etika hakim syaria

Click here to load reader

Download etika hakim syaria

Post on 29-Sep-2015

50 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

n

TRANSCRIPT

 • Hakim Syarie: Pelantikan, Etika dan Penamatan JawatanLAW 637 :KEHAKIMAN & KEPEGUAMAN ISLAMNORALIZA ABD JALALHAIFAA ATIQAH HAIRUDINADILLA RUSLANSHUHADA GHOZALI

 • Kesalahan tidak terhenti daripada menjadi kesilapan semata-mata kerana mereka mereka disahkan menjadi undang-undangKerajaan Malaysia terbahagi kepada 3 cabang iaitu eksekutif, legislatif dan kehakiman dimana semuanya berada pada satu tahap yang sama dan tiada mengatasi yang lain Falsafah utama dalam teori ini adalah kuasa tidak seharusnya dipusatkan kepada satu entiti dan haruslah ada satu mekanisma untuk semak dan imbang keputusan yang dibuat oleh sesebuah entitiSemakan kehakiman diimplementasikan bagi membenarkan kehakiman mengawal eksekutif dan legislatifDalam menjalankan tanggungjawab sedemikian rupa, sistem kehakiman haruslah dianggotai oleh mereka yang dikenali sebagai hakim

 • untuk keselamatan dan kepentingan orang Islam setempat

 • Tatacara Pelantikan Hakim1.kenalpasti calon yg layak-dari penamaan calon2.pemilihan dan pelantikan (2cara)-dipilih oleh ketua Negara*-proses pemilihan yg khusus (bila ketua negara tiada)*akad pelantikan-sarih-kinayah2 syarat kesahihan:1.pihak dilantik tahu yg pihak melantiknya ada kuasa utk melantik2.pihak dilantik tahu yg dia memenuhi syarat-syarat kelayakan -Hakim membuat persediaan ke tempat ditugaskan-membuat pengumuman -upacara alih tugas dari hakim terdahulu

 • ETIKA HAKIM

 • ETIKA HAKIMPara fuqaha telah menggariskan beberapa adab dan etika yang mesti dipatuhi oleh hakim.

 • ETIKA HAKIM DALAM MAHKAMAH

 • ETIKA HAKIM LUAR MAHKAMAH

 • Di Malaysia, para hakim syarie tertakluk kepada etika-etika seperti di dalam Arahan Amalan No. 1 Tahun 2001 Kod Etika Hakim Syarie.

 • No nation can call itself fair and just without an efficient and trusted judiciary. By "trusted, I mean a judiciary that delivers justice and is seen to deliver justice. Datuk Seri Abdullah AhmadBadawi, 2008.

 • Tanggungjawab Badan Kehakiman Dan Para Jemaah Hakim Serta Pengawasan Terhadapnya

 • Dari Aspek Undang-Undang Islam

 • Menurut Islam, badan kehakiman mempunyai tanggungjawab untuk membuktikan bahawa undang-undang Islam adalah sangat adil, unggul dan sesuai untuk dilaksanakan di semua tempat, setiap masa dan meliputi setiap lapisan masyarakat.

  Badan kehakiman juga mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan keadilan dan menghapuskan kezaliman. Inilah garis panduan yang ditetapkan oleh Allah dan disebut dalam al-Quran : Tanggungjawab badan kehakiman menurut Islam "Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu dan janganlah kamu menjadi penentang (orang yang tidak bersalah) kerana (membela) orang yang khianat...." (Surah al-Nisa 4:105)

 • Prinsip keadilan yang diamalkan oleh Rasulullah s.a.w. dalam kehakiman Baginda, antara yang lain adalah seperti yang berikut:

  Tidak boleh menghukum sebelum mendengar keterangan kedua-dua pihak.Pihak yang tertuduh berhak untuk membela dirinya kerana ia tidak bersalah sehingga dibuktikan sebaliknya.Layanan yang adil dan saksama hendaklah diberikan kepada pihak yang bertelegah.Jika hakim atau kadi berasa sangsi dan ragu-ragu atau kurang memahami keterangan pihak yang terbabit, ia hendaklah bertenang selain berusaha sedaya upaya untuk memahaminya dengan baik.

