edit 14 sept

Click here to load reader

Post on 02-Jan-2016

425 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PROJEK INOVASI JAWI BEST

PROJEK INOVASI JAWI BESTPIM 3108 PENDIDIKAN JAWI SEKOLAH RENDAH

KAEDAH E-PEMBELAJARAN (PPT POWERPOINT) DALAM INOVASI JAWI BEST UNTUK MURID PROGRAM PEMULIHAN JAWI

Tulisan jawi dan Pendidikan Islam

Sebelum negara mencapai kemerdekaan, Pendidikan Islam diajar secara tidak formal, iaitu dengan belajar di rumah guru, pondok dan madarasah. Sistem persekolahan formal mula diperkenalkan setelah negara mencapai kemerdekaan dengan menjadikan Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran yang wajib bagi setiap pelajar beragama Islam (Pusat Perkembangan Kurikulum,1991). Buku teks yang digunakan sebagai bahan pengajaran dan pembelajaran ditulis dalam tulisan jawi dan ada yang ditulis dengan Bahasa Arab ( Abdullah Ali Hassan,1980;Abdullah Jusoh,1990).

Tulisan Jawi ialah hasil pengubahsuaian dan penambahan huruf-huruf hijaiyyah untuk disesuaikan dengan pertuturan penduduk tempatan. Ubahsuai ini bertujuan memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Syed Naquib al Attas (1990) menyatakan huruf Ga ( ) diperkenalkan berasaskan huruf Kaf ( ), huruf Jim ( serta Cha ( )berasaskan bunyi huruf Ta ( ) dan Jim ( ). Kang Kyoung Seouk (1990) berpendapat tulisan jawi merupakan medium asas yang digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di sekolah-sekolah Malaysia pada hari ini terutama dalam pembelajaran Al Quran.Pelajar dilengkapkan dengan kemahiran mengeja , menulis dan membaca sebagai matlamat Pelajaran Jawi bagi membolehkan pelajar memahami pelbagai bidang ilmu dalam Pendidikan Islam.

Keperluan ICT dalam pendidikan

ICT dalam Pendidikan ialah informasi komunikasi teknologi (ICT) yang digunakan untuk pendidikan. Penyelidikan di seluruh dunia menunjukkan ICT boleh menolong proses pengajaran dan pembelajaran. Sebuah laporan yang dibuat oleh National Institute of Multimedia Pendidikan di Jepun, membuktikan bahawa peningkatan pendedahan pelajar melalui kurikulum pendidikan integrasi ICT mempunyai kesan yang signifikan dan positif tentang prestasi pelajar, terutama dalam hal "Pengetahuan Pemahaman" "kemahiran praktikal" dan "Presentasi kepakaran" dalam bidang pengajian seperti matematik, sains, dan pendidikan sosial. Perkembangan teknologi maklumat di Malaysia bermula pada tahun 1960-an dengan penggunaan komputer yang digunakan oleh Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Namun, ia hanya digunakan untuk memproses data untuk kegunaan pentadbiran dan pengurusan pendidikan. Kini, bidang teknologi maklumat ini terus berkembang dengan drastiknya di Malaysia, dengan penubuhan MSC (Multimedia Super Coridor) yang bertujuan menjadikan Malaysia sebuah negara maju pada abad ke-21. Perubahan ini juga turut akan memberi kesan terhadap corak pemikiran rakyat supaya memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan mampu membentuk pemikiran kelas pertama ke arah lebih berdaya saing seiring dengan kemajuan teknologi kini.

3 Kelebihan utama ICT dalam pendidikan :a. dengan mudah gambaran dapat digunakan untuk pengajaran dan meningkatkan memori pelajar.b. dengan mudah pengajar dapat menjelaskan arahan kompleks untuk pemahaman pelajar.c. pengajar boleh membuat sesi interaktif dan membuat pelajaran lebih menarik, yang boleh meningkatkan kehadiran pelajar serta konsentrasi.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi merupakan satu bidang yang utama dalam dunia era milenium selepas meninggalkan era pertanian dan perindustrian. Celik ICT menjadi prasyarat ke arah menjadi seseorang yang berilmu kerana melalui ICT seseorang dapat meneroka ilmu pengetahuan yang berguna dan mampu menempuh segala rintangan kehidupan moden ini.

Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM 2010-2025) Kementerian telah mengenal pasti 11 anjakan yang perlu dilakukan bagi menghasilkan perubahan yang dihasratkan oleh semua rakyat Malaysia.Salah satu daripada anjakan tersebut ialah Memanfaatkan ICT Bagi Meningkatkan Kualiti Pembelajaran Di Malaysia. Antara perincian bagi anjakan ini ialah :-

Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1BestariNet bagi semua 10,000 sekolah menjelang 2013. Menambahkan kandungan atas talian untuk perkongsian amalan terbaik bermula dengan perpustakaan video guru terbaik menyampaikan pengajaran dalam mata pelajaran kritikal pada 2013 Memanfaatkan penggunaan ICT bagi pembelajaran jarak jauh dan berasaskan kendiri untuk meningkatkan kapasiti dan pembelajaran lebih khusus

Maka melihat kepada perkembangan inilah, selaku warga guru dan pendidik seharusnya tidak lagi memandang sebelah mata kemampuan ICT dalam memaksimumkan fungsi pengajaran dan pembelajaran di institusi pendidikan negara.Persiapkanlah diri kita dengan kemahiran menerokai teknologi baru ini, agar selari dengan kemajuan semasa. Ketrampilan dalam ICT adalah satu kriteria penting dalam sistem pendidikan abad ke-21. Integrasi ICT dalam Pdp Pendidikan Islam

Pendidikan Islam merupakan mata pelajaran penting yang memberi penekanan kepada pembentukan akhlak yang mulia. Namun, sehingga kini kemampuan mata pelajaran ini dalam menjana akhlak mulia terus menjadi persoalan. Justeru itu, corak P&P Pendidikan Islam yang sering dianggap mundur dilihat sebagai punca yang menjadi penyumbang kepada masalah ini.

