fm mpk ppm

Upload: nozeji

Post on 06-Apr-2018

282 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  1/38

  F A I L M E F A I L M E

  N A M A O R G A N I S A S IU n i tU n i t

  N a m aN a m a::J a w a t a nJ a w a t a n::

  NAMA AGENSI :

  ALAMAT :

  NO. TELEFON :

  N0. FAKS :

  E-MAIL :

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  2/38

  M A K L U M A T P E G A W A I

  NAMA :

  JAWATAN HAKIKI :

  GRED JAWATAN :

  UNIT :

  TARIKH MEMEGANGJAWATAN : ( Tarikh pelantikan Jawatan Hakiki)

  TARIKH PENEMPATAN : ( Tarikh Penempatan di UnitBerkenaan)

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  2

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  3/38

  1 . 0 R u k u n N e g a r a

  BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA

  mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat

  dikalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup

  demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil dimana kemakmuran

  Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;

  menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan

  yang kaya dan berbagai corak; membina satu masyarakat yang

  prograsif yang akan menggunakan sains dan teknologo moden;

  MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan

  menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita

  tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:-

  Kepercayaan Kepada Tuhan

  Kesetiaan Kepada Raja Dan Negara

  Keluruhan Perlembagaan

  Kedaulatan Undang-Undang

  Kesopanan Dan Kesusilaan

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  3

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  4/38

  2 . 0 F a l s a f a h P e n d i d i k a n K e b a n g s a a n

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih

  memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari

  segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan

  kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk

  melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

  berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

  sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

  masyarakat dan Negara

  3 . 0 M a t l a m a t P e n d i d i k a n K e b a n g s a a n

  Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih

  memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan

  bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari

  segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan

  kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk

  melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan,

  berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan

  berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan

  sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,

  masyarakat dan Negara .

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  5/38

  4 . 0 T e r a s P e n d i d i k a n

  Berazam meningkatkan mutu perkhidmatan

  Bekerja dengan penuh tanggungjawab

  Berusaha mengikis sikap dan mementingkan diri sendiri

  Berkhidmat dengan penuh muhibbah dan kemesraan

  Bekerja ke arah memajukan pemikiran rakyat dan pembangunan

  Negara

  Berpegang teguh kepada ajaran agama

  5 . 0 M i s i K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M a l a y

  Mewujudkan Sistem Pendidikan yang terbaik untuk menghasilkan

  insan yang mempunyai daya saing ketahanan tinggi bagi memenuhi

  aspirasi kehendak individu, masyarakat dan Negara.

  6 . 0 O b j e k t i f K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n M a

  Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.

  Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu,

  berketerampilan dan sejahtera.

  Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan

  kemajuan negara.

  Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua

  warganegara Malaysia

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  4

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  6/38

  7 . 0 N i l a i T e r a s K e m e n t e r i a n P e l a j a r a n

  Berakhlak mulia

  Amanah

  Rajin

  Ikram

  Berilmu

  Berfikir

  8 . 0 P i a g a m P e l a n g g a n :J a b a t a n P e n d i d i k a n N e g e

  KAMI WARGA JABATAN PELAJARAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

  DENGAN PENUH TEKAD DAN ILTIZAM

  BERIKRAR DAN BERJANJI

  AKAN MEANUMPUKAN SELURUH TENAGA

  DAN USAHA KAMI UNTUK:

  1. Memastikan kanak-kanak mendapat tempat belajar mengikut umur yang

  ditetapkan dengan bekalan staf yang mencukupi.

  2. Meningkatkan prestasi kurikulum dan kokurikulum pelajar ke tahap

  membanggakan di samping memperkembangkan potensi pelajar secara

  menyeluruh dan seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmasi.

  3. Memastikan segala keperluan asas prasarana Pendidikan disediakan

  dengan sempurna.

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  5

  66

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  7/38

  4. Memastikan semua urusan peperiksaan dan penilaian dilaksanakan

  dengan cekap,adil,amanah dan sah.

  5. Memastikan segala aduan kepada atau mengenai JPN,PPD,PKG dan

  sekolah-sekolah diberi jawapan dalam tempoh satu minggu dari tarikh

  penerimaan.

  6. Memproses sebarang permohonan dan tuntutan pelanggan dalam masa

  dua minggu.

