taklimat mqa untuk pelajar ppg.pdf

Click here to load reader

Post on 18-Nov-2015

40 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Taklimat Persediaan untuk LawatanPenilaian Akreditasi Penuh Program-Program Ijazah Sarjana Muda Mod

  PJJ

  8 Mac 2015

  Dewan Utama IPGKPP

 • Apa itu MQA? Agensi Kelayakan Malaysia (Malaysian

  Qualifications Agency, MQA)merupakan agensi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang telah ditubuhkan pada 1 November 2007 denganberkuatkuasanya Akta Agensi Kelayakan Malaysia (Akta 679).

  Penubuhan MQA menjadikan sistem jaminankualiti pengajian tinggi Malaysia terletak di bawahsatu agensi tunggal yang tidak membezakansemua IPT.

  MQA juga adalah pemegang amanah KerangkaKelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Framework, MQF) yang merupakanperlembagaan pengajian tinggi Negara.

 • Fungsi MQA Melaksanakan MQF sebagai titik rujukan Kelayakan di

  Malaysia; Membangunkan kriteria dan standard sebagai rujukan

  kebangsaan bagi penganugerahan kelayakan dengankerjasama pelbagai pihak berkepentingan;

  Menjamin kualiti institusi-institusi pengajian tinggi dan programprogram;

  Memberi perakuan akreditasi kepada program-program yang memenuhi kriteria dan standard yang ditetapkan;

  Memudah cara pengiktirafan dan penyetaraankelayakan; dan

  Mengendalikan Daftar Kelayakan Malaysia (Malaysian Qualifications Register, MQR)

 • Apakah yang dimaksudkan denganAkreditasi?

  Akreditasi merupakan satu pengiktirafan rasmikepada IPT bahawa sijil, diploma atau ijazahyang akan dianugerahkan kepada graduanadalah selaras dengan standard yang ditetapkan oleh MQA.

 • Manfaat Akreditasi

  Membolehkan pelajar mendapat bantuankewangan PTPTN

  Membolehkan pelajar melanjutkan pengajiandi institusi tempatan atau luar negara

  Memudahkan pemindahan kredit tertaklukkepada syarat-syarat dan keputusanmuktamad institusi terbabit

  Pelajar layak dipertimbangkan untukmenjawat jawatan awam.

  Compliance to MQF is mandatory

  Accreditation is voluntary BUT is advised

 • Akta 679, Bahagian 6, Seksyen 37 (Pematuhan Kerangka)

  Tiada program atau kelayakan boleh diakredit melainkan jika program atau kelayakan itu mematuhi Kerangka.

  Semua pemberi pendidikan tinggi yang menjalankan program diakredit atau yang menganugerahkan kelayakan diakredit hendaklah mematuhi Kerangka.

 • Bilakah penilaian untuk tujuan AkreditasiPenuh sesuatu program bermula?

  Proses penilaian untuk tujuan AkreditasiPenuh sesuatu program itu bermula apabilapelajar kohort pertama program tersebutmemasuki tahun akhir pengajian.

 • Apakah yang dinilai semasa Akreditasi Penuh?

  Mengikut amalan terbaik antarabangsa, proses akreditasi program ini melibatkan, antara lain, penilaian kendiri serta penilaian dan penyediaan laporan oleh panel penilai.

  Penilaian ini harus berpandukan suatu kodamalan akreditasi. Contohnya Code of Practice for Programme Accreditation (COPPA), Malaysian Qualifications Agency (MQA) atau yang seumpamanya.

  Proses ini berakhir dengan perakuan rasmi olehpihak berautoriti yang memperakukanpengakreditan program tersebut.

 • Apakah kriteria yang digunakan MQA dalam menilai kursus pengajian di IPT?

  Kerangka Kelayakan Malaysia (MQF)

  Kod Amalan Akreditasi Program

 • Kerangka Kelayakan Malaysia

  Tahap kelayakan

  Sistem kredit

  Hasil pembelajaran

  Setiap tahap adalah dibezakan oleh hasil pembelajaran dan jam kredit berasaskan kepada beban belajar pelajar

 • Tahap kelayakanTahap 1-3Kelayakan Kredit Minimum

  8 Ijazah Kedoktoran Tiada kredit bergraduat

  7 Ijazah Sarjana Melalui Penyelidikan Ijazah Sarjana yang diajar

  Sepenuhnya atau Separuh Diploma Pascasiswazah Sijil Pascasiswazah

  Tiada kredit bergraduat 40

  30 20

  6 Ijazah Sarjana Muda Diploma Siswazah Sijil Siswazah

  120 60 30

  5 Diploma Lanjutan 40

  4 Diploma 90

  1-3 Sijil Sijil Kemahiran

  60Mengikut kemahiran dantahap

 • Sistem Kredit Kredit ialah ukuran kuantitatif yang

  melambangkan volume pembelajaran atau bebanpembelajaran untuk mencapai hasilpembelajaran tertentu.

