hubungan etnik integrasi & hubungan etnik

Download Hubungan etnik   integrasi & hubungan etnik

If you can't read please download the document

Post on 27-May-2015

33.706 views

Category:

Documents

32 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. BAB 6 HUBUNGAN ETNIK KE ARAH MASYARAKAT BERINTEGRASI CTU553 HUBUNGAN ETNIK MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM [email protected]

2. eMKAy PENGENALAN2STRATEGIHasil Pembelajaran INTEGRASI6.1 Menganalisis kepentingan PERANANprogram perpaduan dan integrasi6.2 nasional demi kestabilan dan KERAJAANkesejahteraan sosiakl di MalaysiaKANDUNGAN BAB 6 PERANAN Mengenalpasti peranan-peranan6.3 yang dimainkan oleh kerajaanMASYARAKATmelalui dasar-dasar ke arahintegrasiPERANAN NGO 6.4 Mengenalpasti perananmasyarakat dan NGO ke arahintegrasi dan perpaduan diMalaysia.eMKAy 3. eMKAy PELAN & STRATEGI INTEGRASI3STRATEGI Usaha mengukuhkan hubungan etnik secara holitik INTEGRASIamat mencabar kerana gagasan yang retorik dan PERANANsimbolik semata-mata hanya menghasilkan impak KERAJAANyang kurang berkesan. PERANANMASYARAKAT Pelbagai usaha telah diambil untuk mengukuhkanlagi hubungan sosial pelbagai etnik di negara iniPERANAN NGO serta membina masyarakat yang lebih adil dari segistruktur sosial dan ekonomi. Oleh yang demikian, strategi integrasi perludilaksanakan semua pihak iaitu kerajaan,masyarakat dan NGO bersesuaian dengan perananyang diperlukan.eMKAy 4. eMKAySTRATEGI KE ARAH INTEGRASI4RUKUN NEGARASTRATEGI INTEGRASI WAWASAN 2020 PERANAN KERAJAANDASAR EKONOMI BARU PERANANMASYARAKAT PELAN TINDAKAN DANJABATAN PERPADUAN NEGARADASAR KERAJAAN DAN INTEGRASI NASIONALPERANAN NGO DASAR PENDIDIKAN KEBANGSAANPLKN GAGASAN 1MALAYSIA eMKAy 5. eMKAy RUKUN NEGARA5 Dibentuk pada 31 Ogos 1970 oleh Majlis GerakanSTRATEGIMalaysia (MAGERAN) berdasarkan pindaan Draf Rukun INTEGRASINegara yang terbentuk melalui Majlis Perundangan PERANANNegara (MPN) KERAJAAN Rukun Negara sebagai ideologi nasional Malaysiamerupakan panduan untuk merencana program dan PERANANMASYARAKATdasar negara Rukun Negara digunakan sebagai instrumen mengatasiPERANAN NGO garis pemisah antara etnik dalam membentuk danmembimbing masyarakat Malaysia ke arah mewujudkanperpaduan Rukun Negara menjadi peraturan dan norma hidupkepada masyarakat di Malaysia dan pematuhankepadanya dapat mewujudkan perpaduan antara etnikdi negara ini.eMKAy 6. eMKAy DASAR-DASAR PEMBANGUNAN NEGARA6Dasar PembangunanDasar Ekonomi BaruDasar Wawasan NegaraNegaraSTRATEGI Bermatlamat mencapai Bermatlamat mencapai Melalui pengenalan INTEGRASIperpaduan negara pembangunan Wawasan 2020dengan:seimbang bagi Mewujudkan Bangsa PERANAN Memperbetulkan mewujudkanMalaysia yang bersatu KERAJAAN ketidakseimbanganmasyarakat yang padu, progresif dansosioekonomi yangbersatu padu dan adil makmur PERANANwujud antara kaum Mewujudkan sebuah Meningkatkan dayadan wilayahMasyarakattahan dan daya saingMASYARAKAT Perdagangan dan Mempertingkatkan ekonomi Malaysia.penglibatan kaum Perindustrianbumiputera dalam