  7. Pencalonan ke jawatan kenaikan pangkat dilaksanakan satu bulan

  sebelum kekosongan.

  8. Memastikan jabatan sentiasa peka dan responsif kepada kehendak

  pelanggan.

  - sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kauanter yang mesra.

  - Menentukan segala surat rayuan kepada dan mengenai Jabatan

  Pelajaran Negeri, Pelabat Pelajaran Daerah dan sekolah-sekolah

  diberi jawaapan dalam tempoh dua minggu dari tarikh penerimaan.

  9. Sentiasa bersedia dan sanggup menerima cadangan,syor dan teguran

  yang membina daaripada semua pihak demi mempertimbangkan prestasi

  perkhidmatan dan keacemerlangan akademik.

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  7

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  8/38

  9 . 0 M a t l a m a t P e n d i d i k a n P r a s e k o l a h

  Pendidikan Prasekolah bertujuan untuk menyuburkan potensi murid

  dalam semua perkembangan, menguasai kemahiran asas dan

  memupuk sikap positif sebagai persediaan masuk ke sekolah rendah.

  1 0 . 0O b j e k t i f P e n d i d i k a n P r a s e k o l a h

  Mempunyai sifat peribadi, perwatakan dan konsep diri yang

  positif untuk menjadi warganegara yang patriotik.

  Menggunakan Bahasa Melayu dengan baik dan

  memperkembangkan kemahiran berbahasa untuk

  berkomunikasi.

  Menggunakan Bahasa Cina dan Bahasa Tamil dengan betul

  untuk berkomunikasi di sekolah yang menggunakan bahasa

  penghantar Bahasa Cina dan Bahasa Tamil.

  Menggunakan Bahasa Inggeris dalam interaksi seharian selaras

  dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua.

  Mengamalkan nilai-nilai islam dalam kehidupan seharian untuk

  murid beragama islam.

  Mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian.

  Mempunyai kemahiran kognitif, kemahiran berfikir dan

  kemahiran menyelesaikan masalah.

  Mempunyai kemahiran emosi dan kemahiran sosial.

  Mempunyai kecerdasan dan kemahiran fizikal serta

  mempraktikan amalan kesihatan dan keselamatan yang baik.

  Mempunyai daya kreativiti dan estetika untuk menghargai

  keindahan alam dan warisan budaya.

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  8

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  9/38

  1 1 . 0K a n d u n g a n K u r i k u l u m P r a s e k o l a h

  Perkembangan murid akan dapat dicapai melalui enam

  komponen pembelajaran yang dilaksanakan secara bersepadu.

  Komponen tersebut adalah seperti berikut:

  Bahasa dan Komunikasi.

  Perkembangan Kognitif.

  Kerohanian dan Moral.

  Perkembangan Sosioemosi

  Perkembangan Fizikal.

  Kreativiti dan Estitika.

  1 2 . 0F u n g s i U n i t P e n d i d i k a n P r a s e k o l a h

  Mengurus dan memantau pelaksanaan Pendidikan Prasekolah di

  sekolah-sekolah negeri dari segi pengurusan dan

  kurikulum.

  Mengenal pasti, menyedia serta memberi latihan kepada tenaga

  pengajar ( Jurulatih Utama/Guru/TOT ) semua sekolah

  berprasekolah yang terlibat dalam program peluasan prasekolah.

  Merancang dan mengurus kursus keilmuan, pemantapan dan

  pengurusan prasekolah kepada guru besar, guru prasekolah dan

  pembantu pengurusan murid pendidikan prasekolah.

  Memastikan pelaksanaan program pendidikan prasekolah

  Kementerian Pelajaran Malaysia berjalan lancar mengikut jadual

  dan peruntukan yang telah ditetapkan.

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  9

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  10/38

  1 3 . 0O b j e k t i f U n i t P e n d i d i k a n P r a s e k o l a

  Menentukan system pengurusan yang cekap berkualiti dan

  berkesan.

  Meningkatkan tahap fizikal, mental, emosi dan sosial kanak-

  kanak miskin di luar bandar dan bandar supaya dapat bersaing

  dengan kanak-kanak yang mendapat pendidikan prasekolah

  swasta atau lain-lain agensi kerajaan.

