proses pembentukan kata dan penggolongan kata dalam bahasa melayu

Download Proses Pembentukan Kata Dan Penggolongan Kata Dalam Bahasa Melayu

Post on 18-Jul-2015

2.476 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Proses Pembentukan Kata Dalam Bahasa Melayu

Dalam bahasa Melayu terdapat empat bentuk kata, iaitu kata tunggal, kata terbitan, kata majmuk, dan kata ganda. Kata tunggal tidak melibatkan apa-apa proses pembentukan, tetapi tiga bentuk kata lain melibatkan proses-proses tertentu iaitu proses pengimbuhan. pemajmukan, penggandaan dan akronim.

Proses Pembentukan Kata

Pengimbuhan

Akronim

Pemajmukan

Penggandaan

Proses PengimbuhanProses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar untuk membentuk kata terbitan. Terdapat empat jenis imbuhan, iaitu awalan, akhiran, apitan, dan sisipan. Imbuhan-imbuhan ini, apabila digandingkan dengan kata dasar membentuk kata terbitan daripada pelbagai golongan kata iaitu kata kerja, dan kata adjektif.

Jadual dibawah akan menerangkan pembentukan kata nama terbitan berawalan pen- dengan lebih terperinci.

Bentuk awalan penKaedah pembentukan kata terbitan

Contoh

Kata dasar

Kata Terbitan

Pe-

Diimbuhkan pada kata dasar yang bermula dengan huruf l,m,n, ny, ng, r dan w.

Ragut Warna Main

Peragut Pewarna Pemain

Imbuhan ini juga diletakkan didepan kata dasar yang bermula dengan huruf k, p, t, dan s. Tetapi huruf pertama kata dasar tersebut digugurkan dan digantikan dengan bentuk sengau yang sama daerah artkulasinya dengan huruf yang pertama. Iaitu ;

Kunci Pegang

Pengunci Pemegang

Tampar Soal

Penampar Penyoal

ng = k m=p n=t ny = s

Pem-

Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf b, f dan v serta gugusan konsonan yang bermula dengan huruf b dan p.

Beli Fitnah Varnis Proses

Pembeli Pemfitnah Pemvarnis Pemproses

Pen-

Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf c, d, j, sy dan z serta kata pinjaman yang bermula dengan huruf t dan s.

Cedok Jemput Syarah Zina

Pencedok Penjemput Pensyarah Penzina

Peng-

Awalan ini diimbuhkan dihadapan kata dasar yang bermula dengan huruf vokal, huruf h, g, kh dan kata pinjaman yang bermula dengan huruf k.

Gigit Hantar Khayal Olah Intip

Penggigit Penghantar Pengkhayal Pengolah Pengintip

Penge-

Awalan ini diimbuhkan pada kata dasar yang berekasuku kata.

Bom Cat

Pengebom Pengecat

Gong Teck Chong menyatakan setiap awalan pen- mendukung makna tertentu. Makna makna tersebut ialah ;

Makna yang didukung awalan penOrang yang melakukan sesuatu. Orang yang menjawat tugas. Orang yang suka akan sesuatu. Orang atau benda yang memiliki sifat kata dasar. Alat untuk melakukan sesuatu. Ukuran hasil daripada melakukan

Contoh Pembaca, Pemburu, Penyamun Pengawas, Pengarah, Pelakon Penzina, Penjudi, Pemikir Pemarah, pemabuk, penyabar

Penyapu, Pengelap, Pemadam Pelaung, Penanak, Pelontar

sesuatu. Makna abstrak Penunjuk, pendapat

Selain awalan pen- yang telah dinyatakan, terdapat beberapa awalan kata nama lain dalam Bahasa Melayu. Antara awalan yang dimaksudkan ialah pe-, per-, ke- dan juru- .

Akhiran Kata Nama Akhiran an adalah satu satunya akhiran asli yang menbentuk kata nama dalam bahasa Melayu (Goh Teck Chong, 2008). Kata dasar yang menerima imbuhan ini membawa pelbagai makna yang berbeza. Jadual dibawah akan menunjukkan makna yang didukung oleh kata dasar tersebut ;

Maksud Hasil daripada melakukan maksud

Contoh Ejekan = hasil ejekan Ulasan = hasil ulasan Darat = daratan Hamparan = hamparan Longgok = longgokan Timbun = timbunan

yang terkandung dalam kata dasar. Menunjukkan maksud kawasan atau bidang yang luas. Sesuatu yang banyak

Membawa maksud alat

Acuan = alat untuk mengacu Usung = alat untuk mengusung

Membawa maksud orang atau haiwan atau benda yang menjadi penderita kerja. Membawa maksud sesuatu yang

Buru = buruan Tawan = tawanan Rampas = Rampasan Asinan = sesuatu yang masin Bulatan = sesuatu yang bulat Manisan = sesuatu yang manis Kurung = kurungan Mingguan = kiraan berdasarkan minggu

mempunyai sifat yang terkandung pada kata dasar. Tempat melakukan sesuatu Ukuran atau kiraan

Apitan Kata Nama Terdapat empat apitan kata nama iaitu, pen-...-an, pe-... an, per-...an dan ke-...-an. Apitan Kata Nama pen- ... an. Seperti awalan kata nama, apitan kata nama pen-...-an juga mempunyai lima cabang iaitu pe-...-an, pem-...-an, pen-...-an, peng-...-an dan penge-...-an. Kaedah pengabungan apitan ini serupa dengan kata awalan pen-. Kata nama terbitan daripada apitan ini mempunyai kaitan dengan kata kerja yang menerima imbuhan awalan me-, men-, mem-, menge- dan meng-. Contohnya dapat dilihat dalam jadual dibawah. Me- (merundingkan) Mem- (membiayai) Men- (mendahulukan) Meng- (menguruskan) Menge- (mengesahkan) Pe- (perundingan) Pem- (pembiayaan) Pen- (pendahuluan) Peng- (pengurusan) Penge- (pengesahan)

Apitan pen- ... an membawa makna tertentu seperti yang boleh dilihat didalam jadual berikut. Contoh Makna Kata dasar Dalam Proses atau perbuatan maksu yang Kilang Kata terbitan Pendalaman (proses mendalamkan) Pengilangan (perbuatan mengilang) Alam Hasil perbuatan Tahu Pengalaman (sesuatu dialami) Pengetahuan (hasil diketahui) yang yang

mengerjakan

terkandung dalam kata dasar.

Darat Tempat perbuatan Inap

Pendaratan (tempat mendarat) Penginapan (tempat menginap) untuk

Apitan Kata Nama pe- ... an Kata nama terbitan yang terhasil daripada apitan ini agak terhad jumlahnya. Peperangan, peperiksaan, perkarangan dan petempatan merupakan antara contoh kata terbitan yang terhasil daripada imbuhan apitan ini. Seperti apitan kata nama yang lain, imbuhan apitan ini juga mendukung beberapa makna. Ini dapat dilihat dalam jadual dibawah.

Maksud Tempat sesuatu dikerjakan atau tempat yang khusus. Menunjukkan makna hal

Contoh Pedalaman (tempat yang kedudukannya jauh dari pantai.) yang Peperangan (hal berperang)

terkandung dalam kata dasar. Apitan Kat Nama per- ... an Apitan ini boleh bergabung dengan mana- mana kata dasar. Kata nama terbitan ini juga mempunyai kaitan dengan kata kerja yang berawalan ber-. Contoh ; Beralih Bekerja Belajar Peralihan Pekerjaan Pelajaran

Apitan per-... an membawa dua maksud iaitu untuk menunjukkan tempat dan untuk menunjukkan makna hal yang berkaitan dengan kata dasar atau hasil daripada melakukan maksud kata dasar.

Apitan Kata Nama ke-...-an. Apitan ini biasanya bergabung dengan kata dasar daripada kata nama, kata kerja dan kata adjektif untuk membentuk kata nama yang bersifat abstrak. Apitan ini

mendukung beberapa makna. Antara makna tersebut ialah untuk menunjukkan hal atau keadaan yang terkandung dalam kata dasar, untuk menunjukkan tempat dan juga untuk menunjukkan hasil daripada sesuatu. Sisipan Kata Nama Goay Teck Chong ada menyatakan bahawa bentuk sisipan yang membentuk kata nama ialah el-, -er- dan em-. Menurut beliau juga,kata terbitan bersisipan ini membawa maksud sesuatu yang mempunyai ciri yang terkandung dalam kata dasar. Contohnya ; -elGembung Saput Gelembung Selaput

-emGuntur Kuncup Gemuntur Kemuncup

-erCucuk Gigi Cerucuk Gerigi

Proses PemajmukanMenurut Abdullah Hassan, proses pemajmukan ialah penggabungan dua atau lebih perkataan bagi membentuk kata nama lain yang berfungsi sebagai satu

perkataan. Ada dua cara kata nama majmuk dibentuk, iaitu ; endosentrik eksosentrik

Endosentrik Kata nama majmuk yang terbentu melalui endosentrik ini terbentuk mengikut hukum sintaksis dalam bahasa Melayu. Kata nama majmuk ini mengikut hukum DM. Hukum D M ini bermaksud yang diterangkan mendahului yang menerangkan. Contoh kata nama majumuk yang terhasil mengikut bentuk ini ialah ;

Anakanda Ketua menteri

Baja butir Padang ragut

Menteri besar Rumah rehat

Terdapat satu lagi bentuk kata nama majmuk yang terhasil mengikut cara endosentrik ini, Namun cara ini tidak mematuhi sistem sintaksis Bahasa Melayu. Hal ini kerana, bentuk ini terhad pada kata nama majmuk yang dipinjam daripada bahasa asing, dimana susunannya tidak mematuhi hukum DM, tetapi hukum MD. Contoh kata tersebut ialah ;

Bumiputera

Perdana menteri

Kata nama majmuk yang terbentuk secara eksosentrik pula hanya berlaku kepada kata nama majmuk yang terbentuk daripada dua unsur ayat yang mempunyai rentetan kata kerja + objek atau pelengkap. Contohnya ; Kajibumi Kaji (kata kerja) Bumi (pelengkap)

Proses PenggandaanMenurut Goay Teck Chong, penggandaan ialah proses menggandakan kata dasar untuk membentuk kata ganda. Beliau juga menyatakan bahawa terdapat tiga jenis penggandaan, iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa dan

penggandaan berentak.

Penggandaan Kata Nama Penggandaan kata nama ini melibatkan ketiga tiga proses penggandaan. Sama ada penggandaan penuh, penggandaan separa ataupun penggandaan seretak.

Penggandaan penuh Dalam penggandaan ini, kata dasar nama boleh terdiri daripada kata nama tunggal, kata nama terbitan dan kata nama majmuk. Penggandaan penuh kata nama tunggal terbahagi kepada dua iaitu; penggandaan kata nama tunggal tanpa imbuhan. penggandaan kata nama tunggal dengan imbuhan an.

Penggandaan penuh kata nama terbitan pula terbentuk daripada kata nama yang berawalan, berapitan, berakhiran ataupun bersisipan.

Penggandaan penuh kata nama majmuk pula dipengaruhi oleh bentuknya. Kata nama majmuk yang dieja bercantum akan digandakan keseluruhannya. Contohnya perkataan jawatankuasa, apabila digandakan akan menjadi jawatankuasa jawatankuasa. Manakala bagi kata nama majmuk yang dieja terpisah, penggandaan hanya akan berlaku pada bahagian awalnya sahaja. Sebagai contoh perkataan alat tulis, apabila digandakan akan menjadi alat alat tulis.

Penggandaan Separa Penggandaan separa terhadap kata nama muncul darip