unit audit dalam agensi kelayakan malaysia (mqa) · 2015-04-01 · menyediakan kertas makluman...

Click here to load reader

Post on 05-Aug-2020

19 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • LAPORAN TAHUNAN

  TAHUN 2014

  UNIT AUDIT DALAM AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

  (MQA)

  AUDIT BERKUALITI MENINGKATKAN AKAUNTABILITI www.mqa.gov.my

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 2

  Eddy Herman Zaidel KETUA EDITOR

  Mazyah Yahya EDITOR

  Nurhidayah Akhmar Mohd Razali

  EDITOR

  UNIT AUDIT DALAM

  Siti Syahirah Md Nasir

  EDITOR

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 3

  KANDUNGAN Laporan Tahunan Unit Audit Dalam Tahun 2014 PERKARA MUKA

  SURAT

  BAHAGIAN 1

  1. Visi 5

  2. Misi 5

  3. Objektif 5

  4. Piagam Pelanggan 5

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  BAHAGIAN 2

  1. Prakata 7

  2. Perutusan Ketua Pegawai Eksekutif 8

  3. Penghargaan Ketua Unit Audit Dalam 9

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  BAHAGIAN 3

  1. Maklumat Unit Audit Dalam 11

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  BAHAGIAN 4

  1. Perancangan dan Pencapaian 16

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  BAHAGIAN 5

  Pemerhatian Audit dan Maklumbalas Auditi:

  1. Pengauditan Prestasi Bayaran Honorarium Ahli Panel Penilai 24

  2. Pengauditan Prestasi Terhadap Pengurusan Aset Alih MQA 55

  3. Pengauditan Mengejut Pengurusan Kenderaan MQA 75

  4. Pengauditan Prestasi Terhadap Fungsian Bahagian Dasar dan

  Penyelidikan 86

  5. Pengauditan Siasatan Terhadap Aset MQA Yang Tidak Dapat Di

  Kesan 102

  6. Pengauditan Terhadap Pengurusan Bajet dan Terimaan 113

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------

  BAHAGIAN 6

  1. Penutup 135

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 4

  VISI, MISI, OBJEKTIF DAN PIAGAM PELANGGAN

  BAHAGIAN 1

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 5

  VISI

  Menjadi penyumbang utama ke arah kecemerlangan pengurusan kewangan dan

  akauntabiliti sektor awam.

  MISI

  Melaksanakan pengauditan secara profesional dan bebas serta mengemukakan laporan

  seimbang kepada Jawatankuasa Audit ke arah meningkatkan akauntabiliti pengurusan

  awam.

  OBJEKTIF

  Membantu MQA mencapai matlamatnya melalui pendekatan yang sistematik dan

  berdisiplin untuk menilai dan menentukan keberkesanan semua proses kawalan dan

  tadbir urus.

  PIAGAM PELANGGAN

  Menjalankan pengauditan secara profesional berpandukan standard pengauditan

  antarabangsa;

  Mengemukakan Laporan Pemerhatian Audit dalam tempoh dua minggu selepas audit

  selesai dijalankan;

  Memberi teguran dan cadangan yang membina mengenai perkara-perkara yang

  dibangkitkan; dan

  Menyediakan Laporan Tahunan Audit Dalam sebelum akhir bulan Mac tahun

  berikutnya.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 6

  PRAKATA

  PERUTUSAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF

  PENGHARGAAN KETUA UNIT AUDIT DALAM

  BAHAGIAN 2

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 7

  PRAKATA

  Unit Audit Dalam, Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) telah ditubuhkan secara rasmi

  pada 26 November 2001 selaras dengan kehendak Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun

  1998. UAD menjalankan tugas secara bebas dan bertanggungjawab terus kepada Ketua

  Pegawai Eksekutif MQA. Penubuhan UAD bertujuan membantu pihak pengurusan

  dalam memantapkan lagi pengurusan kewangan, program/aktiviti dan pentadbiran

  MQA dengan mengeluarkan laporan audit yang objektif serta syor yang sesuai dan

  praktikal.

  Laporan Tahunan Audit Dalam Tahun 2014 disediakan adalah bertujuan untuk

  melaporkan aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh Unit Audit Dalam sepanjang

  tahun 2014 dimana ianya turut merangkumi laporan pengauditan yang telah dijalankan.

  Laporan ini terbahagi kepada enam bahagian. Bahagian 1 memaparkan Visi, Misi,

  Objektif dan Piagam Pelanggan UAD. Bahagian 2 memaparkan Prakata, Kata – Kata

  Aluan Ketua Pegawai Eksekutif dan Penghargaan Ketua Audit Dalam. Seterusnya,

  Bahagian 3 menerangkan maklumat ringkas tentang UAD. Perancangan dan

  Pencapaian UAD bagi tahun 2014 serta maklumat berkenaan Jawatankuasa Audit MQA

  diterangkan didalam Bahagian 4 manakala Bahagian 5 membentangkan berkenaan

  Laporan Pemerhatian Audit dan Maklum Balas Auditi. Bahagian 6 pula adalah penutup

  kepada Laporan Tahunan ini.

  Secara keseluruhannya, kesemua dapatan audit yang telah dikenal pasti oleh UAD

  dimaklumkan kepada auditi dan juga pihak Pengurusan Atasan MQA supaya tindakan

  susulan dapat dilaksanakan. Cadangan untuk mengatasi sesuatu isu juga dinilai terlebih

  dahulu didalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit supaya tindakan yang akan diambil

  kelak lebih mantap dan berkesan. Laporan Tahunan ini juga akan dijadikan panduan

  kepada semua warga Agensi supaya tidak mengulangi isu ketidak akuran yang sama

  pada masa akan datang.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 8

  KATA – KATA ALUAN KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

  Assalammualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

  Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan tahniah kepada Unit Audit Dalam kerana telah

  berjaya menyempurnakan kerja-kerja pengauditan seperti mana yang dirancang dan

  seterusnya menerbitkan Laporan Tahunan ini. Terima kasih juga diucapkan kepada

  semua pihak yang telah memberi sokongan dan kerjasama semasa kerja-kerja

  pengauditan dijalankan sepanjang tahun 2014.

  Bagi meningkatkan tahap akauntabiliti dan pematuhan dari segi pengurusan dan

  pentadbiran sebuah Agensi Kelayakan Malaysia, Unit Audit Dalam bertanggungjawab

  untuk memastikan bahawa tahap kawalan dalaman yang berkaitan khususnya

  pengurusan Jaminan Kualiti serta kewangan adalah dalam keadaan baik dan teratur. Hal

  ini juga sekaligus akan dapat membantu pihak pengurusan untuk mengambil tindakan

  sewajarnya serta mentadbir MQA dengan lebih cekap dan berkesan.

  Adalah menjadi harapan saya agar laporan ini dijadikan panduan yang berguna kepada

  warga MQA untuk meningkatkan lagi keberkesanan dan kawalan dalaman terhadap

  pengurusan kewangan dan aktiviti di MQA. Usaha melaksanakan penambahbaikan

  hendaklah dijadikan tindakan berterusan. Dengan itu, sistem pengurusan dan

  pentadbiran dapat dimantapkan lagi dengan lebih baik dan berkesan bagi menjadi

  sebuah Agensi yang cemerlang.

  Sekian, terima kasih.

  DATO’ PROF. DR. RUJHAN BIN MUSTAFA

  Ketua Pegawai Eksekutif

  Agensi Kelayakan Malaysia

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 9

  PENGHARGAAN

  KETUA AUDIT DALAM AGENSI KELAYAKAN MALAYSIA

  Assalammualaikum, Salam Sejahtera dan Salam 1Malaysia.

  Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan syukur kerana UAD telah berjaya

  menghasilkan laporan tahunan ini dengan kerjasama dari semua pegawai UAD yang

  telah memberi komitmen tinggi semasa menjalankan tugas dan seterusnya dapat

  menghasilkan laporan ini.

  Saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada

  YBhg. Dato’ Ketua Pegawai Eksekutif MQA yang sentiasa mengambil perhatian serius

  terhadap laporan-laporan audit yang telah dikemukakan kepada beliau serta sokongan

  dan pengiktirafan terhadap usaha-usaha UAD dalam melaksanakan tanggungjawab dan

  perancangan bagi mencapai objektif Agensi. Setinggi-tinggi penghargaan juga diberikan

  kepada Jawatankuasa Audit MQA yang sentiasa memberi pandangan yang bernas serta

  banyak membantu dalam menentukan hala tuju UAD dalam memberi kepastian dan

  khidmat perunding secara objektif yang menambah nilai kepada MQA. Terima kasih

  juga kepada semua Bahagian/Unit MQA yang telah memberi kerjasama sepenuhnya

  semasa UAD melaksanakan pengauditan.

  Adalah diharapkan agar laporan ini dapat dijadikan panduan berguna bagi semua pihak

  dalam melaksanakan pengurusan Jaminan Kualiti MQA, pengurusan kewangan dan

  pentadbiran serta aktiviti – aktiviti MQA secara ekonomi, cekap dan berkesan bagi

  memperkemaskan lagi kawalan dalaman dan mematuhi kehendak dan peraturan

  Kerajaan. Sehubungan itu, seluruh anggota Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dapat

  meningkatkan akauntabiliti MQA di samping menghindari daripada unsur

  penyelewengan, pembaziran dan penyalahgunaan kuasa.

  Sekian, terima kasih.

  EDDY HERMAN ZAIDEL

  Ketua Audit Dalam

  Agensi Kelayakan Malaysia

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 10

  MAKLUMAT UNIT AUDIT DALAM

  BAHAGIAN 3

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 11

  PENUBUHAN DAN SKOP

  Selaras dengan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998, Unit Audit Dalam, Agensi

  Kelayakan Malaysia (MQA) telah ditubuhkan secara rasmi pada 26 November 2001.

  Unit ini bertanggungjawab terus kepada Ketua Pegawai Eksekutif MQA dan

  Jawatankuasa Audit MQA.

  Sebagai satu fungsi bebas, Unit Audit Dalam bertanggungjawab untuk memberikan

  khidmat perundingan bagi meningkatkan tahap operasi Agensi. Selain itu, Unit Audit

  Dalam berperanan dalam membantu pihak pengurusan atasan dalam

  mempertingkatkan tahap pematuhan terhadap undang-undang, peraturan-peraturan

  dan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan serta membantu pihak pengurusan untuk

  menentukan program dan aktiviti MQA diuruskan dengan ekonomi, cekap, berkesan

  dan bersesuaian.

  Bagi menentukan akauntabiliti dan pengurusan kewangan Agensi dijalankan dengan

  tepat dan berkesan selaras dengan tanggungjawab yang telah diamanahkan Unit Audit

  Dalam bertanggungjawab dalam menyediakan Laporan Tahunan Audit Dalam yang

  telah diluluskan oleh Ketua Pegawai Eksekutif dan Jawatankuasa Audit MQA serta

  membentang Laporan Audit Dalam di Mesyuarat Jawatankuasa Audit yang diadakan

  empat kali setahun.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 12

  BIDANG TUGAS UNIT AUDIT DALAM

  Bidang tugas utama Unit Audit Dalam adalah untuk :-

  1. Memberi kepastian (assurance) dan khidmat perunding secara objektif untuk

  menambah nilai dan meningkatkan tahap operasi organisasi;

  2. Mengkaji kebolehpercayaan dan keberkesanan sistem kewangan serta kawalan

  dalaman organisasi;

  3. Mengkaji tahap pematuhan kepada dasar, undang-undang, peraturan dan arahan

  yang berkuat kuasa;

  4. Mengkaji aktiviti (core business) organisasi diuruskan secara berhemat, cekap dan

  berkesan;

  5. Mengkaji aset dan kepentingan organisasi dilindungi dari segi kehilangan,

  penipuan dan penyelewengan;

  6. Memberi nasihat/pandangan mengenai kawalan dalaman terhadap semua sistem

  termasuk sistem ICT;

  7. Menyediakan Rancangan Tahunan dan Laporan Tahunan Audit Dalam untuk

  kelulusan Ketua Pegawai Eksekutif dan Jawatankuasa Audit;

  8. Membentangkan Laporan Audit Dalam di Mesyuarat Jawatankuasa Audit; dan

  9. Menyediakan Kertas Makluman Pengauditan kepada Majlis MQA.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 13

  PERJAWATAN UNIT AUDIT DALAM

  UAD mempunyai 4 perjawatan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua

  urusan pentadbiran dan pengauditan MQA. UAD diketuai oleh Ketua Audit Dalam, Gred

