mqa-law & syariah prog standards

of 60 /60

Upload: truongdiep

Post on 13-Jan-2017

257 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: MQA-Law & Syariah Prog Standards
Page 2: MQA-Law & Syariah Prog Standards

Diterbitkan olehAgensi Kelayakan Malaysia Tingkat 14B, Menara PKNS-PJNo. 17 Jalan Yong Shook Lin46050 Petaling JayaSelangor Darul Ehsan

Tel +6003-7968 7002Fax +6003-7956 9496Email [email protected] www.mqa.gov.my

Agensi Kelayakan Malaysia 2008ISBN 978 983 44015 6 6Terbitan ini boleh dimuat turun dari laman web: www.mqa.gov.my

Salinan cetakan boleh didapati daripada:Unit Hal Ehwal Awam & AntarabangsaAgensi Kelayakan Malaysia

Page 3: MQA-Law & Syariah Prog Standards

PRAKATA

Agensi Kelayakan Malaysia merupakan satu-satunya organisasi jaminan kualiti pendidikan tinggi negara yang memudah cara pengawalan kualiti melalui penghasilan dokumen jaminan kualiti. Dokumen yang dimaksudkan ialah Kerangka Kelayakan Malaysia, Kod

Amalan, Garis Panduan Amalan Bijak dan Standard Program. Kesemua dokumen ini harus digunakan sebagai rujukan dalam mengendalikan program pendidikan tinggi di Malaysia.

Standard Program dibangunkan bagi menyediakan panduan spesifik kepada pemberi pendidikan tinggi (PPT) dalam bidang tertentu bagi memenuhi keperluan dan kehendak Kerangka Kelayakan Malaysia. Dengan pematuhan dan pelaksanaan yang betul dan bijak, standard program ini mampu menjana pembangunan program pendidikan di Malaysia dan mengekalkan kualitinya. Seterusnya, ia dapat meningkatkan kualiti graduan dalam aspek pekerjaan dan mobiliti.

Standard Program Undang-undang dan Syariah ini diformulasi bagi meningkatkan pembangunan program akademik dalam bidang undang-undang dan Syariah pada tahap Diploma hingga Kedoktoran. Ia merangkumi panduan khusus bagi matlamat dan objektif program, hasil pembelajaran program, reka bentuk program (termasuk cadangan struktur program), penilaian pelajar, staf akademik, sumber pendidikan dan penambahbaikan kualiti berterusan.

Panel pakar yang terlibat dalam pembangunan standard program ini mewakili pelbagai pihak berkepentingan termasuklah agensi kerajaan dan swasta serta pemberi pendidikan tinggi (PPT). Bagi memastikan penerimaan sepenuhnya, dokumen standard program ini telah dibentangkan dalam bengkel pihak berkepentingan yang telah diadakan pada 6 Disember 2007. Pandangan umum telah diteliti dan digabungkan dalam penghasilan dokumen akhir standard program tersebut.

Setinggi-tinggi penghargaan ditujukan kepada mereka yang terlibat dan pegawai Agensi Kelayakan Malaysia yang telah menyumbang sepenuh tenaga dan masa dalam merealisasikan Standard Program Undang-undang dan Syariah ini.

Tahniah.

Tan Sri Dato’ Dr. Mohamed Salleh Mohamed YasinPengerusiAgensi Kelayakan Malaysia (MQA)2010

Page 4: MQA-Law & Syariah Prog Standards

PENGHARGAAN

Dokumen Standard Program: Undang-undang dan Syariah ini telah disempurnakan berbekalkan sokongan padu individu dari pelbagai institusi pemberi pengajian tinggi, industri dan agensi kerajaan. Berlatarbelakangkan kepakaran yang pelbagai, panel

pakar ini telah menumpukan sepenuh usaha dan tumpuan mereka selama sembilan (9) bulan untuk menghasilkan dokumen ini.

Agensi Kelayakan Malaysia mengucapkan terima kasih kepada panel pakar yang terlibat atas sokongan dan bantuan mereka terhadap pembangunan Standard Program ini.

Ahli Panel Organisasi

Abdul Mohaimin Noordin Ayus (Prof. Madya Dr.) Universiti Islam Antarabangsa Malaysia

Azizah Mohd Rapini Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Dina Imam Supaat Universiti Sains Islam Malaysia

Hasnah Dato’ Mohd Hashim Lembaga Kelayakan Undang-undang Malaysia

Mahamad Naser Disa Jabatan Peguam Negara Malaysia

Marzaitul Azura Mokhtar Jabatan Peguam Negara Malaysia

Nora’inan Bahari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Page 5: MQA-Law & Syariah Prog Standards

Noraini Abd. Rahman (Dato’)

Lembaga Kelayakan Undang-undang Malaysia

Norliza Abdul Hamid Universiti Teknologi MARA

Nur Hidayah Mohd Hashim Persatuan Peguam Syarie Malaysia

P. Vasantha Help University College Sdn. Bhd.

Paul Linus Andrews Sunway University College

Rohimi Shapiee (Prof. Madya Dr.) Universiti Kebangsaan Malaysia

Rozilini Mary Fernandez-Chung (Dr.) Agensi Kelayakan Malaysia

Santhi Latha Kemayan Advance Tertiary College

Sharifah Suhanah Syed Ahmad(Prof. Madya) Universiti Malaya

Steven Thiru Badan Peguam Malaysia

Tay Eng Siang Universiti Multimedia

Proses kreatif penghasilan dokumen ini turut dibantu oleh warga kerja Agensi Kelayakan Malaysia, Cik Norlida Abd. Hamid. Beliau boleh dihubungi melalui norl[email protected] untuk sebarang pertanyaan atau penjelasan lanjut.

Terima kasih.

Dato’ Dr. Syed Ahmad Hussein Ketua Pegawai EksekutifAgensi Kelayakan Malaysia2010

Page 6: MQA-Law & Syariah Prog Standards

KANDUNGAN

Prakata i

Penghargaan ii

Pengenalan 1

Matlamat dan Objektif 3

Hasil Pembelajaran Diploma Sarjana Muda Sarjana Kedoktoran

7

Reka bentuk Program Diploma Sarjana Muda Sarjana Kedoktoran

13

Kriteria Kemasukan Pelajar Diploma Sarjana Muda Sarjana Kedoktoran

23

Penilaian Pelajar Diploma Sarjana Muda Sarjana Kedoktoran

25

Staf Akademik Diploma Sarjana Muda Sarjana Kedoktoran

28

Sumber Pendidikan 30

Penambahbaikan Kualiti Berterusan 30

Page 7: MQA-Law & Syariah Prog Standards

7

STANDARD PROGRAM: UNDANG-UNDANG DAN SYARIAH

PENGENALAN

Standard Program Undang-undang dan Syariah adalah bertujuan untuk menyediakan panduan amalan bijak bagi menjalankan dan melindungi integriti kesemua program undang-undang dan Syariah.

Ia telah dibangunkan oleh sekumpulan peguam bela dan peguam cara serta pakar akademik daripada profesion Sivil dan Syariah serta badan atau agensi kerajaan yang berkaitan. Dokumen yang kini menjadi standard yang dipersetujui di peringkat kebangsaan bagi undang-undang dan Syariah ini, telah dibentang dan dibincangkan dalam bengkel bersama pihak berkepentingan.

Standard ini memperakui bahawa pendekatan dan mekanisme dalam jaminan kualiti pendidikan tinggi sentiasa berkembang. Oleh itu, ia mengguna pakai pendekatan yang bersifat membangun, tidak preskriptif dan tidak muktamad. Standard ini juga menggariskan prinsip umum yang berkecenderungan kepada pihak berkepentingan dan tidak sepatutnya dilihat sebagai satu manual arahan kerana ia tidak menyediakan butiran terperinci tentang sebarang pendekatan dan prosedur.

Pemberi pendidikan tinggi (PPT), staf akademik dan pelajar patut melihat dokumen ini sebagai sumber yang berguna dalam meningkatkan kualiti program perundangan dan Syariah. Seperti sedia maklum, konsep kualiti terletak pada prinsip penilaian rakan sebaya dan kebolehan mempertahankan. Maka, pemberi pendidikan tinggi (PPT) yang menggunakan dokumen ini harus sedar akan desakan keperluan industri dan permintaan pihak berkepentingan dalam menyediakan persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang terbaik.

Pembangunan kurikulum juga seharusnya mengambil kira pelbagai perkembangan yang mempengaruhi pengisytiharan undang-undang baru dan pindaan pada undang-undang yang sedia ada, serta pelaksanaan dan pentadbiran perundangan dalam sistem Syariah dan Sivil. Tidak dapat disangkal lagi bahawa perubahan ini memberi implikasi terhadap reka bentuk dan penyampaian kurikulum dalam pendidikan undang-undang dan Syariah. Contoh perkembangan penting termasuk:

keperluan melaksanakan resolusi alternatif kepada sesuatu pertikaian;1. trend ke arah globalisasi dan liberalisasi yang memerlukan pemahaman mendalam tentang 2. perkara seperti undang-undang komersial, kewangan korporat antarabangsa, perdagangan dan perkapalan serta keperluan terhadap kemahiran teknologi, pembelajaran sepanjang hayat dan standard amalan yang jelas dan selari dengan standard antarabangsa;

Page 8: MQA-Law & Syariah Prog Standards

8

penggunaan Bahasa Malaysia dalam mahkamah Sivil dan Syariah;3. peningkatan penggunaan ICT dalam kemahiran dan amalan perundangan. Contohnya, 4. perbincangan dan perundingan atas talian, portal klien atas talian, pengantaraan atas talian, pemfailan elektronik dokumen dan pewujudan e-mahkamah;kemunculan bidang baru dalam undang-undang seperti undang-undang siber, isu 5. bio-valley (paten, genetik, bioetika), privasi, keganasan, bantuan perundangan antara dua negara dalam siasatan dan prosiding jenayah, ekstradisi, pembersihan wang, perdagangan antarabangsa dan hak kemanusiaan;peningkatan dalam kerjasama dan pengharmonian undang-undang dan konvensyen 6. antarabangsa;peningkatan minat dan perkembangan dalam undang-undang Islam, sebagai tambahan 7. kepada Undang-undang Keluarga Islam seperti muamalat dan takaful;trend ke arah penyeragaman undang-undang Islam; dan8. kriteria dan prosedur kemasukan dalam praktis di Mahkamah Syariah antara negeri. 9.

Semua kenyataan dan keperluan adalah sehingga Disember 2007 dan mencerminkan keadaan semasa dalam industri. Walau bagaimanapun, kenyataan berhubung Certificate in Legal Practice merupakan cadangan hasil perbincangan ahli panel dan tidak boleh dilihat sebagai pandangan dan polisi Lembaga Kelayakan Profesion Perundangan.

