taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

of 18 /18
PERSEDIAAN Awal Dalam PERSEDIAAN Awal Dalam menyediakan Dokumentasi menyediakan Dokumentasi mengikut mengikut KEPERLUAN MQA KEPERLUAN MQA

Upload: kimdennis

Post on 07-Jul-2015

382 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

PERSEDIAAN Awal Dalam PERSEDIAAN Awal Dalam menyediakan Dokumentasimenyediakan Dokumentasi

mengikut mengikut KEPERLUAN MQAKEPERLUAN MQA

Page 2: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

PERLAKSANAAN KSKV

Program Pra Diploma (T1 & T2)Akademik 30%Vokasional 70%

Program Diploma (T3 & T4)Akademik 20%Vokasional 80%

Page 3: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis
Page 4: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

VISIVISIKolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai institusi pendidikan vokasional berhasrat menyediakan sumber manusia bersahsiah unggul dan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri untuk pembangunan ekonomi, sosial dan teknologi.

1. Menyediakan tenaga manusia bersahsiah dan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan pasaran.

2. Membangunkan sistem pendidikan vokasional berkesan.3. Mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan vokasional.4. Menggalakkan hubungan antara industri dan masyarakat.5. Mengembangkan kemahiran vokasional secara kreatif dan

inovatif.

MISIMISI

Page 5: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

PEO 1 Kebolehan mengaplikasi pengetahuan akademik dan vokasional serta mengembangkannya melalui kreativiti dan inovasi dalam Teknologi Automotif 

PEO 2 Berkebolehan mengamalkan nilai-nilai murni melalui pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran vokasional dalam Teknologi Automotif 

PEO 3 Berkebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara berkesan dalam Teknologi Automotif 

PEO 4 Berkebolehan memberi sumbangan dalam pelbagai bidang tugas dalam Teknologi Automotif 

PEO 5 Berkebolehan mengamalkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjang hayat selari dengan perubahan persekitaran bagi Teknologi Automotif 

PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVE (PEO)

Page 6: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

PO 1 Berkeupayaan mengaplikasikan pengetahuan  matematik, sains, ICT dan  Teknologi Automotif di tempat kerja 

PO 2  Berkeupayaan berkomunikasi secara berkesan dalam Teknologi Automotif

PO 3 Berkeupayaan mengembangkan pengetahuan Teknologi Automotif secara kreatif dan inovatif  

PO 4  Berkeupayaan memberi sumbangan secara berkesan dalam kumpulan 

PO 5 Berkeupayaan memahami tanggungjawab terhadap profesion dalam Teknologi Automotif

PO 6 Berkeupayaan meningkatkan kesedaran keperluan pembelajaran sepanjang hayat bagi perkembangan kerjaya dalam bidang Teknologi Automotif

PO 7 Berkeupayaan mengaplikasikan kemahiran keusahawanan melalui konsep Pendidikan Berasaskan Produk dan Sekolah Niaga (School Enterprise) dalam Teknologi Automotif

PO 8 Berkeupayaan memberi sumbangan dan bekerjasama dalam melaksanakan pelbagai bidang tugas dalam Teknologi Automotif

PO 9 Berkemahiran mengenalpasti dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bidang tugas Teknologi Automotif

PROGRAM OUTCOME (PO):

Page 7: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

KAWALAN MUTU KSKV

3 BADAN UTAMA:•LEMBAGA PEPERIKSAAN•JPK•MQA

•Dan Lain-lain (CIDB,ST)

Page 8: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

PERSEDIAAN AKREDITASI MQABIL PERKARA TARGET

1. COURSE FILE 19/11/2013

2. TEACHING PORTFOLIO 19/11/2013

3. TEACHING OUTLINE 19/11/2013

4. PENYEDIAAN BORANG-BORANG MQA 19/11/2013

5. DOKUMENTASI ISO 19/11/2013

6. KEPERLUAN KURIKULUM OBE 19/11/2013

7. CARTA GANTT 19/11/2013

Page 9: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

9

BIL PERKARA TINDAKAN TIMELINE

1 KSKV :i.DELIVERY METHODSii.ASSESSMENTSiii.RECOMMENDED TEXT BOOKSiv.REFERENCESv.RUBRIK PENTAKSIRAN DLM SEMUA MODUL SEM 5-8

Ketua Jabatan / Setiap Penyarah

2 KSKV MENGIKUT KEPERLUAN OBE :i.CO,PO, PEO & CO-PO MATRIXii.LEARNING ACTIVITIES AND STUDENT LEARNING HOURSiii.NOTIONAL CREDIT HOURS ESTIMATIONiv.LEARNING OUTCOME, LEARNING ACTIVITIES, LEARNING TIME (IN HOURS) & ESTIMATING MQF CREDIT FOR A COURSE

