garis panduan persediaan akreditasi mqa-01

of 68 /68
GARIS PANDUAN PERSEDIAAN AKREDITASI MQA-01 KOLEJ VOKASIONAL BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL

Upload: yam-weng-hoong

Post on 09-Nov-2015

134 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Huraian langkah mendapat akreditasi MQA

TRANSCRIPT

Slide 1

GARIS PANDUAN PERSEDIAANAKREDITASI MQA-01KOLEJ VOKASIONAL

BAHAGIAN PENDIDIKAN TEKNIK & VOKASIONAL

1

GARIS PANDUAN PERSEDIAANAKREDITASI MQA 01KOLEJ VOKASIONAL

2AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA / MALAYSIAN QUALIFICATIONS AGENCY MQAsatu-satunya agensi jaminan kualiti di negara ini yang skopnya merangkumi kedua-dua pihak Pemberi Pendidikan Tinggi (PPT) awam dan swasta.

3

MISI MQAMeningkatkan keyakinan pihak awam bahawa kualiti penawaran dan standard anugerah PPT sentiasa terpelihara dan dipertingkatkan dengan:

4

MQFMQF merupakan instrumen yang membangun dan mengklasifikasikan kelayakan berdasarkan satu set kriteria yang dipersetujui di peringkat kebangsaan dan ditandaaras dengan amalan antarabangsa dan menjelaskan tahap pembelajaran, hasil pembelajaran dan sistem kredit yang berasaskan beban pembelajaran pelajar.

Kriteria ini diterima dan digunapakai bagi semua kelayakan yang dianugerahkan oleh pemberi pendidikan tinggi.

MQF mengintegrasi dan menghubungkan semua kelayakan negara.

MALAYSIAN QUALIFICATIONS FRAMEWORKKERANGKA KELAYAKAN MALAYSIA (MQF)5FUNGSI MQAMemastikan kegiatan P&P dan aktiviti berkaitan program menepati standard kualiti (COPPA) dan mematuhi MQF

Melaksanakan MQF sebagai titik rujukan kelayakan Malaysia

Membangunkan kriteria dan standard sebagai rujukan kebangsaan bagi penganugerahan kelayakan dengan kerjasama pelbagai pihak berkepentingan

Menjamin kualiti institusi-institusi pengajian tinggi dan program-program

1234

6FUNGSI MQAMemberi perakuan akreditasi kepada program- program yang memenuhi kriteria dan standard yang ditetapkan

Memudah cara pengiktirafan dan penyetaraan kelayakanMengendalikan Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register, MQR)

567

7IMPLIKASI MQA TERHADAP KOLEJ VOKASIONALSemua program baharu yang ditawarkan oleh Kolej Vokasional mesti melalui kedua-dua fasa akreditasi iaitu Akreditasi Sementara (MQA-01) dan Akreditasi Penuh (MQA-02). Melalui proses akreditasi ini, program yang telah memenuhi kriteria dan standard yang telah ditetapkan oleh MQA akan dimajukan kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) bagi tujuan pengiktirafan.

8

TahapKredit(Min)SektorKemahiranVokasional dan TeknikalAkademik8-Doktoral7403020Ijazah Sarjana Diploma Pasca Sijil Pasca Ijazah61206030Ijazah Sarjana Muda Diploma Siswazah Sijil Siswazah540Diploma LanjutanDiploma LanjutanDiploma Lanjutan490DiplomaDiplomaDiploma360Sijil Kemahiran 3Sijil Vokasional dan TeknikalSijil2-Sijil Kemahiran 21-Sijil Kemahiran 1TAHAP KELAYAKAN9BIDANG JAMINAN KUALITIStandard dan kriteria kualiti mengikut keperluan MQA 9 bidang:BIDANG JAMINAN KUALITIBIDANG 1Visi, Misi, Matlamat Pendidikan & Hasil PembelajaranBIDANG 2Rekabentuk & Penyampaian KurikulumBIDANG 3Penilaian PelajarBIDANG 4Pemilihan dan Khidmat Sokongan PelajarBIDANG 5Staf AkademikBIDANG 6Sumber PendidikanBIDANG 7Pemantauan dan Semakan Semula ProgramBIDANG 8Kepimpinan, Governan dan PentadbiranBIDANG 9Penambahbaikan Kualiti Berterusan

10

Satu perlakuan penilaian yang dikendalikan oleh pihak keserakanan bertujuan memastikan program yang ditawarkan oleh Pemberi Pendidikan Tinggi mencapai tahap kualiti dan standard yang telah ditetapkan.

