pembentukan kata

Download PEMBENTUKAN KATA

Post on 14-Jun-2015

13.719 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

PEMBENTUKAN KATABidang pembentukan kata (morfologi) merupakan subsistem dalam sistem bahasa. Dalam konteks Bahasa Melayu, pembentukan kata dipandang sebagai proses mengolah unsurunsur bahasa tersebut sehingga menjadi pekataan yang boleh diujarkan dan difahami oleh penuturnya. Menurut Tatabahasa Dewan (1995), terdapat empat bentuk kata asas dalam bahasa Melayu iaitu: (i) bentuk kata tunggal, (ii) bentuk kata terbitan, (iii) bentuk kata majmuk, dan (iv) bentuk kata ganda. Pembentukan kata lazimnya dihuraikan daripada sudut prosesnya. Selalunya kita membicarakan pembentukan satu-satu perkataan itu melalui proses-proses pengimbuhan, penggandaan, atau pemajmukan. Kata tunggal ialah perkataan yang paling dasar, yang tidak mengalami sebarang proses pembentukan. Contoh kata tunggal: cuaca, gred, seluar, teks, masyarakat dan yu. Daripada segi persukuan kata, kata-kata tersebut terdiri daripada pelbagai bentuk. Perkataan-perkataan dalam bahasa Melayu boleh mengandungi satu suku kata atau beberapa suku kata. Kata akronim juga tergolong ke dalam jenis kata tunggal. Akronim ialah kata singkatan yang terbentuk dengan menggabungkan huruf awal, suku kata, dan gabungan awal huruf dan suku kata perkataan atau rangkai kata yang ditulis dan dilafazkan sebagai perkataan tersendiri. Contohnya: cerpen (daripada cerita pendek), Gapena (daripada Gabungan Penulis Nasional), dan kugiran (kumpulan gitar rancak). Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui proses pengimbuhan, iaitu dengan menggandingkan imbuhan pada kata dasar. Merujuk kepada kedudukannya dengan kata dasar, imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu (i) awalan, yang hadir sebelum kata dasar, (ii) akhiran, yang hadir sesudah kata dasar, (iii) apitan yang hadir secara mengapit kata dasar, iaitu di awal dan akhir kata dasar, dan (iv) sisipan, yang hadir di celahan kata dasar. Imbuhan-imbuhan tersebut membentuk pelbagai jenis kata terbitan, iaitu kata nama terbitan dan kata adjektif terbitan. Setiap jenis kata terbitan ini dibentuk oleh imbuhan-imbuhan tertentu. Awalan-awalan peN-, peR-, pe-, ke-, juru-, maha-, dan tatacontohnya, membentuk kata nama terbitan. Akhiran imbuhan yang membentuk kata nama, iaitu an, -wan, -wati, dan sebagainya. Antara imbuhan yang membentuk kata kerja pula ialah awalan-awalan meN-, beR-, ter- dan di- serta akhiran kan dan i. Jumlah apitan juga banyak dalam bahasa Melayu, misalnya peN--an, ke--an, pe-an, dan peR--an yang membentuk kata nama; dan meN--kan, beR-..-kan, meN--kan, meN--i, dan mempeR--kan yang membentuk kata kerja. Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar, dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu, dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit, misalnya: kapal terbang, gambar rajah dan terima kasih.

Bentuk kata yang terakhir ialah kata ganda. Kata ganda ialah perkataan yang mengalami pengulangan pada kata dasarnya, sama ada secara sepenuh, separa atau berentak. Penggandaan penuh bermaksud pengulangan sepenuh sesuatu kata dasar, contohnya cantik-cantik dan mata-mata. Penggandaan separa bermakna pengulangan sebahagian daripada kata dasar sahaja, yang boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar tunggal biasanya melibatkan pengulangan suku kata pertamanya, dan letak gandanya pada bahagian hadapan kata dasar. Vokal dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan, menjadikannya vocal e pepet. Misalnya, lakilalakilelaki. Penggandaan separa yang berlaku pada kata dasar yang berimbuhan hanya menggandakan kata dasar dan tidak melibatkan imbuhan, dan berlaku hanya pada kata kerja dan kata adjektif tertentu. Bentuk gandaan separa boleh terletak di bahagian belakang kata dasar, misalnya berturut-turut dan mencari-cari atau bahagian kata dasar, contohnya bantu-membantu dan cinta-mencintai. Penggadaan berentak pula ialah proses yang menggandakan kata dasar mengikut rentak bunyi yang tertentu dalam kata dasar. Dalam penggandaan berentak, seluruh kata dasar digandakan dan bunyi-bunyi tertentu diulang atau diubah. Penggandaan ini berlaku sama ada melalui pengulangan vokal, contohnya kuih-muih, tungkus-lumus; melalui pengulangan konsonan misalnya simpang-siur dan mandi-manda. PROSES PEMBENTUKAN KATA Pada umumnya, proses pembentukan kata dalam bahasa Melayu melibatkan bentukbentuk kata tunggal, terbitan, majmuk dan ganda. KATA TUNGGAL Perkataan yang tidak menerima sebarang imbuhan atau tidak mengalami proses penggandaan dan perangkaian termasuk dalam kumpulan kata tunggal. Kata tunggal terbahagi kepada dua: kata tunggal satu suku kata dan kata tunggal dua suku kata atau lebih. Di samping itu, terdapat juga kata tunggal yang tidak pernah menerima sebarang imbuhan seperti ini, itu, sini, dan sana. Namun begitu, kebanyakan kata tunggal boleh diperluas untuk menjadi bentuk terbitan.