BumiputeraPERANAN NGObidang perniagaan Gagasan DPNdan perusahaan digerakakkan atas landasan yang kukuh membentuk pembangunan seimbang meliputi aspek keadilan sosial, nilai, etika, dan moral mengikut acuan tempatan.eMKAy 7. eMKAyDASAR PENDIDIKAN KEBANGSAAN7 Dasar Pendidikan Kebangsaan diperkenalkan melalui Akta Pelajaran 1961 merupakan dasarSTRATEGIkearah mewujudkan masyarakat yang harmonis. INTEGRASI Antara program utama yang dilaksana melalui Dasar Pendidikan Kebangsaan: Sekolah Wawasan PERANAN Bertujuan menyediakan satu ruang sosial bagi pelajar dari pelbagai kumpulan etnik KERAJAAN berinteraksi seterusnya menjalin hubungan yang harmonis RIMUP PERANAN Kerjasama antara sekolah pelbagai aliran dalam semua program pelajar dan guru bagiMASYARAKATmeningkatkan hubungan etnik dalam kalangan pelajar Matapelajaran Elektif Tamil dan MandarinPERANAN NGO Penawaran matapelajaran Tamil dan Mandari di sekolah aliran kebangsaan sebagaibahasa kedua sebagai pemangkin proses interaksi dan integrasi antara kaum Pelan Pembangunan Pendidikan Pelan yang betujuan mewujudkan masyarakat yang saksama melalui peningkatan tarafhidup serta mengurangkan jurang sosio ekonomi antara etnik dan kawasan. Program Bantuan Pelajar Program-program lain seperti Rancangan Makanan Tambahan, Program Susu Sekolah,Skim Baucar Tuisyen dan Skim Pinjaman Buku Teks eMKAy 8. eMKAyWAWASAN 20208 Diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia pada 28 Februari 1991STRATEGI INTEGRASI Menegaskan bahawa matlamat pembangunan negara ialah Menjadikan Malaysia sebuah negara industri PERANAN Pembentukan negara Malaysia yang maju menjelang 2020 KERAJAAN Wawasan 2020 bertujuan: PERANAN Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika, kukuh dalam nilaiMASYARAKATagama Mewujudkan masyarakat yang liberal dan bertolak ansurPERANAN NGO Mewujudkan masyrakat yang mempunyai daya perubahan tinggi danmemandang jauh kedepan Mewujudkan masyarakat penyayang dan budaya menyayangi Memastikan masyarakat yang adil dalam bidang ekonomi Mewujudkan masyarakat makmur yang mempunyai ekonomi yang bolehbersaing, dinamik, giat dan berdaya tahaneMKAy 9. eMKAyJABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL9 Bermula dengan penubuhan MAGERAN, JabatanSTRATEGIPerpaduan Negara ditubuhkan bagi menangani isu-isu INTEGRASIberhubung pembinaan semula perpaduan masyarakat di PERANANMalaysia yang rapuh ekoran peristiwa 13 Mei 1969 KERAJAAN Penubuhan JPNIN bermatlamat memupuk kesefahamandan semangat muhibbah melalui jaringan dan interaksi PERANANMASYARAKATsosial ke arah pembentukan bangsa Malaysia yangbersatu padu dan beridentiti nasionalPERANAN NGO Sehingga kini, pelbagai strategi dirangka bagi memupukperpaduan dan mempertingkatkan perpaduan danintegrasi nasional. Antaranya melalui Pelan TindakanPerpaduan dan Integrasi Nasional 2006-2010. Antara program utama JPNIN ialah Rukun Tetangga,Skim Ronda Sukarela, Tabika Perpaduan, Kelab RukunNegara dan Sekretariat Rukun Negara.eMKAy 10. eMKAyPLKN10STRATEGIProgram kurus latihan