AKREDITASI

11

Penerimaan satu-satu kelayakan oleh pihak-pihak tertentu bagi tujuan tertentu.Sebagai contoh, pengiktirafan kerajaan melalui JPA adalah syarat untuk dipertimbangkan berkhidmat di sektor awam. Sebagai makluman, JPA hanya akan mengiktiraf program pengajian yang telah mendapat akreditasi MQA bagi maksud berkhidmat dengan kerajaan.

PENGIKTIRAFAN12TUJUAN AKREDITASI PROGRAMMemperoleh pesepsi yang lebih luas melalui penyiasatan langsung dan interaksi peribadi.21

13JENIS-JENIS AKREDITASI PROGRAMDua tahap akreditasi program iaitu :

14PERBEZAAN MQA-01 DAN MQA-02

15Kolej Vokasional (KV) perlu membuat persediaan permohonan untuk mendapatkan:

BORANG MQA-01BORANG MQA-01

16KV bertanggungjawab mengemukakan: Maklumat yang perluiLengkap dengan kenyataan bukti untuk menyokong dan secara terbaik menjelaskan kes tertentu mereka.

iiDigalakkan mengemukakan maklumat tambahan yang mungkin tidak diliputi secara spesifik oleh garis panduan ini.

iii

17KV perlu menyediakan borang MQA01 mengikut program di KV masing-masing. Borang MQA-01 terdiri daripada 3 bahagian iaitu:

18BIDANG JAMINAN KUALITIStandard dan kriteria kualiti mengikut keperluan MQA meliputi sembilan bidang berikut:

BIDANG JAMINAN KUALITIBIDANG 1Visi, Misi, Matlamat Pendidikan & Hasil PembelajaranBIDANG 2Rekabentuk & Penyampaian KurikulumBIDANG 3Penilaian PelajarBIDANG 4Pemilihan dan Khidmat Sokongan PelajarBIDANG 5Staf AkademikBIDANG 6Sumber PendidikanBIDANG 7Pemantauan dan Semakan Semula ProgramBIDANG 8Kepimpinan, Governan dan PentadbiranBIDANG 9Penambahbaikan Kualiti Berterusan

19BIDANG JAMINAN KUALITIStandard dan kriteria kualiti mengikut keperluan MQA meliputi sembilan bidang berikut:

BIDANG JAMINAN KUALITIBIDANG 1Visi, Misi, Matlamat Pendidikan & Hasil PembelajaranBIDANG 2Rekabentuk & Penyampaian KurikulumBIDANG 3Penilaian PelajarBIDANG 4BIDANG 5BIDANG 6BIDANG 7BIDANG 8BIDANG 9

20Institusi Pendidikan Vokasional berhasrat menyediakan sumber menyediakan sumber manusia bersahsiah unggul dan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri untuk pembangunan ekonomi, sosial dan teknologi.

VISIVISI PROGRAM KV KPM21 Menyediakan tenaga manusia bersahsiah dan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan pasaran; Membangunkan sistem pendidikan vokasional secara berkesan;

Mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan vokasional;

Menggalakkan hubungan antara industri dan masyarakat; Mengembangkan kemahiran vokasional secara kreatif dan inovatif.

MISI22Matlamat pendidikan vokasional ialah untuk membentuk lepasan pendidikan vokasional yang:

Bersedia menyertai pasaran kerja Menjadi usahawan yang berdaya saing Mampu melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.

MATLAMATMATLAMAT PROGRAM KV KPM23Melahirkan pelajar berkompetensi pekerjaan aras tinggi dan menepati kehendak industri.2. Memupuk watak professional.Melahirkan pelajar berkompetensi usahawan berdaya saing dalam bidang vokasional pilihannya.Membekalkan ilmu untuk melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi.Memupuk kecintaan kepada pembelajaran sepanjang hayat.

