borang jawapan soal selidik (bjss) sept 2015

Download Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

Post on 18-Feb-2018

229 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  1/20

  WUS 101-TERAS KEUSAHAWANAN

  BORANG JAWAPAN SOALSELIDIK PROFIL USAHAWAN

  1. Sila PINDAHKAN maklumat a!" #i#a$ati #a%i BORANG SOALSELIDIK PR

  . Sila "u!a k+# /a(a$a! a!"ka 1 2 atau 34 &)$)%ti t)%t)%a #i &)5). I&ika! a!"ka k+&+!" 04 u!tuk &+ala! a!" tia#a /a(a$a!.

  2. Sila &a6) 7l) #alam 8+%mat )9:)l. F+%mat lai! TIDAK #i t)%ima.

  3. U!tuk $a!#ua! &ila Li'at *ONTOH BORANG $)!"i&ia!

  &ila i&ika! /a(a$a! #alam :+lum * $a&&(+%# ; 1

  BAHAGIAN A - sila masukkan angka/maklumat berkenaan untuk jawapan yang di pili

  1, P)%!ia"aa! t)%l)tak #i, ma&ukka! t)m$at4

  . J)!i& P)%!ia"aa!, KOD 1;$)%&)+%a!"a!= ;$)%k+!"&ia!= ;&)!#i%ia! 5)%'a#

  , U

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  2/20

  1a. A'li k)lua%"a,

  15. Buka! a'li k)lua%"a,

  1. A!#a $)%!a' t)%li5at #alam $)%!ia"aa! &)ma&a #i, 0;ti#ak 1;S)k+la' %)!#a'= ;S)k+la

  12. A!#a $)%!a' m)!"am5il ku%&u& k)u&a'a(a!a! &)ma&a #i, 0;Ti#ak= 1;S)k . P)!#i#ika! atau $)!#)#a'a! a(al m)!")!ai k)u&a'a(a!a! m)m5a!tu a!#a #alam $)%!i

  1?. Ba%a!"a! $)%!ia"aaa! 5)%a&al #a%i, ma&ukka! a!"ka &atu 14 u!tuk /a(a$a! a!" #i$ili'1?a. T)m$ata!, K+#;1

  1?5. Im$+t #a%i T'aila!#, KOD;

  1?:. Im$+t #a%i *'i!a KOD;

  1?#. Im$+t #a%i !)"a%a lai! !ataka!4, KOD;2

  BAHAGIAN B: Cabaran memulakan perniagaan; sila masukkan angka ! atau "! at

  BAHAGIAN C: sila masukkan angka ! atau "! atau #! atau $! atau %

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  3/20

  BAHAGIAN &: Gelagat 'sahawan; sila masukkan angka ! atau "! atau #! atau $! ata

  BAHAGIAN (: Ciri-)iri perniagaan; *ila masukkan angka untuk jawapan yang dipilih+

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  4/20

  1. J)!i& akti6iti $)%!ia"aa! a!#a,

  1a.

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  5/20

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  6/20

  "a! *+lum! *,

  "i&i /a(a$a!

  um! G4

  )la/a%,NUR AIN AFIAH BINTI HA

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  7/20

  1a

  15 2

  1

  12 1

  13 2 Nataka!,

  1> 2

  1?1?a 1

  1?5

  1?:

  1?# Nataka!,

  1 1

  1 2

  0 2

  1 2 2

  2

  2 3

  3 2

  > 2

  ? 2

  2

  0 2

  1 2

  2

  1

  2 2

  3 2

  > 2

  ? 2

  2

  1

  20 1

  21 1

  2 1

  2 2

  22

  23 2

  2> 2

  2?

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  8/20

  2

  2

  30 3

  31 3

  3 2

  3 2

  32 233 3

  3>

  3?

  3 2

  3 2

  >0 2

  >1

  >

  > 3>2 3

  >3 2

  >>

  >? 2

  > 2

  > 1

  ?0

  ?1 2

  ?

  ? 2

  ?2 2

  ?3 2

  ?> 2

  ?? 2

  ? 2

  ? 2

  0 2

  1 2

  2

  2

  3 2

  > 2

  ? 2

  2

  2

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  9/20

  0

  0a

  05

  0:

  0#

  1a15

  1:

  1#

  1)

  18

  1"

  1' Nataka!,P)%k'i#mata! :u:ia! $akaia! #a! lai!-lai!