Justeru itu, pendekatan yang digunakan oleh guru Pendidikan Islam (GPI) dalam menyampaikan pengajaran mereka seharusnya lebih mampu untuk mendekatkan ilmu-ilmu agama ini dengan jiwa pelajar. Untuk mewujudkan keadaan ini, saya berpendapat bahawa penggunaan ICT sebagai cara terbaik untuk menarik perhatian dan minat pelajar mempelajari ilmu.

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dua elemen yang tidak boleh dipisahkan antara satu sama lain. Ilmu ialah sumber teknologi yang mampu menjadi pemagkin munculnya berbagai-bagai penemuan, reka cipta dan idea baru. Fenomena ini terjadi kerana teknologi itu sebenarnya muncul hasil daripada aplikasi ilmu yang ditunjukkan dalam bentuk nyata yang lebih canggih. Malah kecanggihan ini seterusnya mendorong manusia untuk mengembangkan lagi ilmu teknologi tersebut. Menerusi hakikat inilah membuktikan bahawa Islam tidak menghalang atau mengharamkan teknologi serta ciptaan baru terutamanya untuk dimanfaatkan dalam sistem pendidikan. Menurut pandangan Islam, hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah (harus) termasuk segala apa yang dibawa oleh pelbagai peradaban sama ada yang lama ataupun yang baru. Dalam Islam tidak ada hukum sesuatu itu haram kecuali jika terdapat nas atau dalil yang terang dan jelas yang menyatakan sesuatu itu haram. Perlu diketahui juga bahawa mata pelajaran Pendidikan Islam ini umumnya melibatkan beberapa komponen yang dilihat bersesuaian dengan tema penggunaan ICT dalam P&P (Pengajaran dan Pembelajaran). Oleh itu, guru dicadangkan supaya menggunakan komputer untuk memastikan keberkesanan P&P Pendidikan Islam di samping dapat menarik minat pelajar untuk belajar.

Multimedia adalah teknologi maklumat terkini yang membenarkan integrasi dan manipulasi video, audio, teks, grafik dan animasi (Baharuddin & Mohd, 1995). Multimedia berasaskan komputer boleh menjadikan proses pendidikan suatu pengalaman yang menyeronokkan dan menarik di samping membantu pelajar memahami sesuatu konsep dengan cepat dan mudah (Brown & Bush, 1992).

Definisi Pemulihan

Pemulihan mengikut terjemahan bahasa Arab ialah islah, yang membawa maksud mendamaikan atau membetulkan. Menurut Kamus Dewan (2007) ialah perbuatan memulih atau mengembalikan kepada keadaan semula, pemulangan atau pengembalian hak, harta benda dan lain-lain. Pemulihan bertujuan untuk membetulkan sesuatu yang kurang dan berbeza dengan aktiviti biasa semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Kaedah yang dikenali sebagai pemulihan dilaksanakan khusus untuk pelajar yang menghadapi kesukaran menguasai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira atau ringkasnya untuk kumpulan yang lambat atau lemah (Sharifah Alwiah, 1983) Robiah Kulop (1992) menyatakan bahawa Pringle mentakrifkan pemulihan sebagai pengajaran yang mempunyai pendekatan khas yang diperlukan oleh semuapelajar yang mundur dalam satu-satu mata pelajaran serta berkemahuan dan berkebolehan belajar melalui latihan yang sistematik dan dapat memenuhi keperluan mereka.

Pemulihan juga dikenali sebagai satu program pengajaran khas yang dirangka bagi memenuhi keperluan pendidikan untuk kanak-kanak yang menghadapi masalah pembelajaran di kalangan murid di sekolah biasa. Ini bermakna pemulihan sebagai tindakan khusus yang diambil untuk mengatasi kesusahan dari segi pembelajaran dalam kelas khas di sekolah biasa atau di pusat khusus yang dihadiri oleh pelajar secara sambilan dalam kumpulan yang diasingkan untuk pengajaran khusus oleh guru pemulihan (Ab. Halim Tamuri. 2007). Sang M.S (1998) berpendapat pendidikan pemulihan adalah suatu aktiviti pengajaran dan pembelajaran membantu pelajar yang menghadapi masalah pembelajaran di dalam kelas.

Menurut Yakop (1985), kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ini boleh digunakan untuk mengatasi masalah pelajar yang mempunyai kebolehan dan potensi berbeza.Kaedah pembelajaran berbantukan komputer ini dapat mengatasi masalah guru dalam mengajar pelajar-pelajar yang mempunyai kebolehan berbeza.Jean Piaget (1950) berpendapat kecerdasan adalah kebolehan individu berfikir atau menaakul dalam usahanya menyesuaikan diri dengan persekitaran.Menurut Kalat (1999) kecerdasan adalah gabungan antara kebolehan umum dan kemahiran praktis.Pembelajaran berbantukan komputer dapat memberikan peluang kepada pelajar belajar dan memahami sesuatu konsep mengikut keupayaan sendiri.Menurut Rashidi (1986), kaedah pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer ini dapat mewujudkan persekitaran pembelajaran yang baru dan suasana pembelajaran yang sihat dan seronok kepada pelajar.Walaubagaimanapun, Rashidi (1986) menyatakan sebenarnya komputer tidak boleh menggantikan guru dalam prose