arahan pentadbiran bilangan 12/2008 format memo dan surat format... · pdf file mengenai...

Click here to load reader

Post on 15-Jan-2020

41 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Rujukan Kami : MQA 07/02(13)

  Tarikh : 15 Oktober 2008

  ARAHAN PENTADBIRAN BILANGAN 12/2008

  FORMAT MEMO DAN SURAT RASMI DI AGENSI KELAYAKAN

  MALAYSIA

  Semua Pengarah Bahagian, Semua Ketua Unit, Semua Warga MQA,

  1.0 TUJUAN

  1.1 Tujuan arahan pentadbiran ini ialah untuk memaklumkan mengenai format memo dan surat rasmi yang perlu

  digunakan di Agensi Kelayakan Malaysia (MQA).

  2.0 LATAR BELAKANG

  2.1 Pekeliling Perkhidmatan Bil. 5 Tahun 2007 Panduan

  Pengurusan Pejabat, Bahagian 6 yang menjelaskan

  tatacara urusan surat - menyurat kerajaan. 3.0 FORMAT MEMO DAN SURAT RASMI

  3.1 MEMO

  3.1.1 Pengelasan Warna

 • a) Merah Jambu – Memo yang ditandatangani oleh

  Ketua Pegawai Eksekutif;

  b) Kuning – Memo yang dikeluarkan oleh Bahagian

  Jaminan Kualiti;

  c) Biru Muda – Memo yang dikeluarkan oleh

  Bahagian Pengurusan; dan

  d) Peach – Memo yang dikeluarkan oleh Unit –Unit

  di Pejabat Ketua Pegawai Eksekutif

  3.1.2 Format

  a) Font – Arial saiz 12

  b) Perenggan – single spacing

  c) Penggunaan bahasa English hendaklah

  menggunakan tulisan condong (font style Italic).

  3.1.3 Penyediaan memo hendaklah mengandungi elemen

  – elemen berikut :-

  (a) logo MQA dan perkataan MEMO;

  (b) gelaran jawatan penerima;

  (c) gelaran jawatan pengirim;

  (d) gelaran jawatan salinan kepada (jika perlu);

  (e) nombor rujukan fail;

  (f) tarikh memo;

  (g) tajuk memo;

  (h) penomboran perenggan dan lampiran;

  (i) slogan kualiti MQA yang terkini;

  (j) tandatangan dan nama pengirim; dan

 • (k) nombor telefon pengirim.

  (contoh seperti di Lampiran A)

  3.2 SURAT RASMI

  3.2.1 Format

  a) Font – Arial saiz 12;

  b) Perenggan – single spacing; dan

  c) Penggunaan bahasa English hendaklah

  menggunakan tulisan condong (font style Italic).

  3.2.2 Penyediaan surat rasmi MQA hendaklah

  mengandungi elemen – elemen berikut :

  a) alamat pengirim;

  b) alamat penerima;

  c) nombor rujukan;

  d) tarikh surat;

  e) tajuk surat;

  f) permulaan dan pengakhiran surat;

  g) penomboran perenggan, muka surat dan

  lampiran;

  h) nombor telefon, nombor faks dan e-mel pengirim;

  dan

  i) pada akhir surat nyatakan ”sila catatkan rujukan

  jabatan ini apabila berhubung”.

  (contoh seperti di Lampiran B, C, D dan E)

 • 3.2.3 Huraian bagi setiap elemen ialah seperti berikut :

  a) Alamat pengirim :

  Muka surat pertama hendaklah menggunakan

  kepala surat yang mengandungi nama, alamat,

  nombor telefon dan nombor faksimile MQA.

  b) Alamat penerima :

  Alamat penerima dalam surat rasmi hendaklah

  dibuat seperti berikut :

  (i) Agensi Kerajaan

  - Surat kepada sesebuah agensi Kerajaan

  hendaklah dialamatkan kepada ketua

  agensi berkenaan mengikut gelaran

  rasmi jawatannya, manakala surat yang

  khusus kepada ketua agensi hendaklah

  didahului dengan kata hormat, gelaran

  kebesaran, nama gelaran jawatan dan

  alamat rasmi agensi berkenaan.

  - Surat yang ditujukan kepada pegawai

  tertentu hendaklah ditambah di bawah

  alamat dengan perkataan ’untuk

  perhatian’ (u.p. nama pegawai

  berkenaan).

 • (ii) Orang Ramai / Individu

  - Surat kepada orang ramai atau individu

  hendaklah dialamatkan kepada nama

  dan alamat individu berkenaan.

  - Bagi individu yang mempunyai gelaran

  kebesaran, kata hormat dan gelaran

  hendaklah dinyatakan pada namanya.

  (iii) Pihak Berkuasa Berkanun / Pertubuhan/

  Firma

  - Surat kepada Pihak Berkuasa Berkanun,

  Pertubuhan atau Firma hendaklah

  dialamatkan kepada ketua badan,

  pertubuhan atau firma berkenaan

  mengikut gelaran rasmi jawatannya,

  diikuti dengan nama dan alamat

  rasminya.

  (iv) Surat Melalui Peguam

  - Surat kepada orang awam atau firma

  melalui peguam hendaklah dialamatkan

  kepada peguam yang dilantik bagi

  menguruskan hal ehwal awam atau firma

  berkenaan.