 • Kesalahan oleh hakim semasa menjatuhkan sesuatu hukuman merupakan perkara yang biasa berlaku dalam perkara-perkara ijtihadiyyah (terdedah dengan pelbagai pandangan). Dalam hal begini, seseorang hakim tidak dipertanggungjawabkan dalam konteks keperluannya untuk membayar gantirugi daripada hartanya sendiri.

  Ketidaktanggungan ini tidak hanya tertakluk kepada kes-kes yang melibatkan harta malahan nyawa atau diri selama mana ia diputuskan berdasarkan ijtihad yang tidak bercanggah dengan nass.

  Sebaliknya, jika kesalahan hakim itu melampaui batas dan tidak dibolehkan oleh ijtihad yang harus dan boleh diterima, maka hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan atas kesalahannya dan kemudharatan yang menimpa orang lain akibat kesalahannya. Dan jika kesalahan hakim itu dilakukan secara sengaja dimana timbul kezaliman atau berdasarkan penyelewenggan, sebagai contoh meghukum dengan hukuman yang tidak lazim dari segi syarak, maka wajib bagi hakim tersebut itu untuk membayar gantirugi daripada hartanya dan hendaklah dikenakan hukuman yang setimpal dan dipecat.Tanggungjawab Hakim Ke Atas Kesalahan Yang Dilakukannya

 • Umum mengetahui bahawa hakim juga tidak lari daripada melalukkan kekhilafan dalam memberi keputusannya berdasarkan faktor-faktor yang luar daripada kawalannya seperti bukti-bukti dan hujahan-hujahan yang diberikan kepadanya tidak diperolehi atau dibentang dengan cara yang tulus. Maka hukuman yang salah itu boleh dilihat dalam beberapa keadaan yang berikut:

  Tanggungjawab Hakim Atas Kesalahan Mengenai Sebab-sebab Hukuman

 • Hukuman berkaitan dengan manusia seperti harta: (i) Harta yang masih wujud hakim hendaklah memulangkan kepada pihak yang dihukum.Harta yang telah rosak hakim hendaklah membayar gantirugi.

  Perkara yang diputuskan tidak berbentuk harta seperti talak - hukuman tersebut akan terbatal dan isteri berkenaan hendaklah kembali kepada suaminya.

  Perkara yang diputuskan melibatkan hak Allah SWT seperti potong tangan hukuman itu akan terbatal. Jika hukuman telah dilaksanakan, gantirugi hendaklah diambil dari baitul-mal dan bukan dari poket hakim itu sendiri kerana keputusan yang dibuatnya dianggap sebagai menjaga kepentingan Islam secara kesuluruhan dan mempunyai unsur pencegahan.

  Perkara yang diputuskan melibatkan hak manusia yang melebihi daripada hak Allah SWT seperti qisas kerana pembunuhan, maka qisas itu tidak diwajibkan ke atas hakim tersebut. Walaubagaimanapun wajib bagi hakim tersebut membayar diyyah daripada baitul-mal.

 • Dari Aspek Undang-undang Malaysia

 • Tanggungjawab Badan Kehakiman di MalaysiaMentadbir dan meperjuangkan keadilan serta membentras kejahilan.

  Melindungi hak asasi manusia daripada sebarang bentuk pencabulan oleh mana-mana individu, badan kerajaan ataupun sebaliknya.Tanggungjawab Para Hakim di MalaysiaPerenggan 5 Kod Etika HakimMenjalankan fungsi kehakimannya dengan bebas berdasarkan penilaiannya tentang fakta dan mengikut pahaman undang-undang bebas daripada pengaruh luar bagi apa-apa sebab.

  Perenggan 6 Kod Etika HakimBerkelakuan mengikut cara yang mengalakkan integriti dan kesaksaman bidang kehakiman.