  W48 yang dibantu oleh 3 orang pegawai. Kedudukan perjawatan UAD adalah seperti di

  Jadual 1 berikut:-

  Jadual 1 : Status Perjawatan Unit Audit Dalam

  Bil Jawatan Gred Kumpulan Bilangan Jawatan

  Lulus Isi Kosong

  1 Ketua Unit Audit Dalam

  W48 Pengurusan &

  Profesional 1 1 0

  2 Juruaudit W41 Pengurusan &

  Profesional 1 1 0

  3 Pegawai Eksekutif N27 Sokongan 1 1 0

  4 Pembantu Tadbir N17 Sokongan 1 1 0

  Perjawatan Ketua Audit Dalam adalah berstatus pinjaman daripada Jabatan Audit

  Negara. Oleh itu, Ketua Audit Dalam Gred W48 telah melapor diri dan mula

  menjalankan tugas di Unit Audit Dalam MQA pada 3 Mac 2014. Beliau sebelum ini

  merupakan Juruaudit Kanan yang ditempatkan di Unit Audit Dalam Kementerian Belia

  dan Sukan.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 14

  KETUA PEGAWAI EKSEKUTIF (Jusa A)

  Unit Audit Dalam

  Ketua Unit Audit Dalam (W48)

  Penolong Pengarah Unit Audit Dalam (W41)

  Pegawai Eksekutif Unit Audit Dalam (N27)

  Pembantu Tadbir Unit Audit Dalam (N17)

  CARTA ORGANISASI UNIT AUDIT DALAM

  Carta Organisasi UAD (kemaskini sehingga 31 Disember 2014)

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 15

  PERANCANGAN DAN PENCAPAIAN

  BAHAGIAN 4

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 16

  PERANCANGAN KERJA UNIT AUDIT DALAM TAHUN 2014

  UAD sentiasa peka dalam menyediakan Rancangan Audit Tahun 2014 secara sistematik

  supaya hasil yang diperoleh lebih berkualiti dan dapat membantu MQA dalam

  memantapkan pengurusannya. Rancangan Kerja yang disediakan merangkumi

  pengauditan di Bahagian Pengurusan yang meliputi pentadbiran dan kewangan serta

  Bahagian Jaminan Kualiti yang menjalankan core-business MQA.

  Disamping itu, UAD turut memastikan auditi mengambil tindakan pembetulan atau

  penambahbaikan secara berterusan berdasarkan cadangan audit dan melaporkannya di

  dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit.

  UAD telah merancang dan melaksanakan sebanyak 7 program bagi aktiviti sepanjang

  tahun 2014. Maklumat berkenaan aktiviti yang dilaksanakan berserta objektif adalah

  seperti di Jadual 2 berikut :-

  Jadual 2 : Rancangan Tahunan Audit 2014

  Bil Aktiviti/Program Objektif

  1 Laporan Tahunan Audit

  Dalam 2013

  Laporan ini adalah berkenaan aktiviti-aktiviti

  yang dilaksanakan oleh Unit Audit Dalam

  khususnya pengauditan yang telah dijalankan

  sepanjang tahun 2014.

  Laporan ini disediakan untuk menjelaskan secara

  ringkas isu-isu audit yang dikenal pasti dan

  tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk

  memperbaiki dan menambah baik operasi

  Pengurusan MQA.

  2 Pengauditan Prestasi

  Bayaran Honorarium Ahli

  Panel Penilai (APP)

  Menentukan polisi bayaran honorarium kepada APP

  wujud dan bayaran dibuat mengikut peraturan yang

  ditetapkan, menilai prestasi bayaran honorarium

  dan menilai kawalan dalaman bagi proses bayaran

  honorarium kepada APP.

  3 Pengauditan Fungsian

  Bahagian Akreditasi Sains

  dan Perubatan

  Menentukan sama ada bahagian telah

  melaksanakan fungsinya seperti yang dirancang

  dengan kos yang telah dilaksanakan mengikut

  prosedur yang ditetapkan.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 17

  4 Pengauditan Pengendalian

  Aduan Awam

  Menentukan sama ada pengendalian aduan awam

  mengenai perkhidmatan MQA telah dilaksanakan

  mengikut prosedur yang ditetapkan.

  5 Pengauditan Fungsian Unit

  Pembangunan Dan

  Penyelidikan Bahagian

  Dasar dan Penyelidikan

  Menentukan sama ada unit telah melaksanakan

  fungsinya seperti yang dirancang dengan kos yang

  telah ditetapkan.

  6 Mesyuarat Jawatankuasa

  Audit

  Selaras dengan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun

  1998 Mesyuarat Jawatankuasa Audit perlu

  dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

  7 Rancangan Tahunan Audit

  Dalam Tahun 2015

  Penyediaan rancangan tahunan ini adalah bagi

  memenuhi keperluan Surat Pekeliling Am Bil. 3

  Tahun 1998.

  Walaubagaimanapun terdapat perubahan pada Rancangan Kerja Tahunan Unit Audit

  Dalam 2014 dimana pindaan telah dilakukan semasa kajian semula Sasaran Kerja

  Tahunan Pertengahan Tahun. Secara keseluruhan UAD telah merancang dan

  melaksanakan 9 aktiviti pada tahun 2014. Maklumat lanjut adalah seperti di Jadual 3

  berikut:

  Jadual 3 : Rancangan Tahunan Audit 2014 Selepas Pindaan

  Bil Aktiviti/Program Objektif

  1 Laporan Tahunan Audit

  Dalam 2013

  Laporan ini adalah berkenaan aktiviti-aktiviti

  yang dilaksanakan oleh Unit Audit Dalam

  khususnya pengauditan yang telah dijalankan

  sepanjang tahun 2014.

  Laporan ini disediakan untuk menjelaskan secara

  ringkas isu-isu audit yang dikenal pasti dan

  tindakan-tindakan yang perlu diambil untuk

  memperbaiki dan menambah baik operasi

  Pengurusan MQA.

  2 Pengauditan Prestasi

  Bayaran Honorarium Ahli

  Panel Penilai (APP)

  Menentukan polisi bayaran honorarium kepada APP

  wujud dan bayaran dibuat mengikut peraturan yang

  ditetapkan, menilai prestasi bayaran honorarium

  dan menilai kawalan dalaman bagi proses bayaran

  honorarium kepada APP.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 18

  3 Pengauditan Pengurusan

  Aset Alih MQA

  Menentukan sama ada pengurusan kenderaan di

  MQA telah dilaksanakan dengan baik dan teratur

  dan memastikan Bahagian Pentadbiran MQA telah

  mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) dan

  Pekeliling Perbendaharaan yang berkaitan

  pengurusan kenderaan.

  4 Pengauditan Mengejut

  Pengurusan Kenderaan

  MQA

  Menentukan sama ada pengendalian aduan awam

  mengenai perkhidmatan MQA telah dilaksanakan

  mengikut prosedur yang ditetapkan.

  5 Pengauditan Prestasi

  Terhadap Fungsian

  Bahagian Dasar dan

  Penyelidikan

  Mengenal pasti objektif, fungsi dan aktiviti utama

  bahagian, memastikansetiap aktiviti dilaksanakan

  adalah seperti garis panduan atau Standard

  Operating Procedure (SOP) yang ditetapkan dan

  menilai kawalan dalaman SOP yang diguna pakai.

  6 Pengauditan Siasatan Aset

  Alih Yang Tidak Dapat

  Dikesan

  Siasatan dijalankan bagi mengesahkan sama ada

  terdapat unsur-unsur kecuaian dalam penyimpanan

  aset tersebut yang menyebabkan ia tidak dapat

  dikesan oleh Bahagian Pentadbiran dan Bahagian

  Teknologi Maklumat.

  7 Pengauditan Pengurusan

  Bajet dan Terimaan

  Menentukan sama ada bajet telah diuruskan dengan

  cekap dan berhemat, bajet diurus mengikut

  prosedur dan peraturan kewagan serta pekeliling

  Kerajaan yang ditetapkan danpengurusan terimaan,

  pungutan dan perbankan wang serta cek dilakukan

  mengikut peraturan kewangan MQA dan Arahan

  Perbendaharaan.

  8 Mesyuarat Jawatankuasa

  Audit

  Selaras dengan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun

  1998 Mesyuarat Jawatankuasa Audit perlu

  dilaksanakan sekurang-kurangnya 4 kali setahun.

  9 Rancangan Tahunan Audit

  Dalam Tahun 2015

  Penyediaan rancangan tahunan ini adalah bagi

  memenuhi keperluan Surat Pekeliling Am Bil. 3

  Tahun 1998.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  Laporan Tahunan Unit Audit Dalam 2014 19

  Jadual 4: Rancangan Kerja Unit Audit Dalam Bagi Tahun 2014

  Bil. Perkara Tempoh

  Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogos Sept Okt Nov Dis

  1 Penyediaan Laporan Tahunan 2013

  2 Pengauditan Prestasi Bayaran

  Honorarium Ahli Panel Penilai (APP)

  3 Pengauditan Pengurusan Aset Alih

  MQA

  4 Pengauditan Mengejut Pengurusan

  Kenderaan MQA

  5

  Pengauditan Prestasi Terhadap

  Fungsian Bahagian Dasar dan

  Penyelidikan

  6 Pengauditan Siasatan Aset Alih Yang

  Tidak Dapat Dikesan

  7 Pengauditan Pengurusan Bajet dan

  Terimaan

  8 Mesyuarat Jawatankuasa Audit

  9 Rancangan Tahunan Audit Dalam

  Tahun 2015

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 20

  PENCAPAIAN KERJA UNIT AUDIT DALAM 2014

  Pada tahun 2014 semua aktiviti-aktiviti yang dirancang oleh Unit Audit Dalam telah

  berjaya dilaksanakan dengan sempurna mengikut tempoh masa yang ditetapkan

  dengan kerjasama dan komitmen semua warga MQA. Aktiviti yang telah selesai

  dilaksanakan adalah Pengauditan Prestasi Bayaran Honorarium Ahli Panel Penilai

  (APP), Pengauditan Prestasi Terhadap Pengurusan Aset Alih MQA, Pengauditan

  Mengejut Pengurusan Kenderaan MQA, Pengauditan Prestasi Terhadap Fungsian

  Bahagian Dasar dan Penyelidikan, Pengauditan Siasatan Aset Alih MQA Yang Tidak

  Dapat Dikesan dan Pengauditan Terhadap Pengurusan Bajet dan Terimaan.

  Selain itu, Laporan Tahunan Audit Dalam Tahun 2013 telah berjaya disiapkan dan

  diedar serta Mesyuarat Jawatankuasa Audit telah diadakan sebanyak empat kali bagi

  membincangkan perkara berbangkit dari dapatan Audit.

  Pencapaian Rancangan Audit bagi tahun 2014 seperti yang diperincikan dalam Jadual 5

  dan Carta 1 berikut :-

  Jadual 5 : Kemajuan Pelaksaan Aktiviti / Program UAD

  Bil Aktiviti/Program Perancangan

  Pencapaian Kuantiti Masa

  1 Laporan Tahunan Audit

  Dalam 2013

  1 aktiviti Jan – Mac

  2014

  Laporan Tahunan Audit Dalam

  telah di keluarkan pada 8 Ogos

  2014

  2 Pengauditan Prestasi

  Bayaran Honorarium Ahli

  Panel Penilai (APP)

  1 aktiviti Jan – Mac

  2014

  Pengauditan telah selesai

  dijalankan dan laporan

  pemerhatian telah dikeluarkan

  pada 20 Mac 2014

  3 Pengauditan Pengurusan

  Aset Alih MQA

  1 aktiviti April - Jun

  2014

  Pengauditan telah selesai

  dijalankan dan laporan

  pemerhatian telah dikeluarkan

  pada 19 Jun 2014

  4 Pengauditan Mengejut

  Pengurusan Kenderaan

  MQA

  1 aktiviti April - Jun

  2014

  Pengauditan telah selesai

  dijalankan dan laporan

  pemerhatian telah dikeluarkan

  pada 29Mei 2014

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 21

  5 Pengauditan Prestasi

  Terhadap Fungsian

  Bahagian Dasar dan

  Penyelidikan

  1 aktiviti Jul - Sept

  2014

  Pengauditan telah selesai

  dijalankan dan laporan

  pemerhatian telah dikeluarkan

  pada 22 September 2014

  6 Pengauditan Siasatan Aset

  Alih Yang Tidak Dapat

  Dikesan

  1 aktiviti Jul - Sept

  2014

  Pengauditan telah selesai dijalankan dan laporan pemerhatian telah dikeluarkan pada 22 September 2014

  7 Pengauditan Pengurusan

  Bajet dan Terimaan

  1 aktiviti Okt - Dis

  2014

  Pengauditan telah selesai dijalankan dan laporan pemerhatian telah dikeluarkan pada 5 Disember 2014

  8 Mesyuarat Jawatankuasa

  Audit

  4 aktiviti Mac – Dis

  2012

  Mesyuarat telah diadakan

  pada bulan 31 Mac 2014, 24

  Jun 2014, 29 September 2014

  dan 18 Disember 2014

  9 Rancangan Tahunan

  Audit Dalam Tahun 2015

  1 aktiviti Dis 2014 Rancangan Tahunan Unit

  Audit Dalam telah

  diselesaikan.