(i)Kata tunggal satu suku kata Contoh pola gabungan konsonan-vokal dua kata tunggal bahasa Melayu ialah seperti berikut:

NO. POLA 1. KV 2. VK 3. KVK 4. KKVK 5. KVKK 6. KKKV 7. KKKVK

ru bah brek bank straw

CONTOH ya yu am cat dan draf gred seks teks skru skrip Spring

(ii) Kata tunggal dua suku kata NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. POLA V + KV V + VK V + KVK VK + KV VK + KVK KV + V KV + VK KV + KVK KV + KVK KVK + KV CON TOH apa ela air aur alas ekor abdi inti embun indah doa ria diam kuih buku guru mulut pukul binti sendi

KATA TERBITAN

Kata terbitan berawalan Awalan dapat hadir dalam kata nama terbitan, kata kerja, dan kata adjektif terbitan seperti: BIL. AWALAN CONTOH CONTOH 1. Kata nama pepedagang pelari pelpelajar pempembuat pembuka penpenderma pendatang pengpenggubak pengganti Pengepengelap pengebom jurujururawat juruwang keketua kelipat mahamahasiswa maharaja tatatatacara tatatertib dwidwibahasa dwifungsi 2. Kata kerja memenyikat merasa memmembasuh membilang BIL. AKHIRAN CONTOH CONTOH menmendakwa mendaki 1. Kata nama mengmengajar mengikut ..-ah sultanah ustazah mengemengecat mengetam ..-an jualan pameran memper- memperisteri memperhamba ..-at muslimat hadirat beberupa berasa ..-in hadirin muslimin belbelajar belunjur ..-man seniman budiman didibasuh digilap ..-wan jutawan karyawan diperdiperoleh dipercepat 2. Kata kerja tertertulis terjebak ..-kan naikkan bukakan 3. Kata ..-i sertai duduki adjektif sesemanis sesejuk teterendah teringin terterbersih terbesar

Kata terbitan berakhiran Akhiran dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja terbitan seperti:

Kata terbitan berapitan

Apitan hanya dapat wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata adjektif terbitan seperti: BlL. 1. APITAN Kata nama pe-..-an pem..-an peng..-an ke-..-an Kata kerja CONTOH perasaan pembalakan pengajaran keindahan CONTOH pemalsuan pembekuan pengesahan kelainan

2.

3.

me-..-kan men-..kan ber-..-an di-..-kan diper-..-kan memper-..kan ke-..-an Kata adjektif ke-..-an

menaikkan menjadikan bermaafan disampaikan diperlihatkan

memainkan mentafsirkan bersalaman dibukukan diperbahaskan

memperhatikan memperlakukan kehausan kepanasan kemelayuan kecinaan

Kata terbitan bersisipan Sisipan ialah bentuk imbuhan yang menyisipi bahagian tengah kata dasar. Bil. 1. Sisipan Kata nama ..-el-.. ..-er-.. Kata adjektif ..-em-.. ..-in-.. Contoh telepak serabut Contoh telunjuk keruping

2.

gementar semerbak sinambung

KATA MAJMUK Kata majmuk ialah perkataan yang dibentuk dengan merangkaikan beberapa kata dasar; dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu, dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Dalam sistem baku, kata majmuk dieja terpisah kecuali beberapa perkataan yang sudah mantap seperti: Contoh 1 Kata dasar 1 air ambil meja ketua Kata dasar 2 mata alih tulis menteri Kata majmuk air mata ambil alih meja tulis ketua menteri

tanggung antara

jawab bangsa Contoh 2

tanggungjawab antarabangsa

Kata dasar 1 antara apa apa apa bagai barang beri bumi dari dari duka hulu jawatan kaki ke kerja mana Mata olah pada Pesuruh setia suka suruhan tanda tanggung warga

Kata dasar 2 bangsa bila kala lagi mana kali tahu putera hal pada cita balang kuasa tangan pada sama kala hari raga hal jaya usaha rela jaya tangan jawab negara

Kata majmuk dieja sebagai satu perkataan antarabangsa apabila apakala apalagi bagaimana Barangkali Beritahu Bumiputera darihal Daripada Dukacita Hulubalang Jawatankuasa Kakitangan Kepada Kerjasama Manakala Matahari Olahraga Padahal Pesuruhjaya Setiausaha Sukarela Suruhanjaya Tandatangan Tanggungjawab Warganegara

Sungguhpun kata majmuk dieja terpisah, tetapi ia dieja atau ditulis sebagai satu perkataan apabila menerima apitan, seperti contoh pada jadual di bawah: Kata Majmuk kuat kuasa kemas kini anak tiri ibu bapa Apitan peN....an meN...kan meN...kan ke...an Ejaan Penguatkuasaan Mengemaskinikan Menganaktirikan Keibubapaan

kuat kuasa campur aduk

di...kan peR...an

Dikuatkuasakan Percampuradukan

Untuk awalan, kata majmuk diimbuhkan kepada kata pertama dalam kata majmuk berkenaan. Manakala akhiran, imbuhan dirangkaikan pada hujung kata yang terakhir. Lihat jadual di bawah. Imbuhan berRmeNpeN-an -kan Kata Majmuk garis pusat ambil alih cari gali daya serap urus niaga Kata Majmuk Terbitan bergaris pusat mengambil alih pencari gali daya serapan urus niagakan

PENGGOLONGAN KATAPerkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan-golongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria, misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi, kriteria struktur morfem, kriteria sintaksis dan kriteria semantik. Dalam buku ini perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsur dalam binaan tatabahasa, iaitu frasa, klausa dan ayat. Binaan sintaksis bermaksud konstruks