yang mula INTEGRASIdilaksanakan sejak 2004PERANANSetiap tahun 18% daripada remaja KERAJAANberumur 18 tahun pada tahunPLKN PLKN bertujuan bagi PERANAN pembinaan sahsiah diri latihan dipilih untuk menyertaiMASYARAKAT bermatlamatkan membina PLKN. dan mengukuhkan semangat patriotismePERANAN NGOdikalangan generasi muda,Objektif PLKN: menyatukan golongan Menanam semangat patriotisme dan muda dari pelbagai kaumcintakan negara dan menyediakan mereka Mempertingkat perpaduan kaum dan bagi menghadapi cabaranintegrasi nasional dari dalam dan luar negara Membentuk perwatakn positif melaluinilai-nilai murni Menanam semangat kesukarelaan eMKAy 11. eMKAy Gagasan 1Malaysia11STRATEGI INTEGRASI Merupakan pendekatan baharu bagi PERANAN menempa sebuah zaman baharu KERAJAANdemi menjelmakan sebuah kerajaan1Malaysia Diperkenalkan pada yang mengutamakn prestasi PERANAN2009 dengan slogan berpaksikan keutamaan rakyat.MASYARAKATSatu Malaysia, Rakyat Prinsip utama yang mendasari 1Malaysia ialah integriti, kebolehanDidahulukan, Pencapaidan kesaksamaanPERANAN NGO an Diutamakan Matlamat 1Malaysia adalah mengekalkan perpaduan dalam kepelbagaian etnik dalam masyarakat Malaysia 1Malaysia merupakan wadah bagi pembinaan bangsa Malaysia yang bersatu padu dan membantu negara ke arah mencapai Wawasan 2020.eMKAy 12. eMKAySTRATEGI KE ARAH INTEGRASI12STRATEGI INTEGRASIRUKUN PERANAN KERAJAANTETANGGA PERANANMASYARAKAT PERANANRUMAHPERANAN NGO MASYARAKAT TERBUKA DIFUSIBUDAYAeMKAy 13. eMKAy RUKUN TETANGGA13 Diperkenalkan pada 1975STRATEGI Bermatlamat memelihara, meningkat dan INTEGRASImengukuhkan perpaduan rakyat dan integrasinasional selaras dengan dasar-dasar kerajaan PERANANberlandaskan Perlembagaan Persekutuan dan KERAJAAN Rukun Negara Rukun Tetangga membolehkan rakyat mengawal PERANANkeselamatan di kawasan kediaman masing-masingMASYARAKAT Skim Rukun Tetangga di perluaskan lagi denganpendekatan pembangunan komuniti Jawatankuasa Rukun Tetangga ini telahPERANAN NGOmenganjurkan berbagai aktiviti di dalam komunitimereka. Rukun Tetangga eMKAy 14. eMKAyRUMAH TERBUKA14STRATEGI INTEGRASIRumah terbuka tidaklah bertujuanmengembangkan agama kepada PERANANpenganut agama lain. KERAJAANPERANANMASYARAKATAmalan rumah terbuka memberikefahaman kepada rakyat bukanRumah Terbuka diIslam tentang nilai hidup ajaranPERANAN NGOMalaysia bermaksud Islam yang menganjurkan sifatberbaik-baik sesama manusia.sesuatu perayaan agama disambut oleh penganut pelbagai agama denganAmalan rumah terbuka ini sesuatuyang unik bagi Malaysia, telah tujuan memupuk mendorong menyumbang kepada persefahaman dikeamanan dan kebaikan keadaankalangan rakyat Malaysia. dalam negara kita. eMKAy 15. eMKAy DIFUSI BUDAYA15STRATEGI Difusi bermakna proses penyebaran unsur-unsur INTEGRASIbudaya daripada seorang individu kepada seorangindividu lain, atau dari satu masyarakat kepada satu PERANAN KERAJAAN masyarakat lain. PERANAN Difusi penyerapan budaya melalui pedagang-MASYARAKATpedagang berlaku secara sukarela yang tidakdisedari.PERANAN NGO Difusi