  Carta 1 : Pencapaian Berdasarkan Aktiviti

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  100

  0 20 40 60 80 100 120

  P. Prestasi Bayaran Honorarium Ahli Panel Penilai (APP)

  P. Pengurusan Aset Alih MQA

  P. Mengejut Pengurusan Kenderaan MQA

  P. Prestasi Terhadap Fungsian Bahagian Dasar dan Penyelidikan

  P. Siasatan Aset Alih Yang Tidak Dapat Dikesan

  P. Pengurusan Bajet dan Terimaan

  Mesyuarat Jawatankuasa Audit

  Rancangan Tahunan Audit Dalam Tahun 2015

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 22

  JAWATANKUASA AUDIT MQA

  Unit Audit Dalam adalah bertanggungjawab untuk menjadi urusetia bagi Mesyuarat

  Jawatankuasa Audit berdasarkan Surat Pekeliling Am Bil. 3 Tahun 1998. Mesyuarat

  Majlis MQA melantik Jawatankuasa Audit MQA yang terdiri daripada 3 orang ahli.

  Bagaimanapun, Mesyuarat Majlis MQA memutuskan untuk melantik 2 orang ahli

  mesyuarat yang berkuatkuasa pada 12 September 2014. Keanggotaan Ahli

  Jawatankuasa Audit MQA tersebut adalah seperti di Jadual 6 berikut:

  Jadual 6 : Ahli Jawatankuasa Audit

  Bil Nama Jawatan Tarikh Lantikan

  1 Dato’ Dr. Adnan Alias Pengerusi 11 Mac 2013

  2 Datuk Dr. Khaw Lake Tee Ahli 11 Mac 2013

  3 Prof. Dr. Ewe Hong Tat Ahli 11 Mac 2013

  4 Dato’ Prof. Dr. Asma Ismail Ahli 12 September 2014

  5 Tan Sri Mohamad Zabidi Zainal Ahli 12 September 2014

  Mesyuarat Jawatankuasa Audit bagi tahun 2014 telah diadakan sebanyak empat kali

  dan maklumat terperinci berkenaan mesyuarat tersebut adalah seperti di Jadual 7

  berikut:

  Jadual 7 : Mesyuarat Jawatankuasa Audit MQA tahun 2014

  Bil Bil. Mesyuarat Tarikh Mesyuarat Kehadiran

  Ahli Jawatankuasa Audit

  1 1/2014 31 Mac 2014 i. Dato’ Dr. Adnan Alias (Pengerusi)

  ii. Prof. Dr. Ewe Hong Tat

  2 2/2014 24 Jun 2014 i. Dato’ Dr. Adnan Alias (Pengerusi)

  ii. Prof. Dr. Ewe Hong Tat

  3 3/2014 29 September 2013 i. Dato’ Dr. Adnan Alias (Pengerusi)

  ii. Dato’ Prof. Dr. Asma Ismail

  iii. Prof. Dr. Ewe Hong Tat

  4 4/2014 18 Disember 2013 i. Dato’ Dr. Adnan Alias (Pengerusi)

  ii. Datuk Dr. Khaw Lake Tee

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 23

  PEMERHATIAN AUDIT DAN

  MAKLUMBALAS AUDITI

  BAHAGIAN 5

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 24

  1. LATAR BELAKANG

  1.1 Kategori Bayaran kepada APP

  Terdapat 2 jenis bayaran yang diterima oleh Ahli Panel Penilai (APP) dari MQA

  bagi proses penilaian program iaitu bayaran honorarium dan bayaran tuntutan

  perjalanan. Bayaran honorarium adalah bayaran yang dibayar bagi tugas yang

  telah dijalankan dan ia melibatkan laporan penilaian yang perlu disediakan oleh

  APP. Bagi penilaian Akreditasi Penuh, APP perlu menyediakan Laporan Pra

  Lawatan dan juga Laporan Akhir. Bagi penilaian Akreditasi Sementara, hanya 1

  laporan yang dikeluarkan oleh APP yang dikenali sebagai Laporan Penilaian.

  Bagaimanapun, bagi kes-kes tertentu seperti kes pertimbangan atau

  penangguhan dari IPT, APP mungkin perlu mengeluarkan laporan tambahan

  seperti Laporan Maklum Balas dan Laporan Pertimbangan. Selain itu, APP juga

  dibayar elaun-elaun lain seperti elaun menghadiri mesyuarat pelarasan, elaun

  penyelaras laporan, elaun lawatan dan elaun pengerusi. APP juga dibenarkan

  untuk membuat tuntutan perjalanan bagi menghadiri mesyuarat atau mengikuti

  lawatan penilaian.

  1.2 Kadar Honorarium

  Kadar honorarium yang ditetapkan adalah kadar yang telah diluluskan oleh

  Mesyuarat Lembaga LAN Bilangan 3/2004 dan pemakaian kadar ini untuk MQA

  telah diluluskan dalam Mesyuarat Majlis Bilangan 2 Tahun 2008. Jadual 1 adalah

  kadar honorarium yang ditetapkan oleh MQA bagi penilaian Akreditasi

  Sementara:

  Laporan Pemerhatian Auditan Prestasi Bayaran Honorarium Ahli Panel Penilai

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 25

  JADUAL 1: KADAR BAYARAN PENILAIAN AKREDITASI SEMENTARA

  Jenis Pembayaran Sijil Diploma Ijazah

  Laporan Penilaian Individu 400 500 650

  Insentif Penilaian Individu 100 100 100

  Penyelaras Laporan 100 100 100

  Insentif Penyelaras Laporan 100 100 100

  Lawatan 150 150 150

  Laporan Tambahan 100 100 100

  Elaun Perjalanan Lembah Kelang/ Dalam Lokaliti

  75 75 75

  Sumber: LAN 05 Jld 7 (25)

  Manakala kadar honorarium yang ditetapkan oleh MQA bagi penilaian Akreditasi

  Penuh adalah seperti Jadual 2:

  JADUAL 2 : KADAR BAYARAN PENILAIAN AKREDITASI PENUH

  Jenis Pembayaran Sijil Diploma Ijazah

  Laporan Pra Lawatan 300 350 400

  Lawatan 200 200 200

  Laporan Lawatan 450 450 600

  Bayaran Pengerusi 200 200 200

  Insentif Penilaian Individu 100 100 100

  Pematuhan 700 700 840

  Elaun Perjalanan Lembah Kelang/Dalam Lokaliti

  75 75 75

  Pertimbangan-semakan Dokumen Sahaja 200 250 300

  Pertimbangan Semakan Dokumen dan Lawatan

  400 500 600

  Moratorium 150 150 150

  Sumber: LAN 05 Jld 7 (25)

  Terdapat juga bayaran lain untuk aktiviti penilaian lain seperti di Jadual 3

  bawah:

  JADUAL 3 : KADAR BAYARAN AKTIVITI PENILAIAN LAIN

  Aktiviti Penilaian Lain RM

  Penilaian Mata Pelajaran Wajib 250

  Penilaian Semula Dokumen Kursus Pengajian 400

  Penilaian Semula Kurikulum 350

  Elaun Kehadiran Mesyuarat 75

  Sumber: LAN 05 Jld 7 (25)

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 26

  1.3 Prosedur Bayaran Honorarium

  Berdasarkan MQA PA-02 Proses Permohonan Akreditasi Sementara dan MQA

  PA-03 Proses Permohonan Akreditasi Penuh, arahan untuk menyediakan

  bayaran honorarium akan diberi oleh Pegawai Akreditasi kepada Pembantu

  Tadbir Akreditasi selepas keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi

  diterima. Pembantu Tadbir akan menyediakan dan melengkapkan Borang

  Honorarium dan menyerahkannya kepada Pegawai Akreditasi untuk

  pengesahan. Kemudian Borang Honorarium dan dokumen sokongan tersebut

  akan dimajukan ke Bahagian Kewangan untuk proses pembayaran. Di Bahagian

  Kewangan, Borang Honorarium yang telah lengkap akan diproses untuk

  pembayaran. Pembayaran akan dibuat melalui Electronic Fund Transfer (EFT)

  atau cek. Bahagian Kewangan akan menyerahkan baucar bayaran dan cek jika

  ada kepada Pembantu Tadbir Akreditasi untuk penghantaran Surat Bayaran

  Honorarium kepada APP jika perlu.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 27

  CARTA ALIR PROSEDUR BAYARAN HONORARIUM

  Pegawai Akreditasi mengarahkan Pembantu Tadbir Akreditasi menyediakan borang honorarium

  Pembantu Tadbir Akreditasi melengkapkan borang honorarium dan dokumen sokongan

  Pegawai Akreditasi membuat semakan dan mengesahkan borang honorarium

  Pembantu Tadbir Akreditasi menyerahkan borang kepada Bahagian Kewangan

  Borang honorarium dengan dokumen sokongan yang lengkap akan diproses untuk bayaran

  Bahagian Kewangan menyerahkan baucar bayaran/cek kepada Pembantu Tadbir Akreditasi

  Pembantu Tadbir Akreditasi memfailkan baucar bayaran ke dalam fail program dan menghantar surat makluman bayaran kepada APP sekiranya bayaran

  melalui cek

  Mula

  Tamat

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 28

  1.4 Isu berkaitan bayaran honorarium

  Pada November 2011 dan Januari 2012, Ketua Pegawai Eksekutif MQA telah

  mengeluarkan memo dalaman ekoran daripada kes kelewatan bayaran kepada

  APP bagi memastikan perkara tersebut tidak berulang. Pembayaran honorarium

  yang lewat telah melanggar peraturan kewangan serta konsep perakaunan iaitu:

  1.4.1 Arahan Perbendaharaan (AP)

  AP59(i) menyatakan bahawa pembayaran sesuatu bil yang dikemukakan

  dengan sempurnanya oleh seseorang bagi barang-barang dan

  perkhidmatan yang dibekal dengan suci hati tidak boleh ditahan. Ini

  bermakna jika MQA telah berpuas hati dengan laporan yang dikeluarkan

  oleh APP, bayaran perlu dibuat dan tidak boleh ditangguhkan.

  1.4.2 Konsep Pemadanan/Konsep Akruan (Matching Principle/Accrual

  Concept)

  Setiap perbelanjaan yang dibayar bagi sesuatu perkhidmatan atau

  barangan mesti dipadankan dalam tahun perakaunan yang sama. Ini

  bermakna laporan APP yang diterima pada tahun 2012 perlu dibayar

  pada tahun 2012 juga.

  2. OBJEKTIF PENGAUDITAN

  Berikut adalah objektif pengauditan ini:

  Menentukan polisi bayaran honorarium kepada APP wujud dan bayaran

  dibuat mengikut peraturan yang ditetapkan;

  Menilai prestasi bayaran honorarium; dan

  Menilai kawalan dalaman bagi proses bayaran honorarium kepada APP.

  3. SKOP DAN METODOLOGI PENGAUDITAN

  Skop Auditan Prestasi Bayaran Honorarium Ahli Panel Penilai adalah program

  Akreditasi Sementara dan Akreditasi Penuh yang telah dibawa ke Mesyuarat

  Jawatankuasa Akreditasi pada tahun 2013. Semakan dokumen dan baucar

  bayaran dibuat ke atas 63 fail program. Fail-fail ini dipilih dari setiap bahagian

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 29

  akreditasi. Sampel diambil dari senarai program yang didapati lewat membuat

  bayaran honorarium. Audit Dalam juga menjalankan temubual bagi

  mengesahkan penemuan audit.