  Perenggan 7 Kod Etika HakimMelaksanakan tugas-tugas kehakiman dengan adil dan cekap.

  Arahan Amalan No.1 2001 Kod Etika Hakim SyarieAntara lain, melaksanakan keadilan dan menjalankan tugas mengikut Hukum Syarak dan memberienghakimannya berdasarkan undang-undang berkaitan serta bertindak tegas, adil dan tidak dipengaruhi oleh keadaan atau mana-mana individu.

 • Pastinya suatu sistem kehakiman yang efisyen mestilah bererti para hakim yang tidak korup, beramanah dan bekerja untuk negara dan tidak untuk faedah diri mereka sendiriTan Sri Dato Sri Ahmad Fairuz Dato Sheikh Abdul Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang yang selalu menegakkan (kebenaran) kerana Allah. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada taqwa (Surah al-Maidah 5:8)

 • Aduan Terhadap Hakim Apakah tujuan pengawasan terhadap hakim?Mengenal pasti perilakunyaMengenal pasti keberkesanan tugas kehakimannya.Para fuqaha berpendapat pengawasan terhadap para hakim boleh dilakukan melalui aduan orang ramai.Aduan boleh dibuat oleh pihak yang bertikai atau mana-mana pihak sama ada menyatakan hakim telah memihak atau menghalang perjalanan sesuatu kes atau terdapat salah laku hakim. Siasatan hendaklah dibuat terhadap kebenaran dan kesahihah aduan tersebut dan jika mana aduan itu didapati benar seperti sengaja menghukum dengan kebatilan dan menyalahi hukum syara, maka khalifah hendaklah memecatnya agar sistem kehakiman tidak lari daripada landasan tujuannya iaitu mengecapi keadilan yang dituntut oleh mereka yang datang untuk memperjuangkannya

 • Apakah cara pengawasan terhadap sistem kehakiman serta para hakim di Malaysia dan sejauh mana keberkesanannya?Jika keadan tidak menuntut seseorang hakim itu untuk dipecat, sebagai contoh, pengadu mendakwa bahawa wujud permusuhan diantarannya dan hakim tersebut, maka adalah memadai untuk memmindahkan kes tersebut kepada hakim yang lain untuk mengadilinya.Namun, tidak dinafikan bahawa terdapat juga aduan-aduan palsu dimana niatnya adalah, seperti contoh, menjatuhkan sesorang hakim. Maka dengan itu perlunya peraturan atau undang-undang yang dapat menjadi sebagai panduan untuk mengatasi perkara yang sedemikian.

 • Perenggan 12 Kod Etika Hakim 1994Apa-apa aduan terhadap seseorang hakim yang dikatakan telah melanggar Kod Etika Hakim 1994 ini hendaklah dibuat secara bertulis kepada Ketua Hakim Negara.

 • 1. Perenggan 13 Kod Etika Kehakiman(a) Ketua Hakim menerima aduan terhadap hakim.(b) Ketua Hakim Negara akan melihat samaada aduan itu mempunyai merit atau sebaliknya.(c) Jika aduan tersebut tidak bermerit, Ketua Hakim Negara boleh menolaknya selepas merujuk kepada,Presiden Mahkamah Rayuan aduan terhadap hakim Mahkamah RayuanHakim Besar Mahkamah Tinggi aduan terhadap hakim Mahkamah TinggiHakim Besar Mahkamah Tinggi Sabah / Sarawak aduan terhadap hakim Mahkamah Tinggi Sabah / Sarawak(d) Jika Ketua Hakim Negara berpendapat perlanggaran kod oleh hakim dimana aduan telah dibuat terhadapnya tidak diwajar dirujuk kepada tribunal yang dilantik dibawah Perkara 125(4), aduan itu boleh dirujuk kepada Jawatan

 • 2. Perenggan 14 Kod Etika Kehakiman

  Jawatankuasa hendaklah:

  (a)Memaklumkan kepada hakim tersebutkan pelanggarannya terhada