budaya juga berlaku melalui unsur keseniandan keagamaan. Kini proses difusi tersangat cepat berlaku keranaterdapat berbagai-bagai kemudahan sistemkomunikasi yang tersebar luas, seperti radio, tv danfilem.eMKAy 16. eMKAy STRATEGI KE ARAH INTEGRASI16STRATEGI INTEGRASI RAKAN PERANAN KERAJAAN COP PERANANMASYARAKATPERANAN SUHAKAMPERANAN NGONGO ALIRANeMKAy 17. eMKAyRAKAN COP17STRATEGI INTEGRASIPERANAN KERAJAANPERANANRakan Cop Dilancarkan pada 9 Ogos 2004 oleh Kuala Lumpur.MASYARAKAT Maklumat boleh disalurkan kepada Pusat Kawalan Polis(CCC) yang beroperasi 24 jam (hotline, SMS, MMS e-PERANAN NGOmail dan website) Rakan Cop adalah bersifat Community OrientedPolicing dan Smart Partnership Rakan Cop membolehkan polis dan masyarakat salingmengembeleng tenaga dengan lebih berkesanmemerangi jenayah dan apa jua masalah keselamatan eMKAy 18. eMKAy SUHAKAM18STRATEGI Hak Asasi Manusia seperti yang terkandung INTEGRASI dalam Perlembagaan Malaysia termasuklah :PERANAN Hak untuk bersuara KERAJAAN Hak untuk bergerak Hak untuk berhimpun PERANANMASYARAKAT Antara fungsi SUHAKAM: Suruhanjaya Hak Asasi untuk mempromosikan kesedaran dan memberikanPERANAN NGO Manusia Malaysia(Suhakam)pendidikan yang berkaitan dengan hak asasiditubuhkan pada tahun 1999 manusiamelalui Akta Suruhanjaya Hak untuk menasihat dan membantu Kerajaan dalamAsasi Manusia 1999.merumuskan undang-undang dan prosedur dan mengesyorkan langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengesyorkan kepada Kerajaan berhubung dengan perjanjian dan dokumen antarabangsa dalam bidang hak asasi manusia; untuk menyiasat aduan tentang pelanggaran hak asasi manusia. eMKAy 19. eMKAyALIRAN19STRATEGI INTEGRASIPERANAN KERAJAAN Aliran Kesedaran Negara (Aliran) adalah gerakan pembaharuanALIRAN PERANAN multi-etnik yang pertama di Malaysia yang memperjuangkanMASYARAKAT keadilan, kebebasan, dan perpaduan. Pendekatan Aliran dipandu oleh nilai-nilai spiritual yang universal, dan fokus pada membina kebersamaan hakiki denganPERANAN NGOmenjunjung tinggi martabat manusia dan mempromosikan keadilan sosial bagi seluruh Malaysia. Aliran adalah suatu gerakan yang bebas dan autonomi, serta tidak mempunyai kaitan dengan mana-mana parti politik, kesatuan sekerja, pertubuhan atau persatuan masyarakat awam. Aliran mengamalkan konsep bekerjasama secara aktif dengan kumpulan lain mengenai isu-isu tertentu dengan tujuan khusus. eMKAy 20. eMKAy PENGUKUHAN20 Jelaskan TIGA (3) tanggungjawab masyarakat dalam memastikanSTRATEGI perpaduan etnik sentiasa terpelihara INTEGRASI Bincangkan TIGA (3) strategi mengekalkan keharmonian hubungan PERANAN etnik di Malaysia. KERAJAAN Bincangkan TIGA (3) pendekatan integrasi etnik yang dilaksanakan PERANAN oleh kerajaan untuk merealisasi agenda perpaduan negara.MASYARAKAT Buktikan TIGA (3) kejayaan sistem pendidikan dalam mengintegrasikan etnik di Malaysia.PERANAN NGO Huraikan EMPAT (4) peranan Rukun Negara untuk memupuk perpaduan nasional. EMPAT (4) strategi bagi menangani integrasi antara kaum di Malaysia.eMKAy