OBJEKTIFOBJEKTIF PROGRAM KV KPM24Domain Hasil Pembelajaran KPMKementerian Pendidikan Malaysia telah menyenaraikan Sembilan (9) Domain Hasil Pembelajaran iaitu:PengetahuanKemahiran praktikalKemahiran penyelesaian masalah dan kemahiran sainsKemahiran komunikasiKemahiran sosial, kerja pasukan dan tanggungjawabNilai, sikap dan profesionalismeKemahiran pengurusan maklumat dan pembelajaran sepanjang hayatKemahiran pengurusan dan keusahawananKepimpinan

PEO bermaksud satu set pernyataan-pernyataan yang menerangkan hasil-hasil pendidikan yang perlu dicapai oleh setiap pelajar dalam sesebuah program setelah berada di alam pekerjaan selama antara 3 hingga 5 tahun.Hasil Pendidikan Program (PEO Programme Educational Objective)26Berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam disiplin Teknologi Binaan; Knowledgeable and highly skilled in the Construction Technology discipline;

2. Efektif dalam komunikasi dan memaparkan ciri kepimpinan yang baik dalam sebuah organisasi; Effective in communication and display good leadership qualities in an organization;

Program Diploma Vokasional Malaysia Teknologi Pembinaan mampu menghasilkan Pembantu Jurubina yang:The Malaysian Vocational Diploma Construction Technology programme will produce Building Assistants who are:273. Mampu menyelesaikan masalah operasi secara beretika dengan pendekatan yang inovatif, kreatif dan mampan; dan

Capable of solving operational problems ethically with an innovative, creative and sustainable approach; andBerupaya mengamalkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjang hayat selari dengan perubahan persekitaran bagi disiplin teknologi binaan.

Capable of practicing entrepreneurship skills and lifelong learning in line with changing environment for the construction technology discipline.

28PLO bermaksud satu set pernyataan-pernyataan yang menerangkan hasil-hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh setiap pelajar setelah melengkapkan semua kursus dalam sesebuah program tersebut.Hasil Pembelajaran Program (PLO Programme Learning Outcome)29Memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan matematik, sains, dan asas serta prinsip bidang kejuruteraan / sains sosial dalam Teknologi Pembinaan. [LO1]

Acquire and apply the knowledge of mathematics, science, engineering / social science fundamentals and principles in Construction Technology;2. Mengaplikasi kemahiran praktikal dalam Teknologi Pembinaan; [LO2]

Apply practical skills in Construction Technology;

Di akhir program Diploma Vokasional Malaysia Teknologi Pembinaan, pelajar akan boleh:At the end of the Malaysian Vocational Diploma Construction Technology programme students will be able to:30Mengenalpasti dan menyelesaikan masalah secara kreatif, inovatif dan efektif dalam bidang Teknologi Pembinaan. [LO3] Identify and solve problems relating to Construction Technology creatively, innovatively and effectivelyBerkomunikasi secara berkesan dengan rakan sejawat, dan ahli profesional lain dalam komuniti kejuruteraan / sains sosial serta masyarakat; [LO4] Communicate effectively with peers, other professionals within the engineering community and the society at large;31 5. Berfungsi dengan berkesan dan bertanggungjawab sebagai individu dan ahli pasukan dalam melaksanakan pelbagai bidang tugas;[LO5]

Function effectively and responsibly as an individual and as a member of a team in executing various tasks;Memahami serta memberi komitmen secara profesional, beretika dan bertanggungjawab selari dengan kod amalan profesion;[LO6]

Understand and commit professionally, ethically and responsibly in line with the professions code of conduct;;327. Menyedari keperluan pembangunan profesional berterusan dan melibatkan diri dalam pembelajaran sepanjang hayat;[LO7]Recognise the need for continuous professional development and to engage in lifelong learning;8. Memotivasi diri dan meningkatkan kemahiran keusahawanan bagi tujuan kemajuan kerjaya;[LO8] Self motivate and enhance entrepreneurship skills for career development.