  4. PENEMUAN AUDIT

  4.1 Tiada Polisi Bayaran Honorarium Kepada APP

  Semakan Audit mendapati tiada polisi bagi bayaran honorarium kepada

  APP. Walaupun bayaran APP ada dinyatakan dalam ISO namun tiada

  penetapan tempoh untuk membuat bayaran.

  Bagi memastikan bayaran honorarium tidak menjangkau tahun yang berikutnya,

  Ketua Pegawai Eksekutif telah mengeluarkan memo dalaman bertarikh 27

  Januari 2012 yang menetapkan bahawa honorarium APP perlu dibayar dalam

  tahun yang sama tugasan disempurnakan iaitu 2 minggu setelah APP

  menyelesaikan tugasan. Bagaimanapun, mengambil kira kekangan masa

  disebabkan beban tugas sedia ada, kelonggaran diberi iaitu bayaran honorarium

  boleh dikemukakan selepas program dibentangkan di Mesyuarat Jawatankuasa

  Akreditasi.

  Amalan di setiap bahagian dan juga setiap pegawai didapati berbeza. Ada yang

  memilih untuk membayar bayaran honorarium setelah menerima dan berpuas

  hati dengan laporan yang diberikan ada juga membayar setelah semua proses

  selesai iaitu sesuatu program sudah boleh dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa

  Akreditasi.

  Syor Audit Dalam:MQA perlu menetapkan polisi bayaran honorarium

  merangkumi tempoh bayaran perlu dibuat dan prosedur yang perlu dipatuhi.

  4.2 Prestasi Bayaran Honorarium APP

  Pihak Audit telah menjalankan semakan ke atas 63 fail permohonan yang

  melibatkan 218 Laporan APP yang dibayar dalam 159 baucar bayaran. Maklumat

  lanjut semakan audit seperti di Jadual 4 di bawah:

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 30

  JADUAL 4: SAMPEL AUDIT

  Bil Fail Permohonan Bilangan Laporan Bilangan Baucar Bayaran

  63 217 159

  Sumber: Unit Audit Dalam

  Berdasarkan sampel audit, didapati tempoh bayaran yang diambil dari tarikh

  MQA menerima Laporan APP ke tarikh baucar bayaran adalah seawal 3 hari

  sehingga 663 hari. Laporan APP ini termasuk laporan awal, laporan lawatan,

  laporan maklum balas, laporan pertimbangan, laporan lawatan pertimbangan

  dan laporan Mata Pelajaran Wajib. Pecahan tempoh bayaran honorarium yang

  diambil seperti di Jadual 5 di bawah:

  JADUAL 5 : TEMPOH BAYARAN

  Bil Tempoh Bayaran (Hari) Bilangan Laporan

  Peratus (%)

  1 1 hari hingga 14 hari 21 9.6

  2 15 hari hingga 30 hari 14 6.4

  3 31 hari hingga 60 hari 30 13.8

  4 61 hari hingga 90 hari 16 7.3

  5 91 hari hingga 120 hari 10 4.6

  6 121 hari hingga 150 hari 20 9.2

  7 151 hari hingga 180 hari 9 4.1

  8 181 hari hingga 360 hari 65 29.9

  9 361 hari hingga 540 hari 17 7.8

  10 541 hari keatas 15 7.3

  Jumlah 217 100 Sumber: Unit Audit Dalam

  Pembayaran yang dibuat selepas keputusan Jawatankuasa Akreditasi telah

  menyebabkan maka tempoh yang lama diambil untuk membayar sesuatu

  honorarium yang melibatkan kes penangguhan dan pertimbangan.

  Manakala tempoh yang diambil oleh Bahagian Kewangan untuk memproses

  bayaran ialah 1 hari hingga 10 hari. Jadual 6 menunjukkan julat tempoh bayaran

  yang diambil oleh Bahagian Kewangan.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 31

  JADUAL 6 : TEMPOH BAHAGIAN KEWANGAN MEMPROSES BAYARAN

  Bil Tempoh Bahagian Kewangan Memproses

  Bayaran (Hari) Bilangan Baucar

  Peratus (%)

  1 1 hari hingga 3 hari 115 72.7

  2 4 hari hingga 6 hari 39 24.5

  3 7 hari hingga 9 hari 3 1.8

  4 10 hari hingga 12 hari 2 1

  Jumlah Baucar 159 100

  Sumber: Unit Audit Dalam

  4.3 Perbelanjaan Tahun 2013 Terlebih Rekod

  Setiap perbelanjaan mesti direkod dalam tahun di mana aktiviti itu berlaku. Oleh

  itu bayaran honorarium perlu dibayar pada tahun yang sama Laporan APP

  diterima. Bayaran APP yang dibuat dalam tahun yang berbeza dari tahun

  Laporan APP diterima didapati tidak mematuhi konsep pemadanan dan konsep

  akruan dalam prinsip perakaunan. Oleh itu perbelanjaan yang ditunjukkan di

  dalam penyata kewangan adalah kurang tepat.

  Semakan Audit mendapati terdapat 27 baucar bayaran yang diakaunkan

  pada tahun yang berikutnya. Oleh itu perbelanjaan pada tahun 2013

  terlebih rekod berjumlah RM22,825 manakala perbelanjaan bagi tahun

  2012 terkurang berjumlah RM22,825 seperti di Rajah 1 dan senarai

  honorarium terlibat seperti di Lampiran 1.

  GAMBAR RAJAH 1: AKAUN PERBELANJAAN

  RM 22,825 RM 22,825

  Tahun 2012 Tahun 2013

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 32

  4.4 Kawalan Dalaman

  Semakan Audit mendapati wujud kelemahan kawalan dalaman dalam

  proses pembayaran honorarium kepada APP. Borang Honorarium akan

  dicetak oleh Pembantu Tadbir Akreditasi dan diserahkan kepada Pegawai

  Akreditasi. Pegawai Akreditasi akan menentukan jenis bayaran yang layak

  diterima oleh seseorang APP serta mengesahkan borang tersebut. Kemudian

  Borang Honorarium itu akan dimajukan ke Bahagian Kewangan.

  Pihak Audit mendapati tiada kawalan dalaman pada laporan yang diterima. Ini

  kerana laporan yang diterima disemak oleh pegawai dan tiada pengesahan sama

  ada laporan APP tersebut memuaskan dan boleh dibayar.

  Pihak Audit juga mendapati lebih dari 1 laporan daripada seorang APP dan tugas

  Pegawai Akreditasi adalah menentukan jenis laporan tersebut sama ada laporan

  maklum balas pertama atau laporan maklum balas kedua dan sama ada ia layak

  untuk dibayar honorarium. Selain itu, tiada pengesahan daripada Pengarah

  Bahagian sama ada bayaran yang ditentukan oleh Pegawai Akreditasi tersebut

  adalah munasabah. Kelemahan kawalan dalaman ini dilihat telah menyebabkan

  perkara berikut berlaku:

  3.4 Laporan APP Tiada Dalam Fail Program

  Pihak Audit telah membuat semakan ke atas baucar bayaran dan Borang

  Honorarium dan mendapati terdapat 15 bayaran dibuat untuk Laporan

  APP tetapi laporan tersebut tidak ditemui di dalam fail program. Berikut

  adalah maklumat terperinci berkenaan bayaran tersebut:

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 33

  JADUAL 7: SENARAI LAPORAN TIADA DALAM FAIL PROGRAM

  Bil No Baucar Bayaran

  No. Program Nama APP Jenis Laporan

  Yang Tiada Dalam Fail

  Bayaran (RM)

  1 1047350 A10356 Ahmad Zamri Abdul Wahid

  Laporan Akhir 450

  2 1040502 A8157 Azhar Abdul

  Jamil Laporan

  Pertimbangan 500

  3 1048133 A8841 Khairul Azam

  Bahari Laporan Awal &

  Akhir 800

  4 1027651 A9335 Muhamad Sham

  Shahkat Ali Laporan Akhir 450

  5 1041551 MQA/PA02972 Aslina Ahmad Laporan Awal 500

  6 1043873 MQA/PA03104 Faisal Ahmad

  Shah Laporan Awal 500

  7 1046936 MQA/PA03179 Azhar Abdul

  Jamil Laporan Awal 400

  8 1047278 MQA/PA03739 Latifah Abdul

  Majid Laporan Awal 650

  9 1046953 MQA/PA03739 Faisal Ahmad

  Shah

  Laporan Penyelarasan &

  Laporan Tambahan

  200

  10 1036098 A10568 Faudziah Zainal

  Abidin Laporan Awal 400

  11 1039002 A10698 Zaharudin Saaya Laporan Awal 450

  12 1042013 A8427 Kalavathy

  M.Sriraman Laporan Akhir 450

  13 1042248 MQA/FA2408 Rizalman Mamat Laporan Awal 200

  14 1099523 MQA/FA1091 Mazani Manaf Laporan Akhir

  15 1039525 MQA/FA1091 Syukor Abd Razak Laporan Akhir

  Sumber: Unit Audit Dalam

  Selain itu semakan Audit mendapati laporan akhir bagi

  MQA/FA1091 tidak ditemui di dalam fail program. Ruangan di kertas

  minit fail program ada dicatat bahawa APP Mazani Manaf tidak

  menghantar laporan. Bagaimanapun, pembayaran telah dibuat melalui

  baucar bernombor 1099523 untuk bayaran laporan akhir dan insentif

  penilaian individu dan di borang honorarium ada dicatatkan bahawa

  APP tersebut telah menghantar laporan pada 4 Mac 2013.

  Pada pendapat Audit, Pegawai Akreditasi perlu memastikan laporan

  difailkan bagi memudahkan rujukan pada masa akan datang.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 34

  3.4 Bayaran Elaun Lawatan dan Tuntutan Perjalanan Dibuat Tetapi

  Tiada Laporan Disediakan

  Semakan Audit ke atas 3 baucar mendapati bayaran telah dibuat

  untuk elaun lawatan dan juga tuntutan perjalanan. Semakan lanjut

  juga mendapati APP tersebut tidak menghantar laporan lawatan

  seperti sepatutnya.

  Pada pendapat Audit, elaun lawatan dan tuntutan perjalanan tidak boleh

  dibayar jika APP gagal menjalankan tanggungjawabnya untuk

  mengemukakan laporan. Maklumat terperinci bayaran tersebut seperti

  di Jadual 8:

  JADUAL 8: BAYARAN LAWATAN DAN TUNTUTAN PERJALANAN TETAPI

  TIADA LAPORAN DIKELUARKAN

  Bil No.

  Baucar Bayaran

  Honorarium

  Tuntutan Perjalanan

  (RM) Kod Program Nama APP

  1 1047453 RM200.00 439.20 MQA/PA01881 Tuan [email protected]

  Ramlee b. Wan Kadir

  2 1038745 RM200.00 150.00 A11266 Mohd Yusoff

  Adon

  3 1042248 RM200.00 1,028.20 MQA/FA2408 Rizalman Mamat

  Sumber: Unit Audit Dalam

  Syor Audit Dalam: MQA perlu mempunyai ketetapan terhadap APP yang

  tidak mengemukakan laporan sama ada pembayaran perlu dibuat

  ataupun tidak.

  3.4 Kriteria Laporan APP Bagi Tujuan Bayaran Honorarium

  Semakan Audit ke atas baucar bayaran bernombor 1046342

  mendapati APP dibayar untuk tugasan laporan penilaian individu,

  penyelaras laporan dan laporan maklum balas. Bagaimanapun,

  semakan Audit terhadap fail program tidak menemui laporan

  tambahan hanya pernyataan secara ringkas di dalam e-mel. Berikut

  adalah maklumat terperinci berkenaan bayaran tersebut:

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 35

  JADUAL 9 : APP YANG MEMBERIKAN PERNYATAAN RINGKAS BAGI

  TUJUAN LAPORAN TAMBAHAN

  No Baucar No. Program Nama APP Tujuan Bayaran Jumlah

  1046342 MQA/PA03164 Abu Bakar

  Salleh

  Laporan Penilaian Individu

  650

  Penyelaras Laporan 100

  Laporan Maklum Balas (Pernyataan

  Ringkas) 100

  Jumlah 850

  Sumber: Unit Audit Dalam

  Pada pendapat Audit, MQA perlu menetapkan kriteria minimum sesuatu

  laporan bagi melayakkannya untuk dibayar.