Standard Program ini tidak menunjukkan kesemua penamaan kelayakan dalam undang-undang dan Syariah. Walau bagaimanapun, ia menyatakan penamaan yang umum seperti Sarjana Muda Undang-Undang yang membentuk amalan semasa. Ini harus merangkumi LL.B., Sarjana Muda Pengajian Perundangan dan Sarjana Muda Jurisprudens.

Page 9: MQA-Law & Syariah Prog Standards

9

MATLAMAT DAN OBJEKTIF

Diploma Syariah

Objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang:memahami prinsip Syariah dan perundangan Islam dari sumbernya yang sah;1. memahami kaedah penyelesaian permasalahan Syariah dan perundangan dalam masyarakat 2. dan isu-isu semasa;mengetahui peluang dalam bidang dan kerjaya yang berkaitan pentadbiran dan perundangan 3. Islam bagi memenuhi keperluan sumber manusia negara, industri dan masyarakat; danmengetahui etika profesional dan berakhlak mulia.4.

Sarjana Muda Undang-undang

Objektif program [program tiga (3) tahun] adalah untuk:melengkapi pelajar dengan pemahaman asas prinsip, konsep dan teori perundangan, dan 1. kemampuan untuk mengaplikasikannya secara praktikal;menyemai kemahiran kritikal, analitikal dan penyelesaian masalah;2. memastikan pelajar mempunyai unsur-unsur yang diperlukan untuk kemahiran praktikal 3. termasuk kemahiran berkomunikasi (bertulis dan lisan), berunding, kaunseling dan interviu klien, ‘mooting’ dan penyelidikan;menimbulkan kesedaran tentang tanggungjawab sosial dan moral pelajar;4. menimbulkan kesedaran tentang standard amalan dan etika profesion perundangan; dan5. mendedahkan pelajar kepada persekitaran kerja yang berkaitan dengan undang-undang 6. melalui penempatan pelajar (seperti mahkamah, firma guaman, sektor korporat dan pusat bantuan perundangan).

Sebagai tambahan kepada objektif di atas, tahun profesional (juga dikenali sebagai tahun akhir) Sarjana Muda Undang-undang adalah untuk:

menyediakan pelajar bagi memenuhi jangkaan klien, profesion dan masyarakat;1. melatih pelajar dalam kemahiran perundangan praktikal seperti mendraf pembelaan, dokumen 2. kontraktual, kemahiran guaman, perundingan dan kemahiran yang diperlukan bagi resolusi alternatif kepada sesuatu pertikaian;memastikan pelajar mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam proses mahkamah selaras 3. dengan amalan, peraturan dan prosedur mahkamah, sama ada jenayah, Sivil atau bidang lain;melengkapkan pelajar dengan kesedaran tentang tanggungjawab sosial dan moral mereka; 4. danmemastikan pelajar dapat menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan 5. cekap sama ada secara bertulis atau lisan.

Page 10: MQA-Law & Syariah Prog Standards

10

Certificate in Legal Pratice

Objektif program adalah untuk:menyediakan calon untuk memenuhi jangkaan klien, profesion dan masyarakat;1. melatih calon dalam kemahiran perundangan praktikal seperti mendraf pembelaan, dokumen 2. kontraktual, kemahiran guaman, perundingan dan kemahiran yang diperlukan bagi resolusi alternatif kepada sesuatu pertikaian;memastikan calon mempunyai kecekapan dan kemahiran dalam proses mahkamah selaras 3. dengan amalan, peraturan dan prosedur mahkamah, sama ada jenayah, Sivil atau bidang lain;menyemai nilai etika dan profesionalisme dalam diri pelajar, selaras dengan Akta Profesion 4. Perundangan 1976;melengkapi calon dengan kesedaran tentang tanggungjawab sosial dan moral mereka; dan5. memastikan calon dapat menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan cekap 6. sama ada secara bertulis atau lisan.

Sarjana Muda Syariah

Objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang:menguasai bidang Syariah dan perundangan Islam secara teori dan praktikal dari sumbernya 1. yang asal;mendapat pendedahan asas perundangan Sivil;2. memiliki kemahiran menyelesaikan permasalahan Syariah dan perundangan dalam masyarakat 3. dan isu semasa;mendapat pendedahan kemahiran praktikal guaman dan kehakiman Syarie;4. memenuhi keperluan kerjaya dalam pentadbiran dan perundangan Islam yang memenuhi 5. keperluan modal insan negara, industri dan masyarakat secara profesional; dan mematuhi etika profesional dan berakhlak mulia.6.

Sarjana Muda Undang-Undang (Syariah dan Sivil) Objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang:

menguasai bidang Syariah dan perundangan Islam secara teori dan praktikal dari sumbernya 1. yang asal;menguasai bidang perundangan Sivil secara teori dan praktikal;2. memiliki kemahiran menyelesaikan permasalahan Syariah, perundangan Islam dan Sivil dalam 3. masyarakat dan isu semasa;mendapat pendedahan kemahiran praktikal guaman dan kehakiman Syariah dan Sivil;4. memenuhi keperluan kerjaya dalam pentadbiran dan perundangan Islam dan Sivil yang 5. memenuhi keperluan modal insan negara, industri dan masyarakat secara profesional; dan mematuhi etika profesional dan berakhlak mulia. 6.

Page 11: MQA-Law & Syariah Prog Standards

11

Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah

Objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang:menguasai bidang perundangan Islam dan Syariah secara teori dan praktikal dari sumbernya 1. yang asal;menguasai bidang perundangan Sivil secara teori dan praktikal;2. memiliki kemahiran menyelesaikan permasalahan perundangan Sivil dan Syariah dalam 3. masyarakat dan isu semasa;mendapat pendedahan kemahiran praktikal guaman dan kehakiman Sivil dan Syariah dan;4. memenuhi keperluan kerjaya dalam pentadbiran dan perundangan Sivil dan Syariah yang 5. memenuhi keperluan modal insan negara, industri dan masyarakat secara profesional; danmematuhi etika profesional dan berakhlak mulia. 6.

Sarjana

Objektif program adalah untuk melahirkan pelajar yang:mengkhusus dalam bidang perundangan yang spesifik;1. mempunyai tahap pemahaman, penyelidikan dan kemahiran analitikal yang tinggi;2. kompeten dalam penyelidikan dan penulisan; dan3. mampu menjalankan kajian perbandingan perundangan.4.

Kedoktoran

Objektif program adalah untuk:mencipta idea dan konsep yang baru dan original dalam undang-undang;1. menyediakan latihan dalam penyelidikan dan penulisan intensif bagi tujuan pengajian 2. akademik;mewujudkan intelektual undang-undang yang dihormati; dan3. mewujudkan laluan bagi pemimpin akademik masa depan.4.

Page 12: MQA-Law & Syariah Prog Standards

12

HASIL PEMBELAJARAN

Diploma Syariah

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:mengenal pasti prinsip asas Syariah dan menjelaskan hukum asas fiqh;1. mengenal pasti sumber, kaedah hukum Syarak dan sistem perundangan Syariah di 2. Malaysia;mengenal pasti isu dan masalah fiqh serta3. perundangan Syariah semasa;menjelaskan kaedah penyelidikan asas dan mampu mendapatkan maklumat untuk menjalankan 4. penyelidikan;membantu dalam penyediaan dan pengendalian kes Syariah; dan5. berkomunikasi dengan pelanggan dan rakan sekerja secara berkesan dan beretika.6.

Sarjana Muda Undang-undang

Pada akhir tahun ketiga program, pelajar program ini akan berupaya untuk:menunjukkan pemahaman terhadap prinsip dan konsep perundangan;1. mengenal pasti isu perundangan dan memberi nasihat dalam bantuan perundangan yang 2. bersesuaian;mengaplikasikan undang-undang, prinsip dan konsep perundangan yang berkaitan dalam 3. menyelesaikan pertikaian atau permasalahan;mencari maklumat menggunakan alat penyelidikan terbaik yang tersedia;4. menunjukkan kemahiran asas dalam mendraf dokumen dan pendapat perundangan; 5. menunjukkan pemahaman tentang kepentingan satu pertikaian kepada klien;6. menunjukkan kemahiran asas dalam menjalankan perundingan, interviu dan mencadangkan 7. penyelesaian permasalahan;menunjukkan kebolehan untuk berkomunikasi dengan efektif dan saling menghormati;8. menunjukkan kesedaran tentang etika dan etiket profesion;9. menunjukkan kesedaran tentang tanggungjawab sosial dan moral terhadap masyarakat;10. menggunakan Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris dengan cekap dalam perkara yang 11. berkaitan dengan perundangan, secara bertulis dan lisan; danmenghargai kepentingan pembangunan profesional berterusan dan perubahan dalam undang-12. undang.

Sebagai tambahan kepada perkara di atas, pelajar dalam tahun profesional Sarjana Muda Undang-Undang akan berupaya untuk:

menghargai kepentingan peraturan, etika, etiket, amalan dan prosedur mahkamah dalam 1. mengendalikan kes;menunjukkan etiket mahkamah dan kemahiran guaman serta perundingan asas, hubungan 2. dengan klien dan resolusi alternatif kepada sesuatu pertikaian.

Page 13: MQA-Law & Syariah Prog Standards

13

Certificate in Legal Practice

Pada akhir program, calon akan berupaya untuk:menghargai kepentingan peraturan, etika dan etiket, amalan dan prosedur mahkamah dalam 1. mengendalikan kes;menunjukkan etiket mahkamah dan kemahiran guaman serta perundingan asas, hubungan 2. dengan klien dan resolusi alternatif kepada sesuatu pertikaian;mendraf dokumen dan pendapat perundangan;3. mengenal pasti isu perundangan dan memberi nasihat dalam bantuan perundangan yang 4. bersesuaian;menggunakan resolusi alternatif kepada sesuatu pertikaian dalam penyelesaian masalah;5. mengenal pasti dan mendapat maklumat dengan menggunakan sumber elektronik dan bukan 6. elektronik;menggunakan Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan cekap dalam perkara yang berkaitan 7. dengan perundangan, secara bertulis dan lisan;menunjukkan kesedaran tentang tanggungjawab sosial dan moral terhadap masyarakat; dan8. menghargai kepentingan pembangunan profesional berterusan dan perubahan dalam undang-9. undang.