9. Menyedari dan menunjukkan kemahiran kepimpinan yang berkualiti serta efektif.[LO9] Realise and demonstrate effective leadership qualities and skills.33Hasil pembelajaran / Course Learning Outcome (CLO) merupakan satu set pernyataan-pernyataan yang menerangkan hasil-hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh seseorang pelajar pada akhir sesuatu kursus. Pencapaian pelajar diukur oleh hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran (CLO) ini menetapkan kompetensi yang patut diperoleh oleh pelajar apabila selesai mengikuti satu-satu program pengajianHASIL PEMBELAJARAN / COURSE LEARNING OUTCOME (CLO)

34

KV perlu akur dengan keperluan:Lembaga Peperiksaan KPMMQAJPKMesti akur dengan Program KPM(KV ILKA & KV ILKS)

35AKTAAKTAAkta NASDA 652 JPK ( Jabatan Pembangunan Kemahiran,KSM)Akta 679 MQA ( Ijazah/Diploma dalam bidang )Akta 550 Pendidikan ( Modul Akademik )

KURIKULUM KOLEJ VOKASIONAL tertakluk kepada:Gabung 3 Akta Kemenjadian Murid3637JENIS PROGRAMTAHUNSISTEM PENGAJIAN LEVEL SKMSEMESTERPROGRAM DIPLOMA (DVM)4 BULANLatihan Industri (OJT) (16 Minggu)24SEMESTER 4Semester Pendek ( SE, PBE) (3-4 MINGGU)SEMESTER 313Semester Pendek ( SE, PBE) ( 3-4 MINGGU)SEMESTER 2Semester Pendek ( SE, PBE) (3-4 MINGGU)SEMESTER 1SISTEM PENGAJIAN38JENIS PROGRAMTAHUNSISTEM PENGAJIAN LEVEL SKMSEMESTERPROGRAM PRA DIPLOMA (SVM)22Semester Pendek Employability Skills Tahap 2 (3-4 MINGGU)SEMESTER 4Semester Pendek Employability Skills Tahap 2 (3-4 MINGGU)SEMESTER 311SEMESTER 2Semester Pendek Employability Skills Tahap 1 (3-4 MINGGU)SEMESTER 139SISTEM PENGAJIANJENIS PROGRAMTAHUNSISTEM PENGAJIAN LEVEL SKMSEMESTERPROGRAM DIPLOMA (DVM)4 BULANLatihan Industri (OJT) (16 Minggu)24SEMESTER 4Semester Pendek (Latihan Otentik, SE, PBE) (3-4 MINGGU)SEMESTER 313Semester Pendek (Latihan Otentik, SE, PBE) ( 3-4 MINGGU)SEMESTER 2Semester Pendek (Latihan Otentik, SE, PBE) (3-4 MINGGU)SEMESTER 1PROGRAM PRA DIPLOMA (SVM)22Semester Pendek Employability Skills Tahap 2 (3-4 MINGGU)SEMESTER 4Semester Pendek Employability Skills Tahap 2 (3-4 MINGGU)SEMESTER 311SEMESTER 2Semester Pendek Employability Skills Tahap 1 (3-4 MINGGU)SEMESTER 140TAKWIM PENGAJIAN AKADEMIKSemester 1Kuliah14 mingguCuti Pertengahan Semester1 mingguPentaksiran3 mingguCuti Semester1 mingguSemester Pendek 4 mingguSemester 2Kuliah 14 mingguCuti Pertengahan Semester2 mingguPentaksiran3 mingguSemester Pendek 3 mingguCuti Semester7 mingguJumlah52 minggu41

