agensi kelayakan malaysia (mqa) ... izin nya, laporan tahunan audit dalam agensi kelayakan malaysia...

Click here to load reader

Post on 21-Jan-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA (MQA)

  AUDIT BERKUALITI MENINGKATKAN AKAUNTABILITI www.mqa.gov.my

 • Nurhidayah Akhmar Mohd Razali

  EDITOR

  Siti Syahirah Md Nasir EDITOR

  Johariah Urib Mohd Ariffin

  KETUA EDITOR

  Mazyah Yahya

  EDITOR

 • KKAANNDDUUNNGGAANN Laporan Tahunan

  Audit Dalam

  MUKA

  SURAT PERKARA

  BAHAGIAN 1

  2 VISI

  2 MISI

  3 OBJEKTIF

  3 PIAGAM PELANGGAN

  BAHAGIAN 2

  5 PRAKATA

  6 PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

  7 PENGHARGAAN KETUA UNIT AUDIT DALAM

  BAHAGIAN 3

  8 MAKLUMAT UNIT AUDIT DALAM

  BAHAGIAN 4

  18 PERANCANGAN DAN PENCAPAIAN

  BAHAGIAN 5

  PEMERHATIAN AUDIT DAN MAKLUM BALAS AUDITI:

  34 AUDITAN PROSES PERMOHONAN

  AKREDITASI DI BAHAGIAN AKREDITASI SAINS

  SOSIAL

  48 AUDITAN PENGURUSAN PANGKALAN DATA

  INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI (PDIPT) DAN E-

  AKREDITASI

  61 AUDITAN PENGURUSAN SWAAKREDITASI DI

  BAHAGIAN AUDIT INSTITUSI

  73 AUDITAN PENGURUSAN TUNTUTAN ELAUN

  LEBIH MASA

  BAHAGIAN 6

  83 PENUTUP

 • 1 Laporan Tahunan Audit Dalam MQA Tahun 2012

 • Menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan dan akauntabiliti sektor awam.

  Melaksanakan pengauditan secara profesional dan bebas serta mengemukakan laporan seimbang kepada Jawatankuasa Audit ke arah meningkatkan akauntabiliti pengurusan awam.

  2 Laporan Tahunan Audit Dalam MQA Tahun 2012

 • Membantu MQA Mencapai Matlamatnya Melalui Pendekatan Yang

  Sistematik Dan Berdisiplin Untuk Menilai Dan Menentukan Keberkesanan Semua Proses

  Kawalan Dan Tadbir Urus

  Membantu MQA mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan tadbir urus.

  Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan standard pengauditan antarabangsa. Mengemukakan Pemerhatian Audit dalam tempoh dua minggu selepas Audit selesai dijalankan. Memberi teguran dan cadangan yang membina mengenai perkara-perkara yang dibangkitkan. Menyediakan Laporan Tahunan Audit Dalam sebelum akhir bulan Mac tahun berikutnya.

  3 Laporan Tahunan Audit Dalam MQA Tahun 2012

 • 4 Laporan Tahunan Audit Dalam MQA Tahun 2012

 • PRAKATA

  Unit Audit Dalam, Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) telah ditubuhkan secara rasmi pada 26

  November 2001 selaras dengan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998. Unit Audit Dalam menjalankan

  tugas secara bebas dan bertanggungjawab terus kepada Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan

  Malaysia.

  Laporan Tahunan Audit Dalam Tahun 2012 menerangkan tentang aktiviti – aktiviti Unit Audit Dalam

  serta ringkasan pengauditan yang talah dijalankan sepanjang tahun. Laporan ini terbahagi kepada

  enam bahagian. Bahagian 1 adalah berkenaan Visi, Misi, Objektif dan Piagam Pelanggan Unit Audit

  Dalam. Bahagian 2 pula memaparkan Prakata, Kata – Kata Aluan Ketua Pegawai Eksekutif dan

  Penghargaan Ketua Audit Dalam. Seterusnya, Bahagian 3 menerangkan berkenaan maklumat ringkas

  tentang Unit Audit Dalam yang merangkumi Penubuhan & Skop, Objektif, Bidang Tugas, Perjawatan,

  Carta Organisasi dan sebagainya. Kesemua Perancangan dan Pencapaian Unit Audit Dalam bagi

  tahun 2012 serta maklumat berkenaan Jawatankuasa Audit MQA diterangkan dibawah Bahagian 4

  manakala Bahagian 5 menerangkan secara ringkas berkenaan Pemerhatian Audit dan Maklum Balas

  Auditi. Antara auditan yang telah dijalankan pada tahun 2012 adalah seperti Auditan Proses

  Permohonan Akreditasi di Bahagian Sains Sosial, Auditan Sistem Pengkalan Data (PDIPT) dan e-

  Akreditasi, Auditan Pengurusan Swaakreditasi dan Auditan Pengurusan Tuntutan Elaun Lebih Masa.

  Akhir sekali Bahagian 6 iaitu penutup kepada Laporan Tahunan ini.

  Secara keseluruhannya, kesemua dapatan audit yang telah dikenal pasti oleh Unit Audit Dalam

  dimaklumkan kepada auditi dan juga pihak Pengurusan Atasan MQA supaya tindakan susulan dapat

  dilaksanakan. Cadangan untuk mengatasi sesuatu isu juga dinilai terlebih dahulu didalam Mesyuarat

  Jawatankuasa Audit supaya tindakan yang akan diambil kelak lebih mantap dan berkesan. Laporan

  Tahunan ini juga akan dijadikan panduan kepada semua warga Agensi supaya tidak mengulangi isu

  ketidak akuran yang sama pada masa akan datang.

