borang pengesahan status tesis*** - fp.utm.my menghantar anak mereka ke kelas tuisyen di sekitar...

Download BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS*** - fp.utm.my MENGHANTAR ANAK MEREKA KE KELAS TUISYEN DI SEKITAR TAMAN…

Post on 11-Apr-2019

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PSZ 19 :16 (Pind. 1/97) UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS***

JUDUL: KAJIAN TENTANG FAKTOR UTAMA YANG MENDORONG IBU BAPA MENGHANTAR ANAK MEREKA KE KELAS TUISYEN DI SEKITAR

TAMAN UNIVERSITI , SKUDAI JOHOR

SESI PENGAJIAN : 2007/2008

Saya BUANDA @ ARBAYA BINTI WARITH . ( HURUF BESAR ) mengaku membenarkan tesis ( PSM / Sarjana / Doktor Falsafah ) ini disimpan di Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaannya seperti berikut: 1. Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia. 2. Naskah salinan didalam bentuk kertas atau mikro hanya boleh dibuat dengan kebenaran bertulis

daripada penulis. 3. Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan pengajian

sahaja. 4. Tesis hanya boleh diterbitkan dengan kebenaran penulis. Bayaran royalti adalah mengikut kadar yang

dipersetujui kelak. 5. Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara institusi

pengajian tinggi. 6. * * Sila tandakan ( )

DR. MOHD RIZAL MOHD SAID _________________________________ __________________________________

( TANDATANGAN PENULIS ) ( TANDATANGAN PENYELIA ) Alamat Tetap : KG. KUNAK 3, PETI SURAT 12, 91207 KUNAK, SABAH.

Tarikh : 2 MEI 2008 Tarikh : 2 MEI 2008

(Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA RAHSIA RASMI 1972)

SULIT

TERHAD

TIDAK TERHAD Disahkan Oleh

CATATAN : * Potong yang tidak berkenaan ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD. *** Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana secara penyelidikan, atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus atau penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).

TANDA TANGAN PENUL S I

DR. MOHD RIZAL MOHD SAID Nama Penyelia

TANDA TANGAN PENYELIA

i

KAJIAN TENTANG FAKTOR UTAMA YANG MENDORONG IBU BAPA MENGHANTAR ANAK MEREKA KE KELAS TUISYEN DI SEKITAR TAMAN

UNIVERSITI, SKUDAI JOHOR.

BUANDA @ ARBAYA BINTI WARITH

Laporan Projek Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Daripada Syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

( Kemahiran Hidup )

FAKULTI PENDIDIKAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

APRIL, 2008

ii

PENGESAHAN PENYELIA

Saya / Kami* akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya/

kami* ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan

Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kemahiran Hidup )

Tanda tangan : _________________________________

Nama Penyelia : DR. MOHD RIZAL BIN MOHD SAID

Tarikh : 2 MEI 2008

iii

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang

tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

Tanda tangan : _____________________________

Nama Penulis : BUANDA @ ARBAYA BINTI WARITH

Tarikh : 2 MEI 2008

iv

Dedikasi Kepada

Insan Tersayang

Inak dan Bapak, Adik-adik,

Suami dan anak-anak.

v

PENGHARGAAN Syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, kerana dengan izinNya juga saya telah

berpeluang menyiapkan kajian ini sepenuhnya. Setinggi penghargaan kepada Pensyarah

Pembimbing Dr. Mohd Rizal Mohd. Said yang tidak jemu-jemu memberi tunjuk ajar

dan panduan sehingga kajian ini dapat berada pada landasan yang betul. Tunjuk ajar

beliau telah memberikan saya keyakinan untuk meneruskan kajian ini. Tanpa bimbingan

beliau tidak mungkin saya dapat menyiapkan kajian ini. Bagi saya beliau merupakan

pakar rujuk untuk memastikan kajian saya ini kelak mencapai objektifnya.

Istimewa buat keluarga yang disayangi, ibu bapa saya yang menjadi pelita

sepanjang perjalanan kehidupan ini, adik beradik saya , suami dan anak-anak yang telah

banyak berkorban sepanjang saya menjalankan kajian ini. Tanpa kalian saya tidak akan

berada seperti yang ada sekarang.

Kepada pihak yang terlibat sepanjang kajian ini. Responden yang telah

memberikan kerjasama yang begitu baik dan juga kaki tangan pejabat Fakulti

Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia, yang telah banyak mempermudahkan

prosedur sepanjang kajian ini.