Struktur Program Pra Diploma

Struktur Program DiplomaPROGRAM

42

JENIS MODUL/KURSUSModul Akademik

Modul Insaniah

Modul Employability Skills

Modul Vokasional

43MODUL AKADEMIKKODS1S2S3S4ACADEMIC MODULES:A01100200300400BAHASA MELAYUA02100200300400BAHASA INGGERISA03100200MATHEMATICSAMT309409MATHEMATICS FOR TECHNOLOGYA04100200SCIENCESAMT312412SCIENCE FOR TECHNOLOGYA05100200300400SEJARAH A06100200300400PENDIDIKAN ISLAMA07100200300400PENDIDIKAN MORALSUK101201301401SUKAN I - V ***PJK101201301401PJ & PK ***KKU101201301401KOKURIKULUM I - V ***44MODUL INSANIAHKODS5S6S7S8MODUL INSANIAH: A06500600PENDIDIKAN ISLAMA07500600PENDIDIKAN MORALBAHASA PERNIAGAAN/ANTARABANGSA:A08600BAHASA MANDARIN**A09600BAHASA ARAB**A10800KEUSAHAWANANA11500PENGURUSAN KEWANGAN A12700800TANGGUNGJAWAB PEKERJA DAN KEPENGGUNAANA13800PENDIDIKAN KERJAYAA14500600700800PROFESIONALISME PEKERJAANA15700TAMADUN ISLAMA16500600700800KOKURIKULUM (PLKN)45MODUL VOKASIONALS5S6S7S8VOCATIONAL MODULES:MPS101WORKSHOP SAFETY AND PRACTICEMPS102FITTING AND FORMINGMPS103DIMENSIONAL METROLOGYMPS104TECHNICAL DRAWING 1MPS201GRINDING MACHINEMPS202INTRODUCTION TO WELDING TECHNOLOGYMPS203TECHNICAL DRAWING 2MPS204TURNING MACHINEMPS301FUNDAMENTALS OF CERAMICSMPS302MILLING MACHINEMPS303METROLOGYMPS304CADMPS305OSHAMPS401CERAMICS BODY PREPARATIONMPS402RAW MATERIAL PREPARATIONMPS403INTRODUCTION TO ELECTRICAL TECHNOLOGY 1MPS405PNEUMATIC 46

KOD MODUL

Modul Akademik (A01 100 BAHASA MELAYU)

Modul Vokasional (ETE 101-801)47

JAM KREDITT = Teori (1J/1C)

P = Amali (2J/1C)

Jam Kredit (Max 4)

Jam Seminggu (28-33J)

48

NISBAH PEMBAHAGIAN KURIKULUM KV

Pra Diploma (30% : 70%)(30 % MA)(70% MV = (45MV) & (25MES))

Diploma (20% : 80%) (20 % MI)(80 % MV = (60MV) & (20SE/P)Kitaran Semakan KSKV 4 tahun4950MUKA DEPAN

51Hasil pembelajaran / Course Learning Outcome (CLO) merupakan satu set pernyataan-pernyataan yang menerangkan hasil-hasil pembelajaran yang perlu dicapai oleh seseorang pelajar pada akhir sesuatu kursus. Pencapaian pelajar diukur oleh hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran (CLO) ini menetapkan kompetensi yang patut diperoleh oleh pelajar apabila selesai mengikuti satu-satu program pengajianHASIL PEMBELAJARAN / COURSE OUTCOME (CO)52COURSE OUTCOME

53COURSE DESCRIPTION

54TARIKH LAST EDIT

55

Program/Kursus/KodJam pertemuan/MingguContent StandardLearning StandardPerformance CriteriaCONTENT & LEARNING STANDARDS56KANDUNGAN KSKV

57

PENTAKSIRAN & PENILAIANTERDAPAT DUA JENIS PENTAKSIRAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KV IAITU:

1. PENTAKSIRAN BERTERUSAN (PB) PENILAIAN AKHIR (PA)

PB : DILAKSANAKAN OLEH PENSYARAN SEPANJANG PdP SELAMA 14 MINGGU. PENSYARAH PERLU MERANCANG PB.

PA : DILAKSANAKAN OLEH KV PADA MINGGU PEPERIKSAAN DI MANA SOALAN DISEDIAKAN OLEH LP58SISTEM GRED PROGRAM PRA DIPLOMA DAN DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA

5960TEACHING PORTFOLIOTEACHING PORTFOLIO (FAIL PENSYARAH) BILPERKARA(FAIL PERIBADI GURU : FAIL A)1.MUKA DEPANBORANG PENGESAHANa. PROFIL PENSYARAH1.1 BIODATA GURU1.2 SURAT /SIJIL KELAYAKAN/PENGHARGAAN b. FALSAFAH, VISI, MISIFALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAANVISI,MISI BPTV KPMVISI,MISI KOLEJBRANDINGPEKELILING PERKHIDMATAN/IKHTISAS/TATASUSILA2.SENARAI TUGAS, SURAT AKU JANJI2.1. AMANAH TUGAS AKADEMIK (ATA)2.2. SENARAI BIDANG TUGAS2.3. SURAT LANTIKAN2.4. SURAT AKU JANJI2.5. SURAT SURAT PANGGILAN MESYUARAT2.6. LAIN-LAIN TUGAS BERKAITAN2.6.1 JADUAL WAKTU GANTI62TEACHING PORTFOLIO (FAIL PENSYARAH) (FAIL REKOD PENGAJARAN GURU : FAIL B)3.PROFIL PENSYARAH3.1. BIODATA GURU 4.CARTA ORGANISASI4.2. CARTA ORGANISASI UNIT5.TAKWIM, JADUAL WAKTU5.1. TAKWIM SEMESTER5.2. TAKWIM AKADEMIK DAN SOKONGAN AKADEMIK5.3. JADUAL WAKTU6.DOKUMEN KURIKULUM STANDARD KV (DKSKV)6.1. STRUKTUR PROGRAM6.2. DOKUMEN KSKV7.TEACHING OUTLINE7.1. a. GARIS PANDUAN KURSUS (17 minggu) b. GARIS PANDUAN PENSYARAH7.2. RANCANGAN SESI LATIHAN (RSL)7.3. RANCANGAN PELAJARAN (RP)7.4 RUBRIK PENTAKSIRAN BERTERUSAN7.5. BAHAN BANTU MENGAJAR (BBM)8PENCERAPAN8.1. JADUAL PENCERAPAN8.2. INSTRUMEN PENCERAPAN8.3 BORANG MAKLUMBALAS PELAJAR63TEACHING PORTFOLIO (FAIL PENSYARAH) (FAIL PENTAKSIRAN : FAIL C)9.PENILAIAN & PENTAKSIRAN 9.1 BIODATA GURU9.2 SURAT PERLANTIK PENTAKSIR / PANEL9.3 CARTA ORGASINASI KOLEJ DAN UNIT9.4 a. STRUKTUR & KSKV, NOTA DAN BAHAN RUJUKAN b. SENARAI MODUL DAN KOMPETENSI c. GARIS PANDUAN GURU DAN RUBRIK PB9.5 DPSK : DOKUMEN PENTAKSIRAN STANDART KOMPETENSI9.6 RPK : REKOD PENTAKSIRAN KOMPETENSI9.7 SOALAN PENTAKSIRAN BERTERUSAN (PB) : QUIZ / UJIAN / TUGASAN AMALI9.8. a. SENARAI NAMA DAN REKOD KEHADIRAN PELAJAR b. REKOD PENANGGUHAN KULIAH/PENGAJIAN c. REKOD CUTI SAKIT/SURAT PELEPASAN PELAJAR9.9. JADUAL PENILAIAN AKHIR (PA)9.10. MARKAH PB, PA DAN ANALISIS PEPERIKSAAN64COURSE FILECOURSE FILE (FAIL KU / KJ) BILPERKARAIMUKA DEPANIIBORANG PENGESAHAN1.PENGURUSAN DAN PENTADBIRANCARTA ORGANISASI PENGURUSANCARTA ORGANISASI PROGRAMPEKELILING, TATASUSILASURAT PERHUBUNGAN2.KURIKULUM2.1. STRUKTUR DAN KSKV2.2. DKSKV2.3. SENARAI RUJUKAN3.MESYUARAT PROGRAM3.1. SURAT PANGGILAN3.2. MINIT MESYUARAT4.PROGRAM KECEMERLANGAN4.1. PERANCANGAN STRATEGIK4.2. PROGRAM PERKEMBANGAN STAF4.3. KAJIAN TINDAKAN66COURSE FILE (FAIL KU / KJ) 5.TAKWIM5.1. TAKWIM KOLEJ5.2. JADUAL PENTAKSIRAN KOLEJ5.3. JADUAL PENTAKSIRAN PUSAT5.4. SOALAN PENTAKSIRAN PBS5.5. ANALISIS PEPERIKSAAN5.6. REKOD PENTAKSIRAN KOMPETENSI5.7. POST MORTEM6.PENCERAPAN6.1. JADUAL PENCERAPAN (M6 DAN M12)6.2. INSTRUMEN PENCERAPAN7.TUGASAN PELAJAR7.1. JADUAL SEMAKAN7.2. SENARAI SEMAKAN8.AKTIVITI KOAKADEMIK8.1. SURAT MENYURAT8.2. PERANCANGAN 8.3. LAPORAN AKTIVITI9.PROFIL PENSYARAH9.1. JADUAL WAKTU 9.2. PROFIL PENSYARAH 67

Terima Kasih68