  2

  22 2

  3 2

  > 2

  ? 2

  2

  2

  100

  101

  10

  10 B)%/aa m)m5uka :a(a!"a! lai! ata& 5)%kat #+a #a! u&a'a

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  10/20

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  11/20

  *ONTOH

  *ONTOH PENGISIAN

  BORANG JAWAPAN SOALSELIDIK PROFIL USAHAWAN

  &ila i&ika! /a(a$a! #alam :+lum * $a&&(+%# ; 1

  &ila i&ika! /a(a$a! #alam :+lum * $a&&(+%# ; 1

  J)

  BAHAGIAN A - sila masukkan angka/maklumat berkenaan untuk jawapan yang di pili

  1, P)%!ia"aa! t)%l)tak #i, ma&ukka! t)m$at4

  . J)!i& P)%!ia"aa!, KOD 1;$)%&)+%a!"a!= ;$)%k+!"&ia!= ;&)!#i%ia! 5)%'a#

  , U

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  12/20

  1a. A'li k)lua%"a,

  15. Buka! a'li k)lua%"a,

  1. A!#a $)%!a' t)%li5at #alam $)%!ia"aa! &)ma&a #i, 0;ti#ak 1;S)k+la' %)!#a'= ;S)k+la

  12. A!#a $)%!a' m)!"am5il ku%&u& k)u&a'a(a!a! &)ma&a #i, 0;Ti#ak= 1;S)k . P)!#i#ika! atau $)!#)#a'a! a(al m)!")!ai k)u&a'a(a!a! m)m5a!tu a!#a #alam $)%!i

  1?. Ba%a!"a! $)%!ia"aaa! 5)%a&al #a%i, ma&ukka! a!"ka KOD u!tuk /a(a$a! a!" #i$ili'1?a. T)m$ata!, K+#;1

  1?5. Im$+t #a%i T'aila!#, KOD;

  1?:. Im$+t #a%i *'i!a KOD;

  1?#. Im$+t #a%i !)"a%a lai! !ataka!4, KOD;2

  BAHAGIAN B: Cabaran memulakan perniagaan; sila masukkan angka ! atau "! at

  BAHAGIAN C: .ersekitaran &inamik dan persaingan; sila masukkan angka ! atau "!

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  13/20

  BAHAGIAN &: Gelagat 'sahawan; sila masukkan angka ! atau "! atau #! atau $! ata

  BAHAGIAN (: Ciri-)iri perniagaan; *ila masukkan angka untuk jawapan yang dipilih+

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  14/20

  0

  0a. P)

  05. P

  1. J)!i& akti6iti $)%!ia"aa! a!#a,

  1a.

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  15/20

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  16/20

  a/a%,AH

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  17/20

  1a 1

  15 1

  1

  12

  13 2 Nataka!,

  1> 3

  1?1?a 1

  1?5

  1?:

  1?# 2 INDIA

  1

  1 2

  0 3

  1 2

  3

  2

  3 2

  > 3

  ?

  2

  3

  0

  1 2

  3

  2 2

  3 3

  > 2

  ? 2

  3

  2

  20 2

  21 2

  2

  2 2

  22 3

  23 2

  2> 3

  2? 2

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  18/20

  2 3

  2 2

  30 3

  31 2

  3 3

  3 2

  32 333 2

  3> 3

  3? 2

  3 3

  3 3

  >0 2

  >1 2

  > 3

  > 3>2 3

  >3 2

  >> 3

  >? 2

  > 3

  > 2

  ?0 2

  ?1 3

  ? 3

  ? 2

  ?2 3

  ?3 3

  ?> 3

  ?? 2

  ? 2

  ? 3

  0 2

  1 3

  2

  2

  2 3

  3 2

  > 3

  ? 3

  2

  2

  n

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  19/20

  0

  0a 1

  05

  0:

  0# 2

  1a 015 0

  1: 0

  1# 2

  1) 2

  18 0

  1" 0

  1' 0 Nataka!,

  3

  32 3

  3 3

  > 3

  ? 3

  3

  3

  100 1

  101 1

  10 0

  10 1

 • 7/23/2019 Borang Jawapan Soal Selidik (Bjss) Sept 2015

  20/20