hubungan antara kecerdasan pelbagai dengan · pdf filepengesahan status tesis pengesahan...

Click here to load reader

Post on 08-Apr-2019

233 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN PELBAGAI DENGAN PENCAPAIAN

AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA TEKNOLOGI

SERTA PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP UTM

ZULHAZMI BIN ZAHARI

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

PSZ 19:16 (Pind. 1/07)

UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS JUDUL : HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN PELBAGAI DENGAN PENCAPAIAN

AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP UTM

SESI PENGAJIAN : 2009/2010

Saya ZULHAZMI BIN ZAHARI mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti

berikut :

1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan

pengajian sahaja. 3. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

pengajian tinggi. 4. **Sila tandakan ( ) SULIT (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972) TERHAD (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah

ditentukan oleh organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan) TIDAK TERHAD Disahkan oleh _________________________________ _______________________________ (TANDATANGAN PENULIS) (TANDATANGAN PENYELIA) Alamat Tetap: LOT 1083, KG. LUBOK EN. JAMALUDIN RAMLI ROTAN TAWAR, Nama Penyelia 17500 TANAH MERAH, KELANTAN. Tarikh : 20 APRIL 2010 Tarikh : 20 APRIL 2010 CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan. * * Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.

Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kerja kursus dan penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

PENGESAHAN PENYELIA

Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini

adalah memadai dari skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah Sarjana

Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup ).

Tandatangan : ...

Nama Penyelia : EN. JAMALUDIN RAMLI

Tarikh : APRIL 2010

HUBUNGAN ANTARA KECERDASAN PELBAGAI DENGAN

PENCAPAIAN AKADEMIK DALAM KALANGAN PELAJAR SARJANA

MUDA TEKNOLOGI SERTA PENDIDIKAN KEMAHIRAN HIDUP, UTM

ZULHAZMI BIN ZAHARI

Laporan projek ini dikemukakan

sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

(Kemahiran Hidup)

Fakulti Pendidikan

Universiti Teknologi Malaysia

APRIL 2010

PENGAKUAN

Saya akui ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya

Tandatangan : .....................................................

Nama Penulis : ZULHAZMI BIN ZAHARI

Tarikh : APRIL 2010

iii

DEDIKASI

Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani.

Segala pujian atas limpah dan kurnia Allah S.W.T tuhan seluruh alam.

Selawat dan salam ke atas junjungan nabi Muhammad S.A.W.

Buat ayah dan ibuku,

Zahari Bin Dollah @ Abdullah

Ramlah Bt Harun

Tiada apa yang dapatku bicarakan hanya doamu mengiringi setiap detik perjalanan

hidup anakandamu ini. Harapanmu lebih sedekad yang lalu kini telah ku tunaikan jua

dan buat kakandaku-adindaku terima kasih atas segalanya.

Khas Buat Rakan-rakan,

Haris, Donald, Linda, Saiful, Tuan Noor, Ronnel, Firdaus, Zaki, Nasir, Erniey

Segala dorongan, pengorbanan dan keikhlasanmu tidak

termampu diungkapkan dengan kata-kata. Hanya Allah sahaja yang maha

mengetahui dan membalasnya serta maafkanlah segala kekhilafan yang lalu.

Buat teman-teman seperjuangan terutama rakan sekelas

Terima kasih atas segala dorongan dan semangat yang telah kalian berikan demi

mengharungi cabaran ini.

iv

PENGHARGAAN

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang. Segala puji

Bagi Allah S.W.T. dan salam atas Nabi Muhammad S.A.W serta keluarga dan

sahabatnya. Dengan Taufik Dan HidayahNya dapatlah penyelidik menyempurnakan

kajian ini.

Setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada En. Jamaludin Ramli selaku

penyelia penyelidikan ini atas komitmen, kesabaran, bimbingan dan nasihat yang

dihulurkan kepada saya dalam melaksanakan kajian ini. Beliau adalah seorang yang

profesional terhadap tugasnya.