  Beban pembelajaran ialah ukuran kuantitatifsemua aktiviti pembelajaran yang diperlukanuntuk mencapai satu set hasil pembelajaran. Aktiviti ini termasuk kuliah, tutorial, seminar, praktikal, pembelajaran kendiri, pencarianmaklumat, kajian, kerja lapangan sertapersediaan dan menduduki peperiksaan.

  Di Malaysia 40 jam pembelajaran nosional dinilaisebagai satu kredit.

 • Bil. Kursus Kredit1. KURSUS WAJIB

  23K 23K (17%) Kursus Wajib IPT

  Kursus Wajib IPG*

  2. KURSUS TERAS

  86K (65%) Pengajian Profesional* 27K

  Major 45K

  Amalan Profesional* 14K

  3. KURSUS ELEKTIF

  24K (18%) Pakej Elektif 1 12K

  Pakej Elektif 2 12K

  JUMLAH 133K (100%)

  Jadual 1: Komponen Program dan Nilai Kredit

 • Hasil Pembelajaran

  Pencapaian pelajar diukur oleh hasilpembelajaran. Hasil pembelajaranmenetapkan kompetensi yang patut diperoleholeh pelajar apabila selesa mengikuti satu-satu program pengajian. Ciri-ciri initerkandung dalam sembilan domain hasilpembelajaran seperti yang dinyatakan dalamLO-MOE iaitu:

 • Sembilan Hasil Pembelajaran MOE

  Pengetahuan Ilmu Bidang Kemahiran Praktikal Kemahiran Penyelesaian masalah dan

  kemahiran saintifik Kemahiran komunikasi Kemahiran sosial, kerja berpasukan dan

  bertanggungjawab Nilai, sikap dan profesionalisme Kemahiran pengurusan maklumat dan

  pembelajaran sepanjang hayat Kemahiran mengurus dan keusahawanan Kemahiran kepimpinan

  KemahiranInsaniah

 • Apakah Pendidikan Berasaskan Hasil(Outcome-Based Education, OBE)?

  OBE ialah suatu pendekatan pembelajaran dan pengajaran (P&P) dimana rekabentukkurikulum, kaedah P&P, dan kaedahpentaksiran pelajar ditentukan berdasarkankualiti-kualiti pelajar/ graduan yang perludicapai.

  Kualiti-kualiti (ciri-ciri dan kemahiran) pelajar/ graduan adalah ditetapkan berdasarkankeperluan pemegang taruh bagi sesebuahprogram akademik.

 • Pencapaian hasil pembelajaran ini pula akan diukur menggunakan pengiraan sistem kredit yang

  berasaskan kepada beban sebenar jam pembelajaran pelajar (student learning time) dan bukannya

  berasaskan jam kontak antara pensyarah dan pelajar.

 • Adakah pelaksanaan OBE bagisesebuah program akademik wajib?

  Ya, pelaksanaan OBE merupakan sebahagiandaripada syarat pematuhan yang ditetapkanoleh MQA dan badan-badan profesional bagitujuan akreditasi / pengiktirafan sesebuahprogram akademik. Dokumen rujukantermasuklah Kod Amalan Akreditasi Program (Code of Practice for Programme Accreditation, COPPA) dan manual akreditasi badan profesionalseperti Manual Akreditasi Program EAC.

 • PELAKSANAAN KURIKULUM BERASASKAN HASIL PEMBELAJARAN

  Visi Dan Misi Objektif Pendidikan Program / Programme

  Educational Objectives(PEO)

  Hasil Pembelajaran Program /Programme Learning Outcomes (PLOs)

  Hasil Pembelajaran Kursus / Course Learning Outcomes (CLOs)

  TLO

  PLO PEMULIHAN edited.xls03_Matrik CLO_PKP3101_siap.xls04-SKEMA TLO PKP3101.doc

 • 4 Prinsip OBE

  1. Clarity of focus fokus kepada apa yang pelajar bolehbuat dengan jayanya. (Adakah pelajar tahu dengan jelas sebelum merekamemulakan pembelajaran apa yang mereka sepatutnya tahu dan boleh buat apabila selesaipembelajaran?)