  Meningkatkan penglibatan ibubapa dan masyarakat dalam

  aktiviti prasekolah.

  Memastikan mutu pendidikan prasekolah negeri

  berada pada tahap yang terbaik.

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah10

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  11/38

  Pengarah Pend id ikan

  K S P e n g u r u sa nA k a d e m i k

  K S P e n g u r u sa nS e k o l a h

  K S P e n g u r u sa nP e m b . K e m a n u s ia a n

  K S P e n g u r u s a nP e r k i d . P e n d i d i k a n

  K S P e n d id i k a nI s la m & M o r a l

  K U K u r i k u lu m

  K U P e p e r ik s a a n

  K U M e n e n g a h

  K U R e n d a h & P r a S e k o la h

  K U P e n d i d ik a nK h a s

  K U H D P S

  K U H E M

  K U S u k a n

  K U K o -K u

  K U P e m b . P e r a n c an g a n &

  B e k a l a n

  K U M a k lu m a t

  K U P e rk i d . & P e n td . K U K u r ik u l u m P . I sl am

  K U D a k w a h

  1 4 . 0C a r t a O r g a n i s a s i :J a b a t a n P e n d i d i k a n N e g e r i

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  12/38

  PSR (PG/PRA)

  PK DATA

  PSR ( PM )

  PSJK ( C )

  PSJK( T )

  Pengarah Pendid ikan

  Ketua UnitSekolah Rendah

  K S P e n g u ru s a nS e k o l a h

  1 5 . 0C a r t a O r g a n i s a s i :S e k t o r P e n g u r u s a n S e k o l a h

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  12

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  13/38

  Pegawa i Pe la ja ran Daerah

  P e n . P P D P e n g u r u s a nS e k o l a h

  P e n . P P D P e n g u r u s a n

  A k a d e m i kP e n . P P D P e n g u r u s a n

  K e m a n u s i a a nP e n . P P D P e n g u ru s a n

  P e m b a n g u n a nP e n . P P D P e n g u r u s a n

  IC T

  K U M e n en g a h

  P P P D ( R ) & P r a S e k o la h

  1 6 . 0C a r t a O r g a n i s a s i :P e j a b a t P e l a j a r a n D a e r a h

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  13

  14

  Peny. SekolahRendah

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  14/38

  1 7 . 0C a r t a O r g a n i s a s i :S e k o l a h

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  Guru Besar

  Pen. KananKK

  Pekerja RendahAwam

  Guru Prasekolah

  PenyeliaPetang

  Pen. KananPentadbiran

  Pen. KananHEM

  Pembantu Tadbir

  KetuaPemb.Tadbir

  14

  PPM N17

  Pembantu AmRendah

  Pemb. Tadbir

  Rendah

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  15/38

  1 8 . 0S e n a r a i T u g a s , K u a s a D a n H u b u n g aSektor : Sektor Pengurusan Sekolah

  Jawatan :Pembantu Pengurusan Murid N17

  Tugas PegawaiAtasan

  Yang Ada Hubungan

  Tugas &Tanggungjawab

  Kuasa YangDiberi

  Tugas PegawaiLain Yang Ada

  Hubungan

  Rujuk arahanPeke/perkhidmatan

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  15

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  16/38

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.

  1PENDAFTARAN MURID

  Mukasuratini

  /

  Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

  Dirujuk

  Undang-Undang /Peraturan

  1. Menerima senarai nama muridyang berjaya.

  GB / Guru

  2. Menyemak dan melengkapkanmaklumat murid.

  Guru

  3. Merekod maklumat dalam BukuRekod Pendaftaran Murid danBuku Rekod Kedatangan.

  Guru

  4. Menyimpan maklumat muriddalam fail.

  Guru

  5. Menghantar sesalinan kepejabat.

  Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  16

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  17/38

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.