Sarjana Muda Syariah

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:menghurai dan mengaplikasi prinsip Syariah dan hukum fiqh dalam menyelesaikan 1. permasalahan;menghuraikan struktur dan prinsip asas sistem pentadbiran dan perundangan Syariah di 2. Malaysia;mengenal pasti isu dan mengaplikasi undang-undang Syariah yang tersedia dalam 3. menyelesaikan kes Syariah;menggunakan kaedah penyelidikan yang betul untuk menghasilkan penyelidikan yang 4. berkaitan fiqh dan perundangan Syariah;menjalankan runding cara dan mencadangkan penyelesaian bagi permasalahan fiqh dan 5. perundangan Syariah;mendraf dokumen dan nasihat undang-undang berasaskan fiqh dan perundangan Syariah 6. yang berkaitan serta mengendalikan kes berasaskan prosedur mal dan jenayah di mahkamah Syariah;mengaplikasi etika dan etiket profesion perundangan Syariah dalam kerjaya;7. mengurus firma guaman Syarie/tempat kerja dengan akauntabiliti;8. berfungsi dalam pelbagai disiplin Syariah menggunakan pelbagai sumber dan teknologi moden 9. dengan mengamalkan kerja berpasukan, prinsip kepimpinan yang baik serta bersedia untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran; menguasai asas Bahasa Arab Perundangan; dan10. berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan pelanggan dan rakan sekerja 11. secara berkesan dan beretika.

Page 14: MQA-Law & Syariah Prog Standards

14

Sarjana Muda Undang-undang (Syariah dan Sivil)

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:menghurai dan mengaplikasi prinsip Syariah dan undang-undang Sivil secara profesional 1. dalam menyelesaikan permasalahan;menghuraikan struktur dan prinsip asas sistem pentadbiran dan perundangan Syariah dan 2. Sivil di Malaysia;mengenal pasti isu dan mengaplikasi undang-undang yang tersedia dalam menyelesaikan kes 3. Syariah dan Sivil;membuat perbandingan antara prinsip undang-undang Syariah dan Sivil; 4. menggunakan kaedah penyelidikan yang betul untuk menghasilkan penyelidikan yang 5. berkaitan undang-undang Syariah dan Sivil;menjalankan runding cara dan mencadangkan penyelesaian bagi permasalahan undang-6. undang pelanggan;mendraf dokumen dan pendapat undang-undang yang berkaitan serta mengendalikan kes 7. berasaskan prosedur mahkamah;mengaplikasi etika dan etiket profesion perundangan dalam kerjaya;8. mengurus firma guaman/tempat kerja dengan akauntabiliti;9. berfungsi dalam pelbagai disiplin perundangan Syariah dan Sivil menggunakan pelbagai 10. sumber dan teknologi moden dengan mengamalkan kerja berpasukan, prinsip kepimpinan yang baik serta bersedia untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran; menguasai asas Bahasa Arab Perundangan; dan11. berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan pelanggan dan rakan sekerja 12. secara berkesan dan beretika.

Sarjana Muda Undang-undang dan Syariah

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:menghurai dan mengaplikasi prinsip Syariah dan undang-undang Sivil secara profesional dalam 1. menyelesaikan permasalahan;menghuraikan struktur dan prinsip asas sistem pentadbiran dan perundangan Sivil dan Syariah 2. di Malaysia;mengenal pasti isu dan mengaplikasi undang-undang yang tersedia dalam menyelesaikan kes 3. Sivil dan Syariah;membuat perbandingan antara prinsip undang-undang Sivil dan Syariah; 4. menggunakan kaedah penyelidikan yang betul untuk menghasilkan penyelidikan yang berkaitan 5. undang-undang Sivil dan Syariah;menjalankan runding cara dan mencadangkan penyelesaian bagi permasalahan undang-undang 6. pelanggan;mendraf dokumen dan pendapat undang-undang yang berkaitan serta mengendalikan kes 7. berasaskan prosedur mahkamah;

Page 15: MQA-Law & Syariah Prog Standards

15

mengaplikasi etika dan etiket profesion perundangan dalam kerjaya;8. mengurus firma guaman/tempat kerja dengan akauntabiliti;9. berfungsi dalam pelbagai disiplin Syariah dan undang-undang menggunakan pelbagai sumber 10. dan teknologi moden dengan mengamalkan kerja berpasukan, prinsip kepimpinan yang baik serta bersedia untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran; menguasai asas Bahasa Arab Perundangan; dan11. berkomunikasi dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris dengan pelanggan dan rakan sekerja 12. secara berkesan dan beretika.

Sarjana

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:menghuraikan undang-undang dalam pelbagai konteks;1. menganalisis, mengkritik dan mencadangkan penyelesaian terhadap isu;2. kajian semula undang-undang dan dasar serta menyumbangkan idea baru;3. mengendalikan penyelidikan secara bebas; dan4. menghasilkan penyelidikan dan/atau disertasi yang selaras dengan standard akademik dan 5. etika institusi.

Kedoktoran

Pada akhir program, pelajar akan berupaya untuk:menjalankan penyelidikan akademik secara bebas dan original yang memberi kecemerlangan 1. penerbitan;menunjukkan penguasaan ilmu yang tuntas dan relevan terhadap bidang tertentu dalam 2. perundangan;menunjukkan kepakaran akademik dalam subjek penyelidikan tertentu.3. menghasilkan penyelidikan atau disertasi yang selaras dengan standard akademik dan etika 4. yang tertinggi;menjalankan penyelidikan secara bebas.5.

Page 16: MQA-Law & Syariah Prog Standards

16

REKA BENTUK PROGRAM

Pengenalan

Keperluan khusus bagi setiap tahap adalah seperti berikut. Walau bagaimanapun, sebagai panduan umum, keperluan berikut perlu dipertimbang:

sarjana muda asas tanpa tahun profesional (bersamaan dengan CLP) akan diajar selama tiga i. (3) tahun paling minimum;bagi program dengan tahun profesional, minimum empat (4) tahun pengajian diperlukan ii. dengan cadangan minimum 140 kredit;pelajar dengan pindahan dan pengecualian kredit boleh mengurangkan jumlah semester iii. disebabkan oleh pengecualian atau pindahan tersebut; tertakluk kepada dasar pindahan kredit yang sedia ada; dankredit yang dinyatakan ialah tanda aras yang minimum. Institusi boleh menawarkan kredit iv. yang lebih tinggi selaras dengan keperluan program dan pengkhususan.

Diploma Syariah

Kredit Bergraduat Minimum MQF – 901.

Komponen Program:2. Keperluan Universiti: 10-20%a) Keperluan Fakulti: 80-90% yang terdiri daripada:b)

Teras: 75-85% (Termasuk kursus berikut):i. Usul Fiqh (Jurisprudens Islam)•Qawaid Fiqh (• Islamic Legal Maxims)Fiqh Munakahat (Undang-undang Keluarga Islam)•Fiqh Jenayat (Undang-undang Jenayah Islam)•Fiqh Muamalat (Muamalat Islam)•Sistem Perundangan Malaysia•

Elektif: 2-5%ii. Penempatan Pelajar: 1-5% (wajib)iii.

Sarjana Muda Undang-undang

Kredit Bergraduat Minimum MQF – 120 1.

Sarjana Muda Undang-undang mengutamakan:2. Kaedah perundangan (penyelidikan, pemikiran kritikal, penaakulan dan membuat •keputusan)

Page 17: MQA-Law & Syariah Prog Standards

17

Penggunaan teknologi maklumat (perlu diterapkan dalam kesemua kursus)•Pembelajaran berdasarkan masalah•Pengucapan awam•Analisis perbandingan undang-undang dan amalan•Mooting• dan perbicaraan mockPenempatan Pelajar•

Kesemua program undang-undang akan mengikut garis panduan seperti di bawah:

Wajib (15-25%)i. Universiti: Bahasa Malaysia, Bahasa Inggeris, Moral/Pengajian Islam•Program: pengucapan awam, • mooting, penempatan pelajar

Teras (42-55%)ii. Termasuk kursus berikut:

Kursus Kredit MinimumSistem Perundangan Malaysia 3Sistem Perundangan Islam Malaysia 3Undang-undang Kontrak 6Undang-undang Berperlembagaan 6Undang-undang Jenayah 6

Undang-undang Tort 6Undang-undang Tanah 6Ekuiti dan Amanah 6

Nota:Semua kursus teras hanya akan diajar semasa semester panjang.1. Kursus yang disenaraikan di atas ialah keperluan minimum, pemberi pendidikan tinggi (PPT) 2. boleh memilih untuk memberi sehingga 55% dengan penambahan kursus teras lain yang akan dibaca oleh kesemua pelajar di institusi tersebut. Ini akan menggalakkan pembangunan kelebihan institusi dalam bidang tertentu.

Elektif (30-33%)iii. Kursus berikut (sama ada kursus yang diajar atau kertas kerja projek) boleh disertakan tetapi tidak terhad kepada:

Undang-undang Harta Intelektual •Undang-undang dan Perubatan•Undang-undang dan Persekitaran•Undang-undang dan Masyarakat•Konflik Undang-undang •Bukti•

Page 18: MQA-Law & Syariah Prog Standards

18

Undang-undang Hak Asasi Manusia•Undang-undang Perbankan•Arbitrasi•Undang-undang Siber•Jenayah dan Penologi•Perbankan Islam dan Takaful•Usul Fiqh (Jurisprudens Islam)•Qawaid Fiqh (• Islamic Legal Maxims)Perbandingan Undang-undang Keluarga (Islam dan Sivil)•

Nota:Setiap kursus elektif akan membawa nilai minimum tiga (3) kredit dan maksimum enam (6) 1. kredit.Bagi pemberi pendidikan tinggi (PPT) yang menawarkan program LL.B. (tahun profesional), 2. tahun terakhir program akan menyerupai program Certificate in Legal Practice.

Certificate in Legal Practice

Tempoh: Minimum sembilan (9) bulan1.

Komponen:2. Kertas Umum (Kontrak dan Tort)•Prosedur Sivil•Prosedur Jenayah•Bukti•Amalan Profesional (undang-undang tanah dan pemindahan, probet dan pentadbiran •estet, guaman dan tugas peguam, etika profesion perundangan dan undang-undang kemuflisan dan penutupan)

Struktur yang dicadangkan3. Kuliah•Tutorial•Penggunaan teknologi maklumat•Kaedah perundangan• (mengenal pasti isu, penyelidikan, pemikiran kritikal, penaakulan dan penulisan pendapat)Pembelajaran berdasarkan masalah•Penafsiran undang-undang•

Kemahiran guaman•

Page 19: MQA-Law & Syariah Prog Standards

19

Sarjana Muda Syariah

Kredit Bergraduat Minimum MQF – 1401.