  Syor Audit Dalam:MQA perlu ada satu ketetapan dalam menentukan

  kriteria sesuatu laporan itu layak untuk dibayar honorarium. Selain itu

  kawalan dalaman perlu diwujudkan iaitu pengesahan oleh Pengarah

  Bahagian bagi memastikan maklumat yang disahkan oleh Pegawai

  Akreditasi dalam borang honorarium adalah benar dan munasabah

  sebelum borang tersebut dimajukan ke Bahagian Kewangan.

  3.4 Dua Bayaran Elaun Pengerusi Untuk Satu Program

  Semakan baucar bayaran bagi program MQA/FA02079 mendapati

  kedua-dua APP bagi program tersebut telah dibayar Elaun

  Pengerusi. Surat lantikan sebagai pengerusi adalah untuk panel

  Ahmad Zahiruddin Yahya. Manakala di borang honorarium bagi

  panel Fauziah Zainal Abidin ada dinyatakan dilantik sebagai

  pengerusi. Maklumat terperinci seperti di Jadual 10:

  JADUAL 10: DUA BAYARAN ELAUN PENGERUSI UNTUK SATU PROGRAM

  Bil Kod Program Nama APP No Baucar Bayaran (RM)

  1 MQA/FA02079 Ahmad Zahiruddin Yahya 1044667 200

  Fauziah Zainal Abidin 1035810 200

  Sumber: Unit Audit Dalam

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 36

  3.4 Kadar Bayaran Laporan Lawatan Fasiliti Berbeza

  Semakan Audit fail program MQA/PA00186 Diploma in

  Physiotherapy, mendapati 2 kadar yang berbeza di gunakan untuk

  membayar APP bagi satu tugasan yang sama iaitu Lawatan Fasiliti.

  Bagaimanapun hanya 1 laporan lawatan fasiliti yang ditemui dalam

  fail program. Maklumat terperinci berkenaan bayaran tersebut seperti

  di bawah:

  JADUAL 11: KADAR BAYARAN LAPORAN LAWATAN FASILITI BERBEZA

  Bil No

  Baucar Nama APP Jenis Bayaran

  Kadar

  (RM)

  Status

  Laporan

  1 1047353 Siti Esah Bahari

  Lawatan 150

  Tiada Laporan

  Lawatan 100

  2 1047446 Maria Justine @ Stephany Laporan

  Lawatan 200 Ada

  Sumber: Unit Audit Dalam

  Syor Audit Dalam:Pengesahan oleh Pengarah Bahagian perlu

  diwujudkan bagi memastikan maklumat yang disahkan oleh Pegawai

  Akreditasi dalam borang honorarium adalah telus dan munasabah

  sebelum dimajukan ke Bahagian Kewangan.

  3.4 Bayaran Dibuat Sebelum Laporan Diterima

  Semakan Audit ke atas program A9335 mendapati bayaran bagi

  laporan lawatan dibuat sebelum laporan diterima. Program ini

  telah diberikan Lulus Bersyarat oleh Mesyuarat Jawatankuasa

  Akreditasi Bilangan 1 Tahun 2013. Maklumat terperinci berkenaan

  bayaran tersebut seperti di Jadual 12 dan Jadual 13 di bawah:

  JADUAL 12 : MAKLUMAT BAUCAR BAYARAN

  Kod Program Nama APP No. Baucar Tarikh Baucar Bayaran (RM)

  A9335 Masilla Bte

  Hamzah 1027652 22 Dis 2011* 1,150

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 37

  JADUAL 13 : MAKLUMAT BAYARAN BAUCAR BERNOMBOR 1027652

  Tujuan Bayaran Bayaran (RM) Catatan/Tarikh

  Laporan Pra Lawatan 350 19 Sept 2011

  Lawatan 200 27 & 28 Okt 2011

  Laporan Lawatan 450 31 Jul 2012*

  Elaun Perjalanan Lembah

  Kelang 150 Dua hala

  * Bayaran dibuat sebelum laporan diterima Sumber: Unit Audit Dalam

  Syor Audit Dalam:Pengesahan oleh Pengarah Bahagian perlu

  diwujudkan bagi memastikan maklumat yang disahkan oleh Pegawai

  Akreditasi dalam borang honorarium adalah telus dan munasabah

  sebelum dimajukan ke Bahagian Kewangan.

  3.4 Tiada Surat Tugasan

  Semakan terhadap program Bachelor of Information and Communication

  Technology (Honours) MQA/FA 1091 mendapati seorang APP tidak

  mempunyai surat tugasan. APP tersebut merupakan APP gantian.

  Bagaimanapun bayaran honorarium telah dibuat berdasarkan maklumat

  di baucar bayaran bernombor 109525. Maklumat terperinci seperti di

  Jadual 14 di bawah:

  Jadual 14 : Tiada Surat Tugasan APP

  Bil Kod Program Nama APP No. Baucar Amaun

  (RM)

  1 MQA/FA1091 Syukor Abd Razak 1039525 600.00

  Sumber: Unit Audit Dalam

  Syor Audit Dalam:Pengesahan oleh Pengarah Bahagian perlu

  diwujudkan bagi memastikan maklumat yang disahkan oleh Pegawai

  Akreditasi dalam borang honorarium adalah telus dan munasabah

  sebelum dimajukan ke Bahagian Kewangan.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 38

  5. RUMUSAN DAN SYOR AUDIT

  Pada keseluruhannya, didapati tiada polisi diwujudkan bagi bayaran honorarium

  dan memo MQA 05 Jld.18 bertarikh 27 Januari 2012 yang dikeluarkan tidak

  dapat mengatasi isu bayaran honorarium lewat kerana masalah yang sama

  berulang pada tahun 2013. Selain itu didapati prestasi bayaran honorarium dan

  kawalan dalamanadalah TIDAK MEMUASKAN berdasarkan perkara-perkara

  yang dibangkitkan di atas. Bagaimanapun, bagi memastikan perkara yang sama

  tidak berulang, adalah disyorkan PERTIMBANGAN diberi kepada perkara

  berikut:

  a) Merangka satu polisi atau menambah prosedur bayaran di dalam ISO

  mengikut tempoh yang ditetapkan bagi memastikan Arahan Perbendaharaan

  59(i) dipatuhi serta mengelak perbelanjaan tahun semasa terlebih atau

  terkurang rekod.

  b) Merangka satu polisi yang menyatakan pembayaran tidak boleh dibuat

  kepada APP yang tidak mengemukakan laporan.

  c) Merangka atau menetapkan kriteria laporan yang melayakkannya untuk

  dibayar.

  d) Meminda borang honorarium dengan menambah pengesahan oleh Pengarah

  Bahagian bagi memastikan kawalan dalaman sentiasa wujud sebelum

  dikemukakan kepada Bahagian Kewangan.

  e) Mewujudkan Senarai Semak bagi setiap program bagi memastikan

  pembayaran telah dibuat kepada APP.

  f) APP perlu diberi surat makluman tentang bayaran yang dibuat oleh MQA

  kepada mereka. Tanpa mengira bayaran tersebut dalam bentuk cek atau

  EFT.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 39

  AUDITAN PRESTASI BAYARAN HONORARIUM AHLI PANEL PENILAI

  MAKLUM BALAS AUDITI DAN ULASAN AUDIT DALAM TERHADAP PENEMUAN AUDIT

  4.1: TIADA POLISI BAYARAN HONORARIUM KEPADA APP

  Semakan Audit mendapati tiada polisi bagi bayaran honorarium kepada APP. Bagaimanapun bayaran APP ada dinyatakan dalam

  ISO namun tiada penetapan tempoh untuk membuat bayaran.

  Amalan di setiap bahagian dan juga setiap pegawai didapati berbeza. Ada yang memilih untuk membayar bayaran honorarium

  setelah menerima dan berpuas hati dengan laporan yang diberikan ada juga membayar setelah semua proses selesai iaitu

  sesuatu program sudah boleh dibawa ke Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi.

  Ulasan:

  Bahagian Kewangan telah mengadakan perbincangan dengan semua Bahagian Akreditasi pada 21 Februari 2014.

  Setelah mengambilkira pandangan Bahagian Akreditasi, adalah dipersetujui bayaran honorarium dibuat selewat-

  lewatnya 2 bulan selepas program dikemukakan ke Mesyuarat Jawatankuasa Akreditasi (MJA), (kecuali MJA bulan

  November dan Disember yang perlu dihantar pada tarikh yang ditetapkan). Ini bererti pelaksanaan adalah kembali

  seperti memo rujukan MQA 05 Jld.18(39) bertarikh 27 Januari 2012.

  Ulasan Audit Dalam: Pelaksanaan memo rujukan MQA 05 Jld.18(39) bertarikh 27 Januari 2012 telah membuktikan bahawa ia

  tidak dapat membantu menyelesaikan permasalahan bayaran honorarium lewat. Ini kerana perkara tersebut berulang pada

  tahun 2013. Oleh itu pihak Audit mencadangkan agar MQA mewujudkan polisi bayaran honorarium APP serta mewujudkan

  prosedur bayaran yang lebih jelas.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 40

  4.3 PERBELANJAAN TAHUN 2013 TERLEBIH REKOD

  Berdasarkan sampel Audit terdapat 27 baucar bayaran APP dibuat pada tahun berbeza dari tahun yang diakaunkan. Oleh itu

  perbelanjaan pada tahun 2013 terlebih rekod sebanyak RM22,825 manakala perbelanjaan bagi tahun 2012 terkurang sebanyak

  RM22,825.

  Ulasan:

  Bahagian Kewangan mengambil maklum teguran oleh pihak Audit. Seperti mana yang dimaklumi, setiap program yang

  dinilai untuk mendapatkan Perakuan Akreditasi mengambil tempoh selama 7 bulan manakala penilaian Akreditasi

  Sementara pula selama 3 bulan 3 minggu. Oleh yang demikian, kebarangkalian sesuatu penilaian program itu selesai

  dinilai melangkaui tahun adalah tinggi dan ini menyebabkan bayaran honorarium kepada APP dibayar pada tahun

  berikutnya.

  Sekiranya konsep akruan dalam prinsip perakaunan digunapakai, Bahagian Akreditasi perlu menyediakan maklumat

  berkenaan program yang telah memulakan proses penilaian tetapi belum selesai pada tahun tersebut supaya dapat

  diakaunkan oleh Bahagian Kewangan pada tahun semasa. Maklumat ini termasuklah senarai penilai yang telah

  mengemukakan laporan awal, menyertai lawatan, mengemukakan laporan lawatan berserta amaun yang perlu dibayar.

  Isu seperti terlepas pandang, pertukaran pegawai dan lain-lain perlu diatasi supaya maklumat yang akan direkod

  sebagai akruan adalah tepat dan dapat memberi gambaran sebenar perbelanjaan honorarium APP pada tahun

  berkenaan. Bayaran yang melangkau tahun seperti yang dinyatakan oleh pihak Audit telah mendapat kelulusan khas

  Ketua Pegawai Eksekutif.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 41

  BAYARAN HONORARIUM PADA TAHUN BERBEZA

  Bil Kod Program Nama APP Tarikh

  Laporan Diterima

  Tarikh Pembayaran

  Maklum Balas Auditi

  1 A10231 Shamsiah Mohamad 24-Mar-12 11-Jan-13 Bayaran dibuat sebelum MJA iaitu pada 30 Mei 2013.

  2 A10231 Ezani Yaakub 19-Jun-12 11-Jan-13

  16-Oct-12

  3 A10356 Elliza Hashim 18-Sep-12 19-Dec-13 Bayaran dibuat selepas MJA iaitu pada 24 September 2013. 08-Oct-12

  4 A10356 Ahmad Zamri Abdul Wahid

  08-Oct-12 19-Dec-13

  5 A10530 Azhar Abdul Jamil 18-Jun-12 27-May-13 Bayaran dibuat sebelum MJA iaitu pada 25 Julai 2013.

  6 A10530 Ruslan Abdul Rahim 02-Aug-12 27-May-13

  7 A9623 Abdul Razak Kamisan 02-Oct-12 26-Jul-13 Bayaran dibuat selepas tarikh MJA iaitu pada 25 April 2013. Sepatutnya bayaran PM Dr. Zaihidee Hj. Arshad dibayar pada tarikh yang sama dengan En. Abdul Razak Kamisan iaitu pada 26 Julai 2013, tetapi oleh kerana borang honorarium + tuntutan perjalanan beliau tidak lengkap maka kena KIV dulu dan borang tersebut lengkap pada 10 Oktober 2013.