  2PENYEDIAAN MAKANAN

  Mukasurat ini

  /

  Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

  Dirujuk

  Undang-Undang /Peraturan

  1. Berbincang dengan guru tentangmenu harian.

  Guru

  2. Merancang pembelian bahan-bahan yang diperlukan.

  GuruRujuk pekelilingperolehan

  3. Mendapatkan kelulusanperolehan

  GB

  4. Membuat pesanan bahan yangdiperlukan.

  Guru

  5. Menerima barang-barang yangdipesan.

  Guru

  6. Mengenalpasti barang yangditerima menepati spesifikasiyang ditetapkan.

  Guru

  7. Merekodkan penerimaan. Guru

  8. Menyediakan makanan mengikutmenu yang telah ditetapkan.

  Guru

  9. Menghidangkan makanankepada

  murid.Guru

  10. Membersihkan semula semuaperalatan/persekitaran.

  Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  18/38

  11. Menyusun semula peralatanyang telah digunakan ke

  tempatasal.

  Guru

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.

  3MENGURUS KEBERSIHAN MURID

  Mukasurat ini

  /

  Proses Kerja

  Pegawai Yang

  Meluluskan /Dirujuk

  Undang-

  Undang /Peraturan

  1. Berbincang dengan guru tentangaspek kebersihan yang perludiberi perhatian.

  Guru

  2. Memerhati setiap aspekkebersihan murid.

  Guru

  3. Membimbing murid tentang caramenjaga kebersihan .

  Guru

  4. Membuat pemantauanberterusan.

  Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  17

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  19/38

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.

  4PENGURUSAN FIZIKAL DANKECERIAAN KELAS

  Mukasurat ini

  /

  Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

  Dirujuk

  Undang-Undang /Peraturan

  1. Menerima arahan daripada guru. Guru

  2. Berbincang dengan gurutentang

  kebersihan fizikal dan keceriaankelas.

  Guru

  3. Mengenalpasti kawasan yangperlu diambil tindakan di dalamdan luar kelas dari pelbagaiaspek.

  Guru

  4. Pemantauan dan pemerhatiantentang arahan yang diterima

  Guru

  5. Pemantauan berterusandilaksanakan.

  Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  18

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  20/38

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.

  5PENGURUSAN KESIHATAN MURID

  Mukasurat ini

  /

  Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

  Dirujuk

  Undang-Undang /Peraturan

  1. Menerima arahan daripada guru. Guru

  2. Berbincang dengan guru tentangaspek kesihatan yang perlu

  diberiperhatian.

  Guru

  3. Menyemak rekod kesihatanmurid dan fail peribadi.

  Guru

  4. Mengenalpasti tahap kesihatanmurid.

  Guru

  5. Membimbing murid yangmenghadapi masalah kesihatan.

  Guru

  6. Pemantauan berterusandijalankan.

  Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  19

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  21/38

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.

  6PENGURUSAN ASPEK KESELAMATAN

  Mukasurat ini

  /

  Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

  Dirujuk

  Undang-Undang /Peraturan

  1. Menerima arahan daripada guru. Guru

  2. Berbincang dengan guru tentangkeselamatan murid sebelm,semasa dan selepas sekolah.

  Guru

  3. Sentiasa mengawasi tahapkeselamatan murid Guru

  4. Memberi bimbingan kepadamurid tentang aspekkeselamatan.

  Guru

  5. Pemantauan berterusan. Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  20

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  22/38

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.

  7

  PENGURUSAN PENYEDIAANBAHAN BANTU MENGAJAR(BBM)

  Mukasurat ini

  /

  Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

  Dirujuk

  Undang-Undang /Peraturan

  1. Menerima arahan daripadaguru.

  Guru

  2. Berbincang dengan gurutentang

  Bahan Bantu Mengajar (BBM)yang perlu disediakan.

  Guru

  3. Mengenalpasti bahan yangdiperlukan untuk membinaBBM.

  Guru

  4. Menyediakan peralatan. Guru

  5. Membina Bahan Bantumengajar

  (BBM).Guru

  6. Perbincangan dengan guru

  tentang kesesuaian BBM yangdisediakan.

  Guru

  7. Penyerahan BBM kepada guru. Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  21

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  23/38

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.

  8PENGURUSAN MEMBANTU P& P

  Mukasurat ini

  /

  Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

  Dirujuk

  Undang-Undang /

  Peraturan

  1. Menerima arahan daripada guru. Guru

  2. Berbincang dengan guru tentangtugasan yang perlu dilaksanakandalam P&P.

  Guru

  3. Menyediakan peralatan danbahan yang diperlukan.

  Guru

  4. Melaksanakan tugasan yangdiberikan. Guru

  5. Mengenalpasti sejauh manakeberkesanan dalam membantuP&P.

  Guru

  6. Melaksanakan tugas secaraberterusan.

  Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  22

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  24/38

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.