Komponen Program:2. Keperluan Universiti – 10-15%a. Keperluan Fakulti – 85-90% yang terdiri daripada:b.

Teras – 75-80% (Ini termasuk kursus berikut):i. Usul Fiqh (Jurisprudens Islam)•Qawaid Fiqh (• Islamic Legal Maxims)Fiqh Munakahat (Undang-undang Keluarga Islam)•Fiqh Jenayat (Undang-undang Jenayah Islam)•Fiqh Muamalat (Muamalat Islam)•Undang-undang Islam Tentang Bukti•Sistem Perundangan Malaysia•Pentadbiran Sistem Perundangan Islam •Ayat dan Hadis Ahkam•Undang-undang Islam Tentang Harta dan Pewarisan•Undang-undang Islam Tentang Prosedur Jenayah •Undang-undang Islam Tentang Prosedur Sivil •Sistem Guaman dan Kehakiman Islam•Undang-undang Perlembagaan Malaysia •Perbandingan Undang-undang Keluarga (Islam dan Sivil)•

Elektif – 2-5% (Kursus berikut sama ada kursus yang diajar atau kertas kerja ii. projek boleh disertakan tetapi tidak terhad kepada):

Undang-undang Islam Tentang Perbankan dan Takaful•Undang-undang Islam dan Masyarakat •Undang-undang Islam Tentang Perubatan •Undang-undang Tort•Undang-undang Tanah•Undang-undang Komersial•

Penempatan Pelajar – 2-5% (wajib)iii.

Page 20: MQA-Law & Syariah Prog Standards

20

Sarjana Muda Undang-undang (Syariah dan Sivil)

Kredit Bergraduat Minimum MQF – 1501.

Komponen Program:2. Keperluan Universiti – 10-15%a. Keperluan fakulti – 85-90% yang terdiri daripada:b.

Teras – 75-80% (Termasuk kursus berikut):i. Usul Fiqh (Jurisprudens Islam)•Qawaid Fiqh (• Islamic Legal Maxims)Fiqh Munakahat (Undang-undang Keluarga Islam)•Fiqh Jenayat (Undang-undang Jenayah Islam)•Fiqh Muamalat (Muamalat Islam)•Undang-undang Islam Tentang Bukti •Pentadbiran Sistem Perundangan Islam•Undang-undang Islam Tentang Prosedur Jenayah •Undang-undang Islam Tentang Prosedur Sivil •Sistem Guaman dan Kehakiman Islam•Undang-undang Tort•Undang-undang Tanah•Undang-undang Kontrak•Ekuiti dan Amanah •Undang-undang Jenayah•Sistem Perundangan Malaysia•Undang-undang Perlembagaan •Perbandingan Undang-undang Keluarga (Islam dan Sivil)•

Elektif – 2-5%ii. Ayat dan Hadis Ahkam•Undang-undang Islam Tentang Harta dan Pewarisan•Undang-undang Islam Tentang Perubatan•Undang-undang dan Perubatan•Undang-undang dan Persekitaran•Undang-undang Antarabangsa•Undang-undang Pencukaian •Undang-undang Harta Intelektual •Undang-undang Siber•Undang-undang dan Konsumer•Pengurusan Institusi Islam•Undang-undang Islam Tentang Perbankan dan Takaful•Undang-undang Islam dan Masyarakat•

Penempatan Pelajar – 2-5% (wajib)iii. Pelajar dikehendaki untuk ditempatkan dalam praktis Sivil dan Syariah.

Page 21: MQA-Law & Syariah Prog Standards

21

Sarjana Muda Undang-Undang dan Syariah

Kredit Bergraduat Minimum1. MQF – 180

Komponen Program: 2. Keperluan Universiti – 10-15%a. Keperluan Fakulti – 85-90% yang terdiri daripada:b.

Teras – 75-80% (Ini termasuk kursus berikut):i. Usul Fiqh (Jurisprudens Islam)•Qawaid Fiqh (• Islamic Legal Maxims)Fiqh Munakahat (Undang-undang Keluarga Islam)•Fiqh Jenayat (Undang-undang Jenayah Islam)•Fiqh Muamalat (Muamalat Islam)•Undang-undang Islam Tentang Bukti •Pentadbiran Sistem Perundangan Islam•Undang-undang Islam Tentang Prosedur Jenayah •Undang-undang Islam Tentang Prosedur Sivil •Sistem Guaman dan Kehakiman Islam•Undang-undang Tort•Undang-undang Tanah•Undang-undang Kontrak•Ekuiti dan Amanah•Undang-undang Jenayah•Sistem Perundangan Malaysia•Undang-undang Perlembagaan•Perbandingan Undang-undang Keluarga (Islam dan Sivil)•

Elektif – 2-5%ii. Undang-undang Islam dan Perubatan•Undang-undang Islam Tentang Perubatan •Undang-undang dan Persekitaran•Undang-undang Antarabangsa•Undang-undang Pencukaian•Undang-undang Harta Intelektual •Undang-undang Siber•Undang-undang dan Konsumer•Pengurusan Institusi Islam•Undang-undang Islam Tentang Perbankan dan Takaful•Undang-undang Islam dan Masyarakat•

Penempatan Pelajar – 2-5% (wajib)iii. Pelajar akan ditempatkan dalam praktis Sivil dan Syariah.

Page 22: MQA-Law & Syariah Prog Standards

22

Sarjana

Kredit Minimum Bergraduat MQF – 40 (Struktur B dan C sahaja)1.

Struktur:2. Struktur Aa.

Tesis sahaja•Minimum satu (1) tahun sepenuh masa atau dua (2) tahun separuh masa (termasuk •kursus prasyarat iaitu Kaedah Penyelidikan)

Struktur Bb. Kerja Kursus (antara 20 dan 24 kredit); DAN •Disertasi 20,000 hingga 25,000 patah perkataan•

Struktur C c. Kerja Kursus sahaja•40 kredit termasuk Kertas Kerja Projek, Kajian Kes atau Kertas Kerja Seminar.•

Komponen bagi Struktur B dan C:3. Teras (termasuk Kaedah Penyelidikan) – 50-60%a. Elektif – 40-50%b. Bagi program Sarjana yang khusus seperti LL.M. (Undang-undang Perniagaan); LL.M. c. (Undang-undang Antarabangsa), 60-75% merupakan kursus elektif khusus.

Kedoktoran

Struktur:1. Struktur A – Kerja Kursus dan Tesisa. Struktur B – Tesis sahaja (Penyelidikan)b.

Komponen:2. Semua Kedoktoran perlu menyertakan Tesis seperti berikut:

Struktur A – 50,000 hingga 60,000 patah perkataana. Struktur B – 80,000 hingga 100,000 patah perkataanb.

Page 23: MQA-Law & Syariah Prog Standards

23

KRITERIA KEMASUKAN PELAJAR

Pengenalan

Keperluan khusus bagi setiap tahap dinyatakan di bawah. Walau bagaimanapun, sebagai panduan umum, keperluan berikut perlulah dipertimbang:

pematuhan syarat kelayakan masuk minimum;i. pengiktirafan kepada sebarang pengecualian yang diberi untuk kemasukan ke tahap yang ii. lebih tinggi tertakluk kepada polisi yang sedia ada berkenaan pengecualian kredit; danpengambilan pelajar yang menggunakan mod kemasukan yang lain tertakluk kepada;iii.

dasar sedia ada berkenaan kemasukan terbuka atau kemasukan pelajar matang; dana. persetujuan terlebih dahulu daripada Agensi.b.

Diploma Syariah

SPM dengan tiga (3) kredit atau yang setaraf; ATAU1. Sijil dalam disiplin yang berkaitan atau yang setaraf dari mana-mana institusi yang diiktiraf.2.

Sarjana Muda Undang-undang

STPM/STP/A Level atau yang setaraf dengan prinsipal dalam dua (2) subjek dalam satu (1) 1. percubaan, termasuk Pengajian Am; DAN SPM/SPVM/O Level atau yang setaraf dengan kredit dalam Bahasa Inggeris; ATAUMatrikulasi/program Asas yang diiktiraf dari institusi yang diiktiraf; ATAU2. Diploma atau yang setaraf dalam disiplin yang berkaitan dari institusi yang diiktiraf. Pengecualian 3. kredit boleh diberi berdasarkan antara kursus sehingga maksimum 30%.

Certificate in Legal Practice

Kriteria kelayakan pelajar adalah berselaras dengan: Garis Panduan bagi Pengiktirafan Sarjana Muda Undang-undang Australia dan New Zealand; 1. Garis Panduan Kelayakan dan Keperluan bagi Pengiktirafan terhadap Pemegang Sarjana Muda Undang-undang Australia dan Orang yang Berkelayakan di bawah Akta Profesion Perundangan 1976.Garis panduan baru bagi kelayakan dan keperluan untuk melayakkan menduduki peperiksaan 2. Certificate In Legal Practice (CLP) Malaysia (bagi Sarjana Muda dari United Kingdom), Lembaga Kelayakan Profesion Undang-undang, Malaysia, (u.d), Lembaga Kelayakan Profesion Undang-undang Malaysia, (1998), Malaysia.

Page 24: MQA-Law & Syariah Prog Standards

24

Sarjana Muda Syariah/Sarjana Muda Undang-undang (Syariah dan Sivil)/Sarjana Muda Undang-undang dan Syariah

STPM/STP/A Level atau yang setaraf dengan prinsipal dalam dua (2) subjek dalam satu (1) 1. percubaan termasuk Pengajian Am; DAN SPM/SPMV/O Level atau yang setaraf; ATAU Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM) dengan 2. maqbul (lulus); ATAUMatrikulasi/program Asas yang diiktiraf dari institusi yang diiktiraf; ATAU3. Diploma atau yang setaraf dalam disiplin yang berkaitan dari institusi yang diiktiraf. Pengecualian 4. kredit boleh diberi berdasarkan antara kursus sehingga maksimum 30%.

Sarjana

LL.B. dengan Kepujian atau yang setaraf dengan purata nilai gred kumulatif (PNGK) 3.00 atau 1. 2.75 (tertakluk kepada temuduga) atau 2.50 dengan tiga (3) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan; ATAUSarjana Muda Syariah atau yang setaraf dengan PNGK 3.00 atau 2.75 (tertakluk kepada 2. temuduga) atau 2.50 dengan tiga (3) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan; ATAUBagi pengkhususan LL.M., seperti Sarjana dalam Undang-undang Pembinaan, Undang-undang 3. Harta Intelektual atau Undang-undang Perbankan, pemohon tanpa Sarjana Muda Undang-undang boleh dipertimbang, sekiranya mereka memiliki Sarjana Muda dan pengalaman dalam bidang pengajian berkenaan.