Ketua JabatanPenyarah

3 i. ANALISA CO-PO, CO-PEO, (LOKI) K. Jabatan / Penyarah

ii. TEACHING OUTLINE Setiap Kursus / Pensyarah

SENARAI SEMAK DOKUMENTASI AKREDITASI MQASENARAI SEMAK DOKUMENTASI AKREDITASI MQA

Page 10: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

10

BIL PERKARA TINDAKAN TIMELINE

4 BORANG MQA PART B PENGURUSAN

5 BORANG MQA-01 PART C AREA 1 - 9

PENGURUSAN

6 BORANG MQA -02 PENGURUSAN

7 KERTAS KONSEP DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA

PENGURUSAN

8 TEACHING PORTFOLIO PENSYARAH

9 COURSE FILE KETUA UNIT/BENGKEL

10 QUALITIY MANAGEMENT SYSTEM – ISO 9001:2008

PENGURUSAN

SENARAI SEMAK SENARAI SEMAK DOKUMENTASI AKREDITASI MQADOKUMENTASI AKREDITASI MQA

Page 11: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

Kepentingan CF dan TP

1.Satu sistem penyimpanan maklumat secara sistematik bagi pensyarah KV

2.Penyarah peka terhadap misi dan visi KV

3.Memahami struktur organisasi KV

4.Peka terhadap Akta dan pekeliling semasa

5.Peka terhadap takwim KV

6.Menyimpan data pencerapan

7.Menyimpan data Pentaksiran

8.Menyimpan Rekod Kehadiran pelajar

Page 12: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

BIL PERKARA TARGET

1. COURSE FILE 19/11/2013

2.TEACHING PORTFOLIO

19/11/2013

3. TEACHING OUTLINE 19/11/2013

LANGKAH AWAL

Page 13: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

1 COURSE FILE

1. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN F1

2. KURIKULUM F2

3. MESYUARAT UNIT F1

4. PROGRAM KECEMERLANGAN F1

5. TAKWIM, PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN F3

6. PENCERAPAN F1

7. TUGASAN PELAJAR F3

8. AKTIVITI KOAKADEMIK F1

9. PROFILE PENSYARAH F1

( KETUA UNIT / KETUA BENGKEL / KETUA PANATIA )

Page 14: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

2 TEACHING PORTFOLIO

1. FALSAFAH,VISI,MISI FAIL 1

2. TAKWIM, JADUAL WAKTU FAIL 1

3. AKTA,SENARAI TUGAS, AKU JANJI FAIL 1

4. CARTA ORGANISASI FAIL 1

5. DOKUMEN KSKV FAIL 2

6. TEACHING OUTLINE, RSL,R P,BBM FAIL 3

7. PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN FAIL 3

8. REKOD PELAJAR / KEHADIRAN FAIL 3

9. PROFIL PENSYARAH FAIL 1

10. PENCERAPAN FAIL 1

( SETIAP PENSYARAH)

Page 15: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

3 TEACHING OUTLINE

1. MAKLUMAT KURSUS (Rujuk KSKV)

2. COURSE OUTCOMES (Rujuk KSKV)

3. COURSE DESCRIPTION (Rujuk KSKV)

4. CONTENT STANDARD (1,2,3,….) (Rujuk KSKV)

i. LEARNING STANDARD Dirancang

ii. PERFORMANCE CRITERIA Dirancang

iii. STARTEGI PENGAJARAN Dirancang

iv. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Dirancang

v. CADANGAN ITEM PENILAIAN Dirancang

vi. SUMBER RUJUKAN (FORMAT APA) Wajib Ada

DISEDIAKAN OLEH SETIAP PENSYARAH KV

Page 16: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

Teaching Outline (TO) adalah satu dokumentasi yang merupakan tafsiran PdP daripada KSKV.

Ia merupaka rekod dukumentasi pengajaran Pensyarah KV.

Dalam KSKV terdapat tiga komponen utama iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan kriteria pencapaian.

Bezanya dalam dokumen TO terdapat strategi pengajaran, cadangan aktiviti pembelajaran, cadangan item penilaian (Pentaksiran Berasakan Kolej (PBK)) dan sumber rujukan.

Keempat-empat perkara ini adalah dinamik di mana pensyarah boleh menyesuaikannya mengikut keadaan dan keperluan semasa.

TEACHING OUTLINE

Page 17: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

Dalam dokumen TO terdapat skop atau batasan kompetensi yang perlu dilaksanakan oleh pensyarah KV.

Dokumen TO ini mestilah disediakan oleh penyarah KV sendiri mengikut bidang kursus masing-masing.

Dalam dokumen TO, bagi setiap standard kandungan akan mengadungi strategi pengajaran, cadangan aktiviti pembelajaran, cadangan item penilaian (PBS) dan bahan-bahan rujukan.

Maka dengan secara tidak langsung, ini akan memudahkan pensyarah KV melaksanakan PdP di dalam kelas dan seterusnya memudahkan pensyarah dapat memastikan pelajar kompetan terhadap kemahiran yang dipelajari.

TEACHING OUTLINE

Page 18: Taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis