mqa entry requirement equivalency

of 26 /26
Malaysian Qualifications Agency (MQA) – Senarai Nilai Taraf Kelayakan (sah sehingga 31/12/09) Page 1 SENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA YANG SETARA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIA Urusan menilai taraf kelayakan akademik daripada luar negara merupakan tugas tambahan yang disediakan oleh MQA. Ia bertujuan membantu IPT yang berhasrat mengambil pelajar dari luar negara. Nilai taraf ini adalah penting bagi memastikan kelayakan akademik luar negara untuk kemasukan ke IPT adalah selaras dengan kelayakan masuk yang ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Secara prinsipnya, kelayakan masuk pelajar dari luar negara hendaklah setaraf dengan peringkat SPM ataupun STPM, bergantung kepada peringkat pengajian yang diikuti. Sehingga kini kelayakan akademik yang telah dibuat perbandingan dengan kelayakan SPM dan STPM adalah seperti di lampiran. Pengemaskinian dan proses nilai taraf akan dijalankan dari semasa ke semasa, bergantung kepada keperluan dan permintaan. Makluman: Senarai nilai taraf ini adalah sah terpakai sehingga 31 Disember 2009 dan akan digantikan dengan senarai nilai taraf baru yang akan berkuat kuasa pada 1 Januari 2010. Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) @2008

Upload: chen-inn-tan

Post on 17-Aug-2015

286 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

uuu

TRANSCRIPT

Malaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page1SENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA YANGSETARA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAUrusan menilai taraf kelayakan akademik daripada luar negara merupakan tugastambahanyangdisediakanoleh MQA.IabertujuanmembantuIPT yangberhasrat mengambil pelajardariluar negara.Nilaitaraf ini adalah pentingbagimemastikankelayakanakademikluarnegarauntukkemasukankeIPT adalahselarasdengankelayakanmasukyangditetapkanoleh KementerianPengajianTinggi.Secaraprinsipnya, kelayakanmasukpelajardariluarnegarahendaklah setarafdengan peringkat SPMataupunSTPM,bergantungkepada peringkatpengajianyangdiikuti.Sehinggakinikelayakan akademikyangtelah dibuat perbandingandengan kelayakan SPM dan STPM adalah seperti di lampiran. Pengemaskiniandanprosesnilaitarafakandijalankandarisemasakesemasa,bergantungkepada keperluan dan permintaan.Makluman:Senarainilaitarafiniadalahsahterpakaisehingga31Disember2009danakandigantikandengansenarainilaitarafbaruyangakanberkuatkuasapada 1 Januari 2010.Agensi Kelayakan Malaysia (MQA)@2008LAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page2Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatan1 Australian Year 10,Australian Year 11,Australian Year 12Tempohpersekolahan: 6+6=12tahunNama-namakelayakanmengikutwilayah di Australia Australian CapitalTerritory Year 12Certificate New South Wales:Higher SchoolCertificate (HSC) Northern TerritoryCertificate ofEducation (NTCE)(replaced SouthAustralianCertificate ofEducation (year 12)in 1995) Queensland SeniorCertificate South AustralianCertificate ofEducation (SACE)(replacing year 12Certificate ofAchievement in1993) TasmanianCertificate ofEducation (TCE)(replaced HigherSchool Certificateyear 12 in 1990) Victorian Certificateof Education (VCE)(replaced HSC in1992) Western AustraliaAustralia Year 10 =SPM/Year 12 =STPM/AustralianYear10melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogrampengajianbukanijazah(sijil/diploma).AustralianYear12melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogrampengajianperingkatijazahsarjana muda.DiAustralia,Pengajiantinggidisedaikanolehuniversiti,TAFECollegedll.KemasukankeinstitusipengajiantinggibiasanyaberdasarkankepadatamatYear12danditentukanolehrank/skorkemasukan(studentstertiaryentrancescore or rank.)LAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page3Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanCertificate ofEducation (WACE)from 19972 SouthAustralianMatriculation (SAM)Australia STPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda.3 TertiaryEntranceEducation (TEE)Australia STPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda.4 VictorianCertificateofEducation (VCE)Australia STPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda.5 TheSchoolCertificatePartA&BissuedbytheBoardofStudies,NewSouthWales,InternationalSchoolMalaysiaAustralia SPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogrampengajianbukan ijazah (sijil/diploma).6 WesternAustralianCertificate of EducationAustralia STPM Kelayakan Western Australian CertificateofEducationbolehdigunakansebagaikelayakanmasukkekursuspengajianperingkat ijazah sarjana muda.7 ResultNotificationforUniversityEntrance,Bursaries&ScholarshipsExaminationAustralia. STPM Keputusaninibolehdigunakanuntukkemasukankeprogrampengajianperingkat ijazah sarjana muda.8 AQF4**berdasarkanmaklumatdariTheAustralianGovernmentInternationalEducationNetwork,AustralianHighCommission,Kuala LumpurAustralia STPM AQF4 boleh diterima sebagaikelayakanmasukkekursuspengajianperingkatijazah sarjana muda di universiti.9 Tawjahiya(SecondarySchoolLeavingCertificate)Tempohpersekolahan:6+3+3=12Bahrain STPM Kelayakanyangsamadigunakanuntukkemasukankeprogramijazahdanbukan ijazah (sijil/diploma)Untukkemasukankeuniversiti,pelajarperlumencapai70%dalampeperiksaanTawjahiya.Manakalapelajaryangmendapatkurang70%bolehmengambilLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page4Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatankursuslanjutan diuniversitiuntukmeningkatkankelayakannyauntukkemasukan ke universiti.10. SecondarySchoolCertificate ExaminationSekolahaliranagamadipanggil Dakhil StageTempohpersekolahan:5+3+2: 10 tahunBangladesh SPM BerdasarkansistempendidikannegaraBangladesh,pelajaryangmempunyaiSecondarySchoolCertificateExaminationlayakuntukmenyambungke pengajian peringkat sijil/diploma.11. HigherSecondaryCertificate ExaminationSekolahaliranagamadipanggil Alim StageTempohpersekolahan:5+3+2+2=12tahunBangladesh STPM ManakalaHigherSecondaryCertificateexaminationlayakuntukmenyambungkekursuspengajianperingkatijazahsarjana muda. Namun begitu kemasukankeprogrambachelorselainbergantungpadakeputusanHSC,ujiankemasukanjugadiadakanolehkebanyakanfakultiuntukprogram-programyangmempunyai banyak permintaan.12 CertificadodeEnsinoMedioTempohpersekolahan:8+3=11Brazil SPM Kemasukankeuniversitiadalahbergantungpadapeperiksaankemasukanyangdipanggil Vestibularsebagi tambahankepadaCertificadodeEnsino Medio13 BDTVECNationalDiplomainElectricalandElectronicEngineeringTempohpersekolahan:6+3+2+3(technicaltraining)BruneiDarussalamDiploma diMalaysiaMelayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogram ijazahsarjanamuda.14 GCE O LevelTempohpersekolahan:6+3+2: 11 tahunBruneiDarussalamSPM MemenuhikeperluanmasukkeTingkatan 6/ BTEC National Diploma15 GCE A LevelTempohpersekolahan:6+3+2+2: 13 tahunBruneiDarussalamSTPM Layak mengikuti program ijazah pertama(Diterima oleh kebanyakan universiti UK,Australia danBrunei ).16 Pre National Diploma inEngineering,MajlisPendidikanTeknikdanVokasionalBruneiBruneiDarussalamPradiplomaSebagainilaitambahkepadaGCEOLevel. MelaluiPre-NationalDiplomainipelajardapatmemasukiBDTVEC/BTECNational Diploma di negara berkenaan.LAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page5Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanDarussalam17 SijilTinggiPelajaranUgama (STPU)BruneiDarussalamSijil TinggiAgamaMalaysia(STAM)Untukkemasukankeprogrambidangagama diperingkatijazahsarjanamudadi Universiti Al-Azhar18 UpperSecondary(Grade 12)Tempohpersekolahan:6+3+3=12 tahunCambodia STPM KelayakanGrade12digunakanuntukkemasukankeinstitusipengajiantinggisamaadabgaiprogramijazahataubukanijazahdinegaraberkenaan.Pelajarjugaperlumendudukipeperiksaankemasukan(entranceexam)Grade 12 + entrance exam= IPT19 GeneralCertificateofEducationExaminationAdvanced LevelTempoh persekolahan:7+5+2=14 tahunCameroon RepublicofCameroonSTPM Berdasarkansistempendidikannegaratersebut, GeneralCertificateofEducationExaminationAdvancedLevel, CameroonGeneralCertificateofEducationBoardbolehdigunakanuntukmenyambungkekursuspengajianperingkatijazahsarjanamuda.Denganitu ia adalah setara dengan STPM.20Cameroon GCE O levelTempohpersekolahan:7+5=12Cameroon RepublicofCameroonSPM GeneralCertificateofEducationExaminationOrdinaryLevelLevel,CameroonGeneralCertificateofEducationBoardbolehdigunakan untukmenyambungkekursuspengajianperingkat sijil/diploma.21 High/SecondarySchoolDiploma(Grade12)/CanadianGrade12NamakelayakanmengikutWilayahdiCanada: GeneralHighSchoolDiploma(Canada Alberta) SeniorSecondaryGraduationDiploma (CanadaBritish Columbia) HighSchoolGraduationDiploma(CanadaCanada(AllProvinces/territoriesinCanada)STPM Grade12diCanadabolehdigunakanuntukmenyambungkeprogrampengajianperingkatijazahsarjanamuda.LAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page6Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanManitoba) HighSchoolGraduationDiploma(CanadaNew Brunswick) HighSchoolGraduationDiploma(CanadaNewfoundland) GeneralHighSchoolDiploma(CanadaNorthWest Territories) HighSchoolCompletionCertificate(CanadaNova Scotia). OntarioAcademicCourses(OACs)(Canada Ontario) Grade12SecondarySchoolDiploma(CanadaOntario) DiplmedEtudesCollgiales(DEC)(Canada Quebec) CompletingGrade12Standing/DivisionIVStanding(Secondary SchoolDiploma){CanadaSasketchewan) SeniorSecondaryGraduationDiplom+a(CanadaYukon Territory)Tempohpersekolahan:5+7:12tahun/6+6:12tahun22 CanadianPre-University(CPU)/OntarioSecondarySchool DiplomaCanada STPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda.23 Canadian Grade 11Grade 11 of SecondaryCanada SPMLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page7Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanSchool Diplomas(Canada Alberta)Completion of Grade 11of Secondary School(British Columbia)Grade 11 of SecondarySchool Diplomas(Canada Manitoba).Grade11 of SecondarySchool Diplomas(CanadaNewfoundland).Grade 11 of SecondarySchool Diplomas(Canada North West)Grade 11 of SecondarySchool Diplomas(Canada Nova Scotia)Grade 11 of SecondarySchool Diplomas(general level) (CanadaOntario)Grade 11 of SecondarySchool Diplomas(Canada Prince EdwardIsland)DiplmedEtudesSecondaires(DES)(Canada Quebec)Grade 11 ofSecondarySchool Diplomas(CanadaSaskatchewan)Grade 11 of SecondarySchool Dipomas(Canada YukonTerritory).24 SeniorHighSchoolDiplomaChina STPM Berdasarkan sistempendidikannegaraChina,pelajarperlumempunyaiSeniorHighSchoolDiplomasebelumlayakLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page8Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanTempohpersekolahan:6+3+3=12 tahunmenyambungkekursuspengajiandiperingkatijazahmahupunbukanijazah.PelajarjugaperlumendudukiNationalEntrance Examination terlebih dahulu.25 Hong KongAdvancedLevelExaminations(HKALE)Tempoh persekolahan:6+5+2=13China Hong KongSTPM Untukkemasukankeuniversiti,politeknik,ShueYanCollegedinegaratersebut.26 HongKongCertificateofEducationExamination (HKCEE)Tempoh persekolahan:6+5=11China Hong KongSPM Untukkemasukankekolejvokasional/institut teknikal di negara tersebut.27 CambridgeOverseasHigherSchoolCertificate(COHSC)/GCE AdvancedTempohpersekolahan:6+5+2: 13China -MacaoSTPM COHSC+University ofMacaoAdmissionExamination UniversityofMacao Bachelor Degree28 CambridgeOverseasSchoolCertificate(COSC)/ GCE O LevelTempoh persekolahan:6+5=11 tahunChina -MacaoSPM COSC/HKCEE+CentreforPre-UniversityStudiesone-yearpreparationprogramme+UniversityofMacaoAdmissionExamination UniversityofMacao Bachelor Degree29 EnsinoSecundarioComplementarTempohpersekolahan:6+4+2(Matriculation):12 tahunChina -MacaoSTPM Ensino Secundario Complementar+UniversityofMacaoAdmissionExamination UniversityofMacaoBachelor Degree30 SeniorHighSchoolLeavingCertificate(12tahun persekolahan)Tempohpersekolahan:6+3+3=12China -TaiwanSTPM KemasukankeprogramijazahsarjanamudabergantungkepadaSeniorHighSchool LeavingCertificatedanpelajarperlumendudukiUniversityandCollegeEntranceExaminationyangdiseliaolehMinistry of Educationterlebih dahulu.Dengankelayakanyangsamajugapelajarbolehmenyambungkeperingkatsijil/diplomadiTechnicalCollege/Polytechnic.LAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page9Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatan31 BevisforStudentereksamenTempohpersekolahan:10+3: 13 tahunDenmark STPM Untuk kemasukan ke program ijazah danbukan ijazah di negara berkenaan.32 BevisforHojereForberedelseseksamen(HF)Tempohpersekolahan:10+3=13 tahunDenmark STPM Untuk kemasukan ke program ijazah danbukan ijazah di negara berkenaan.33 ThanaweyaAama(GeneralSecondarySchoolCertificate)[11yearsschool-Secularsystem]Tempohpersekolahan:5+3+3=11 tahunEgypt STPM Untuk kemasukan ke universiti (bachelordegree)atau higher institutions (diplomaand bachelor degree) di negara tersebut.KemasukankepengajiantinggibergantungpadakeputusanGeneralSecondary School Certificate. Kelayaaknkemasukanberbezamengikutuniversitidanfakulti,biasanyapurata70-75%.ProgramPerubatandankejuruteraanperlu kepada keputusan tertinggi.34 Al-AzharGeneralSecondarySchoolCertificate[11yearsschool-Al-AzharSystem].Tempoh persekolahan:5+3+3: 11 tahunEgypt STPMUntuk kemasukan ke universiti (bachelordegree)atau higher institutions (diplomaand bachelor degree) di negara tersebutKemasukankeUniversityAl-Azharbergantung pada keputusan Al-Azhar Al-AzharGeneralSecondarySchoolCertificate.PemohonbukanadrisekolahaliranAl-Azharperlu mengambilsetahunpersediaanuntukmempelajaraBahasa Arab dan Al-Quran.35 Baccalaureat+GrandesEcoles(entrance examination)Tempohpersekolahan:5+4+3+2(preparatoryyears): 14 tahunFrance STPM KemasukankepengajiantinggidiFranceadalahbergantungpadaBaccalaureatdansesetengahuniversitimemerlukanentranceexaminations.(sebelummendudukientranceexaminationpelajarperlumenghadirigrandescoles mengambil2-3tahunpersediaan).36Zeugnis Der Reife /Zeugnis derAllgemeinenHochschulreife / AbiturTempohpersekolahan:13 tahunGerman STPM MelayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamudaLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page10Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatan37 SeniorSecondarySchoolCertificateExamination(since1993)Tempohpersekolahan:6+3+3: 12 tahunGhana STPMUntuk kemasukan keprogrampengajianijazahdanbukanijazah.Dalamsesetengah kes pelajar juga dikehendakimendudukipeperiksaankemaskuan(entranceexamination)untukkemasukan ke universiti.38 WestAfricanHigherSchoolCertificate/GCE A LevelTempoh persekolahan:6+5+2: 13 tahunGhana STPM Kelayakaniniadalahsebelumtahun1993.39 West African SchoolCertificate/ GCE OLevel.-Tempoh persekolahan:6+5=11 tahunGhana SPM Kelayakaniniadalahsebelumtahun1993.40West AfricanExaminations CouncilGCE A levelGambia STPMKemasukan ke ijazah sarjana muda41West AfricanExaminations CouncilSchool Certificate /GCE O levelGambia SPMKemasukan ke program pengajian bukanijazah (sijil/diploma)42 IndianSchoolCertificate/SecondarySchool Certificate(10tahunpersekolahan)Tempohpersekolahan:4+4+2: 10 tahunIndia SPM BerdasarkansistempendidikannegaraIndia,pelajaryangmempunyaiSecondarySchoolCertificate(10tahunpersekolahan)layakuntukmenyambungkepengajianperingkatsijil/diploma.43 HigherSecondaryCourseCertificate/HigherSecondarySchoolCertificate(12tahun persekolahan)Tempohpersekolahan:4+4+2+2: 12 tahunIndia STPM HigherSecondarySchoolCertificate(12tahunpersekolahan)layakuntukmenyambungkekursuspengajianperingkat ijazah sarjana muda.44 MatriculationExamination,XStandard (Issued UnderIndia SPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogrampengajianbukan ijazah (sijil/diploma).LAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page11Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanTheAuthorityofGovernmentofTamilNadu)45 Pre-MedicaldariPanjab UniversityIndia STPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda46 Pre-UniversityExaminationfromMahatmaGandhiUniversityIndiaSTPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda47 CertificateofSecondYearPre-UniversityExaminationissuedbyEducationDepartmentoftheGovernmentofKartanakaIndia STPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda48 IntermediatePublicExaminationYearconducted by the BoardofIntermediateEducation,Hyderabad,IndiaIndia STPM Kelayakan ini setaraf dengan STPM*Maklumatsepertimanadinyatakanoleh High Commission of India.49 HigherSecondaryExamination(ClassXII)Certificate, GovernmentofKerala,BoardofHigherSecondaryExaminationIndia STPM Kelayakan ini setaraf dengan STPM*Maklumatsepertimanadinyatakanoleh High Commission of India.50 IntermediatePassCertificate(CumMemorandumofMarks),BoardofIntermediateEducation, Andhra Pradesh.India STPM Kelayakan ini setaraf dengan STPM*Maklumatsepertimanadinyatakanoleh High Commission of India.51 MarksSheet,BiharIntermediateEducationCouncil, PatnaIndia STPM Kelayakan ini setaraf dengan STPM*Maklumatsepertimanadinyatakanoleh High Commission of India.52 SeniorSecondarySchoolExamination,NationalInstituteofOpenSchooling(formerlyknown:National Open School)India STPM Kelayakan ini setaraf dengan STPM*Maklumatsepertimanadinyatakanoleh High Commission of India.53 AllIndiaSeniorSchoolCertificate Examination,CentralBoardofSecondary EducationIndia STPM MelayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamudaLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page12Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatan54 HigherSecondaryCourse CertificateIndia STPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda55 AllIndiaSecondarySchoolExamination,CentralBoardofSecondary EducationIndia SPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogrambukanijazah(sijil/diploma)56 IndianSchoolCertificate Examination,CouncilfortheIndianSchoolCertificateExaminationsIndia SPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogrambukanijazah(sijil/diploma)57 SekolahMenengahUmum 3/SekolahMenengahAtas(12tahunpersekolahan)Indonesia STPM DiIndonesia,SekolahMenengahAtas(12tahunpersekolahan)adalahkelayakanyangmembolehkanpelajarmenyambungkeperingkatpengajianyanglebihtinggi(ijazahdanbukanijazah) di Indonesia.DisampingkemasukankeuniversitijugabergantungpadapeperiksaanyangdipanggilsebagaiUjianMasukPerguruan Tinggi Negeri (UMPTN).Untukkepoliteknikpula,selainSMApelajarperlululuspeperiksaankemasukanyang dipanggilUjian MasukPoliteknik.58 HighSchoolDiploma(oncompletion Grade12)+KONKUR(universityentranceexamination)5+3+3+1(pre-universityprogramme-kunkur)Iran STPM Untuk kemasukanke program pengajianbacelor,tamatsecondaryschooldanlulusKONKUR(universityentranceexamination)59 SixthFormBaccalaureatTempohpersekolahan:6+3+3: 12 tahunIraq STPM UntukmenyambungkepengajiantinggipelajarperlumempunyaiSixthFormBacalaureate + Certificate of PreparatoryStudies (atau setaraf).60 LeavingCertificateExaminationatOrdinaryTempohpersekolahan:6+3+2: 11Ireland SPM BerdasarkansistempendidikannegaraIreland,LeavingCertificateExamination(Ordinary/standardLevel)bolehdigunakansebagaikelayakanmasukkekursuspengajianperingkatbukanijazah(diploma/sijil) di negara berkenaan.LAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page13Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatan61 LeavingCertificateExaminationpassedatHigherIreland STPM Untuk kemasukan keprogrampengajianperingkat ijazah sarjana muda.62 Diplomadimaturita(age 14-19)Tempohpersekolahan:5+3(lowersecondary)+5: 13 tahunItaly STPM Diplomadi maturitayangdiperolehiselepas5tahunsekolahmenengah(secondaryschool)layakuntukmenyambung ke universiti.63EsamediStato(from1999)(13tahunpersekolahan)Italy STPM EsamediStatodigunakanuntukkemasukan ke universiti. Selain itu akhir-akhiriniturutdiperkenalkanpeperiksaankemasukan (admission examinations).64. UpperSecondarySchoolLeavingCertificate(KotogakkoSotsugyo Shomeisho)Tempohpersekolahan:6+6=12 tahunJapan STPM Kemasukankeuniversitibergantungpadatamat sekolahmenengahdanUnifiedFirstStageExaminationyangdikendalikanolehNationalCenterforUniversityEntranceexaminations.Selepastupelajarperlupulamendudukientranceexaminationsyangdikendalikanolehinstitusi/universitisendiri.65. Tawjihi(GeneralSecondaryEducationCertificate)Tempohpersekolahan:6+4+2: 12 tahunJordan STPM PelajaryangberjayamenamatkanTawjihi,pelajarbolehmeneruskanpengajiankeKolejKomuniti(KulliatAl-Mujtamauntukmengikutiprogrambukanijazah,universitiataulatihanperguruan(samaadadikolejkomunitiatau universiti).66 KenyaCertificateofSecondaryEducation(KCSE).Tempohpersekolahan:8+4: 12 tahunKenya STPM Kelayakaninidigunakanuntukkemasukankeuniversiti,KolejPerguruan, Politeknik dan Institut Latihanteknikal.Gred untuk kemasukan ke Degree (Medicine): A- to A Degree(liberalscienceexcludingLaw): B- ke atas. Nationaldiploma:C- dengankombinasi subjek yang berkaitan. Certificate courses: Lower than C-. LulusEnglishdanMathematicsdalamKCSE(OLevel)adalahwajibbagikemasukankesemuaperingkat pengajian. BerdasarkansistempendidikanLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page14Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatannegaraKenya,pelajaryangmendapatC+dalamKenyaCertificateofSecondaryEducation(KCSE)bolehditerimaketahunsatu universiti di negara berkenaan.JikapelajarmendapatbawahC+perlumembuatALevelterlebihdahulusebelumdapatmenyambungkekursuspengjaianperingkat ijazah sarjana muda.67.EastAfricanAdvancedCertificateofEducation(EAACE)/KenyaAdvancedCertificateofEducation(KACE)(upto 1988)Kenya STPM Kemasukankekursuspengajianperingkat ijazah sarjana muda68.EastAfricanCertificateofEducation(EACE)/KenyaCertificateofEducation(KCE)(upto1988)Kenya SPM Kemasukankekursuspengajianperingkat sijil/diploma69. High School DiplomaTempohpersekolahan:6+3+3: 12 tahunKorea-SouthKoreaSTPM BerdasarkansistempendidikannegaraKorea(SouthKorea),pelajarperlumempunyaiHighSchoolDiplomasebelumlayakmenyambungkekursuspengajiandi peringkatijazahmahupunbukanijazah.(6tahunprimaryschool+3tahunlowersecondary+3tahunGeneral High School).SelainHighSchoolDiploma(HSD),bermula1993,CollegeScholasticAptitudeTest(CSAT)jugadiadakansebagai tambahan kepada HSD.Kebanyakanuniversitidankolejmenetapkankelayakanmasuknyaberdasarkan 40% rekod pelajar dan 60%skorCSAT.Sebagaitambahanlain,sesetengahuniversitimembuatpeperiksaankemasukansendiri(entranceexamination)untukmenyumbang5-10%dariskorkemasukan.70. Shahadat-al-thanawia-al-aama(GeneralSecondarySchoolCertificate).Kuwait STPM Kemasukankeprogramijazahsarjanamudaberdasarkankeputusan.PelajarKuwaitsecaranyaumumnyaperlu70%semesnterabukanKuwaitperluLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page15Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanTempohpersekolahan:4+4+4=12 tahunsehingga 95%. Orientasi selama setahunjugadiperlukanbagisesetengahmatapelajaran.71. BaccalaureatTempohpersekolahan:5+3+3=11 tahunLaos STPMKemasukankepengajiantinggibergantungpadaBaccalauratdanpeperiksaankemasukan(entranceexamination)72.Senior High SchoolCertificateTempoh persekolahan:6+3+3=12 tahunLiberia STPM KemasukankepengajiantinggibedasarkankepadaSeniorHighSchoolCertificate.SebagaitambahanpelajarperlumendudukipeperiksaanekmasukanbagisubjekEnglishdanMathematics.73. Secondary SchoolCertificate / SecondaryEducation CertificateTahun persekolahan:9(basiceducation)+3(generalsecondaryschool): 12 tahunGreatSocialistPeoplesLibyanArabJamahiriyaSTPM Kemasukankepengajian tinggiberdasarkankepadatamatSecondaryEducationCertificate.Untukkemasukankeuniversitiminimum65%diperlukan.UntukfakultiPerubatandanKejuruteraan , minimum 75% diperlukan.Pelajardenganpencapaiandibawah65%bolehditerimakeinstitutteknikaldanvokasional(highertechnicalandvocational institutes).74. CambridgeSchoolCertificate/GeneralCertificateofEducationOrdinary Level.Tempoh persekolahan:6+5: 11 tahunMauritius SPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogram pengajianbukan ijazah (sijil/diploma).75. HigherSchoolCertificate Examination/GeneralCertificateofEducationAdvanceLevel.Tempoh persekolahan:6+5+2: 13 tahunMauritius STPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda76. BaccalaureatTempohpersekolahan:6+3+3: 12 tahunMorocco STPM Kemasukankeijazahdanbukanijazah.Dalamsesetengahkeadaan,disampingBaccalaureat,perlujugakepadakursustambahanselama2tahun. Selepastamatkursuspelajarmendudukipeperiksaan dipanggilConcours National Commun (CNC).77. BasicEducationHigh Mynmar SPM KemasukankepengajiantinggiLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page16Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanSchoolExamination/MatriculationTempohpersekolahan:6+3+2=11 tahunbergantungpadakeputusanMatriculationsbersamadenganpeperiksaankemasukan(entranceexamination) di sesetengah universiti.78. HIGCSE(HigherInternationalGeneralCertificateofSecondary Education)Tempoh persekolahan:4+3+3+2: 12 tahunNamibia STPM Kemasukankeuniversitibergantungpadakeputusan dalamIGCSE.Kelulusan dalam HIGCSE diberikan lebihpemberatdaripadaIGCSEdenganpointambahan 50% per subjek.Untuk kemasukanke program bachelor,pelajarperlululuslimasubjekdenganminimum25poindalamUniversityEvaluationScale.UniversityEvaluationScaleadalahberdasarkan5subjekterbaikdalamIGCSEtermasukBahasaInggeris.Pelajarjugaperlumengambilsubjekyangmenjadiprasyaratbagikursusyang ingin diikuti.EnglishperludicapaipadagradeCatauke atas (English as a Second Language)atauGredDataukeatas(EnglishasaFirst Language).KelayakanmasukkekursusDiplomaadalah 22 poin.79. IGCSE(InternationalGeneralCertificateofSecondary Education)Tempoh persekolahan:4+3+3: 10 tahunNamibia SPM80. CambridgeOverseasHigherSchoolCertificate(COHSC)/GCE A LevelNamibia STPM Kemasukan ke program bachelor81. CambridgeSchoolCertificate(CSC)/CambridgeOverseasSchoolCertificate(COSC)/ GCE O LevelNamibia SPM Kemasukankeprogrambukanijazah(sijil/diploma)82. SchoolLeavingCertificate ExaminationTempohpersekolahan:5+2+3: 10 tahunNepal SPMUntukkemasukankepengajiantinggi,pelajarperlumenamatkanSchoolLeavingCeritificateatauHigherSecondary Certificate (HSC).LAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page17Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatan83. HigherSecondaryCertificate (HSC)Tempohpersekolahan:5+2+3+2: 12 tahunNepal STPMHSCmelayakkanpelajarterusmemasukiBachelor.ManakalapelajardenganSchoolLeavingCeritificateperlumengikutikursusProfiencyCertificate(sebeluminidikenalidenganIntermediateCertificate)selama2tahundiuniversitisebelumdapatmemasukisesuatu program ijazah.BagaimanapunKerajaanNepalmenggalakkanpelajarmenyambungpersekolahan sehingga tamat HSC.84. SeniorGeneralEducation/HogerAlgemeenVoortgezetOnderwijs(HAVO diploma)Tempoh persekolahan:8+5: 13 tahunNetherlands SPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogrampengajianbukan ijazah (sijil/diploma).85. Pre-UniversityEducation/VoorbereidendWetenschappelijkOnderwijs(VWO-Diploma)Tempohpersekolahan:8+6: 14 tahunNetherlands STPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda86. NationalCertificateofEducationalAchievement(NCEALevel 3), New ZealandTempohpersekolahan:2+6+5: 13 tahunNewZealandSTPM Kelayakan NCEA Level 1 Hingga Level 3bolehdijadikansebagaikelayakanmasukkeprogramijazahsarjanamudadi negara tersebut.87. NationalCertificateofEducationalAchievement(NCEALevel 2), New ZealandNewZealandSPM88. NationalCertificateofEducationalAchievement(NCEALevel 1), New ZealandNewZealandSPM89.NewZealandScholarshipNewZealandSTPM KemasukankeprogramijazahsarjanamudaLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page18Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatan(13tahunpersekolahan)90. BachilleratoTempohpersekolahan:6+3+2=11 tahunNicaragua SPM KemasukankepengajiantinggimemerlukanBachillerato. Selainitupelajarperlumendudukipeperiksaankemasukan (entrance examination).91. Baccalureat/DiplomedeBachelierdeIEnseignementduSecond DegreTempohpersekolahan:6+4+3: 13 tahunNiger STPM Kemasukankepengajiantinggimemerlukan Baccalaurat92. WestAfricanSchoolCertificate/GCEOLevel (old system- up to1989)Tempoh persekolahan:9+2: 11 tahunNigeria SPM Sistem lama.Kemasukan ke program bukan ijazah93. WestAfricanGCEALevel(oldsystem - upto 1989)Tempohpersekolahan:9+2+2=13 tahunNigeria STPM Sistem lama.Kemasukankeprogramijazahsarjanamuda94 WestAfricanExaminationsCouncilSeniorSchoolCertificate(WAECSeniorSchoolCertificate)/NECO(NigerianExaminationCouncil) (since 1989)Tempohpersekolahan:9+3: 12 tahunNigeria STPM WAECSeniorSchoolCertificatemelayakkanlulusannyamenyambungpengajiankeperingkatuniversiti(bacelor)mahupunkepoliteknik(sijil).Namunbegituterdapatpeperiksaanyangperludijalaniterlebihdahulusebelumlayakuntukmemasukisesebuah program pengajian:i) UniversityMatriculationExamination (UME)ii) Monotechnics,PolytechnicsandCoursesinCollegeofEducation(MPCE).95Thanawiyaamma(SecondarySchoolLeavingCertificate/GeneralSecondarySchool Certificate )Tempohpersekolahan:10+2: 12 tahunSultanateofOmanSTPM Bolehmenyambungkeprogramijazahataubukanijazahbergantungpadaperatus pencapaian pelajar.Secarateori65%dalamThanawiyaammamelayakkanpelajarkeuniversiti.Bagaimanapun,keranapersaingansengitpelajarmungkinperlusehingga90%untukmendapattempatdiuniversiti.ProgramPerubatanperluLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page19Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatansehingga95%.Bagipelajaraliransastera, pelajarperlululusArtisticAbilityTestuntukdipertimbangkanbersamaThanawiyaAmma.PelajarPendidikanFizikalpulaperlumengambilSportingAbility test.96OneyearCertificate/Foundationyear(diambilsebelumprogrambacelordimulakan)SultanateofOmanSTPMFoundation CourseSebelumprogramBachelorbermula,pelajarperlumengambilFoundationYearyangmengandungikomponen20jamlatihanBahasaInggeris,4jamITdan4jamstudyskills.Setelahtamatsesiini,pelajarakandipindahkankefakulti.97 SecondarySchoolCertificate(SSC),BoardofSecondaryEducation, Karachi.Tempohpersekolahan:5+3+2: 10 tahunPakistan SPM Kelayakaninibolehdigunakanuntukmenyambungkekursuspengajianperingkatdiplomadinegaraberkenaan,ataupunpelajarbolehmeneruskanpersekolahanselama2tahundanmengambilHSC.(DianggapsetarafSPM).98 HigherSecondaryCertificateExamination(HSC)/IntermediateCertificateissuedbyBoardofIntermediateEducation Karachi.Tempohpersekolahan:5+3+2+2=12 tahunPakistan STPM Kelayakaninibolehdigunakanuntukmenyambungkepengajianperingkatijazahsarjanamudadinegaraberkenaan. (Dianggap setaraf STPM).99 Tawjihi(GeneralSecondaryEducationCertificate)Tempohpersekolahan:6+3+3: 12 tahunPalestine STPM Untukkemasukankepegajiantinggipelajarperlumempnyaitawjihidalamaliran akademik.100 BachilleratoTahunpersekolahan:6+3+3: 12tahunPanama STPM Untukkemasukankepengajiantinggipelajarperlumempunyai Bachilleratodalambidangyangbersesuaian(contohnyasainsuntukkemasukankefakultisains). Disampingitupelajarmestiluluspeperiksaankemasukan(entrance examination).101 High School GraduationDiploma award from aPanama STPM SetelahtamatpelajardianugerahkanBachilleratodeCiencias,BachilleratodeLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page20Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatanprivateinstitution(foradmissiontoUShighereducation institutions)Tahunpersekolahan:6+3+3: 12tahunLetrasortheBachilleratodeComercio.Selain itu, bersesuaian dengan pengaruhAmerikayangkuatdalamsistempendidikannya,adasesetengahsekolahswastamenawarkankurikulumyangmenjuruskepadaHighSchoolGraduationDiploma.Setelahtamat,pelajarbolehmemasukipengajiantinggiAmerika.102 High School DiplomaTempohpersekolahan:7+4:11 tahunPhilippines STPM Untukmemasukiuniversitiatau kolej,seorangcalonperlumenamatkanHighSchoolDiplomadanlulusUniversityAdmission Test (UAT).DisampingUAT,institutpendidikantinggivokasionaljugamempunyaiujiankemasukansendiri.UniversityofthePhilippinesjugamengendalikanujiankemasukannyasendiridikenalisebagaiUniversityofthePhilippinesCollegeAdmission Test (UPCAT).103SwiadectwoDojrzalosci/ MaturaTempohpersekolahan:6+3+3: 12 tahunPoland STPM Kemasukankepengajiantinggiadalahbergantungpadamaturitycertificate(swiadectwodojrzalosci).Bagisesetengahkursus,terdapatujiankemasukan(entranceexamination)(inibergantung pada institusi).104 Al-Thanawaya Al-Amah(GeneralSecondaryEducation Certificate)Tempoh persekolahan:6+3+3: 12 tahunQatar STPM KemasukankeijazahsarjanamudaberdasarkankeputusanAl-ThanawayaAl-Amah(GeneralSecondaryCertificate).Pelajaraliransasterabiasanyaperlumencapai70-80%untuklulus.Pelajaryangberpotensiperluditerimaolehuniversititerlebihdahulusebelumpermohonanmerekadipertimbangkanolehkolej.Sesetengahkolejjugamempunyaipeperiksaankemasukantambahan.Secaraumumpelajarsainsperlumempunyai75%danalirankemanusiaanperlu80%untukkemasukan.105 Attestat(CertificateofSecondaryEcuationatGrade 11)Russia STPM Kemasukan adalah berdasarkankepadalulusdalampeperiksaankemasukan(entranceexamination)disampingLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page21Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanTempoh persekolahan:4+5+2: 11 tahunmemiliki Attestat o srednem obrazovanii(CertificateofSecondaryEducation).Bagaimanapun,semakinbanyakuniversiti di Rusia yang menyertai SingleEntry University Examinationsyang barudiperkenalkan untuk tujuan pemilihan.106 GeneralSecondaryEducationCertificate(GSC)(selepasmenamatkan12tahunpersekolahan)Tempohpersekolahan:6+3+3: 12 tahunSaudiArabiaSTPM BerdasarkansistempendidikannegaraSaudiArabia,pelajaryangmempunyaiGeneral Secondary Education Certificate(selepasmenamatkan12tahunpersekolahan)layakuntukmenyambungke kursus pengajian peringkat ijazah danbukanijazah(sijil/diploma)dinegaraberkenaan.Kemasukankeuniversiti/kolejbergantungpadapencapaiandalamGeneralAptitudeTest(GAT)sehingga40%dankeputusandalamGSCsebanyak 60%.107 ScottishCertificateofEducation(SCE)HIGHERGRADE,ScottishExaminationBoardScotland STPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogramijazahsarjanamuda108 TheScottishCertificateofEducation(SCE)STANDARDGRADE,ScottishExaminationBoardScotland SPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogrampengajianbukan ijazah (sijil/diploma).109Senior SchoolCertificateTempoh persekolahan:6+3+3: 12 tahunSierraLeoneSTPM KemasukankeuniversitisecaraumumnyabergantungpadaSeniorSchool Certificate Examination.110West African HigherSchool Certificate(WAHSC) / GCE Alevel / CambridgeOverseas HigherSchool Certificate(COHSC)Tempoh persekolahan:6+5+2: 13 tahunSierraLeoneSTPM Sistem lama111West African SchoolSierraLeoneSPM Sistem lamaLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page22Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanCertificate (WASC) /GCE O level /Cambridge OverseasSchool Certificate(COSC)Tempoh persekolahan:6+5+: 11 tahun112 SingaporeCambridgeGeneralCertificateofEducationOrdinarylevelTempohpersekolahan:6+5: 11 tahunSingapore SPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogrampengajianbukan ijazah (sijil/diploma).113 SingaporeCambridgeGeneralCertificateofEducationAdvancedLevelTempohpersekolahan:6+5+2: 13 tahunSingapore STPM KelayakanALevelbolehdigunakanuntuk kemasukan ke kursus pengajian diperingkatijazahsarjanamudadinegaraberkenaan.114 Pra U2 Singapore STPM PersediaanuntukmendudukipeperiksaanSingapore-CambridgeGeneralCertificateofEducationAdvanced Level115 DiplomainElectronicand TelecommunicationEngineering, NgeeAnnPolytehnic, SingaporeSingapore Diploma DiplomadariPoliteknikdiSingapurabolehdigunakanuntukkemasukankeprogramijazahsarjanamudadinegaraberkenaan.116 DiplomainMechanicalEngineering,NgeeAnnPolytehnic, Singapore.Singapore Diploma DiplomadariPoliteknikdiSingapurabolehdigunakanuntukkemasukankeprogramijazahsarjanamudadinegaraberkenaan.117 DiplomainBiomedicalInformatics&Engineering,TemasekPolytechnic, Singapore.Singapore Diploma DiplomadariPoliteknikdiSingapurabolehdigunakanuntukkemasukankeprogramijazahsarjanamudadinegaraberkenaan.118 GeneralCertificateofEducation (O Level), SriLankaTempohpersekolahan:5+3+3: 11 tahunDemocraticSocialistRepublicofSri LankaSPM Melayakkanpemegangkelulusanmenyambungkeprogrampengajianbukan ijazah (sijil/diploma).119 GeneralCertificateofEducation (A Level), SriDemocraticSocialistSTPM Melayakkan pemegang kelulusanmenyambung ke program ijazah sarjanaLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page23Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanLankaTempohpersekolahan:5+3+3+2: 13 tahunRepublicofSri Lankamuda.120 SeniorCertificate(nomatriculationendorsement)Tempohpersekolahan:9+3: 12 tahunSouth Africa SPM Semenjak1992,kemasukankependidikantinggidiuruskanolehMatriculationBoardoftheSouthAfricanUniversitiesViceChancellorsAssociation (SAUVCA).121SeniorCertificate(withmatriculationendorsement)andatleastBBBCCathighergradeTempohpersekolahan:9+3+MatriculationSouth Africa STPM122Secondary SchoolLeaving CertificateTempohpersekolahan:8+4: 12 tahunSomalia STPMKemasukankepengajiantinggimemerlukanSecondarySchoolCertificates/Diplomas.Kelayaaknkemasukanyanglainyangdiadakahdiperingkatkebangsaanadalahnationalyoutth service selama 2 tahun. Pemilihandibuatberdasarkanpeperiksaankemasukan.123 Bachillerato Unificado yPolivalente (BUP) /Graduado enEducacin SecundariaTempohpersekolahan:6+4: 10 tahunSpain SPM KemasukankeuniversitiadalahdenganBachillerato disampingpeperiksaankemasukan (universityentranceexaminations)yangdikenalisebagaiPAU(PruebadeAccesoUniversidad)ataunamasebelumnyadikenalisebagaiSelectivida.124 SelectividadTempohpersekolahan:6+4+2: 12 tahunSpain STPM125 SudanSchoolCertificate(formerlycalledtheSecondarySchoolCertificateorHigherSecondarySchool Certificate)Tempohpersekolahan:8+3: 11 tahunSudan STPM KemasukankeprogrambachelorbergantungpadakeputusanSudanSchoolCertificate.Kemasukanbiasanyamemerlukanpuratasekurang-kurangnya50%.UniversityofKhartoum,meletakkankelayakanmasukpalingketatiaituminimum73%untukkebanyakanfakultidan88%untukkemasukankeFakultiPerubatan.126 Avgangsbetyg (Upper Sweden STPM AdalahdimaklumkansecaraamnyaLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page24Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf CatatanSecondary SchoolLeaving Certificate)/Slutbetyg (UpperSecondary SchoolLeaving Certificate[Technical Streams] )Tempoh persekolahan:9+3:12 tahunmengikut sistem pendidikan di Sweeden,Avgangsbetyg (Upper Secondary SchoolLeavingCertificate)/Slutbetyg(UpperSecondarySchoolLeavingCertificate[TechnicalStreams])adalahkelayakanyangdigunakanuntukmenyambungkepengajiantinggidinegaraberkenaansamaadadiperingkatijazahataupunbukan ijazah (sijil/diploma).127 Maw6/Grade12,UpperSecondarySchool CertificateTempohpersekolahan:6+3+3: 12 tahunThailand STPM Kelayakanminimumkeuniversitiadalahtamat12tahunpersekolahandenganmemilikiMaw6Certificate.SebagaitambahanterdapatpeperiksaankemasukandiperingkatkebangsaaniaituWEE(WrittenEntranceExamination).128 IslamicStudyUpperSecondary SchoolThailand STAM Pemegangkelulusaninilayakmenyambung ke pengajian tinggi129 Tawjihiyya(Generaland Religious)Tempohpersekolahan:6+3+3: 12 tahunUnitedArabEmirates.STPM Untukkemasukankeijazahsarjanamuda,pelajarperlumempunyaikeputusanyangmemuaskandalamTawjihiyya.Kebiasaanyadiperlukansehingga80%dalamTawjihiyya.Foundation year juga merupakan amalandisemuainstitusipengajiantinggiyangbertujuan meningkatkankemahiranasasdalambahasaArabdanInggerissertametodologi pembelajaran dan kajian.130 GCSEOrdinaryLevel/University ofCambridgeInternationalExaminationsGeneralCertificateofEducationOrdinary LevelUnitedKingdomSPM Kemasukan kepengajiantinggibukanijazah.131 GCE Advanced, UK UnitedKingdomSTPM GCEAdvancedLevel,UKbolehdigunakan untuk menyambung ke kursuspengajianperingkatijazahsarjana mudadi negara berkenaan.132 InternationalBaccalaureate (IB), UKUK STPM Dengankelayakaninipelajardapatmenyambungkeuniversiti.Universiti-universiti di British menerima Diploma IBsebagaikelayakanmatrikulasiumumuntukkemasukankekursusijazahpertamadaninstitusipendidikantinggi.Skorminimumuntukmemperolehdiplomainiadalah24dariskorLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page25Bil Nama Kelayakan Negara Nilai Taraf Catatanmaksimum 45. Bagaimanapun keperluanminimumadalahberbezamengikutuniversiti dan jabatan atau fakulti.133 ScottishCertificateofEducation(SCE)(HigherGrade)issuedbyScottishExamination BoardUK STPM KelayakanScottishCertificateofEducation(HigherGrade)bolehdigunakansebagaikelayakanmasukkekursus pengajian ijazah sarjana muda.134 ScottishCertificateofEducation(SCE)(StandardGrade)issuedbyScottishExamination BoardUK SPM KelayakanScottishCertificateofEducation(HigherGrade)bolehdigunakansebagaikelayakanmasukkekursus pengajian bukan ijazah135 High School DiplomaTempohpersekolahan:8+4:12tahun/6+3+3:12 tahunUS SPMKemasukan ke program Sarjana Muda diuniversiti di US memerlukan High SchoolDiplomadan skorminimadalamScholasticAchievementTest (SAT) atauAmericanCollegeTest(ACT). Skorminimaadalahbergantungkepadauniversiti yang berkenaan.136 UpperSecondary(Grade12)[HighSchool]Tempohpersekolahan:9+3: 12 tahunVietnam STPM PelajarperlutamatUpperSecondary(Grade12)dinegaraberkenaandanmendudukiNationalUniversityEntranceExaminationsebelumlayakuntukmeneruskanpengajiankeperingkatijazah sarjana muda.Kemasukankeuniversiti:9+3+NationalUniversity Entrance Examination.137 Al-Thanawiya(GeneralSecondaryEducationCertificate)Tempohpersekolahan:9+3: 12 tahunYemen STPMKemasukankeprogramijazahsarjanamudaadalahberdasarkankepadaAdmissionRequirementsAlThanawiyaexaminations.Skorkemasukanberubahdarisetahunkesetahun,tetapisecaraumumnya: 50-60% - Facultiesofarts,education and law 65-70% - Facultiesofagriculture,commerceandscience Atleast80% - Facultiesofengineering and medicineLAMPIRANSENARAI NILAI TARAF KELAYAKAN AKADEMIK LUAR NEGARA DANPERBANDINGANNYA DENGAN KELAYAKAN AKADEMIK DI MALAYSIAMalaysian Qualifications Agency (MQA) Senarai Nilai Taraf Kelayakan(sah sehingga 31/ 12/ 09) Page26Catatan:SekiranyaadadiantarakelayakaniniditawarkanolehIPTStempatan,makastatuspenerimaannyasebagaikelayakanmasukadalahbergantungpadastatuskelulusan/standardminimum/ perakuan akreditasi oleh SPIPTS/MQA.IPTSjugaperlumempertimbangkangredyangdiperolehiolehseseorangpemohon(pelajar)sebelum menerima masuk ke dalam sesuatu kursus pengajian.