  2. Design down rekabentuk kurikulum bermula daridefinisi yang jelas mengenai apa yang pelajar akancapai di akhir pendidikan formal mereka. (Adakah kurikulumtelah digubal bermula dari hasil pembelajaran dengan cara yang sistematik supaya laluan untukmencapainya jelas?)

  3. High expectation pensyarah meletakkan standard prestasi yang tinggi kepada pelajar. (Adakah harapan dan cabaranuntuk berjaya diberikan kepada semua pelajar secara saksama)

  4. Extended opportunities Pensyarah mestimenyediakan peluang yang secukupnya untukberjaya. (Adakah pelajar diberi lebih dari satu peluang untuk mencapai standard yang ditetapkan?)

 • PEO / PLO /CLO

 • OBE merupakan proses yang berterusan

 • Apakah maksud penjajarankonstruktif?

 • Adakah setiap fakulti yang menawarkanprogram akademik mempunyai satu set PEO

  dan satu set PLO yang sama bagi semua program-program akademiknya?

  Tidak, setiap program akademik mempunyaisatu set pernyataan PEO dan satu set pernyataan PLO yang unik.

  Ini adalah kerana setiap program mempunyaiobjektif pendidikan dan hasil pembelajaranprogram akademik yang khusus untuk pelajar/ graduan program tersebut.

 • Ijazah Sarjana Muda Perguruan Matematik Pendidikan Rendah(mod Pembelajaran Jarak Jauh)

  HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM

  PLO1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman berkaitan teori danprinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidangMatematik.

  PLO2Mengaplikasi pengetahuan untuk membina pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan pelajar

  PLO3 Mengaplikasi refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah, kemahiran saintifik dan pemikiran kreatif dalam bidang Matematik

  PLO4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan komuniti.

  PLO5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan melaksanakan tanggungjawab sebagai satu pasukan.

  PLO6 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion keguruan.

  PLO7 Mempunyai jangkaan terhadap keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran berterusan.

  PLO8 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta bertindak balas terhadap keperluan perubahan semasa.

  PLO9

  Mempunyai keterampilan sebagai agen transformasi Matematik

 • Ijazah Sarjana Muda Perguruan Matematik Pendidikan Rendah(mod Pembelajaran Jarak Jauh)

  OBJEKTIF PENDIDIKAN PROGRAM (PEO)

  PEO1 Menggunakan ilmu dan kemahiran keguruan di sekolah, komunitidan persekitarannya.

  PEO2 Mempamerkan penghayatan pembelajaran sepanjang hayat.

  PEO3 Mempamerkan ciri-ciri profesionalisme guru yang unggul dandicontohi, berdaya saing pada peringkat lokal dan global sertamenjaga amanah ilmu

  PEO4 Menjana penyelesaian yang inovatif dalam bidang Matematik menerusi kajian dan penyelesaian masalah.

  PEO5 Mengamalkan ciri-ciri kepimpinan yang mampu mewujudkan kerja berpasukan, kebolehan berkomunikasi serta bertanggungjawab dari segi akhlak, sosial dan etika.

  PEO6 Memartabatkan Bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dalam bidangMatematik serta mahir berkomunikasi dalam Bahasa Melayu danBahasa Inggeris.

 • MTE 3153 Penyelidikan Tindakan II MatematikPendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan)

  Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)

  CLO1 Melaksanakan satu penyelidikan tindakan di sekolah.

  CLO2 Menulis satu laporan penyelidikan tindakan berdasarkan

  data yang dikumpul.

  CLO3 Merancang dan melaksanakan satu seminar penyelidikan

  tindakan.

  CLO4 Membentangkan satu kertas penyelidikan tindakan dalam

  seminar tersebut.

  CLO5 Menghasilkan artikel penyelidikan tindakan dalam satu

  penerbitan

 • Kod Amalan Akreditasi Program (COPPA)

  MQA telah membangunkan kod amalan jaminan kualiti pengajian tinggi di Malaysia berdasarkan amalan bijak antarabangsa dan dipersetujui melalui konsultasi dengan pihak-pihak berkepentingan

 • Kod Amalan Akreditasi Program (COPPA)

  Sembilan aspek utama yang dijamin oleh MQA iaitu:

  1. Visi, misi, matalamat pendidikan dan hasil pembelajaran

  2. Rekabentuk kurikulum dan penyampaian

  3. Penilaian pelajar

  4. Pemilihan pelajar dan perkhidmatan sokongan

  5. Staf akademik

  6. Sumber pendidikan/kemudahan pengajaran danpembelajaran

  7. Pemantauan dan semakan program

  8. Kepimpinan, tadbir urus dan pentadbiran

  9. Penambahbaikan kualiti berterusan

 • Standard