  8 A9623 Mohd Zaihidee Hj. Arshad

  21-May-12 19-Dec-13

  11-Oct-12

  9 MQA/PA01341 Muhammad Jafni Jusof 29-Nov-11 04-Apr-13 Bayaran dibuat selepas tarikh MJA iaitu pada 28 Februari 2013. 05-Apr-12

  10 MQA/PA01341 Nadzri Mohd Sharif 25-May-12 11-Apr-13 Bayaran dibuat selepas tarikh MJA iaitu pada 28 Februari 2013

  11 MQA/PA02118 Zairul Anuar Md Dawam

  23-Aug-12 16-Dec-13 Bayaran dibuat selepas tarikh MJA iaitu pada 29 Ogos 2013.

  12 MQA/PA02705 Berhanundin Abdullah 18-Sep-12 20-May-13 Bayaran dibuat selepas tarikh MJA iaitu pada 25 April 2013.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 42

  Bil Kod Program Nama APP Tarikh

  Laporan Diterima

  Tarikh Pembayaran

  Maklum Balas Auditi

  13 A11266 Rosnani Ab. Hamid 06-Jun-12 01-Apr-13 APP mengemukakan laporan pada tahun 2012 dan pembayaran dilakukan pada tahun 2013 setelah selesai proses penilaian iaitu dengan mengambikira tahun program di bawa ke MJA iaitu pada tahun 2013.

  21-Sep-12

  14 A8427 Kalavathy M.Sriraman 14-Sep-11 23-Jul-13 Penilaian program melibatkan proses penilaian pertimbangan Akreditasi Penuh yang selesai dibawa ke MJA pada 24/01/2013 dan pembayaran dilakukan pada tahun 2013 setelah selesai proses penilaian iaitu dengan mengambikira tahun program di bawa ke MJA iaitu pada tahun 2013.

  15 A8427 Kamaria Kamaruddin 11-Nov-11 19-Jul-13

  03-Jan-12

  02-May-12

  16 A8828 Muhamad Hanafiah 12-Aug-12 18-Mar-13 APP mengemukakan laporan pada tahun 2012 dan pembayaran dilakukan pada tahun 2013 setelah selesai proses penilaian iaitu dengan mengambikira tahun program di bawa ke MJA iaitu pada tahun 2013.

  17 A8828 Abdul Rahim Dal 26-Jul-12 18-Mar-13

  18 A8828 Tuan [email protected] Ramlee Wan A. Kadir

  22-May-12 18-Mar-13

  19 A9349 Chang Ching Thon 02-Aug-12 11-Mar-13 APP mengemukakan laporan pada tahun 2012 dan pembayaran dilakukan pada tahun 2013 setelah selesai proses penilaian iaitu dengan mengambikira tahun program di bawa ke MJA iaitu pada tahun 2013.

  20 A9349 Hamidah Hassan 11-Aug-12 11-Mar-13

  21 A9810 Prof. Dr. Mohd Syafiq Abdullah

  22-Sep-12 16-Apr-13 APP mengemukakan laporan pada tahun 2012 dan 2013. Pembayaran dilakukan pada bulan April 2013 setelah selesai proses penilaian iaitu mengambikira tahun program di bawa ke MJS (Pertimbangan Akreditasi Penuh) pada Mac 2013. Program ini telah dibawa ke MJA pada 27 Jun 2013. Ini selaras dengan ketetapan memo MQA 05 Jld 18(39) bertarikh 27 Jan 2012 iaitu bayaran honorarium dibuat selewat-lewatnya 2 bulan selepas dibentangkan dalam MJA.

  22 A9810 Siti Halimah Bux @ Jasmin Shaikh Rahman

  Bux

  24-Jul-12 16-Apr-13

  22-Sep-12

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 43

  Bil Kod Program Nama APP Tarikh

  Laporan Diterima

  Tarikh Pembayaran

  Maklum Balas Auditi

  23 MQA/FA01881 Azizah Endut 12-Dec-12 17-Dec-13 APP mengemukakan laporan pada tahun 2012 dan 2013. Pembayaran dilakukan pada bulan Disember 2013 setelah selesai proses penilaian iaitu mengambikira tahun program di bawa ke MJA pada 26 November 2013. Ini selaras dengan ketetapan memo MQA 05 Jld 18(39) bertarikh bertarikh 27 Jan 2012 iaitu bayaran honorarium dibuat selewat-lewatnya 2 bulan selepas dibentangkan dalam MJA.

  24 MQA/PA00985 Mohamed Nadzri Mohd Yusoff

  21-Mar-12 18-Dec-13 APP mengemukakan laporan pada tahun 2012 dan pembayaran dilakukan pada tahun 2013 setelah selesai proses penilaian iaitu dengan mengambikira tahun program di bawa ke MJA iaitu pada tahun 2013.

  25 MQA/PA01444 Shakinaz Desa 16-Feb-12 10-Dec-13 APP mengemukakan laporan pada tahun 2012 dan pembayaran dilakukan pada tahun 2013 setelah selesai proses penilaian iaitu dengan mengambikira tahun program di bawa ke MJA iaitu pada tahun 2013.

  26 MQA/FA02079 Ahmad Zahiruddin Yahya

  15/6/2012 17-Oct-13 Tarikh 15/6/2012 yang dinyatakan oleh pihak Audit adalah tarikh laporan awal yang dikemukakan oleh APP. Tarikh terima laporan akhir adalah pada 26/10/2012. Oleh itu bayaran dibuat pada 17-10-2013 setelah mendapat laporan akhir daripada APP. Bayaran dibuat bersekali dengan laporan awal dan laporan akhir APP.

  27 MQA/PA02745 Shahimi Mohtar 30/10/2012 12-Dec-13 Atas kesibukan tugas, pegawai terlepas pandang untuk membuat bayaran kepada APP pada tahun berkenaan. Namun begitu program ini termasuk dalam task force bayaran APP dan atas Persetujuan CEO bayaran dibuat kepada APP pada tahun berikutnya.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 44

  Ulasan Audit Dalam: Proses bayaran honorarium APP adalah salah satu proses kecil dalam proses penilaian akreditasi

  program. Bagaimanapun, tanggungjawab APP telah selesai sebaik sahaja laporan dihantar dan MQA berpuas hati dengan laporan

  tersebut. Oleh itu bayaran perlu dibuat dalam tempoh waktu yang munasabah. Pada pandangan pihak Audit, tempoh yang

  munasabah itu ialah selewat-lewatnya 1 bulan dari tarikh pengesahan MQA berpuas hati dengan laporan yang diterima. Rekod

  perbelanjaan tahunan akan lebih tepat. Pembayaran APP tidak patut ditunda kerana terdapat penangguhan dalam proses

  penilaian akreditasi program.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 45

  4.4 KAWALAN DALAMAN

  4.4.1 Laporan APP Tiada Dalam Fail Program

  JADUAL 7: SENARAI LAPORAN TIADA DALAM FAIL PROGRAM

  Bil

  No

  Baucar

  Bayaran

  No.

  Program Nama APP

  Jenis Laporan

  Yang Tiada

  Dalam Fail

  Bayaran

  (RM) Maklum Balas Auditi Ulasan Audit Dalam

  1 1047350 A10356 Ahmad

  Zamri

  Abdul

  Wahid

  Laporan Akhir 450 Laporan akhir En. Ahmad Zamri Abdul

  Wahid ada disertakan di dalam fail tetapi

  tidak dibulatkan sebagai no. kandungan

  minit.

  Telah diminit semula.

  Pegawai bertanggungjawab

  untuk memastikan semua

  dokumen berkaitan telah

  direkod dengan betul, kemas

  dan teratur.

  2 1040502 A8157 Azhar

  Abdul Jamil

  Laporan

  Pertimbangan

  500 Baucar ini merupakan bayaran selepas

  pertimbangan dan bukannya bayaran untuk

  laporan awal atau akhir yang dibuat

  pembayaran pada 05.06.2013 dengan

  jumlah RM575. Laporan akhir selepas

  lawatan diterima pada 05.04.2013. Laporan

  tersebut telah dimasukkan ke dalam fail dan

  diminitkan semula.

  Pegawai bertanggungjawab

  untuk memastikan semua

  dokumen berkaitan telah

  direkod dengan betul, kemas

  dan teratur.

  3 1048133 A8841 Khairul

  Azam

  Bahari

  Laporan Awal

  & Akhir

  800 Semua laporan awal dan laporan akhir En.

  Khairul Azam Bahari ada di dalam fail dan

  diminitkan.

  Laporan awal bertarikh 06 Ogos 2013 dan

  dimasukkan dalam fail pada 21 Ogos 2013.

  Laporan akhir bertarikh 22 Ogos 2013 dan

  dimasukkan dalam fail pada 27 Ogos 2013.

  Ulasan Diterima

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 46

  Bil

  No

  Baucar

  Bayaran

  No.

  Program Nama APP

  Jenis Laporan

  Yang Tiada

  Dalam Fail

  Bayaran

  (RM) Maklum Balas Auditi Ulasan Audit Dalam

  4 1027651 A9335 Muhamad

  Sham

  Shahkat Ali

  Laporan Akhir 450 Laporan akhir Dr. Muhamad Sham Shahkat

  Ali bertarikh 28 Oktober 2011 tidak

  dimasukkan dalam fail.

  Laporan tersebut telah dimasukkan ke

  dalam fail dan diminitkan semula.

  Pegawai bertanggungjawab

  untuk memastikan semua

  dokumen berkaitan telah

  direkod dengan betul, kemas

  dan teratur.

  5 1041551 MQA/PA

  02972

  Aslina

  Ahmad

  Laporan Awal 500 Laporan awal dari Puan Aslina ada diterima.

  Tetapi tidak dimasukkan oleh Pegawai ke

  dalam fail. Laporan APP tersebut telah

  dimasukkan ke dalam fail dan diminit

  semula.

  Pegawai bertanggungjawab

  untuk memastikan semua

  dokumen berkaitan telah

  direkod dengan betul, kemas

  dan teratur.

  6 1043873 MQA/PA

  03104

  Faisal

  Ahmad

  Shah

  Laporan Awal 500 Laporan Dr. Faizal Ahmad Shah ada dalam

  fail tetapi tidak diminitkan. Telah diminit

  semula.

  Pegawai bertanggungjawab

  untuk memastikan semua

  dokumen berkaitan telah

  direkod dengan betul, kemas

  dan teratur.

  7 1046936 MQA/PA

  03179

  Azhar

  Abdul Jamil

  Laporan Awal 400 Laporan Dr. Azhar Abdul Jamil tidak

  dimasukkan ke dalam fail. Laporan tersebut

  telah dimasukkan ke dalam fail dan

  diminitkan semula.

  Pegawai bertanggungjawab

  untuk memastikan semua

  dokumen berkaitan telah

  direkod dengan betul, kemas

  dan teratur.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 47

  Bil

  No

  Baucar

  Bayaran

  No.

  Program Nama APP

  Jenis Laporan

  Yang Tiada

  Dalam Fail

  Bayaran

  (RM) Maklum Balas Auditi Ulasan Audit Dalam

  8 1047278 MQA/PA

  03739

  Latifah

  Abdul Majid

  Laporan Awal 650 Laporan Dr. Latifah Abdul Majid diterima

  pada 19 Jun 2013 ada, cuma tidak

  dimasukkan dalam fail.

  Laporan penyelarasan pada 11 Julai 2013

  dan laporan maklum balas Dr. Faizal Ahmad

  Shah juga ada, cuma tidak dimasukkan

  dalam fail.

  Kedua-dua laporan APP tersebut telah

  dimasukkan ke dalam fail dan diminit

  semula.

  Pegawai bertanggungjawab

  untuk memastikan semua

  dokumen berkaitan telah

  direkod dengan betul, kemas

  dan teratur.

  9 1046953 MQA/PA

  03739

  Faisal

  Ahmad

  Shah

  Laporan

  Penyelarasan

  & Laporan

  Tambahan

  200

  10 1036098 A10568 Faudziah

  Zainal

  Abidin

  Laporan Awal 400 Laporan awal daripada Prof. Madya Dr.

  Faudziah Zainal Abidin diterima pada

  6/1/2012 telah tersalah dimasukkan ke fail

  program A 10567. Ini kerana program A

  10567 (BBA (Hons.) International Business

  secara kerjasama Kolej Universiti Teknologi

  Antarabangsa Twintech & A 10568 (BBA

  (Hons.) Finance secara kerjasama Kolej

  Universiti Teknologi Antarabangsa

  Twintech adalah program daripada PPT

  yang sama (Kolej IBS Miri) dan lawatan juga

  pada tarikh yang sama. Maka terjadi sedikit

  kekeliruan pada kedua-kedua program

  tersebut.

