taklimat penyediaan dokkumentasi mqa kv rintis

Click here to load reader

Post on 07-Jul-2015

367 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. PERSEDIAAN Awal DalamPERSEDIAAN Awal Dalam menyediakan Dokumentasimenyediakan Dokumentasi mengikutmengikut KEPERLUAN MQAKEPERLUAN MQA

2. PERLAKSANAAN KSKV Program Pra Diploma (T1 & T2) Akademik 30% Vokasional 70% Program Diploma (T3 & T4) Akademik 20% Vokasional 80% 3. VISIVISI Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai institusi pendidikan vokasional berhasrat menyediakan sumber manusia bersahsiah unggul dan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan industri untuk pembangunan ekonomi, sosial dan teknologi. 1. Menyediakan tenaga manusia bersahsiah dan berkemahiran tinggi yang memenuhi keperluan pasaran. 2. Membangunkan sistem pendidikan vokasional berkesan. 3. Mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan vokasional. 4. Menggalakkan hubungan antara industri dan masyarakat. 5. Mengembangkan kemahiran vokasional secara kreatif dan inovatif. MISIMISI 4. PEO 1 Kebolehan mengaplikasi pengetahuan akademik dan vokasional serta mengembangkannya melalui kreativiti dan inovasi dalam TeknologiAutomotif PEO 2 Berkebolehan mengamalkan nilai-nilai murni melalui pengaplikasian pengetahuan dan kemahiran vokasional dalam TeknologiAutomotif PEO 3 Berkebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara berkesan dalam TeknologiAutomotif PEO 4 Berkebolehan memberi sumbangan dalam pelbagai bidang tugas dalam TeknologiAutomotif PEO 5 Berkebolehan mengamalkan kemahiran keusahawanan dan pembelajaran sepanjang hayat selari dengan perubahan persekitaran bagi TeknologiAutomotif PROGRAM EDUCATIONAL OBJECTIVE (PEO) 5. PO 1 Berkeupayaanmengaplikasikanpengetahuanmatematik,sains,ICTdan Teknologi Automotif ditempatkerja PO 2 BerkeupayaanberkomunikasisecaraberkesandalamTeknologi Automotif PO 3 BerkeupayaanmengembangkanpengetahuanTeknologi Automotif secara kreatifdaninovatif PO 4 Berkeupayaanmemberisumbangansecaraberkesandalamkumpulan PO 5 Berkeupayaanmemahamitanggungjawabterhadapprofesiondalam Teknologi Automotif PO 6 Berkeupayaanmeningkatkankesedarankeperluanpembelajaransepanjang hayatbagiperkembangankerjayadalambidangTeknologi Automotif PO 7 Berkeupayaanmengaplikasikankemahirankeusahawananmelaluikonsep PendidikanBerasaskanProdukdanSekolahNiaga(SchoolEnterprise) dalamTeknologi Automotif PO 8 Berkeupayaanmemberisumbangandanbekerjasamadalammelaksanakan pelbagaibidangtugasdalamTeknologi Automotif PO 9 Berkemahiranmengenalpastidanmenyelesaikanmasalahyangberkaitan denganbidangtugasTeknologi Automotif PROGRAM OUTCOME (PO): 6. KAWALAN MUTU KSKV 3 BADAN UTAMA: LEMBAGA PEPERIKSAAN JPK MQA Dan Lain-lain (CIDB,ST) 7. PERSEDIAAN AKREDITASI MQA BIL PERKARA TARGET 1. COURSE FILE 19/11/2013 2. TEACHING PORTFOLIO 19/11/2013 3. TEACHING OUTLINE 19/11/2013 4. PENYEDIAAN BORANG-BORANG MQA 19/11/2013 5. DOKUMENTASI ISO 19/11/2013 6. KEPERLUAN KURIKULUM OBE 19/11/2013 7. CARTA GANTT 19/11/2013 8. 9 BIL PERKARA TINDAKAN TIMELINE 1 KSKV : i.DELIVERY METHODS ii.ASSESSMENTS iii.RECOMMENDED TEXT BOOKS iv.REFERENCES v.RUBRIK PENTAKSIRAN DLM SEMUA MODUL SEM 5-8 Ketua Jabatan / Setiap Penyarah 2 KSKV MENGIKUT KEPERLUAN OBE : i.CO,PO, PEO & CO-PO MATRIX ii.LEARNING ACTIVITIES AND STUDENT LEARNING HOURS iii.NOTIONAL CREDIT HOURS ESTIMATION iv.LEARNING OUTCOME, LEARNING ACTIVITIES, LEARNING TIME (IN HOURS) & ESTIMATING MQF CREDIT FOR A COURSE Ketua Jabatan Penyarah 3 i. ANALISA CO-PO, CO-PEO, (LOKI) K. Jabatan / Penyarah ii. TEACHING OUTLINE Setiap Kursus / Pensyarah SENARAI SEMAK DOKUMENTASI AKREDITASI MQASENARAI SEMAK DOKUMENTASI AKREDITASI MQA 9. 