudemi menjelmakan sebuah kerajaan

  yang mengutamakn prestasi

  berpaksikan keutamaan rakyat.

  Prinsip utama yang mendasari

  1Malaysia ialah integriti, kebolehandan kesaksamaan

  Matlamat 1Malaysia adalah

  mengekalkan perpaduan dalam

  kepelbagaian etnik dalam masyarakat

  Malaysia

  1Malaysia merupakan wadah bagi

  pembinaan bangsa Malaysia yang

  bersatu padu dan membantu negara

  ke arah mencapai Wawasan 2020.

  PERANAN

  KERAJAAN

  11

 • 8/9/2019 Hubungan Etnik - Integrasi dan Hubungan Etnik

  12/20

  eMKAy

  eMKAy

  STRATEGIINTEGRASI

  PERANAN

  KERAJAAN

  PERANAN

  MASYARAKAT

  PERANAN NGO

  STRATEGI KE ARAH