  Tindakan pembetulan telah diambil.

  Ulasan Diterima

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 48

  Bil

  No

  Baucar

  Bayaran

  No.

  Program Nama APP

  Jenis Laporan

  Yang Tiada

  Dalam Fail

  Bayaran

  (RM) Maklum Balas Auditi Ulasan Audit Dalam

  11 1039002 A10698 Zaharudin

  Saaya

  Laporan Awal 450 Laporan Akhir ada di dalam fail program

  iaitu minit ke 24 (Laporan lawatan En.

  Zaharuddin) dan minit ke 27 (Laporan

  penyelarasan / akhir Prof. Madya Abdul

  Rahim Awang)

  UAD tidak menemui Laporan

  Awal

  12 1042013 A8427 Kalavathy

  M.Sriraman

  Laporan

  Lawatan

  450 Berdasarkan semakan dengan pegawai iaitu

  En Idris Ahmad, laporan akhir adalah

  laporan yang telah diselaraskan oleh Pn

  Kamaria dan Pn Kalavathy berdasarkan

  input semasa lawatan. Laporan ini

  dikeluarkan oleh Pn Kamaria sebagai

  Pengerusi untuk program ini.

  Penambahbaikan akan dilakukan dlm fail

  dan minit untuk menjelaskan tentang

  perkara ini.

  Pegawai bertanggungjawab

  untuk memastikan jika

  laporan akhir yang dihantar

  oleh APP adalah laporan

  bersama, nama kedua-dua

  APP perlu dimasukkan di

  dalam laporan.

  13 1042248 MQA/FA

  2408

  Rizalman

  Mamat

  Laporan Awal 200 APP hanya mengemukakan laporan awal.

  Diterima pada 9/12/2012 cuma tiada

  salinan di dalam fail program. Laporan

  tersebut telah dimasukkan dalam fail

  program.

  Pegawai bertanggungjawab

  untuk memastikan semua

  dokumen berkaitan telah

  direkod dengan betul, kemas

  dan teratur.

  14 1099523 MQA/FA

  1091

  Mazani

  Manaf

  Laporan Akhir 600 Laporan telah diterima pada 2 Mac 2013

  (Dr.Mazani) dan 7 Mac 2013 (Dr.Shukor).

  Namun salinan tersebut tiada dalam fail

  program. Fail tersebut telah dikemaskini

  dengan memasukkan laporan yang

  tertinggal tersebut.

  Pegawai bertanggungjawab

  untuk memastikan semua

  dokumen berkaitan telah

  direkod dengan betul, kemas

  dan teratur.

  15 1039525 MQA/FA

  1091

  Syukor Abd

  Razak

  Laporan Akhir 600

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 49

  Ulasan Audit Dalam: Bahagian Akreditasi perlu memastikan bahawa semua laporan APP disimpan di dalam fail program

  dengan kemas dan teratur. Laporan APP di dalam fail program adalah bukti pembayaran honorarium. Selain itu laporan APP juga

  adalah asas kepada keputusan penilaian akreditasi program dan bukti penilaian telah dilaksanakan.

  4.4.2 Bayaran Elaun Lawatan dan Tuntutan Perjalanan Dibuat Tetapi Tiada Laporan Disediakan

  JADUAL 9:

  BAYARAN LAWATAN DAN TUNTUTAN PERJALANAN TETAPI TIADA LAPORAN DIKELUARKAN

  Bil No.

  Baucar Bayaran

  Honorarium

  Tuntutan Perjalanan

  (RM)

  Kod Program

  Nama APP Maklum Balas Auditi

  1 1047453 RM200.00 439.20 MQA/PA0186 Tuan [email protected] Ramlee b. Wan

  Kadir

  Elaun lawatan dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan di Borang Tuntutan Honorarium APP iaitu RM 150

  2 1038745 RM200.00 150.00 A11266 Mohd Yusoff Adon APP hadir pada hari lawatan dan bersama-sama dengan Panel Pengerusi untuk menjalankan proses penilaian. APP juga memberikan dapatan kepada panel pengerusi semasa lawatan untuk dimasukkan ke dalam laporan lawatan. Justeru, APP adalah layak diberikan bayaran lawatan dan tuntutan perjalanan.

  3 1042248 RM200.00 1,028.20 MQA/FA2408 Rizalman Mamat APP hanya mengemukakan laporan awal. Tiada laporan selepas lawatan. Pembayaran dibuat memandangkan APP berkenaan

  telah meluangkan masa, tenaga dan wang untuk

  hadir semasa lawatan dan menyumbang kepakaran

  di dalam penilaian berkenaan.

  Ulasan Audit Dalam: Pembayaran honorarium adalah bagi penilaian yang diberikan oleh APP secara formal iaitu secara

  bertulis sebagai asas bagi MQA membuat keputusan. Laporan adalah bukti penilaian.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 50

  4.4.3 Kriteria Laporan APP Bagi Tujuan Bayaran Honorarium

  JADUAL 10 : APP YANG MEMBERIKAN PERNYATAAN RINGKAS BAGI TUJUAN LAPORAN TAMBAHAN

  Bil No.

  Baucar Kod Program Nama APP Tujuan Bayaran Jumlah Maklum Balas Auditi

  1 1046342 MQA/PA03164 Abu Bakar Salleh

  Laporan Penilaian Individu

  650 APP telah diberikan bayaran terhadap

  laporan maklum balas walaupun hanya

  dengan pernyataan ringkas. Ini kerana

  ia adalah merupakan pengesahan APP

  terhadap maklum balas PPT yang telah

  mematuhi ke semua syarat-syarat yang

  telah ditetapkan. Sehubungan itu, APP

  hanyalah cukup memberikan

  pernyataan bahawa PPT telah

  mematuhi syarat-syarat yang telah

  ditetapkan.

  Penyelaras Laporan 100

  Laporan Maklum Balas (Pernyataan Ringkas)

  100

  Jumlah 850

  Ulasan Audit Dalam: APP dibayar untuk laporan penilaian yang dikeluarkan. Penilaian APP perlu dalam bentuk laporan

  kerana ia asas dalam membuat keputusan oleh MQA. Laporan adalah bukti penilaian.

  Maklum Balas Exit Conference: Mesyuarat mencadangkan agar pegawai MQA dilantik untuk membuat penilaian bagi

  mengatasi masalah APP yang kurang memberi komitmen dalam penyediaan laporan.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 51

  4.4.4 Dua Bayaran Elaun Pengerusi Untuk Satu Program

  JADUAL 12: DUA BAYARAN ELAUN PENGERUSI UNTUK SATU PROGRAM

  Bil Kod Program Nama APP No Baucar Bayaran

  (RM) Maklum Balas Auditi

  1 MQA/FA02079 Ahmad Zahiruddin Yahya 1044667 200 Semasa lawatan dijalankan Dr. Fauziah telah

  dilantik sebagai Pengerusi dan terdapat catatan

  Pengerusi pada borang pembayaran

  honorarium. Namun begitu, terdapat kesilapan

  apabila surat lantikan Pengerusi dikeluarkan

  atas nama Dr. Ahmad Zahiruddin.

  Fauziah Zainal Abidin 1035810 200

  Ulasan Audit Dalam: Para 9.7.1,Peraturan Kewangan MQA menetapkan sekiranya kehilangan adalah kerana pembayaran

  lebih atau pembayaran tanpa kuasa, Pengarah Bahagian/Ketua Unit yang terlibat perlu mengemukakan laporan berkaitan

  kepada Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan). Pengarah Bahagian/Ketua Unit bertanggungjawab memastikan

  bayaran balik hendaklah didapatkan semula sama ada secara sekali gus atau secara ansuran.

  Maklum Balas Exit Conference: Bahagian Akreditasi Sains Sosial akan mengutip semula jumlah yang tersilap bayar

  daripada APP berkenaan dalam tempoh 6 bulan.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 52

  4.4.5 Kadar Bayaran Laporan Lawatan Fasiliti Berbeza

  JADUAL 13: KADAR BAYARAN LAPORAN LAWATAN FASILITI BERBEZA

  Bil No

  Baucar Nama APP

  Jenis

  Bayaran

  Kadar

  (RM)

  Status

  Laporan Maklum Balas Auditi

  1 1047353 Siti Esah Bahari

  Lawatan 150

  Tiada

  Elaun lawatan dibayar mengikut kadar yang

  telah ditetapkan di Borang Tuntutan

  Honorarium APP iaitu RM 150.

  Kadar RM 100 dibayar kerana mengambil

  kira input/ dapatan semasa lawatan oleh Pn.

  Siti Esah yang telah diberikan kepada

  pegawai dan Dr. Maria.

  Lawatan tidak dihadiri oleh Dr. Maria kerana

  kekangan di saat akhir namun RM200

  dibayar kerana laporan diselaraskan oleh Dr.

  Maria hasil semakan dokumen dan input yang

  diberikan oleh Pn. Siti Esahkerana Pn Siti

  Esah tidak dapat mengeluarkan laporan

  dalam tempoh yang diperlukan.

  Laporan

  Lawatan 100

  2 1047446 Maria Justine @

  Stephany

  Laporan

  Lawatan 200 Ada

  Ulasan Audit Dalam: Laporan adalah bagi penilaian fasiliti. Oleh itu, laporan perlu disediakan oleh APP yang mengikuti

  lawatan.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 53

  4.4.6 Bayaran Dibuat Sebelum Laporan Diterima

  JADUAL 14 : MAKLUMAT BAUCAR BAYARAN

  Kod Program Nama APP No. Baucar Tarikh

  Baucar

  Bayaran

  (RM) Maklum Balas Auditi

  A9335 Masilla Bte

  Hamzah

  1027652 22 Dis 2011* 1,150 Sebenarnya bayaran dibuat selepas laporan

  akhir yang diterima pada 28 Oktober 2011

  (hari kedua lawatan) secara serahan

  tangan cuma laporan itu tidak dimasukkan

  ke dalam fail.

  Laporan tersebut telah dimasukkan ke

  dalam fail dan diminitkan semula.

  JADUAL 15 : MAKLUMAT BAYARAN BAUCAR BERNOMBOR 1027652

  Tujuan Bayaran Bayaran (RM) Catatan/Tarikh

  Laporan Pra Lawatan 350 19 Sept 2011

  Lawatan 200 27 & 28 Okt 2011

  Laporan Lawatan 450 31 Jul 2012*

  Elaun Perjalanan Lembah

  Kelang 150 Dua hala

  * Bayaran dibuat sebelum laporan diterima

  Ulasan Audit Dalam: Pegawai bertanggungjawab perlu memastikan semua laporan yang telah diserahkan telah

  direkodkan dan difailkan dengan kemas dan teratur.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 54

  4.4.7 Tiada Surat Tugasan

  Jadual 16 : Tiada Surat Tugasan APP

  Bil Kod Program Nama APP No. Baucar Amaun

  (RM) Maklum Balas Auditi

  1 MQA/FA1091 Syukor Abd

  Razak

  1039525 600.00 Tiada surat tugasan dikeluarkan bagi APP berkenaan

  kerana beliau menggantikan APP asal.

  Surat perlepasan APP bagi program ini telah dikeluarkan

  dan pembayaran dibuat berdasarkan kepada surat

  perlepasan tersebut.

  Bagaimanapun, boleh rujuk fail program A 9489

  (program sama tapi mod pengendalian berbeza) untuk

  surat tugasan APP.

  Ulasan Audit Dalam: Surat tugasan adalah arahan rasmi daripada MQA kepada APP bagi menjalankan tugas

  penilaian bagi program MQA/FA101.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 55

  1.0 LATAR BELAKANG

  Pengauditan ini dilaksanakan dengan persetujuan Jawatankuasa Audit dan

  Pengurusan Tertinggi MQA di dalam Mesyuarat Jawatankuasa Audit Bil 1 Tahun

  2014. Pengurusan aset alih MQA didapati kurang memuaskan seperti yang telah

  dilaporkan oleh Jabatan Audit Negara dalam Laporan Pengauditan Pengurusan

  Kewangan Tahun 2012.