Kedoktoran

Sarjana Muda dalam Undang-undang atau Syariah dan Sarjana.1. Bukti kemampuan untuk menjalankan penyelidikan.2.

Page 25: MQA-Law & Syariah Prog Standards

25

PENILAIAN PELAJAR

Pengenalan

Keperluan khusus bagi setiap tahap dinyatakan di bawah. Walau bagaimanapun, sebagai panduan umum, keperluan berikut perlulah dipertimbang:

penilaian formatif dan sumatif perlu dijalankan pada setiap tahap mengikut keperluan setiap i. kursus/modul;pelajar perlu mengambil dan lulus sejumlah kursus yang sepadan bagi memenuhi keperluan ii. kredit minimum untuk bergraduat;jenis penilaian di bawah merupakan contoh dan pemberi pendidikan tinggi (PPT) digalakkan iii. untuk mengguna pelbagai kaedah dan alat yang sesuai untuk penilaian hasil pembelajaran dan kecekapan; danPembelajaran Berasaskan Masalah perlu diperteguh dengan pendekatan rubrik dalam iv. penilaian.

Diploma Syariah

Formatif1. Projeka. Perbincangan dan Kuizb. Latihan Pembelajaran Berpanduc.

Sumatif: Berterusan2. Kerja Kursus/Projeka. Seminarb. Tugasanc. Kajian Kesd. Pembentangane.

Sumatif: Terakhir3. Peperiksaana. Ujianb. Projekc. Kajian Kesd.

Penempatan Pelajar/Laporan Penempatan4.

Page 26: MQA-Law & Syariah Prog Standards

26

Sarjana Muda

Formatif1. Projeka. Perbincangan dan Kuizb. Latihan Pembelajaran Berpanduc.

Sumatif: Berterusan2. Kerja Kursus/Projekb. Seminarc. Tugasand. Kajian Kese. Pembentanganf.

Sumatif: Terakhir3. Peperiksaana. Ujianb. Projekc. Kajian Kesd.

Penempatan Pelajar/Laporan Penempatan4.

Certificate in Legal Practice

Peperiksaan

Page 27: MQA-Law & Syariah Prog Standards

27

Sarjana

Struktur A – Penyelidikan sahaja1. Penyelidikan/Disertasi – penilaian Tesis menggunakan Viva Voce

Struktur B – Kerja Kursus dan Disertasi2. Penilaian Berterusan (Formatif)a. Peperiksaan Akhir (Sumatif)b. Penilaian Disertasi menggunakan Viva Voce atau mod penilaian lain yang diluluskan oleh c. institusi.

Struktur C – Kerja Kursus sahaja3. Penilaian Berterusan (Formatif)a. Peperiksaan Akhir (Sumatif)b.

Kedoktoran

Struktur A – Kerja Kursus dan Tesis1. Penilaian Berterusana. Peperiksaan, jika perlub. Cadangan penyelidikanc. Tesisd.

Struktur B – Tesis sahaja2. Cadangan penyelidikana. Tesisb.

Nota: Tesis dalam kedua-dua struktur akan dinilai melalui Viva voce.

Page 28: MQA-Law & Syariah Prog Standards

28

STAF AKADEMIKPengenalan

Keperluan khusus bagi setiap tahap dinyatakan di bawah. Walau bagaimanapun, sebagai panduan umum, adalah penting untuk memastikan bahawa:

kepimpinan akademik sekolah/fakulti/jabatan mestilah dipegang oleh seorang yang i. berkelayakan Kedoktoran dengan tiga (3) tahun pengalaman kerja atau Sarjana dengan tujuh (7) tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan;sebuah fakulti mesti mempunyai minimum 60% staf sepenuh masa yang membentuk sumber ii. akademik utama bagi program; dansejumlah pengajar-pengamal sepatutnya dilantik mengikut kesesuaian.iii.

Diploma Syariah

Sarjana Muda dalam bidang yang berkaitan dan pengalaman industri; dan1. Nisbah staf akademik kepada pelajar 1:252.

Sarjana Muda (Tahun Akademik)

Pemberi pendidikan tinggi (PPT) harus menunjukkan bahawa mereka sedang berusaha untuk mencapai perkara yang berikut:

kesemua staf akademik perlu mempunyai minimum Sarjana dalam bidang yang berkaitan 1. atau Sarjana Muda Undang-undang dengan sepuluh (10) tahun pengalaman perundangan profesional;30% staf akademik perlu mempunyai Kedoktoran;2. 30% staf akademik perlu mempunyai kelayakan profesional 3. (chambered and called to the Bar or equivalent);staf akademik perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) penerbitan atau kertas 4. persidangan setahun; dannisbah staf akademik kepada pelajar ialah 1:255.

Bagi program yang mempunyai tahun profesional atau Certificate Legal Practice (CLP):20% staf akademik perlu berkelayakan Kedoktoran atau Sarjana dengan minimum lima (5) 1. tahun pengalaman kerja dalam bidang yang berkaitan;Sarjana/Sarjana Muda dengan sekurang-kurangnya CLP atau yang setaraf dan lima (5) tahun 2. pengalaman kerja; dannisbah staf akademik kepada pelajar 1:25.3.

Page 29: MQA-Law & Syariah Prog Standards

29

Nota: Walaupun telah diketahui bahawa pemberi pendidikan tinggi (PPT) patut mempunyai pensyarah sepenuh masa yang merupakan peguam bela dan peguam cara, adalah penting untuk mempunyai pensyarah separuh masa yang aktif dalam praktis dengan sekurang-kurangnya tujuh (7) tahun pengalaman.

Sarjana

Kedoktoran atau Sarjana dengan pengalaman penyelidikan yang secukupnya;1. Nisbah staf akademik kepada pelajar 1:10; dan2. Staf akademik perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) penerbitan berwasit setiap dua 3. (2) tahun.

Kedoktoran

Kedoktoran atau Profesor Madya yang mempunyai penyelidikan yang cukup dan pengalaman 1. penyeliaan;Nisbah penyelia kepada pelajar 1:5; dan2. Staf akademik perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu (1) penerbitan berwasit dalam satu 3. (1) tahun.

Page 30: MQA-Law & Syariah Prog Standards

30

SUMBER PENDIDIKANBagi setiap tahap (Diploma – Kedoktoran)

Pemberi pendidikan tinggi (PPT) perlu mempunyai:Akses kepada koleksi buku, laporan, jurnal, audiovisual dan sumber elektronik yang 1. bersesuaian;Makmal komputer dengan kemudahan bagi 2. word processing, spreadsheet, pangkalan data, dan tugasan pembentangan, sambungan Internet, serta pangkalan data bagi carian atas talian; danMahkamah 3. Moot.

PENAMBAHBAIKAN BERTERUSANBagi setiap tahap (Diploma – Kedoktoran)

Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) diharap dapat membuktikan kemampuan mereka dalam mengikuti perkembangan dan perubahan dalam bidang serta memenuhi keperluan pihak yang berkepentingan. Ini boleh ditunjukkan dan tidak terhad kepada:

kajian semula kurikulum sekurang-kurangnya sekali bagi setiap kitaran, contohnya setiap tiga 1. (3) hingga lima (5) tahun;penggunaan pengesahan bebas dari luar dalam proses penilaian seperti pelantikan Pemeriksa 2. Luar;hubungan dengan badan profesional dan industri;3. kajian semula secara berterusan berkenaan amalan dan rekod penempatan industri;4. sesi dialog dengan pihak berkepentingan sekurang-kurangnya setiap dua (2) tahun;5. penyertaan aktif staf akademik dalam persidangan, seminar, bengkel dan kursus pendek serta 6. penerbitan dalam jurnal berwasit;pembentangan daripada penceramah jemputan; dan7. penganjuran persidangan, seminar dan bengkel seperti kuliah/seminar/perbincangan bersama 8. dengan badan profesional dan industri.

Page 31: MQA-Law & Syariah Prog Standards

31

Page 32: MQA-Law & Syariah Prog Standards

32

Published byMalaysian Qualifications AgencyTingkat 14B, Menara PKNS-PJNo 17 Jln Yong Shook Lin46050 Petaling JayaSelangor Darul Ehsan

Tel +6003-7968 7002Fax +6003-7956 9496Email [email protected] www.mqa.gov.my

Malaysian Qualifications Agency 2008ISBN 978 983 44015 6 6All the Agency’s publications are available on our web site: www.mqa.gov.my

Printed copies are available from:Public & International Affairs UnitsMalaysian Qualifications Agency

Page 33: MQA-Law & Syariah Prog Standards

1

Foreword

The Malaysian Qualifications Agency (MQA), as the sole national higher education quality assurance organisation, facilitates quality through the development of quality assurance documents. These documents are Malaysian Qualifications Framework (MQF), Codes of

Practice, The Guidelines to Good Practices and Programme Standards, all of which must be used as a reference point in the conduct of a programme of study in Malaysia.

Programme Standards are developed to provide specific guidelines to providers in a particular field or course of study so as to fulfil the MQF requirements. These guidelines, if followed closely and wisely, enable the development and sustenance of quality programmes in Malaysia, consequently improving the quality of graduates and their employability and mobility.

The Programme Standards: Law and Syariah is formulated to promote the development of academic programmes in the field of Law and Syariah from diploma to the doctoral levels. It includes specific guidelines on programme aims and objectives, programme learning outcomes, programme design (including a proposed programme structure), admission criteria, student assessment, academic staff, educational resources and continuous quality improvement.

The panel of experts involved in the development of this Programme Standards represent various stakeholders including the government and private agencies, and higher education providers (HEPs). To ensure greater acceptance of the document, a larger stakeholder workshop was held on 6th December 2007 where the draft was presented and views consolidated into this final document.

My deepest gratitude goes to them and the MQA officers who have put forth tremendous effort and had generously given their time to realising the Programme Standards: Law and Syariah.

Congratulations.

Tan Sri Dato’ Dr. Mohamed Salleh Mohamed YasinChairmanMalaysian Qualifications Agency2010

Page 34: MQA-Law & Syariah Prog Standards

2

Acknowledgement

The completion of this document, The Programme Standards: Law and Syariah has been largely due to the support of outstanding individuals from institutions of higher education, industry and government agencies. Coming from different backgrounds,

these experts worked meticulously over a period of nine (9) months to produce this final document.

MQA would like to thank the following experts for their support and contribution towards the production of this Programme Standards.

Panel Members Organisation

Abdul Mohaimin Noordin Ayus (Assoc. Prof. Dr.)