 • c) Nombor Rujukan :

  - Surat hendaklah mempunyai nombor

  rujukan failnya supaya mudah dikesan

  untuk tindakan lanjut.

  - Nombor rujukan ini hendaklah dicatatkan

  di ruang atas sebelah kiri surat sebagai

  rujukan kami.

  - Surat jawapan kepada surat yang

  diterima hendaklah juga dicatatkan

  nombor rujukan fail pengirim sebagai

  rujukan tuan di atas rujukan kami.

  d) Tarikh Surat :

  - Tarikh surat hendaklah dicatatkan di

  bahagian atas sebelah kiri.

  e) Tajuk Surat :

  - Surat perlu diberikan tajuk (atau perkara)

  yang dapat menggambarkan kandungan

  surat berkenaan.

  - Setiap surat hendaklah seboleh-

  bolehnya dihadkan kepada satu tajuk

  (atau perkara) sahaja.

  - Bagi surat jawapan, tajuk yang sama

  hendaklah digunakan.

 • f) Permulaan surat :

  - Surat yang ditujukan kepada jabatan /

  agensi Kerajaan hendaklah dimulakan

  dengan ’Tuan’ manakala kepada orang

  ramai hendaklah dimulakan dengan

  ’Tuan’ atau ’Puan’.

  - Surat yang khusus kepada Ketua

  Jabatan / Agensi / Pihak Berkuasa

  Berkanun / Pertubuhan / Firma yang

  mempunyai gelaran kebesaran

  hendaklah didahului dengan kata hormat

  dan gelaran kebesarannya. Begitu juga

  bagi surat kepada orang awam yang

  mempunyai gelaran kebesaran.

  g) Pembuka Kata dan Akhir Surat :

  - Surat boleh dimulakan dengan cara yang

  sesuai.

  - Setiap surat Ketua Pegawai Eksekutif

  hendaklah dimulakan dengan perkataan

  ’Dengan hormatnya saya merujuk

  kepada perkara di atas’ sebelum isi

  kandungan perenggan kedua dan

  diakhiri dengan perkataan ’Yang ikhlas’

  di sudut kiri sebelah bawah surat

  sebelum ditandatangani Ketua Pegawai

  Eksekutif.

 • - Setiap surat pegawai hendaklah

  dimulakan dengan perkataan ’Dengan hormatnya saya diarah merujuk

  kepada perkara di atas’ sebelum isi

  kandungan perenggan kedua dan

  diakhiri dengan perkataan ’Saya yang

  menurut perintah’ di sudut kiri sebelah

  bawah surat sebelum ditandatangani

  pegawai yang berkenaan.

  - Jika pegawai yang menandatangani

  surat itu bukan Ketua Pegawai Eksekutif,

  pegawai berkenaan hendaklah

  menandatangani bagi pihak (b.p.) Ketua

  Pegawai Eksekutif. Nama pegawai itu

  hendaklah menggunakan huruf besar di

  sudut kiri surat di bawah

  tandatangannya.

  - Setiap surat yang menyatakan salinan

  kepada hendaklah menggunakan kepala

  surat rasmi jabatan dan disertakan

  bersama-sama dengan salinan lampiran.

  - Setiap surat yang dikeluarkan

  hendaklah disimpan satu salinan di

  dalam fail yang berkaitan dan fail timbul

  (float file).

 • h) Penomboran Perenggan, Muka Surat dan

  Lampiran :

  - Semua perenggan dalam surat, kecuali

  perenggan pertama, hendaklah

  dinomborkan secara berturutan.

  - Surat yang mengandungi lebih daripada

  satu muka surat hendaklah juga diberi

  nombor yang berturutan.

  - Lampiran kepada surat hendaklah

  dinomborkan di bahagian atas sebelah

  kanan, misalnya Lampiran 1 atau

  Lampiran A dan nombor lampiran ini

  mestilah sama dengan nombor yang

  dirujuk dalam surat.

  i) Nombor telefon, nombor faks dan e-mel pengirim

  - Setiap surat hendaklah menyatakan

  nombor telefon, nombor faks dan e-mel

  di sudut kiri sebelah bawah surat selepas

  ditandatangani pegawai yang berkenaan.

  j) Nota kaki surat

  - Setiap surat hendaklah menyatakan ”sila

  catatkan rujukan jabatan ini apabila

  berhubung” di akhir surat.

 • 4.0 TARIKH KUAT KUASA

  Arahan pentadbiran ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh ianya

  dikeluarkan.

  “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

  Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia 15 Oktober 2008

  sk: Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Jaminan Kualiti) Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan)

 • MEMO

  Kepada : Semua Pegawai dan Kakitangan MQA Daripada : Pengarah Bahagian Pentadbiran Salinan Kepada : Ketua Pegawai Eksekutif Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Jaminan Kualiti) Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan) No. Rujukan : MQA 04/38/01 Jld.3 (33) Tarikh : 17 Januari 2008 Perkara : Perhimpunan Bulanan Kementerian Pengajian Tinggi Tahun 2008 Tuan/puan, Dengan hormatnya saya merujuk mengenai perkara di atas. 2. Selaras dengan keputusan Mesyuarat Pengurusan Bil. 1/2005 pada 5 Februari 2005, disertakan bersama-sama ini jadual kehadiran tuan/puan dan susunan atucara bagi Majlis Perhimpunan Bulanan