10 BIL PERKARA TINDAKAN TIMELINE 4 BORANG MQA PART B PENGURUSAN 5 BORANG MQA-01 PART C AREA 1 - 9 PENGURUSAN 6 BORANG MQA -02 PENGURUSAN 7 KERTAS KONSEP DIPLOMA VOKASIONAL MALAYSIA PENGURUSAN 8 TEACHING PORTFOLIO PENSYARAH 9 COURSE FILE KETUA UNIT/BENGKEL 10 QUALITIY MANAGEMENT SYSTEM ISO 9001:2008 PENGURUSAN SENARAI SEMAKSENARAI SEMAK DOKUMENTASI AKREDITASI MQADOKUMENTASI AKREDITASI MQA 10. Kepentingan CF dan TP 1.Satu sistem penyimpanan maklumat secara sistematik bagi pensyarah KV 2.Penyarah peka terhadap misi dan visi KV 3.Memahami struktur organisasi KV 4.Peka terhadap Akta dan pekeliling semasa 5.Peka terhadap takwim KV 6.Menyimpan data pencerapan 7.Menyimpan data Pentaksiran 8.Menyimpan Rekod Kehadiran pelajar 11. BIL PERKARA TARGET 1. COURSE FILE 19/11/2013 2. TEACHING PORTFOLIO 19/11/2013 3. TEACHING OUTLINE 19/11/2013 LANGKAH AWAL 12. 1 COURSE FILE 1. PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN F1 2. KURIKULUM F2 3. MESYUARAT UNIT F1 4. PROGRAM KECEMERLANGAN F1 5. TAKWIM, PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN F3 6. PENCERAPAN F1 7. TUGASAN PELAJAR F3 8. AKTIVITI KOAKADEMIK F1 9. PROFILE PENSYARAH F1 ( KETUA UNIT / KETUA BENGKEL / KETUA PANATIA ) 13. 2 TEACHING PORTFOLIO 1. FALSAFAH,VISI,MISI FAIL 1 2. TAKWIM, JADUAL WAKTU FAIL 1 3. AKTA,SENARAI TUGAS, AKU JANJI FAIL 1 4. CARTA ORGANISASI FAIL 1 5. DOKUMEN KSKV FAIL 2 6. TEACHING OUTLINE, RSL,R P,BBM FAIL 3 7. PENILAIAN DAN PENTAKSIRAN FAIL 3 8. REKOD PELAJAR / KEHADIRAN FAIL 3 9. PROFIL PENSYARAH FAIL 1 10. PENCERAPAN FAIL 1 ( SETIAP PENSYARAH) 14. 3 TEACHING OUTLINE 1. MAKLUMAT KURSUS (Rujuk KSKV) 2. COURSE OUTCOMES (Rujuk KSKV) 3. COURSE DESCRIPTION (Rujuk KSKV) 4. CONTENT STANDARD (1,2,3,.) (Rujuk KSKV) i. LEARNING STANDARD Dirancang ii. PERFORMANCE CRITERIA Dirancang iii. STARTEGI PENGAJARAN Dirancang iv. CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Dirancang v. CADANGAN ITEM PENILAIAN Dirancang vi. SUMBER RUJUKAN (FORMAT APA) Wajib Ada DISEDIAKAN OLEH SETIAP PENSYARAH KV 15. Teaching Outline (TO) adalah satu dokumentasi yang merupakan tafsiran PdP daripada KSKV. Ia merupaka rekod dukumentasi pengajaran Pensyarah KV. Dalam KSKV terdapat tiga komponen utama iaitu standard kandungan, standard pembelajaran dan kriteria pencapaian. Bezanya dalam dokumen TO terdapat strategi pengajaran, cadangan aktiviti pembelajaran, cadangan item penilaian (Pentaksiran Berasakan Kolej (PBK)) dan sumber rujukan. Keempat-empat perkara ini adalah dinamik di mana pensyarah boleh menyesuaikannya mengikut keadaan dan keperluan semasa. TEACHING OUTLINE 16. Dalam dokumen TO terdapat skop atau batasan kompetensi yang perlu dilaksanakan oleh pensyarah KV. Dokumen TO ini mestilah disediakan oleh penyarah KV sendiri mengikut bidang kursus masing-masing. Dalam dokumen TO, bagi setiap standard kandungan akan mengadungi strategi pengajaran, cadangan aktiviti pembelajaran, cadangan item penilaian (PBS) dan bahan- bahan rujukan. Maka dengan secara tidak langsung, ini akan memudahkan pensyarah KV melaksanakan PdP di dalam kelas dan seterusnya memudahkan pensyarah dapat memastikan pelajar kompetan terhadap kemahiran yang dipelajari. TEACHING OUTLINE