International Islamic University Malaysia

Azizah Mohd Rapini Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Dina Imam Supaat Universiti Sains Islam Malaysia

Hasnah Dato’ Mohd Hashim Legal Profession Qualifying Board Malaysia

Mahamad Naser Bin Disa Attorney General’s Chambers

Marzaitul Azura Mokhtar Attorney General’s Chambers

Nora’inan Bahari Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor

Noraini Abd. Rahman (Dato’) Legal Profession Qualifying Board Malaysia

Page 35: MQA-Law & Syariah Prog Standards

3

Norliza Abdul Hamid Universiti Teknologi MARA

Nur Hidayah Mohd Hashim Persatuan Peguam Syarie Malaysia

P. Vasantha Help University College Sdn. Bhd.

Paul Linus Andrews Sunway University College

Rohimi Shapiee (Assoc. Prof. Dr.) Universiti Kebangsaan Malaysia

Rozilini Mary Fernandez-Chung (Dr.)

Malaysian Qualifications Agency

Santhi Latha Kemayan Advance Tertiary College

Sharifah Suhanah Syed Ahmad (Assoc. Prof.) University of Malaya

Steven Thiru BAR Council

Tay Eng Siang Universiti Multimedia

Within this Agency, the creative process was assisted by Cik Norlida Abd. Hamid who may be contacted at [email protected] for further clarification or query.

With our sincere appreciation and gratitude,

Dato’ Dr. Syed Ahmad Hussein Chief Executive OfficerMalaysian Qualifications Agency2010

Page 36: MQA-Law & Syariah Prog Standards

4

LIST OF CONTENTS

Foreword i

Acknowledgement ii

Introduction 1

Aims and Objectives Diploma Bachelors Masters Doctorate

3

Learning Outcomes Diploma Bachelors Masters Doctorate

7

Programme Design Diploma Bachelors Masters Doctorate

12

Student Entry Criteria Diploma Bachelors Masters Doctorate

22

Student Assessment Diploma Bachelors Masters Doctorate

24

Academic Staff Diploma Bachelors Masters Doctorate

27

Educational Resources 29

Continuous Quality Improvement 29

Page 37: MQA-Law & Syariah Prog Standards

5

PROGRAMME STANDARDS: LAW AND SYARIAH

INTRODUCTION

This Programme Standards: Law and Syariah, herein referred to as the Standards, is aimed at providing good practices for the conduct of and to safeguard the integrity of all the law and Syariah programmes.

It is established by a focus group consisting of practising advocates and solicitors, academic experts from both the Civil and Syariah professions and related government bodies or agencies. This document which now becomes the nationally agreed standard for law and Syariah was put through a stakeholder consultative workshop.

The Standards recognises that approaches and mechanisms in quality assurance of higher education are often evolving; hence it adopts a developmental, non-prescriptive and non-exhaustive approach. It sets out general principles that are of interest to a range of stakeholders and should not be seen as an instruction manual, as it does not provide detailed accounts of approaches and procedures.

Higher education providers (HEPs), academic staff and students should find this document a useful resource in enhancing the quality of the law and Syariah programmes. Needless to say, the concept of quality rests on the principles of peer evaluation and defensibility. Thus, providers using this document must be aware of the tensions within the industry and the demands of the stakeholders to provide for the best learning and teaching environment.

The development of curriculum should also take into cognisance the many developments that greatly influence the promulgation of new laws and amendments to existing ones as well as the implementation and administration of laws in both the Syariah and the Civil systems. The changes undoubtedly have implications on the design and delivery of the curriculum in both law and Syariah education. Some examples of these important developments locally, nationally and globally include:

the need for conducting alternative dispute resolution;1. the trend towards globalisation and liberalisation which requires greater understanding of 2. matters such as commercial law, international corporate finance, trade and shipping as well as the need for technological skills, life-long learning and clear standards of practice that are congruent with international standards;the use of Bahasa Malaysia in both Civil and Syariah courts;3. increasing use of ICT in the provision of legal skills and practice. For example, online discussion 4. and negotiation, online client portals, online mediation, electronic filing of documents and the creation of e-courts;

Page 38: MQA-Law & Syariah Prog Standards

6

the emergence of new areas in law such as cyber law, bio-valley issues (patent, genetics, 5. bioethics), privacy, terrorism, mutual legal assistance, extradition, money laundering, international trade and human rights;the increasing international collaboration and harmonisation of laws and international 6. conventions;increasing interest and development in Islamic law, in addition to Islamic Family Law such 7. as muamalat and takaful;the trend towards uniformity of Islamic law; and8. the criteria and procedure for admission into practice at the Syariah Courts between the 9. states.

All statements and requirements are as at December 2007 and reflect the current standing in the industry. However the statements with regards to the Certificate in Legal Practice are suggestions as a result of the Panel discussion and reflection cannot be seen as a truth of the views and policies of the Legal Profession Qualifying Board.

The standards do not indicate all possible nomenclatures in law and Syariah. They however indicate the generic ones such as Bachelors of Laws, which form the current practices should include the traditional LL.B., Bachelors of Legal Studies and Bachelors of Jurisprudence.

Page 39: MQA-Law & Syariah Prog Standards

7

AIMS AND OBJECTIVES

Diploma in Syariah

The objectives of the programme are to ensure students:understand the principle of Syariah and Islamic law from its authentic sources;1. understand Syariah and law problem solving method in society and current issues;2. aware of field and career opportunities related to Islamic law and administration to fulfill 3. manpower needs of the nation, industry and society; andaware of professional ethics and moral obligations.4.

Bachelors of Laws

The objectives of the programme [three (3) year programme] are to:equip students with the understanding of fundamental legal principles, concepts and theories 1. and to have the ability to apply these in practical situation;instil student with critical, analytical and problem-solving skills;2. ensure students have the necessary elements of practical skills including communication skills 3. (written and oral), negotiation skills, client counseling and interview, mooting and research;create awareness of the students’ social and moral obligations;4. create awareness of the practice and etiquette of standards for the legal profession; and5. expose the students to law-related working environments via student placement (such as the 6. courts, law firms, corporate sector and legal aid centres).

In addition to the above, the professional year of a Bachelors of Laws aims to:prepare students to meet the expectation of clients, the profession and society;1. train students in the practical legal skills such as in drafting of pleadings, drafting of contractual 2. documents, advocacy skills, negotiation skills and skills necessary for alternative dispute resolution;ensure students have competency and proficiency in the court processes in accordance with 3. the courts practices, rules and procedures whether in criminal, Civil or other areas;equip students with awareness of their social and moral obligations and responsibilities; and4. ensure students are able to use Bahasa Malaysia and English proficiently, whether written or 5. oral.

Certificate in Legal Practice

The aims of the programme are to:prepare candidates to meet the expectation of clients, the profession and society;1. train candidates in the practical legal skills such as in drafting of pleadings, drafting of 2. contractual documents, advocacy skills, negotiation skills, and skills necessary for alternative dispute resolution;

Page 40: MQA-Law & Syariah Prog Standards

8

ensure candidates have competency and proficiency in the court processes in accordance 3. with the courts practices, rules and procedures whether in criminal, Civil or other areas;instil professional value of ethics and professionalism in candidates in accordance with the 4. Legal Profession Act 1976;equip candidates with awareness of their social and moral obligations and responsibilities; 5. andensure candidates are able to use Bahasa Malaysia and English proficiently, whether written 6. or oral.

Bachelors of Syariah

The objectives of the programme are to produce students who:master the Syariah and Islamic law in theory and practical from its original source;1. are exposed to the basic Civil law;2. possess Syariah and law problem solving skill in the society and current issues;3. get the exposure to practical legal skills of Syarie;4. professionally fulfill the profession needs in Islamic administration and law that meets the 5. human capital needs of the nation, industry and society; andadhere to the professional ethics and moral obligations.6.

Bachelors of Law (Syariah and Civil)

The objectives of the programme (Syariah & Civil) are to produce students who:master the Syariah and Islamic law in theory and practice from its original source;1. master the Civil law in theory and practical;2. possess Syariah, Islamic and Civil law problem solving skills in the society and current 3. issues;are exposed to Syariah and Civil legal practice skills;4. professionally fulfill the profession needs in Islamic and Civil administration and law that meets 5. the human capital needs of the nation, industry and society; andadhere to the professional ethics and moral obligations.6.

Page 41: MQA-Law & Syariah Prog Standards

9

Bachelors of Law and Syariah

The objectives of the programme are to produce students who:master the Syariah and Islamic law in theory and practical from its original source;1. master the Civil law in theory and practical;2. possess Civil and Syariah law problem solving skills in the society and current issues;3. are exposed to Civil and Syariah advocacy and judicial practical skills;4. professionally fulfill the profession needs in Islamic and Civil administration and law that meets 5. the human capital needs of the nation, industry and society; andadhere to professional ethics and moral obligations.6.

Masters

The objectives of the programme are to:produce students who would specialise in specific areas of law;1. develop students with advanced level of comprehension, research and analytical skill;2. produce students who are competent in research and writing; and3. develop students with the ability to undertake comparative study of law.4.

Doctorate

The objectives of the programme are to:develop new and original ideas and concepts in law;1. provide training in intensive research and writing, for the purposes of academic scholarship; 2. produce respected legal intellectuals; and3. create pathways for future academic leaders.4.

Page 42: MQA-Law & Syariah Prog Standards

10

LEARNING OUTCOMES

Diploma in Syariah

At the end of the programme, students will be able to:identify the basic principles of Syariah and explain the basic fiqh law;1. identify the sources and methods of Syarak law and the Syariah law system in Malaysia;2. identify the current issues and problems in fiqh and Syariah law;3. explain the basic research methods and able to obtain information to carry out research;4. assist in preparation and handling of the Syariah cases; and5. communicate with clients and colleagues effectively and ethically.6.

Bachelors of Laws

At the end of the third year programme, students will be able to:demonstrate an understanding of the legal principles and concepts;1. identify legal issues and to advise on appropriate legal recourse;2. apply the relevant laws, legal principles and concepts in resolving disputes or problems;3. seek information using the best research tools available;4. demonstrate basic skills in drafting legal documents and opinion;5. demonstrate an understanding of the importance of a dispute to the client;6. demonstrate basic skills in conducting negotiations, interviews and advising on possible 7. solutions;demonstrate an ability to communicate effectively and with mutual respect;8. demonstrate an awareness of the ethics and etiquette of the profession;9. demonstrate an awareness of social and moral obligations to society;10. use both Bahasa Malaysia and English proficiently in relation to legal matters, both in writing 11. and oral; andappreciate the importance of continuing professional development and changes in law.12.

In addition to the above, students in the professional year of a Bachelors of Laws programme will be able to:

appreciate the importance of court rules, ethics and etiquette, practices and procedures in 1. conducting cases; anddemonstrate basic court etiquette and advocacy skills, negotiation skills, client relationship and 2. alternative dispute resolutions.