Jasa kalian akan menjadi kenangan yang tidak dapat dinilai dengan material

semata-mata. Semoga Allah SWT juga yang membalasnya.

vi

ABSTRAK

Kajian ini bertujuan untuk melihat faktor-faktor yang mendorong ibu bapa

menghantar anak mereka ke kelas tuisyen. Faktor tersebut ialah faktor masa, tahap

pendidikan ibu bapa, pencapaian akademik anak dan kepercayaan terhadap kelas

tuisyen. Ia juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pembolehubah-pembolehubah

yang dinyatakan mempengaruhi keputusan dikalangan ibu bapa untuk menghantar anak

mereka ke kelas tuisyen. Seramai 120 orang ibu bapa di lima buah pusat tuisyen di

sekitar Taman Universiti, Skudai Johor telah terlibat dalam kajian ini. Kajian ini

menggunakan kaedah deskriptif yang menggunakan soal selidik yang dibina setelah

berbincang dengan pensyarah pembimbing. Data-data dikumpul menggunakan teknik

pemprosesan data SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Dapatan data

kajian diproses dan menggunakan frekuensi, peratus dan min sebagai perbandingan.

Secara umumnya, keputusan kajian telah menunjukkan bahawa faktor-faktor yang

dinyatakan mempunyai pengaruh yang berbeza. Kajian juga menunjukkan bahawa

kepercayaan responden terhadap kelas tuisyen merupakan faktor utama. Walaupun,

kajian telah dapat memberikan sedikit maklumat tentang kesemua faktor yang

dinyatakan, kajian yang selanjutnya adalah diperlukan terutamanya dalam membuat

kajian khusus tentang faktor-faktor lain yang mempengaruhi persepsi ibu bapa terhadap

kelas tuisyen.

vii

ABSTRACT

This study aims at looking into the factors that influence the cause of why

parents deliver their children go to tuition class. They include the factors of time factor,

education achievement of parents, academic achievement of children and their trust

tuition class. A hundred and twenty parents of around Taman Universiti Skudai Johor

are involved in this study. For this purpose, the study uses a method of deskriftive which

is being modified from the previous data. This data are then scrutinized using the

technique of Statistical Package For Social Sciences (SPSS) and collected for processing

using the techniques of frequency, percentages and mean for est. In general, the result

of the study has shown that the time factors, academic achievement factor, and the factor

of trust. The study also shows that the respondents agree trust factor to be the prime

factor. Based on the Frequency Analysis which is conducted upon each item, the parents

However, the study has given some information about the reason why parent deliver

their child go to tuition class. An extended study is needed so as to focus on an intricate

study on factors influencing the parents reason, and why there send their children go to

tuition class.

viii

KANDUNGAN

BAB

PERKARA

MUKA

SURAT

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGAKUAN ii

HALAMAN DEDIKASI iii

HALAMAN PENGHARGAAN iv

ABSTRAK v

ABSTRACT vi

SENARAI KANDUNGAN vii

SENARAI JADUAL xi

SENARAI RAJAH xii

SENARAI SINGKATAN xiii

SENARAI RUJUKAN xiv

1 PENGENALAN 1

1.1 Pendahuluan 1

1.2 Latar Belakang Masalah 6

1.3 Pernyataan Masalah 8

1.4 Objektif Kajian 9

1.5 Persoalan Kajian 9

1.6 Kepentingan Kajian 10

1.7 Batasan Kajian 11

1.8 Daftar Istilah 11

ix

1.8.1 Ibu Bapa

1.8.2 Tuisyen

1.8.3 Masa

1.8.4 Tahap Pendidikan

1.8.5 Prestasi

1.8.6 Kepercayaan

1.9 Penutup 14

2 SOROTAN KAJIAN 15

2.1 Pengenalan 15

2.2 Faktor Masa Yang Mendorong Ibu Bapa Menghantar

Anak Mereka Ke Kelas Tuisyen

17

2.3 Faktor Tahap Pendidikan Ibu Bapa Yang Mendorong

Mereka Menghantar Anak Ke Kelas Tuisyen

18

2.4 Faktor Pecapaian Akademik Anak Menyebabkan Ibu

Bapa Menghantar Anak Mereka Ke Kelas Tuisyen

19

2.5 Faktor Kepercayaan Terhadap Kelas Tuisyen

Menyebabkan Ibu Bapa Menghantar A

Recommended

View more >