  9PENGURUSAN PENYUSUNAN FAIL DAN

  REKOD

  Mukasurat ini

  /

  Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

  Dirujuk

  Undang-Undang /

  Peraturan

  1. Menerima arahan daripada guru. Guru

  2. Mengenalpasti fail dan rekodyang

  perlu disediakan.Guru

  3. Mendapatkan maklumat yangperlu difailkan.

  Guru

  4. Melaksanakan tugasan. Guru

  5. Menghantar sesalinan kepejabat.

  PK HEM

  6. Simpan dalam fail dan rekod. Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  23

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  25/38

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.1

  0PENGURUSAN STOK / INVENTORI

  Mukasurat ini

  /

  Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

  Dirujuk

  Undang-Undang /

  Peraturan

  1. Menerima arahan daripada guru. Guru

  2. Menerima barang atau peralatan. Guru

  3. Menentukan spesifikasi barangtersebut.

  Guru

  4. Merekod stok. Guru

  5. Membuat inventori pada barangatau peralatan tersebut.

  Guru

  6. Meletak di tempat yangsesuai.

  Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  24

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  26/38

  1 9 . 0P r o s e s K e r j aP e m b a n t u P e n g u r u s a n M u r i

  Aktiviti 19.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti19.1.1

  1PENGURUSAN SURAT-MENYURAT

  Mukasurat ini

  /

  Proses KerjaPegawai YangMeluluskan /

  Dirujuk

  Undang-Undang /

  Peraturan

  1. Menerima arahan daripada guru. Guru

  2. Merekod surat yang diterima. Guru

  3. Berbincang dengan guru tentangtindakan yang perlu diambil.

  Guru

  4. Menjawab surat. Guru

  5. Menghantar surat kepada pihakyang berkenaan.

  Guru

  6. Menyimpan sesalinan dalam fail. Guru

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  25

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  27/38

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a

  Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti 20.1.1 PENDAFTARAN MURIDMuka

  surat ini/

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j aFAIL MEJA

  Penyelia Prasekolah

  MULA

  Menerima senarai namadaripada guru

  Menyemak

  LengkapTidak

  Dapatkan

  maklumatlengkap

  Merekod dalam Buku RekodPendaftaran Murid dan BukuRekod Kedatangan

  Menyimpan rekod

  Menghantar sesalinan ke

  pejabat

  TAMAT

  Ya

  26

  27

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  28/38

  Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti 20.1.2 PENYEDIAAN MAKANANMuka

  surat ini/

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a

  Aktiviti 20.1PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti 20.1.3 KEBERSIHAN MURIDMuka

  surat ini/

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  MULA

  Berbincang dengan guru menu harian

  Merancang pembelian bahan

  Pesanan

  Menerima barang-barang pesanan

  Menepati speksifikasiTidak

  Dapatkansemula

  Merekod penerimaan

  Menyediakan makanan

  Menghidangkan makanan

  Membersihkan peralatan

  Menyusun semula peralatan/persekitaran

  TAMAT

  Ya

  27

  28

  Pindaan kelulusan

  gb

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  29/38

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a

  Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti 20.1.4KEBERSIHAN FIZIKAL DANKECERIAAN KELAS

  Mukasurat ini

  /

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  MULA

  Berbincang dengan guru

  Memerhati aspek kebersihan murid

  Membimbing murid-murid tentangkebersihan

  Bersih

  Bimbingan &tindakan

  Ya

  Pemantauan berterusan

  TAMAT

  MULA

  Menerima arahan daripada guru

  Tidak

  29

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  30/38

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a

  Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti 20.1.5 PENGURUSAN KESIHATAN MURIDMuka

  surat ini/

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  Berbincang dengan guru

  Kenalpasti kawasan, susunandan hiasan

  Pemantauan guru

  Bersih dan ceria

  Tindakansegera Ya

  Pemantauan berterusan

  TAMAT

  MULA

  Menerima arahan daripada guru

  Membuat perbincangan dengan guru

  Menyemak rekod kesihatan murid

  Mengenalpasti tahap kesihatan murid

  Tidak

  30

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  31/38

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a

  Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti 20.1.6 PENGURUSAN KESELAMATANMuka

  surat ini /

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  Tindakan Perbincangandengan waris