Penghargaan dan terima kasih juga kepada remaja-remaja tulang belakang

negara kerana telah memberikan kerjasama dalam membentu menyempurnakan soal

selidik bagi menjayakan projek ini. Seterusnya kepada rakan-rakan atas bantuan,

dorongan dan tunjuk ajar, sumbangan idea dan pendapat dalam menjayakan projek

ini.

Terima kasih.

v

ABSTRAK

Kecerdasan Pelbagai atau Multiple Intelligence (MI) adalah sejenis

kecerdasan yang dipercayai boleh mempengaruhi pencapaian akademik pelajar. Oleh

itu, tujuan penyelidikan ini dijalankan ialah untuk mengenal pasti sejauh mana

hubungan kecerdasan pelbagai dengan pencapaian akademik pelajar. Kajian ini

adalah berbentuk kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan. Data diperoleh

menerusi instrumen soal selidik. Seramai 235 sampel dipilih secara tidak rawak

daripada 435 jumlah populasi pelajar SPH. Namun begitu, hanya 205 dianggap

sebagai responden. Data yang diperolehi dianalisis menggunakan perisian SPSS versi

11.5 bagi mendapatkan keputusan statistik deskriptif dan inferensi. Dapatan kajian

menunjukkan tahap kecerdasan pelbagai adalah sederhana secara keseluruhannya.

Hasil kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam aspek

kecerdasan pelbagai mengikut jantina. Hasil analisis Ujian Kolerasi Pearson

menunjukkan terdapat hubungan negatif yang lemah di antara pembolehubah

kecerdasan pelbagai dengan pencapaian akademik. Kesimpulannya, pelajar yang

cemerlang dalam akademik tidak semestinya mempunyai kecerdasan pelbagai yang

tinggi tetapi mungkin terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.

vi

ABSTRACT

Multiple Intelligence (MI) is a type of intelligence that can influence

students academic achievement. Therefore, the purpose of this research is to identify

the relationship between multiple intelligence and academic achievement among the

students. This research used the quantitative survey method and a questionnaire was

used as an instrument for data collection. 235 respondents were initially chosen

randomly from the total number of 435 SPH students but eventually only 205 the

minimum required number were selected. Data was analyzed using SPSS 11.5 in

order to determine the descriptive and inferential statistics. The research findings

showed that the students level of multiple intelligence is average. The findings also

reveal that there is no significant difference in multiple intelligence between gender.

Using the Pearsons Correlation, it was discovered that there is a low correlation

between multiple intelligence and academic achievement. As a conclusion,

intelligent students do not necessarily have high multiple intelligence but could be

other factors that contribute to their academic success.

vii

KANDUNGAN

BAB PERKARA MUKA

SURAT

PENGESAHAN STATUS TESIS

PENGESAHAN PENYELIA

JUDUL i

PENGAKUAN ii

DEDIKASI iii

PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

KANDUNGAN xi

SENARAI JADUAL xiii

SENARAI RAJAH xiv

SENARAI LAMPIRAN

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Pengenalan 1

1.2 Latar Belakang masalah 4

1.3 Penyataan Masalah 8

1.4 Tujuan Kajian 10

1.5 Objektif Kajian 10

1.6 Persoalan Kajian 11

1.7 Hipotesis Kajian 11

1.8 Justifikasi Kajian 12

1.9 Kepentingan Kajian 12

viii

1.10 Batasan Kajian 14

1.11 Definisi Istilah

1.11.1 Kecerdasan Pelbagai

1.11.2 Pencapaian Akademik

15

15

16

1.12 Penutup 17

BAB 2 SOROTAN KAJIAN

2.1 Pengenalan 18

2.2 Teori Kecerdasan

2.2.1 Kecerdasan Intelektual

(Intellectual Quotient, IQ)

2.2.2 Kecerdasan Emosi

(Emotional Intelligence, EI/EQ)

2.2.3 Kecerdasan Spiritual

(Spiritual Intelligence, SI/SQ)

2.2.4 Kecerdasan Kejayaan

(Successful Intelligence)

20

23

24

26

27

2.3 Kecerdasan Pelbagai (Multiple Intelligence, MI) 29

2.4

2.5

View more