  Dengan penerbitan Laporan Tahunan ini juga dapat membantu pihak Pengurusan Atasan untuk

  memastikan Pengurusan Prestasi dan Kewangan disemua peringkat mengikut prosedur dan peraturan

  yang telah ditetapkan supaya dapat meningkatkan prestasi dan imej Agensi.

  5 Laporan Tahunan Audit Dalam MQA Tahun 2012

 • KATA – KATA ALUAN

  KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

  Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

  Pertama sekali, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada Unit Audit Dalam kerana

  menerbitkan Laporan Tahunan Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Tahun 2012.

  Bagi meningkatkan tahap akauntabiliti dan pematuhan dari segi pengurusan dan pentadbiran sebuah

  Agensi Kelayakan Malaysia, Unit Audit Dalam bertanggungjawab untuk memastikan bahawa tahap

  kawalan dalaman yang berkaitan khususnya pengurusan Jaminan Kualiti serta kewangan adalah

  dalam keadaan baik dan teratur. Hal ini juga sekaligus akan dapat membantu pihak pengurusan untuk

  mengambil tindakan sewajarnya serta mentadbir MQA dengan lebih cekap dan berkesan.

  Adalah diharapkan Laporan Tahunan Audit Dalam Tahun 2012 ini dapat membantu meningkatkan lagi

  keberkesanan dan kawalan dalaman terhadap pengurusan kewangan dan aktiviti di MQA dari segi

  pelaksanaan kerja, penyediaan rekod dan dokumen yang kemas kini serta pematuhan kepada undang-

  undang dan peraturan yang telah ditetapkan. Usaha melaksanakan penambahbaikan hendaklah

  dijadikan tindakan berterusan. Komitmen daripada semua warga adalah diperlukan bagi mencapai

  misi, visi dan objektif MQA.

  Di kesempatan ini, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah

  memberikan kerjasama kepada Unit Audit Dalam semasa pelaksanaan Audit. Saya berharap agar

  keprihatinan ini diteruskan supaya kita sama-sama mencapai matlamat memantapkan tadbir urus

  organisasi serta memperkemaskan lagi mutu pengurusan kewangan MQA.

  Sekian, terima kasih.

  DATO’ DR. SYED AHMAD HUSSEIN

  Ketua Pegawai Eksekutif

  Agensi Kelayakan Malaysia

  6 Laporan Tahunan Audit Dalam MQA Tahun 2012

 • PENGHARGAAN KETUA AUDIT DALAM AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

  Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

  Terlebih dahulu, saya ingin memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah SWT atas limpahan rahmat dan

  izin Nya, Laporan Tahunan Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) Tahun 2012 dapat

  diterbitkan dengan jayanya.

  Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada YBhg. Ketua Pegawai Eksekutif Agensi

  Kelayakan Malaysia (MQA) diatas sokongan dan pengiktirafan beliau terhadap usaha-usaha Unit Audit

  Dalam dalam melaksanakan tanggungjawab dan perancangan bagi mencapai objektif Agensi. Ucapan

  terima kasih juga kepada semua Pengurusan Tertinggi dan semua pegawai MQA diatas kerjasama

  yang diberikan sepanjang Unit Audit Dalam menjalankan tugasan pengauditan.

  Saya juga ingin merakamkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pegawai Unit Audit

  Dalam diatas kerjasama dan komitmen tinggi yang telah diberikan bagi menjalankan tugas dan

  tanggungjawab yang diamanahkan sehingga dapat menjayakan Sasaran Kerja Tahunan Unit Audit

  Dalam Tahun 2012 dengan cemerlang.

  Saya berharap agar laporan ini dapat dijadikan panduan serta bimbingan dalam melaksanakan

  pengurusan Jaminan Kualiti MQA, pengurusan kewangan dan pentadbiran serta aktiviti – aktiviti MQA

  secara ekonomi, cekap dan berkesan bagi memperkemaskan lagi kawalan dalaman dan mematuhi

  kehendak dan peraturan Kerajaan. Sehubungan itu, seluruh anggota Agensi Kelayakan Malaysia

  (MQA) dapat meningkatkan akauntabiliti MQA di samping menghindari daripada unsur penyelewengan,

  pembaziran dan penyalahgunaan kuasa.

  Sekian, terima kasih.

  JOHARIAH URIB MOHD ARIFFIN

  Ketua Audit Dalam

  Agensi Kelayakan Malaysia

  7

  Laporan Tahunan Audit Dalam MQA Tahun 2012

 • 8

  Laporan Tahunan Audit Dalam MQA Tahun 2012

 • Selaras dengan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998, Unit Audit Dalam, Agensi Kelayakan Malaysia

  (MQA) telah ditubuhkan secara rasmi pada 26 November 2001. Unit ini bertanggungjawab terus

  kepada Ketua Pegawai Eksekutif MQA dan Jawatankuasa Audit MQA.

  Sebagai satu fungsi bebas, Unit Audit Dalam bertanggungjawab untuk memberikan khidmat

  perundingan bagi meningkatkan tahap operasi Agensi. Selain itu, Unit Audit Dalam berperanan dalam

  membantu pihak pengurusan