  Membimbing

  Sihat

  Pemantauan berterusan

  TAMAT

  Tidak

  Ya

  MULA

  Menerima arahan daripada guru

  Berbincang dengan gruru

  Mengawasi keselamatan murid-murid

  31

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  32/38

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a

  Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti 20.1.7 PENYEDIAAN BBMMuka

  surat ini/

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  Selamat

  Tindakan-nasihat danbimbingan

  TAMAT

  Pemantauan berterusan

  Ya

  Tidak

  MULA

  Menerima arahan daripada guru

  Berbincang dengan guru

  Kenalpasti bahan yang diperlukan

  Membina bahan (BBM)

  Sesuai

  Binasemula

  Tidak

  32

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  33/38

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a

  Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti 20.1.8 PENGURUSAN MEMBANTU P&PMuka

  surat ini/

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  TAMAT

  Serah kepada guru

  Ya

  MULA

  Menerima arahan daripada guru

  Berbincang dengan guru

  Melaksanakan

  Objektif tercapai

  Bincangsemula

  Ya

  Tidak

  33

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  34/38

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a

  Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti 20.1.9 PENGURUSAN FAIL & REKODMuka

  surat ini/

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  TAMAT

  Berterusan

  MULA

  Menerima arahan daripada guru

  Kenalpasti fail/rekod

  Melaksanakan tugasan

  Kemas dan lengkap

  Dapatkanmaklumat

  lengkap

  Hantar sesalinan ke pejabat

  Ya

  Tidak

  Simpan fail & rekod

  34

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  35/38

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j a

  Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti20.1.1

  0PENGURUSAN STOK/INVENTORI

  Mukasurat ini

  /

  2 0 . 0C a r t a A l i r a n K e r j aFAIL MEJA

  Penyelia Prasekolah

  TAMAT

  MULA

  Menerima arahan daripada guru

  Penerimaan barang-barang

  Menepati spesifikasi

  Tidak

  Tindakan

  segera-maklumkankepadapembekal

  Merekod stok

  Membuat inventori

  Letak di tempat yang sesuai

  TAMAT

  Ya

  35

  36

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  36/38

  Aktiviti 20.1 PENGURUSAN PRASEKOLAH

  Subaktiviti20.1.1

  1PENGURUSAN SURAT-MENYURAT

  Mukasurat ini

  /

  2 1 . 0S e n a r a i S e m a kP e n g u r u s K u a l i t i

  Aktiviti 21.1

  Subaktiviti 21.1.1Mukasurat ini

  1/1

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  Pembetulan

  Tidak

  Ya

  MULA

  Menerima arahan daripada guru

  Merekod surat terima

  Berbincang dengan guru

  Perlu tindakanTidak

  Simpandalam fail

  Menjawab surat

  Menepati

  Hantar sesalinan ke pejabat

  Simpan satu salinan dalam fail

  TAMAT

  Ya

  37

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  37/38

  Bil AktivitiTindaka

  nCatatan

  1 Pengurusan Pendaftaran murid

  2 Pengurusan Penyediaan Makanan

  3 Pengurusan Kebersihan Murid

  4 Pengurusan Fisikal dan Kebersihan Kelas

  5 Pengurusan Kebersihan Murid

  6 Pengurusan Aspek Keselamatan

  7 Pengurusan Penyediaan BBM

  8 Pengurusan Membantu P&P

  9 Pengurusan Penyusunan Fail

  10 Pengurusan Stok / Inventori

  11 Pengurusan Surat Menyurat

  5 Aktiviti / Subaktiviti 28 termasukasrama

  2 2 . 0P e r a t u r a n - P e r a t u r a n P e n t a d b i r a nF a i l M e j a

  FAIL MEJAPenyelia Prasekolah

  38

 • 8/3/2019 FM MPK PPM

  38/38

  2 3 . 0S e n a r a i U n d a n g - U n d a n g P e k e l i l i n gF a i l M e j a

  2 4 . 0S e n a r a i B o r a n g - B o r a n g Y a n g D i g u nF a i l M e j a

  39