  Pengurusan Aset Alih di MQA adalah berpandukan kepada Arahan Pentadbiran Bil

  1 Tahun 2013 Tatacara Pengurusan Aset Alih MQA (TPAM) yang berkuat kuasa

  bermula dari 1 Januari 2013. Bagaimanapun sebelum 1 Januari 2013, peraturan

  yang diguna pakai adalah Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan menerusi

  Pekeliling Perbendaharaan Bil 5 Tahun 2007 yang dikeluarkan oleh Kementerian

  Kewangan. TPAM dirangka berdasarkan pekeliling tersebut namun terdapat

  perbezaan pada kuasa melulus bagi disesuaikan dengan taraf MQA sebagai sebuah

  Badan Berkanun.

  Sehingga 31 Mac 2014, jumlah aset alih MQA ialah 81 dengan nilai sejumlah

  RM2,908,945.52 dan jumlah inventori adalah 4,245 berjumlah RM2,934,474.79.

  Nilai pelupusan aset adalah berjumlah RM460,535.40.

  Sistem Pemantauan Pengurusan Aset (SPPA) adalah aplikasi yang dibangunkan

  oleh Kementerian Kewangan dengan tujuan kawalan dan pemantauan aset bagi

  semua kementerian dan jabatan di Malaysia. Sistem ini dibangunkan mengikut

  kaedah kawalan pengurusan aset dan stor yang dikeluarkan oleh Perbendaharaan

  Malaysia menerusi Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2007 iaitu Tatacara

  Pengurusan Aset Alih Kerajaan dan Pekeliling Perbendaharaan Bil. 5 Tahun 2009

  (Tatacara Pengurusan Stor). MQA telah menggunakan Sistem Pemantauan

  Pengurusan Aset (SPPA) ini sejak tahun 2010.

  Pengauditan Prestasi Terhadap Pengurusan Aset Alih MQA

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 56

  2.0 OBJEKTIF PENGAUDITAN

  Objektif pengauditan ini adalah seperti berikut:

  i. Menentukan sama ada semua aset MQA telah didaftarkan;

  ii. Memastikan semua rekod aset adalah kemas kini dan teratur;

  iii. Memastikan semua aset yang direkodkan dapat dikesan dan dikenal pasti;

  dan

  iv. Memastikan MQA mematuhi Pekeliling Kerajaan yang telah ditetapkan dan

  diterima pakai.

  3.0 SKOP DAN KAEDAH PENGAUDITAN

  Skop pengauditan adalah tertumpu kepada perolehan aset MQA bagi tahun 2013,

  2012 dan 2011. Selain itu, Unit Audit Dalam juga akan membuat semakan

  terhadap aset yang diperoleh semasa LAN bermula dari tahun 1997 hingga 2004.

  Kaedah yang akan digunakan adalah semakan dokumen dan rekod seperti baucar

  bayaran, rekod aset alih seperti KEW.PA-2, KEW.PA-3, KEW.PA-4, KEW.PA-5

  KEW.PA-7 dan beberapa rekod lain. Unit Audit Dalam juga akan menjalankan

  pemeriksaan fizikal dan temu bual di Bahagian Pentadbiran dan Bahagian

  Teknologi Maklumat dalam pengauditan ini.

  4.0 PENEMUAN AUDIT

  Semakan terhadap Pengurusan Aset Alih MQA mendapati perkara berikut:

  4.1 Aset Tidak Mempunyai Label/No Pendaftaran

  Pihak Audit telah menjalankan pemeriksaan fizikal pada 28 April 2014 dan

  30 April 2014 di ruang pejabat MQA dan mendapati aset seperti yang

  ditunjukkan di gambar di bawah tidak ditandakan dengan Label/No.

  Pendaftaran seperti yang sepatutnya:

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 57

  GAMBAR 1

  Nama Peralatan/Aset: HP Scan Jet Automatic Document Feeder Lokasi: Bilik Utiliti BTM Tingkat 14 Tarikh dan Masa: 28 April 2014 jam 11.40 pagi

  GAMBAR 2 Nama Peralatan/Aset: Dry Box Lokasi: Bilik Stor UHEAA Tarikh dan Masa: 30 April 2014 jam 1.00 petang

  GAMBAR 3 GAMBAR 4

  Nama Peralatan/Aset: Printronix Lokasi: Bilik Stor BTM Tingkat 8

  Tarikh dan Masa: 30 April 2014 jam 10.35 pagi

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 58

  GAMBAR 5 Nama Inventori: Papan Kenyataan Lokasi: UHEAA Tarikh dan Masa: 30 April 2014 jam 1.00 petang

  Semakan Audit juga mendapat 7 daripada 20 sampel aset alih yang telah

  didaftarkan tidak dilabel seperti yang yang ditetapkan oleh peraturan seperti di

  Jadual 1:

  Jadual 1 :

  Sampel Aset Alih Yang Telah Didaftarkan Tetapi Tidak Dilabel

  Bil. Butiran Aset No. Pendaftaran Penempatan

  1 Printer HP Laserjet 5200dtn MQA/BTM/H/11/39 Ruang Kerja BKRJK

  2 Mesin Perincih Tingkat 6A MQA/BP/H/12/9 Ruang Kerja 6A

  3 Aten KVM 8-port switch with

  LCD MQA/BTM/H/11/72 Bilik Server

  4 KVM Switch - ATEN KL1508AIM MQA/BTM/H/13/3 Bilik Server

  5 Mesin Perincih Intimus 120CC3 -

  Tingkat 14B MQA/BP/H/13/7 Bilik Fail Pentadbiran

  6 Camera Canon DSLR EOS 6D Kit-

  UHEAA MQA/BP/H/13/15 Ruang Kerja UHEAA

  7 33U Floor Standing Server Rack MQA/BTM/H/11/7 Bilik Server

  8 Dahle Paper Shredder Model 20422

  MQA/BP/H/00/4 Bilik Fotostat Tingkat 14B

  9 Apple iBook G4 MQA/BTM/H/04/9 Stor Peralatan BTM

  Sumber: Sistem Pemantauan Pengurusan Aset

  Pemeriksaan fizikal juga mendapati kesemua 5 standing rack di dalam bilik server

  tidak berlabel.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 59

  Maklum Balas:

  Bahagian

  Pentadbiran

  GAMBAR 2

  BP dimaklumkan bahawa dry box tersebut telah dibeli oleh

  Unit Hal Ehwal Awam dan Antarabangsa (UHEAA) dan BP

  tidak dimaklumkan mengenai hal tersebut. BP akan

  melaksanakan pendaftaran aset ini setelah memperoleh

  maklumat perolehan. Jika tidak, BP akan mendaftar

  berdasarkan fizikal aset.

  GAMBAR 5

  BP akan mendaftarkan aset tersebut.

  Jadual 1

  BP telah melabel aset tersebut. Bukti adalah seperti di

  Lampiran 1.

  Bahagian Teknologi

  Maklumat

  Aset alih milik BTM seperti di JADUAL 1 telah dilabel.

  GAMBAR 3 & GAMBAR 4

  Aset jenis printer Printronix tidak digunakan lagi oleh Bahagian

  Kewangan setelah MQA menggunakan Staf Portal untuk

  mencetak salinan penyata gaji. Cadangan untuk pelupusan pada

  tahun 2014.

  Kesemua standing rack dalam bilik server juga akan dilabel.

  4.1.1 Aset Dan Inventori Yang Dibawa Dari Pejabat Lama

  Pihak Audit telah menjalankan pemeriksaan di pejabat Ketua Pegawai

  Eksekutif (KPE) pada 30 April 2014 dan mendapati wujud aset dan

  inventori yang dibawa dari pejabat Bahagian Jaminan Kualiti (BJK) dari

  Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) yang telah bergabung dengan

  Lembaga Akreditasi Negara pada tahun 2007. Aset dan inventori adalah

  seperti yang ditunjukkan di gambar berikut:

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 60

  GAMBAR 6

  GAMBAR 7 Nama Aset: Microwave dan Peti Sejuk

  Lokasi: Pejabat KPE Tarikh dan Masa:

  30 April 2014 jam 12.40 tengahari

  Nama Inventori: Almari Baju Lokasi: Pejabat KPE

  Tarikh dan Masa: 30 April 2014 jam 12.40 tengahari

  GAMBAR 8

  GAMBAR 9 Nama Inventori: Kerusi Kayu

  Lokasi: Pejabat KPE Tarikh dan Masa:

  30 April 2014 jam 12.50 tengahari

  Nama Aset: Kabinet Lokasi: Pejabat KPE

  Tarikh dan Masa: 30 April 2014 jam 12.50 tengahari

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 61

  GAMBAR 10

  GAMBAR 11 Nama Inventori: Kabinet

  Lokasi: Pejabat KPE Tarikh dan Masa:

  30 April 2014 jam 12.50 tengahari

  Nama Inventori: Kerusi Tetamu Lokasi: Pengarah Bahagian Standard Tingkat

  7 Tarikh dan Masa:

  28 April 2014 jam 11.20 tengahari

  Maklum Balas:

  Bahagian

  Pentadbiran

  BP ambil maklum dan akan mendaftarkan serta melabel bagi

  aset pada gambar 6,7, 10 dan 11. BP dimaklumkan bahawa

  aset kerusi kayu jati dan meja jati pada gambar 8 dan 9 adalah

  milik persendirian PK(KPE) dan bukan aset sumbangan kepada

  MQA.

  4.1.2 Pembelian Aset Dan inventori Tidak Melalui Bahagian Pentadbiran

  Pihak Audit telah menjalankan pemeriksaan dan mendapati aset dan

  inventori yang disimpan di ruang seperti di gambar berikut tidak

  dilabelkan seperti sepatutnya:

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 62

  GAMBAR 12

  GAMBAR 13 Nama Peralatan/Aset: Back Drop

  Lokasi: Bilik Stor UHEAA Tarikh dan Masa: 30 April 2014 jam 1.00pm

  Nama Peralatan/Aset: Back Drop Lokasi: Bilik Stor Tingkat 12

  Tarikh dan Masa: 28 April 2014 jam 11.00 pagi

  Pihak Audit dimaklumkan inventori tersebut adalah milik Unit Hal Ehwal Awam dan

  Antarabangsa (UHEAA) dan digunakan bagi tujuan promosi di luar MQA. Pihak Audit

  juga dimaklumkan bahawa UHEAA adalah pusat kos serta boleh membeli secara terus

  bahan-bahan promosi, alatulis, kelengkapan pejabat dan lain-lain.

  Pihak Audit berpendapat back drop adalah inventori yang boleh dialih dan

  sebarang pembelian berupa harta atau inventori boleh alih hendaklah

  didaftarkan oleh Bahagian Pentadbiran.

  Maklum Balas:

  Bahagian

  Pentadbiran

  BP akan mendaftarkan back drop selepas mendapatkan dokumen

  perolehan daripada UHEAA untuk tujuan pendaftaran.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 63

  4.1.3 Aset Dan Inventori Yang Masih Mempunyai Nombor Pendaftaran

  Agensi Luar

  Pihak Audit telah menjalankan pemeriksaan di Pejabat Unit Hal Ehwal

  Awam dan Antarabangsa dan mendapati jam dinding masih mempunyai

  nombor pendaftaran dari agensi Kerajaan yang lama seperti berikut:

  GAMBAR 14

  GAMBAR 15

  Nama Inventori: Jam Dinding Lokasi: UHEAA

  Tarikh dan Masa: 30 April 2014 jam 1.00 petang

  Pihak Audit berpendapat Bahagian Pentadbiran dan Bahagian

  Teknologi Maklumat (BTM) perlu mengenal pasti aset-aset seperti

  yang ditunjukkan di gambarajah di atas dan melabelkannya

  mengikut peraturan ditetapkan. Pihak berkenaan perlu

  mendapatkan baucer bayaran dan invois sebagai sumber sejarah

  untuk merekodkan maklumat tersebut di dalam Kad KEW.PA.

  Bagi aset dan inventori yang terdapat di Pejabat KPE, pihak Audit

  berpendapat ia perlu dilabelkan sebagai Aset Sumbangan jika

  terdapat bukti ianya aset dari pejabat BJK yang lama.

  Maklum Balas:

  Bahagian Pentadbiran BP akan mendaftarkan semula aset tersebut dengan nombor

  siri pendaftaran MQA.

 • Unit Audit Dalam Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)

  LaporanTahunan UAD 2015 64

  4.2 Kaedah Pelabelan Yang Tidak Seragam

  Semakan Audit mendapati kaedah pelabelan yang digunakan oleh Bahagian

  Pentadbiran adalah tidak seragam. Terdapat inventori yang dibeli pada

  tahun 2008 hanya ditulis dengan pemadam cecair seperti yang ditunjukkan