Page 43: MQA-Law & Syariah Prog Standards

11

Certificate in Legal Practice

At the end of the programme, candidates will be able to:appreciate the importance of court rules, ethics and etiquette, practices and procedures in 1. conducting cases;demonstrate basic court etiquette and advocacy skills, negotiation skills, client relationship and 2. alternative dispute resolutions;draft legal documents and opinion;3. identify legal issues and advise appropriate legal recourses;4. resort to alternative dispute resolution in resolving problems;5. identify and retrieve legal information using electronic and non-electronic resources;6. use both Bahasa Malaysia and English proficiently in relation to legal matters, both in writing 7. and oral;demonstrate an awareness of social and moral obligations to society; and8. appreciate the importance of continuing professional development and changes in law.9.

Bachelors of Syariah

At the end of the programme, students will be able to:explain and apply the principles of Syariah and fiqh law in resolving current problems;1. explain the basic structure and principles of administration and Syariah law system in 2. Malaysia;identify issues and apply the available Syariah law in resolving Syariah cases;3. use the right research methods to produce research concerning fiqh and Syariah law;4. conduct negotiations and advise on solutions concerning fiqh problems and Syariah law;5. draft legal documents and opinion based on relevant fiqh and Syariah law and conduct cases 6. based on mal and crime procedures in Syariah court;apply the ethics and etiquette of the Syariah legal profession in career;7. manage Syarie law firm/workplace with accountability;8. function in various disciplines of the Syariah using various resources and modern technology 9. by applying teamwork, good leadership principle and ready to improve knowledge and skills;master basic legal Arabic language; and10. communicate both in Bahasa Malaysia and English with clients and colleagues effectively and 11. ethically.

Page 44: MQA-Law & Syariah Prog Standards

12

Bachelors of Law (Syariah and Civil)

At the end of the programme, students should be able to: explain and apply the principles of Syariah and Civil law professionally in resolving problems;1. explain the basic structure and principles of Syariah and Civil administration and law system 2. in Malaysia;identify issues and apply the available law in resolving Syariah and Civil cases;3. make comparison between the principles of Syariah and Civil law;4. use the right research methods to produce research relating to Syariah and Civil law;5. conduct negotiation and advise clients on solutions for their legal problems;6. draft relevant legal documents and opinion and conduct cases based on courts procedures;7. apply the ethics and etiquette of the legal profession in career;8. manage law firm/workplace with accountability;9. function in various disciplines of Syariah and Civil law using various resources and modern 10. technology by applying teamwork, good leadership principle and ready to improve knowledge and skills;master the basic legal Arabic language; and11. communicate in Bahasa Malaysia and English to clients and colleagues effectively and 12. ethically.

Bachelors of Law and Syariah

At the end of the programme, students should be able to: explain and apply the principles of Syariah and Civil law professionally in resolving problems;1. explain basic structure and principles of Civil and Syariah administration and law in Malaysia;2. identify issues and apply the available law in resolving Civil and Syariah cases;3. make comparison between the principles of Civil and Syariah law;4. use the right research methods to produce research relating to Civil and Syariah law;5. conduct negotiation and advise clients on solutions for their legal problems;6. draft relevant legal documents and opinion and conduct cases based on courts procedures;7. apply ethics and etiquette of legal profession in career;8. manage law firm/workplace with accountability;9. function in various disciplines in Syariah and law using various resources and modern 10. technology by applying values of teamwork, good leadership principle and ready to improve knowledge and skills;master basic legal Arabic language; and11. communicate in Bahasa Malaysia and English to clients and colleagues effectively and 12. ethically.

Page 45: MQA-Law & Syariah Prog Standards

13

Masters

At the end of the programme, the students will be able to:explain law in a variety of contexts;1. analyse, critique and suggest solutions to issues;2. review laws and policies and contribute new ideas;3. conduct independent research; and4. produce well-researched papers and/or dissertation in accordance with the academic and 5. ethical standards of the institution.

Doctorate

At the end of the programme, the students will be able to:conduct independent and original academic research that merit publication;1. demonstrate a comprehensive mastery of knowledge relevant to a focused area of law;2. demonstrate academic expertise on a particular research subject;3. produce a well-researched paper or dissertation in accordance with the highest academic and 4. ethical standards; andcarry out independent research.5.

Page 46: MQA-Law & Syariah Prog Standards

14

PROGRAMME DESIGN

Preamble

The specific requirements for each level are indicated below. However as a general guide, the following should be considered:

a basic Bachelors without the professional year (equivalent to the CLP) shall be taught over a i. minimum of three (3) years full-time;for programmes with the professional years, a minimum of four (4) years of study is required ii. with a minimum recommended credits of 140;students with credit transfers and exemptions may do less semesters by virtue of the exemptions iii. or transfer subjected to credit transfer policies in place at the time; andthe indicated credits are the minimum benchmarks. Institutions may offer higher credits in iv. accordance to the needs of the programmes and specialisation.

Diploma in Syariah

MQF Minimum Graduating Credits – 90 1.

Programme Component:2. University Requirements: 10-20%a) Faculty Requirements: 80-90% of which:b)

Core: 75-85% (This must include the following courses):i. Usul Fiqh (Islamic Jurisprudence)•Qawaid Fiqh (Islamic Legal Maxims)•Fiqh Munakahat (Islamic Family Law)•Fiqh Jenayat (Islamic Criminal Law)•Fiqh Muamalat (Islamic Muamalat) •Malaysian Legal System•

Elective: 2-5%ii. Student Placement: 1-5% (compulsory)iii.

Bachelors of Laws

MQF Minimum Graduating Credits 1. – 120

The Bachelors of Laws shall stress: 2. Legal methodology (research, critical thinking, reasoning and decision making)•Use of information technology (should be incorporated in all courses)•Problem-based learning•

Page 47: MQA-Law & Syariah Prog Standards

15

Public speaking•Comparative analysis of law and practice•Mooting and mock trials•

Student placements•

All law programmes shall adopt the following guidelines:

Compulsory (15-25%) i. University: Bahasa Malaysia, English, Moral/Islamic Studies•Programme: public speaking, mooting, student placement •

Core (42-55%) ii. This must include the following courses:

Course Minimum Credits

Malaysian Legal System 3

Malaysian Islamic Legal System 3

Law of Contract 6

Constitutional Law 6

Criminal Law 6

Law of Tort 6

Land Law 6

Equity and Trusts 6

Note: All core courses shall be taught only during long semester. 1. The courses listed above are the minimum, higher education providers (HEPs) may opt 2. to provide up to 55% with the inclusion of other core papers which shall be read by all students studying at the institution. This will encourage the development of institutional niche in specific areas.

Electives (30-33%)iii. The courses (either as a taught course or project paper) may include but are not limited to the following:

Intellectual Property Law•Law and Medicine•Law and Environment•Law and Society•Conflict of Laws•Evidence•

Page 48: MQA-Law & Syariah Prog Standards

16

Human Rights Law•Banking Law •Arbitration•Cyber Law•Crime and Penology•Islamic Banking and Takaful•Usul Fiqh (Islamic Jurisprudence)•Qawaid Fiqh (Islamic Legal Maxims)•Comparative Family Law (Islamic and Civil)•

Note:Each elective course shall carry a minimum value of three (3) credits and to the maximum 1. of six (6). For higher education providers (HEPs) offering the professional year LL.B. programme, the 2. final year of the programme shall be similar to the prevailing Certificate in Legal Practice programme.

Certificate in Legal Practice

Duration: Minimum of nine (9) months 1.

Components:2. General Paper (Contract and Tort)•Civil Procedure•Criminal Procedure•Evidence•Professional Practice (land law and conveyancing, probate and administration of estate, •advocacy and duties of counsel, ethics of the legal profession and law of bankruptcy and winding-up)

Suggested structures 3. Lectures•Tutorials•Use of information technology•Legal methodology (identification of issues, research, critical thinking, reasoning and •opinion writing)Problem based learning•Interpretation of laws•Advocacy skills•

Page 49: MQA-Law & Syariah Prog Standards

17

Bachelors of Syariah

MQF Minimum Graduating Credits – 140 1.

Programme Component:2. University Requirements – 10-15%a) Faculty Requirements – 85-90% of which:b)

Core – 75-80% (This must include the following courses):i. Usul Fiqh (Islamic Jurisprudence)•Qawaid Fiqh (Islamic Legal Maxims)•Fiqh Munakahat (Islamic Family Law)•Fiqh Jenayat (Islamic Criminal Law)•Fiqh Muamalat (Islamic Muamalat)•Islamic Law of Evidence•Malaysian Legal System •Administration of Islamic Legal System•Ayat• and Hadith AhkamIslamic Law of Property and Succession•Islamic Law of Criminal Procedure•Islamic Law of Civil Procedure•Islamic Advocacy and Judicial System •Malaysian Constitutional Law•Comparative Family Law (Islamic and Civil)•

Elective – 2-5%. (The courses (either as a taught course or project paper) may ii. include but are not limited to the following):

Islamic Law of Banking and Takaful•Islamic Law and Society•Islamic Law of Medicine•Law of Tort•Land Law•Commercial Law•

Student Placement – 2-5% (compulsory)iii.

Page 50: MQA-Law & Syariah Prog Standards

18

Bachelors of Law (Syariah and Civil)

Minimum MQF Graduating Credits – 150 1.

Programme Component:2. University Requirements – 10-15%a) Faculty Requirements – 85-90% of which:b)

Core – 75-80% (Inclusive of the following courses):i. Usul Fiqh (Islamic Jurisprudence)•Qawaid Fiqh (Islamic Legal Maxims)•Fiqh Munakahat (Islamic Family Law)•Fiqh Jenayat (Islamic Criminal Law)•Fiqh Muamalat (Islamic Muamalat)•Islamic Law of Evidence•Administration of Islamic Legal System•Islamic Law of Criminal Procedure•Islamic Law of Civil Procedure•Islamic Advocacy and Judicial System •Law of Tort•Land Law•Law of Contract•Equity and Trusts •Criminal Law•Malaysian Legal System •Constitutional Law•Comparative Family Law (Islamic and Civil)•

Elective – 2-5%ii. Ayat• and Hadith AhkamIslamic Law of Property and Succession•Islamic Law of Medicine•Law and Medicine•Law and Environment•International Law•Taxation Law•Intellectual Property Law•Cyber Law•Law and Consumer•Management of Islamic Institutions•Islamic Law of Banking and Takaful•Islamic Law and Society•

Student Placement – 2-5% (compulsory)iii. Students are required to be placed in both Civil and Syariah practice.

Page 51: MQA-Law & Syariah Prog Standards

19

Bachelors of Law and Syariah

MQF Minimum Graduating Credits – 1801.

Programme Component:2. University Requirements – 10-15%a) Faculty Requirements – 85-90% of which:b)

Core – 75-80% (This must include the following courses):i. Usul Fiqh (Islamic Jurisprudence)•Qawaid Fiqh (Islamic Legal Maxims)•Fiqh Munakahat (Islamic Family Law)•Fiqh Jenayat (Islamic Criminal Law)•Fiqh Muamalat (Islamic Muamalat)•Islamic Law of Evidence•Administration of Islamic Legal System•Islamic Law of Criminal Procedure•Islamic Law of Civil Procedure•Islamic Advocacy and Judicial System •Law of Tort•Land Law•Law of Contract•Equity and Trusts •Criminal Law•Malaysian Legal System •Constitutional Law•Comparative Family Law (Islamic and Civil)•

Elective – 2-5%ii. Islamic Law and Medicine•Islamic Law of Medicine•Law and Environment•International Law•Taxation Law•Intellectual Property Law•Cyber Law•Law and Consumer•Management of Islamic Institutions•Islamic Law of Banking and Takaful•Islamic Law and Society•

Student Placement – 2-5% (compulsory) iii. Students will be placed in both Civil and Syariah practice.

Page 52: MQA-Law & Syariah Prog Standards

20

Masters

MQF Minimum Graduating Credits – 40 (for Structures B and C only)1.

Structures: 2. Structure A a.

Thesis only•Minimum of one (1) year full-time; or two (2) years part-time (including a pre-requisite •paper i.e. Research Methodology)

b. Structure B Coursework (between 20 and 24 credit); AND•A Dissertation of 20,000 to 25,000 words in length.•

c. Structure CCoursework only•40 credit inclusive of Project Paper, Case Study, or Seminar Papers•

Component for Structures B and C:3. Core (including Research Methods) – 50-60%a. Electives – 40-50%b. For specialised Master’s programme, e.g. LL.M (Business Law); LL.M (International Law), c. 60-75% are specialised elective courses.

Doctorate

Structures:1. Structure A – Coursework and Thesisa. Structure B – Thesis only (Research)b.

Component:2. All Doctoral Degrees shall include a Thesis of:

Structure A – 50,000 to 60,000 wordsa. Structure B – 80,000 to 100,000 wordsb.

Page 53: MQA-Law & Syariah Prog Standards

21

STUDENT ENTRY CRITERIA

Preamble

The specific requirements for each level are indicated below. However as a general guide, the following should be considered:

compliance to the minimum entry qualifications requirements;i. recognition of any exemption provided for entry into a higher level which is subjected to existing ii. credit exemption policy; andstudents recruitment that utilises any other modes of entry are subjected to:iii.

the existing policies on open entry or mature student entry; anda. prior consent of the Agency.b.

Diploma in Syariah

Three (3) credits in SPM or equivalent; OR1. Certificate in related discipline or equivalent from any recognised institutions.2.

Bachelors of Laws

STPM/STP/A levels or an equivalent with principal passes in two (2) subjects in one (1) sitting, 1. including General Studies/Paper, AND SPM/SPMV/O levels or equivalent with a credit in English; ORA recognised Matriculation/Foundation programme from recognised institution; OR2. Diploma or equivalent in related discipline from a recognised institution. Credit exemptions 3. may be given on a course-to-course basis, up to a maximum of 30%.

Certificate in Legal Practice

Student entry criteria are in accordance to:Guidelines for Recognition of Australian and New Zealand Law Degrees; Guidelines on 1. Qualification and Requirements for Recognition of Holders of Australian and ‘Qualified Persons’ under the Legal Profession Act 1976. New guidelines on qualifications and requirements to qualify to sit for the Malaysian Certificate 2. in Legal Practice (CLP) examination (for law degrees from the United Kingdom), Legal Profession Qualifying Board, Malaysia, (u.d), Malaysia, Legal Profession Qualifying Board, (1998), Malaysia.

Page 54: MQA-Law & Syariah Prog Standards

22

Bachelors of Syariah/Bachelors of Law (Syariah and Civil)/Bachelors of Law and Syariah

STPM/STP/A levels or an equivalent with principal passes in two (2) subjects in one sitting, 1. including General Studies/Paper, AND SPM/SPMV/ O levels or equivalent OR Malaysian Higher Certificate of Religious Education (STAM) with maqbul (pass); ORA recognised Matriculation/Foundation programme from recognised institution; OR2. Diploma or equivalent in related discipline from a recognised institution. Credit exemptions 3. may be given on a course-to-course basis, up to a maximum of 30%.

Masters

LL.B. with Honours or its equivalent with minimum cummulative grade point average (CGPA) 1. of 3.00 or 2.75 (subject to interview) or 2.50 with three (3) years work experience in related fields; ORBachelors of Syariah or its equivalent with CGPA of 3.00 or 2.75 (subject to interview) or 2.50 2. with three (3) years work experience in related fields; ORFor specialised LL.M., e.g. Masters in Construction Law, Intellectual Property or Banking Law, 3. applicants without a Bachelors of Laws can be considered, provided they have a Bachelors and experience in the related field of studies.

Doctorate

Bachelors of Laws or Syariah and a Masters.1. Evidence of ability to do research.2.

Page 55: MQA-Law & Syariah Prog Standards

23

STUDENT ASSESSMENT

Preamble

The specific requirements for each level are indicated below. However as a general guide, the following should be considered:

at each level, depending on the requirement of individual courses/modules should incorporate i. both summative and formative assessments;the need to meet the minimum credits for graduation would require the students to take and ii. pass corresponding number of courses;the types of assessments indicated below are examples and higher education providers (HEPs) iii. are encouraged to use a variety of methods and tools appropriate for the assessment of the learning outcomes and competencies; andProblem Based Learning should be reinforced with the rubric approach in assessment.iv.

Diploma in Syariah

Formative1. Projectsa. Discussions and Quizzesb. Guided Learning Exercisesc.

Summative: Continuous2. Coursework/Projectsa. Seminarsb. Assignmentsc. Case Studiesd. Presentationse.

Summative: Final3. Examinationsa. Testsb. Projectsc. Case Studiesd.

Student Placement/Placement Report4.

Page 56: MQA-Law & Syariah Prog Standards

24

Bachelors of Law

Formative1. Projectsa. Discussions and Quizzesb. Guided Learning Exercisesc.

Summative: Continuous2. Coursework/Projectsa. Seminarsb. Assignmentsc. Case Studiesd. Presentationse.

Summative: Final3. Examinationsa. Testsb. Projectsc. Case Studiesd.

Student Placement/Placement Report4.

Certificate in Legal Practice

Examination

Page 57: MQA-Law & Syariah Prog Standards

25

Masters

Structure A – Research only 1. Research/Dissertation – Thesis assessment by Viva Voce a.

Structure B – Coursework and Dissertation2. Continuous Assessment (Formative) a. Final Examination (Summative) b. Dissertation assessment by Viva Voce or other modes of assessment approved by the c. institution

Structure C – Coursework only3. Continuous Assessment (Formative) a. Final Examination (Summative) b.

Doctorate

Structure A – Coursework and Thesis 1. a. Continuous Assessment b. Examination, if required c. Research Proposal d. Thesis

Structure B – Thesis only2. Research Proposala. Thesisb.

Note: Thesis in both structures shall be assessed by Viva voce.

Page 58: MQA-Law & Syariah Prog Standards

26

ACADEMIC STAFF

Preamble

The specific requirement for each level is as indicated below. However as a general guide, it is important to note that:

the academic leadership of the school/faculty/department should be with a person with i. Doctorate with three (3) years of work experience or Masters with seven (7) years of work experience in related field;a faculty should have a minimum of 60% full-time staff who form the core academic resource ii. of the school; andwhere applicable a sufficient number of teacher-practitioner should be appointed.iii.

Diploma in Syariah

Bachelors in related fields and some industrial experience; and1. Ratio of staff to students 1:252.

Bachelors (Academic Years)

The higher education providers (HEPs) should demonstrate that they are striving to achieve the following:

all academic staff shall have a minimum of Masters in the relevant fields or a Bachelors of 1. Laws with ten (10) years of professional legal experience;30% of academic staff should have a Doctorate;2. 30% academic staff should have professional qualification (chambered and called to the Bar 3. or equivalent);

academic staff should have at least one (1) publication or conference paper per year; and4. ratio academic staff to student is 1:25. 5.

For programme that has the professional years (professional year) or Certificate in Legal Practice (CLP):

20% of academic staff with Doctorate or a Masters with a minimum of five (5) years work 1. experience in the related area;Masters or a Bachelors with at least CLP or equivalent and five (5) years of work experience; 2. andratio of academic staff to students 1:253.

Page 59: MQA-Law & Syariah Prog Standards

27

Note: Whilst it is noted the HEPs should have full-time lecturers who are advocates and solicitors, it is important that there are part-time lecturers who are in active practice with at least seven (7) years experience.

Masters

Doctorate or Masters with adequate research experience;1. Staff-student ratio 1:10; and2. Academic staff should have at least one (1) refereed publication every two (2) years.3.

Doctorate

Doctorate or an Associate Professor of adequate research and supervisory experience;1. Supervisor-student ratio 1:5; and2. Academic staff should have at least one (1) refereed publication per year.3.

Page 60: MQA-Law & Syariah Prog Standards

28

EDUCATIONAL RESOURCES

For all Levels (Diploma – Doctorate)

The higher education provider (HEP) is required to have the following: Access to an appropriate collection of books, reports, journals, audiovisual and electronic 1. resources;Computer laboratories with facilities for word processing, spreadsheet, database, and 2. presentation tasks, Internet connection, and online-searching of databases; and Moot court.3.

CONTINUOUS IMPROVEMENT

For all Levels (Diploma – Doctorate)

The higher education provider (HEP) is expected to provide evidence of ability to keep pace with changes in the field and requirements of stakeholders. These may be demonstrated by but not limited to:

curriculum review, conducted at least once every in cycle, for example, once in three (3) to five 1. (5) years;use of external-independent verification in assessment processes, such as the appointment of 2. External Examiners; links with professional bodies and industry;3. continuous review of industrial attachment practices and record;4. dialogue sessions with stakeholders at least once every two (2) years;5. active participation of staff at relevant conferences, seminars, workshops and short courses 6. and publications in refereed journals;presentations by invited speakers; and7. organisation of conferences, seminars and workshops such as joint lectures/seminar/talk with 8. the professional bodies and industry.